Ap­sau­ga nuo paukš­čių gri­po: na­mi­nius paukš­čius pra­šo­ma lai­ky­ti už­da­ry­tus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Sausis 16
Černius
Anks­tes­niais me­tais lai­ky­ti už­da­ry­tus na­mi­nius paukš­čius bu­vo rei­ka­lau­ja­ma nuo ko­vo 1-osios, pra­si­dė­jus lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai, da­bar, kaip sa­kė lai­ki­nai Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Romas Čer­nius, to jau rei­ka­lau­ja­ma šiuo me­tu, nes lau­ki­niai, ypač van­dens, paukš­čiai yra pa­grin­di­niai gri­po pla­tin­to­jai. Zitos Stankevičienės nuotr.
Nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos ypač pa­to­ge­niš­kas, grei­tai plin­tan­tis paukš­čių gri­pas H5N8 pra­dė­tas fik­suo­ti kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Iki šiol čia jau fik­suo­ta de­šimt šios li­gos pro­trū­kių, taip pat jis jau nu­sta­ty­tas Slo­va­ki­jo­je ir Veng­ri­jo­je. Ka­dan­gi nuo gri­po paukš­čiai gaiš­ta ar­ba bū­ti­na juos su­nai­kin­ti, Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­tas paukš­čių ūkių sa­vi­nin­kams ir pa­vie­niams jų lai­ky­to­jams tu­ri re­ko­men­da­ci­jų, kaip ap­sau­go­ti au­gin­ti­nius nuo šios mir­ti­nos li­gos.

Veik­los te­ri­to­ri­jo­je – be­veik 2 mln. de­kla­ruo­tų na­mi­nių paukš­čių

Po Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­da­li­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos nuo per­nykš­čio gruo­džio šiai tar­ny­bai pa­val­di Aly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ta­po Aly­taus de­par­ta­men­tu, ku­rios veik­los te­ri­to­ri­ja –  Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, Aly­taus, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos ra­jo­nai.

De­par­ta­men­to veik­los te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu ofi­cia­liai yra de­kla­ruo­ta 1 mln. 925 tūkst. 481 na­mi­nis paukš­tis, dau­giau­sia – viš­tų ir ka­la­ku­tų. Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, ne­ma­žai na­mi­nių paukš­čių ne­dek­la­ruo­ta, nes jų de­kla­ra­ci­jos nė­ra rei­ka­lau­ja­ma, tad mi­nė­tą skai­čių dar  ga­li pa­pil­dy­ti ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių na­mi­nių paukš­čių.

Da­bar pen­kio­se de­par­ta­men­to ap­tar­nau­ja­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se yra 540 viš­tų au­gin­to­jų, ku­rie lai­ko be­veik 1 mln. 880 tūkst. šių na­mi­nių paukš­čių. Dau­giau­sia viš­tų lai­ko­ma Aly­taus ra­jo­ne, – 142 ūkiai jų tu­ri per 1 mln.

Keturio­se sa­vi­val­dy­bė­se yra 51 ka­la­ku­tų au­gin­to­jas, šių paukš­čių lai­kan­tis be­veik 36 tūkst. Dau­giau­sia – per 34 tūkst. jų au­ga 15-oje Laz­di­jų ra­jo­no ūkių. Aly­taus ra­jo­ne tiek pat ūkių au­gi­na 920 ka­la­ku­tų.

Visiškai nedeklaruota kalakutų Prienų rajone.

Per 7 tūkst. 800 put­pe­lių keturio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, išskyrus Prienų rajoną, lai­ko 14 as­me­nų, o jų di­dži­ą­ją da­lį – 6 as­me­nys iš Aly­taus ra­jo­no. Per 1 tūkst. 200 žą­sų pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se lai­ko 35 as­me­nys, dau­giau kaip pu­sę jų au­gi­na 5 Laz­di­jų ra­jo­no as­me­nys.

Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je, Aly­taus, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos ra­jo­nuo­se šiuo me­tu yra 51 an­čių au­gin­to­jas, šių na­mi­nių paukš­čių tu­rin­tis be­veik 1 tūkst., o jų dau­giau­sia – 580 au­ga 13-oje Aly­taus ra­jo­no ūkių.

Druskininkų sa­vi­val­dy­bė­je, Alytaus ir Varėnos rajone 5 as­me­nys lai­ko be­veik 570 ba­lan­džių, ku­rių 280 yra pas vie­ną as­me­nį Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je.

57 fa­za­nus tu­ri 3 as­me­nys tri­jo­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se – Aly­taus, Laz­di­jų ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je. Pas­ta­ro­jo­je 1 as­muo jų au­gi­na per 40.

Vie­nin­te­lė­je Pie­tų Lie­tu­vos – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je 1 as­muo de­kla­ra­vęs au­gi­nan­tis 8 gul­bes. 

Iš be­veik 2 mln. ofi­cia­liai de­kla­ruo­tų na­mi­nių paukš­čių maž­daug 1 mln. 800 tūkst. au­gi­na­ma 19-oje di­de­lių ūkių. 12-a jų au­gi­na mė­si­nius paukš­čius (4 to­kie ūkiai yra Aly­taus ra­jo­ne, po 3 –Laz­di­jų ir Prie­nų ra­jo­nuo­se, 2 – Va­rė­nos ra­jo­ne), 4 – na­mi­nius paukš­čius (3 – Aly­taus ra­jo­ne, 1 – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je), yra 2 pre­kiau­to­jų paukš­čiais ūkiai, po vie­ną – Aly­taus ir Laz­di­jų ra­jo­nuo­se bei 1 viš­tų de­dek­lių ūkis Va­rė­nos ra­jo­ne.

Lai­ki­nai Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čio Ro­mo Čer­niaus tei­gi­mu, bū­tent šiems na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams ir vi­siems, ku­rie yra ofi­cia­liai ne­dek­la­ra­vę šių paukš­čių, yra ak­tu­a­lus kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je, taip pat Slo­va­ki­jo­je ir Veng­ri­jo­je pra­dė­jęs plis­ti di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo, grei­tai sklin­dan­tis paukš­čių gri­pas H5N8.

Paukš­čių gri­po at­ve­jis – gul­bėms prieš tre­jus me­tus

R.Čer­niaus pa­ste­bė­ji­mu, paukš­čių gri­po vi­ru­sas pas­ta­rą­jį kar­tą Lie­tu­vo­je fik­suo­tas 2017-ai­siais žie­mo­ti li­ku­sioms gul­bėms, – iš pen­kių pa­tvir­tin­tų at­ve­jų 4 šie paukš­čiai bu­vo Kau­ne ir 1 Klai­pė­do­je: „Na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mo vie­to­se gri­po nė­ra bu­vę. Ta­čiau no­rint jo iš­veng­ti, kai li­ga plin­ta kai­my­nys­tė­je, bū­ti­na im­tis na­mi­nių paukš­čių ap­sau­gos prie­mo­nių.“

Anks­tes­niais me­tais lai­ky­ti už­da­ry­tus na­mi­nius paukš­čius bu­vo rei­ka­lau­ja­ma nuo ko­vo 1-osios, pra­si­dė­jus lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai, da­bar, kaip sa­kė R.Čer­nius, to jau rei­ka­lau­ja­ma šiuo me­tu, nes lau­ki­niai, ypač van­dens, paukš­čiai yra pa­grin­di­niai gri­po pla­tin­to­jai.

Taip pat na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams nu­ro­do­ma veng­ti pa­ša­li­nių žmo­nių ap­si­lan­ky­mo ūkiuo­se, ki­tų sau­gu­mo prie­mo­nių, kaip an­tai pa­ša­li­nio trans­por­to, lau­ki­nių gy­vū­nų, grau­ži­kų pa­te­ki­mo, tu­ri bū­ti pai­so­ma ne tik di­de­liuo­se, bet ir ma­žuo­se ūkiuo­se.

„Paukš­čiai už­si­kre­čia ir les­da­mi už­krės­tą le­sa­lą ar­ba ger­da­mi už­krės­tą van­de­nį. Di­džiau­sią ti­ki­my­bę už­si­krės­ti paukš­čių gri­pu tu­ri paukš­čiai, lai­ko­mi at­vi­ruo­se van­dens tel­ki­niuo­se ar prie jų. Paukš­čių gri­pas tu­ri sa­vy­bę plis­ti ir ne­tie­sio­gi­nio kon­tak­to bū­du, pa­vyz­džiui, juo ga­li­ma už­si­krės­ti per paukš­čių iš­sky­ras, ypač iš­ma­tas, per ap­krės­tus pa­ša­rus, van­de­nį, in­ven­to­rių, rū­bus ar ava­ly­nę. Paukš­čių gri­pas nė­ra iš­gy­do­mas, ar­ba paukš­čiai nu­gaiš­ta, ar­ba rei­kia juos su­nai­kin­ti“, – pa­sa­ko­jo R.Čer­nius.

Kaip at­pa­žįs­ta­mas paukš­čių gri­pas? Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai įvar­di­jo pa­grin­di­nius po­žy­mius: paukš­čiai nu­sto­ja les­ti, ger­ti, sun­kiai kvė­puo­ja, pa­mėls­ta jų skiau­te­rės, barz­de­lės, pa­tins­ta gal­vos ir kak­lo au­di­niai, at­si­ran­da krau­jos­ru­vos odo­je ir glei­vi­nė­se.

Lai­ki­nai Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis R.Čer­nius tvir­ti­no, kad žmo­nės paukš­čių gri­pu ne­ga­li už­si­krės­ti, ta­čiau lies­ti nu­gai­šu­sių lau­ki­nių paukš­čių ne­re­ko­men­duo­ja­ma,  paukš­tie­ną ap­do­ro­jant ter­miš­kai šis vi­ru­sas žūs­ta.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­ne­ša, kad, ga­vus pra­ne­ši­mus iš Len­ki­jos apie paukš­čių gri­pą, su­griež­tin­ta paukš­tie­nos siun­tų kon­tro­lė, tik­rin­amos vi­sos įve­ža­mos siun­tos, o iš tų Len­ki­jos te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se nu­sta­ty­tas paukš­čių gri­pas, paukš­tie­na ar jos ga­mi­niai į mū­sų ša­lį įvež­ti ne­bu­vo.

Taip pat tikrinami įvežami gyvi paukščiai, kiaušiniai ir paukščių mėšlo siuntos.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.