XIX Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lai­da: įvei­kę ne­ei­li­nius ka­ran­ti­ni­nius moks­lo me­tus, abi­tu­rien­tai iš­ke­liau­ja į pla­tų pa­sau­lį nau­jų iš­šū­kių ieš­ko­ti (19)

Saulė Pinkevičienė
Išleistuvių šventė Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Fausto AUGUSTINO nuotr.
Išleistuvių šventė Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Fausto AUGUSTINO nuotr.
Tre­čia­die­nį bran­dos ates­ta­tai įteik­ti Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Šven­tė tra­di­ciš­kai vy­ko pa­čio­je mo­kyk­lo­je, o mo­kyk­li­nį val­są abi­tu­rien­tai su­šo­ko ša­lia gim­na­zi­jos.

Mo­kyk­los ben­druo­me­nė di­džiau­sios sėk­mės šie­met lin­ki trims kla­sėms. „Džiau­giuo­si sa­vo ug­dy­ti­niais, jie tik­ri „be­ne­dik­tu­kai“, drą­siai at­rė­mė vi­sus siun­čia­mus iš­šū­kius, su­si­do­ro­jo su nuo­to­li­niu mo­ky­mu, at­kak­liai sie­kė už­si­brėž­tų tiks­lų“, – sa­ko IVb kla­sės va­do­vė Ja­ni­na Alek­na­vi­čie­nė.

„Esa­te ta abi­tu­rien­tų kar­ta, ku­ri Aly­tui už­dir­bo dau­giau­sia šim­tu­kų, o, ver­ti­nant pro­cen­tiš­kai, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja jau tre­čius me­tus šia pras­me yra ly­de­rė mies­te“, – sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė, svei­kin­da­ma 21 gim­na­zis­tą, iš­lai­kiusį vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus aukš­čiau­siu ba­lu. Be­je, net ke­tu­ri gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai šie­met ga­vo po du šim­tu­kus. Tai – Dei­vi­das Kai­rys, pel­nęs in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (IT) ir an­glų kal­bos tarp­tau­ti­nio eg­za­mi­no (mo­kyt. me­to­di­nin­kė Kris­ti­na Jan­kaus­kai­tė), Kas­pa­ras Lu­ko­šiū­nas – an­glų kal­bos (mo­kyt. me­to­di­nin­kė Vio­le­ta Šurs­kie­nė) ir IT, Ro­kas Pu­zo­nas – IT ir ma­te­ma­ti­kos (mo­kyt. eks­per­tė Jo­lan­ta Pa­ce­vi­čie­nė), Eg­lė Tur­či­na­vi­čiū­tė – lie­tu­vių kal­bos (mo­kyt. me­to­di­nin­kė Ri­ta Kras­naus­kie­nė) ir an­glų kal­bos (mo­kyt. me­to­di­nin­kė V. Šurs­kie­nė).

„Ša­lia aukš­čiau­sius ba­lus pel­niu­sių abi­tu­rien­tų vi­suo­met bu­vo jų mo­ky­to­jai, šian­dien no­riu pa­si­džiaug­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Re­na­tos Ja­nu­lie­nės, ku­rią pa­va­din­čiau tik­ra gim­na­zi­jos žvaigž­du­te, mo­ki­nių sėk­me – iš 9 IT vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną lai­kiu­sių abi­tu­rien­tų net 6 įver­tin­ti šim­tu­kais“, – sa­kė gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė, įtei­ku­si mo­ky­to­jai pa­dė­ką.

Ne pa­slap­tis, kad pas­ta­rie­ji moks­lo me­tai bu­vo ypa­tin­gi vi­siems Lie­tu­vos abi­tu­rien­tams, ne­leng­vi iš­ban­dy­mai lau­kė, tad dvi­gu­bai džiu­gi bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tė – vi­siems Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams pui­kiai pa­vy­ko pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nams.

„Ma­nau, kad mū­sų XIX-ajai abi­tu­rien­tų lai­dai šie me­tai bu­vo įdo­mūs. Jie tu­rė­jo ga­li­my­bę pri­si­im­ti dau­giau at­sa­ko­my­bės ir tap­ti sa­va­ran­kiš­kes­niais. Ka­ran­ti­nas iš­mo­kė su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus, tin­ka­mai pa­skirs­ty­ti lai­ką, su­si­tvar­ky­ti mo­ky­mo­si re­ži­mą. At­sa­kin­gi mo­ki­niai ge­bė­jo pui­kiai su­si­tvar­ky­ti, ki­tiems se­kė­si sun­kiau. IVa kla­sės mo­ki­niai džiau­gė­si, kad pa­va­sa­riop ga­lė­jo lan­ky­ti re­a­lias kon­sul­ta­ci­jas, ku­rio­se mo­ky­to­jai pa­dė­jo su­si­ste­min­ti ži­nias. Vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai – kiek­vie­no pa­gal ga­li­my­bes ir įdė­tą dar­bą. Lin­kiu abi­tu­rien­tams sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo, siek­ti sa­vo tiks­lų ir ne­iš­duo­ti sa­vęs ir gy­ve­ni­mo ver­ty­bių“, – sa­ko IVa kla­sės auk­lė­to­ja Ni­jo­lė Prie­skie­nie­nė.

„Pas­ku­ti­niai dve­ji me­tai bu­vo pil­ni iš­ban­dy­mų ir iš­šū­kių, te­ko keis­ti kon­tak­ti­nį mo­ky­mą į nuo­to­li­nį. No­rė­jau pa­siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų, tad te­ko nuo­sek­liai ir su­si­kau­pus dirb­ti pa­mo­ko­se bei na­muo­se. Pa­de­dant mo­ky­to­jams ir šei­mai, pa­sie­kiau ga­na sėk­min­gų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų. Rink­siuo­si stu­di­jas Lie­tu­vo­je ,Vil­niaus uni­ver­si­te­te, be­lie­ka ti­kė­tis sėk­mės su moks­lu ir at­ra­di­mais su­sie­ta­me gy­ve­ni­me“, – tai abi­tu­rien­to K. Lu­ko­šiū­no, pel­niu­sio du šim­tu­kus, min­tys.

„Be­veik dve­ji me­tai nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si bu­vo sun­kūs ir pri­ver­tė iš­mok­ti gy­ven­ti dūž­tan­čio­se for­mo­se, kaip sa­kė lie­tu­vių po­etas, eg­zis­ten­cia­lis­tas Vy­tau­tas Ma­čer­nis. Pir­miau­sia, esu dė­kin­ga sa­vo šei­mai, ku­ri iš­ug­dė žin­gei­džią as­me­ny­bę, sie­kian­čią už­si­brėž­tų tiks­lų ir, ži­no­ma, mo­ky­to­jams, ku­rie ne­lei­do nu­kryp­ti nuo tiks­lo ir nuo­lat mo­ty­va­vo bei pa­lai­kė mums vi­siems sun­kiu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu. Nors eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai džiu­gi­na, at­ei­tis dar tik­rai nė­ra aiš­ki. Ky­la daug abe­jo­nių dėl stu­di­jų pa­si­rin­ki­mo, kol kas ne­su tik­ra, ar stu­di­juo­siu Lie­tu­vo­je, ar iš­ban­dy­siu sa­ve už­sie­nio pla­ty­bė­se, bet moks­lo tik­rai ne­at­si­sa­ky­siu! Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad mes pa­tys ku­ria­me sa­vo at­ei­tį, ra­šo­me sa­vo is­to­ri­jas, to­dėl lin­kiu nie­ka­da ne­nu­sto­ti kur­ti ste­buk­lin­gų, uni­ka­lių ir švie­sių is­to­ri­jų“, – sa­ko dvie­jų šim­tu­kų sa­vi­nin­kė E.Tur­či­na­vi­čiū­tė. 

„Pas­ku­ti­niai moks­lo me­tai ne­bu­vo leng­vi. Ma­nau, jog mo­ki­niams di­džiau­sia pro­ble­ma bu­vo mo­ty­va­ci­jos sto­ka, ku­ri at­si­ra­do dėl kas­die­ni­nės ru­ti­nos ir kar­tais at­ro­dan­čių ne­įvei­kia­mo­mis už­duo­čių. Ma­nau, kad bran­dos eg­za­mi­nams pa­si­ruo­šiau ge­rai. Re­zul­ta­tai ati­tin­ka pa­stan­gas. Me­tų pra­džio­je dar ne­ži­no­jau, ką veik­siu at­ei­ty­je, ta­čiau ra­mi ka­ran­ti­no ap­lin­ka pa­dė­jo ap­si­spręs­ti – ban­dy­siu siek­ti nau­jų ži­nių Vil­niaus uni­ver­si­te­te, tei­sės sri­ty­je“, – tai abi­tu­rien­to Lu­ko Mic­ke­vi­čiaus, IT vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no šim­tu­ko sa­vi­nin­ko, min­tys.

Šim­tu­ki­nin­kams bran­dos ates­ta­tus įtei­kė me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­juo­ka­vęs, kad mo­kyk­los šven­tę rei­kia at­švęs­ti taip, kad il­gai pri­si­min­tum, ne­bent... pla­nuo­ji pats tap­ti mo­ky­to­ju, nes jiems abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės juk vyks­ta kas­met. Ir jau la­bai rim­tai me­ras pri­dū­rė, kad lin­ki sva­jo­ti, nes sva­jo­nės pil­do­si, o at­ei­ties gy­ve­ni­mą – kur­ti gim­ta­ja­me mies­te.

Vi­siems šim­tu­kus pel­niu­siems abi­tu­rien­tams Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė po 100 eu­rų pre­mi­ją už kiek­vie­ną aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą.

„Kai pas­ku­ti­nį kar­tą žings­niai nu­ai­dės mo­kyk­lo­je, bus grau­du. Ta­čiau džiau­giuo­si, kad, net ir esant su­dė­tin­goms ap­lin­ky­bėms, abi­tu­rien­tai su­ge­bė­jo pa­si­reng­ti bran­dos eg­za­mi­nams ir pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų bei vi­si iš­ke­liau­ja į pla­tų pa­sau­lį nau­jų iš­šū­kių ieš­ko­ti“, – vi­sa­da jau­di­nan­čią iš­leis­tu­vių nuo­tai­ką įvar­di­ja IVc kla­sės va­do­vas Mo­des­tas Rau­do­nis. Šv. Be­ne­dik­to gimn­zi­jos abi­tu­rien­tų po bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo iš­kil­mių ša­lia gim­na­zi­jos lau­kė svei­kin­ti su­si­rin­kę drau­gai ir ar­ti­mie­ji, o pa­tys abi­tu­rien­tai dar su­šo­ko tra­di­ci­nį mo­kyk­li­nį val­są. Vė­liau jų lau­kė šven­tė Aly­taus mies­to te­at­re.

 

Anglų kalbos kursai https://igudu.lt/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  It can, however, be done – all of it, and it's simple once you know what you're doing. It's simple to find work abroad after graduation – work that will advance your career while instilling a strong desire to travel online class help It's finally time to address those pesky questions about how to make your dream a reality.

  Komentaras

  Hi, I am jhon ceena I am flutter app developer, It is an amazing blog thanks for sharing the blog. Frantic infotech provide the flutter app development such as an information about software development for customer service. Frantic infotech also provide the mobile app development. The development of advanced web applications is Orient Software’s specialty and we will successfully fulfill all your web application development requirements, from small-sized to wider-ranged projects.

  Komentaras

  HOW TO GET STARTED WITH US?

  Relax! The process is really is. It’s only a 2-step process that needs almost no effort at all. You just have to send your papers to us through our WhatsApp or through our mail id and make the very minimal payment. You are all set! You will get your assignments ready within the shortest period of time with utmost perfection and before the deadline. Go ahead!

  https://www.thetutorshelp.com/criminal-law-assignment-help.php

  CRIMINAL LAW ASSIGNMENT HELP

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.