Nr. 8 (13384)

2020-01-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 8 (13384) skaitykite:

 • Aki­vaiz­džią nau­dą pali­kęs susi­ti­ki­mas
 • Nau­jai įsteig­tos po­li­ci­jos pa­ta­ria­mo­sios ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas – bu­vęs Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius
 • Pa­ro­dos CES de­šimt­me­tis: kuo la­biau­siai ste­bė­jo­mės nuo 2010-ųjų?
 • Lie­tu­viai sa­vo au­to­mo­bi­lį kei­čia re­čiau­siai iš Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų
 • Fi­nan­si­nę pa­ska­tą pir­mam būs­tui ga­lės gau­ti dau­giau šei­mų
 • Rotušės žinios
 • Bu­vęs pe­da­go­gas šian­dien sa­ve įpras­mi­na gin­da­mas vai­ko tei­ses
 • „Tin­gi­nių pa­sa­kos” ir „Dak­ta­ras Do­lit­lis”
 • Malda
 • Ra­šy­ti kny­gas, bet ne­dirb­ti ra­šy­to­ju
 • Ar pa­ne­mu­nėm žels bam­bu­kai? (2)
 • Nak­ti­nė­mis mau­dy­nė­mis aly­tiš­kiai pra­dė­jo 30 die­nų iš­šū­kį
 • Ja­po­ni­jo­je sa­vi­žu­dy­bių skai­čius pa­sie­kė re­kor­di­nes že­mu­mas
 • Is­pa­ni­ja: Ba­le­a­rų sa­lų ad­mi­nist­ra­ci­ja sto­ja į ko­vą su tu­ris­tų gir­ta­vi­mu
 • Gims­ta­mu­mas Ki­ni­jo­je pa­sie­kė že­miau­sią ly­gį nuo 1949-ųjų
 • Vo­kie­ti­jos gy­ven­to­jų skai­čius pa­sie­kė re­kor­di­nes aukš­tu­mas
Nors šiomis dienomis vis garsiau ir garsiau kalbama apie poros seksualinį gyvenimą ir galimas priemones jo gerinimui, kai kurie žmonės vis dar galvoja, jog daugelis sekso žaisliukų yra skirti tik solo...
Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija ir Teismų įstatymu bei gavęs Teisėjų tarybos patarimą, pasirašė dekretą, kuriuo atleidžia Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėją Vaidutę...
„Ta­ry­bos na­rio dar­bas yra tik­rai įdo­mus, rei­ka­lau­jan­tis lai­ko ir pa­stan­gų, bet man la­bai ma­lo­nu, kad, pri­imant tei­sin­gus ir ra­cio­na­lius spren­di­mus, iš tie­sų ga­liu nu­veik­ti...
Gavusi ekspertų rekomendacijas ir siūlymus dėl Punios šilo apsaugos tikslų nustatymo Aplinkos ministerija prašo juos koreguoti – netaikyti, ekspertų nuomone, reikalingų apsaugos tikslų daliai Punios...
Nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos ypač pa­to­ge­niš­kas, grei­tai plin­tan­tis paukš­čių gri­pas H5N8 pra­dė­tas fik­suo­ti kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Iki šiol čia jau fik­suo­ta de­šimt šios...
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, pra­dė­tas sta­ty­ti pen­kių aukš­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas su bu­tais. Šiuo me­tu jau...
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Dainius Kreivys įregistravo įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paskelbti nedarbo diena, o gegužės 1-ąją – išbraukti iš nedarbo dienų sąrašo.
Sausio 24 d., penktadienį, 17 val. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo oranžerija taps šviesų ir garsų oaze – čia vyks viduržiemio šventė „Skambanti ir švytinti oranžerija“. Šventės...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba trys vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai Va­lė Gi­bie­nė, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ir Vi­li­ja...
Tinkamo domeno pavadinimo pasirinkimas turi būti paliekamas profesionalams, kadangi jie geriausiai išmano ne tik registravimo bei kitus niuansu, tačiau ir gali patarti, koks domenas tinka labiausiai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.