Ga­li­mai ne­ra­mu­mus su­kė­lę mig­ran­tai į Ve­re­bie­jus ne­be­grįš, ar jų vie­tų ne­užims ki­ti? (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Šiuo metu Verebiejuose – 151 migrantas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Šiuo metu Verebiejuose – 151 migrantas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Lie­pos 26-ąją Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai ėmė kel­ti ne­ra­mu­mus, – at­si­sa­kė mais­to, rei­ka­la­vo lais­vės. Si­tu­a­ci­ja ne­tru­kus bu­vo su­val­dy­ta. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nė­je dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ga­li­mai ne­ra­mu­mus su­kė­lę mig­ran­tai į Ve­re­bie­jus ne­be­grįš, jie ap­gy­ven­din­ti Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tre. Ta­čiau pa­sie­nie­čiai ne­at­me­ta, kad vie­toj jų Aly­taus ra­jo­ne bus ap­gy­ven­din­ti ki­ti pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja su­lai­ky­ti ne­le­ga­lūs mig­ran­tai.

Spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas – še­šio­li­kai mig­ran­tų

Lie­pos 26-ąją apie pie­tus Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą apie Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je ap­gy­ven­din­tų mig­ran­tų ke­lia­mus ne­ra­mu­mus. Jie at­si­sa­kė val­gy­ti, rei­ka­la­vo lais­vės, pas­ta­rą­jį rei­ka­la­vi­mą reiš­kė ne tik žo­džiu, bet ir pa­si­ga­min­tais pla­ka­tais.

Į šį įvy­kį ope­ra­ty­viai re­a­ga­vo Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ir ne­ra­mu­mai grei­tai bu­vo nu­mal­šin­ti.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nė dėl šio įvy­kio pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį „Riau­šės“. Už tai as­me­nys bau­džia­mi areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų.

Pa­sie­nie­čiai iš Ve­re­bie­jų ap­klau­soms iš­si­ve­žė še­šio­li­ka mig­ran­tų, ku­rie ga­li­mai yra pri­si­dė­ję su­ke­liant ne­ra­mu­mus. Tai – Af­ri­kos vals­ty­bių ir vie­nas Ira­ko pi­lie­tis. Vi­si vy­rai.

Kaip sa­kė Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Vi­ta Ži­bė­nie­nė, jiems vi­siems su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai reiš­kia vie­ną žings­nį iki pa­reiš­kia­mų įta­ri­mų.

„Pla­nų grą­žin­ti į Ve­re­bie­jus nė­ra“

Lie­pos 27-osios va­ka­rą še­šio­li­ka Ve­re­bie­juo­se ap­gy­ven­din­tų ne­le­ga­lių mig­ran­tų, ku­rie ga­li­mai čia su­kė­lė ne­ra­mu­mus, iš­vež­ta į Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­trą, esan­tį Pa­bra­dė­je, Šven­čio­nių ra­jo­ne.

„Pla­nų juos grą­žin­ti į Ve­re­bie­jus – nė­ra, sie­kiant, kad ne­kil­tų pa­kar­to­ti­niai ne­ra­mu­mai“, – tvir­ti­no V.Ži­bė­nie­nė.

Šiuo me­tu iš 167 čia ap­gy­ven­din­tų Lie­tu­vos pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja su­lai­ky­tų Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos, Ta­dži­ki­jos pi­lie­čių li­ko 151.

Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė ne­at­me­tė, kad Ve­re­bie­juo­se ne­tru­kus vėl ga­li bū­ti anks­tes­nis skai­čius ne­le­ga­lių mig­ran­tų: „Čia jų ap­gy­ven­di­ni­mui pa­ruoš­tos 167 vie­tos, o mig­ran­tų pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja su­lai­ky­mas vis dar vyks­ta. Mes tu­ri­me ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kur juos ap­gy­ven­din­ti.“

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai