Aly­taus mies­to cen­tre ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas su bu­tais tu­rė­tų at­si­ras­ti me­tų pa­bai­go­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2020 Sausis 16
Tomas Plytninkas
„Tai bus mo­der­nus pa­sta­tas Aly­taus cen­tre, ti­kė­ti­na, kad pa­trauk­lus ir ver­slui, ir no­rin­tie­siems gy­ven­ti šio­je vie­to­je. Bu­tai čia tu­rės te­ra­sas, ku­rių dy­dis – nuo 7 iki 100 kvad­ra­ti­nių met­rų“, – tvir­ti­no statybos projekto valdytojas Tomas Plyt­nin­kas. itos Stankevičienės nuotr.
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, pra­dė­tas sta­ty­ti pen­kių aukš­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­tas su bu­tais. Šiuo me­tu jau iš­kas­ta duo­bė po­že­mi­niams ga­ra­žams, pa­da­ry­ti pa­ma­tai, ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri bū­ti pra­dė­tos mon­tuo­ti pa­sta­to kon­struk­ci­jos. Pa­sta­tas tu­rė­tų bū­ti baig­tas sta­ty­ti me­tų pa­bai­go­je.

Pro­jek­tui va­do­vau­ja sta­ty­bos in­ži­nie­rius iš Vil­niaus

Ko­mer­ci­nį pa­sta­tą su bu­tais S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je sta­to Aly­taus ben­dro­vė „Sep­tu­sa“ jai pri­klau­san­čia­me, iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gy­ta­me maž­daug 30 arų že­mės skly­pe.

Sta­ty­bos pra­si­dė­jo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je, o tu­rė­tų bū­ti baig­tos šių me­tų pa­bai­go­je.

Sta­ty­bos kai­nuos apie 3 mln. eu­rų, o iš vi­so į skly­po įsi­gi­ji­mą ir ki­tus su šio­mis sta­ty­bo­mis su­si­ju­sius dar­bus bus in­ves­tuo­ta apie 5 mln. eu­rų.

Pa­sta­tas bus maž­daug 4 tūkst. kv. met­rų dy­džio. Nuo S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vės jis bus tri­jų aukš­tų, o link Spor­to mo­kyk­los pa­aukš­tės iki pen­kių aukš­tų.

Ja­me 51 proc. tu­ri už­im­ti ko­mer­ci­nės ir pa­slau­gų pa­tal­pos, li­ku­si da­lis bus skir­ta bu­tams, ku­rių dy­dis – nuo 44 iki 105 kv. met­rų plo­to. Iš vi­so čia tu­ri at­si­ras­ti 21 bu­tas, po­že­mi­nis ga­ra­žas su 26 vie­to­mis, dar bus įreng­ta 24 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė Spor­to mo­kyk­los kai­my­nys­tė­je.

„Sep­tu­sa“ šio sta­ty­bos pro­jek­to val­dy­to­ją pa­rin­ku­si aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tį sta­ty­bos in­ži­nie­rių iš Vil­niaus To­mą Plyt­nin­ką.

Jo tei­gi­mu, už sta­tyb­vie­tė­je pa­ša­lin­tus me­džius sa­vi­val­dy­bei su­mo­kė­ta 7 tūkst. eu­rų, įsi­pa­rei­go­ta iš­as­fal­tuo­ti pri­va­žia­vi­mo ke­lią iki pa­sta­to nuo Sa­va­no­rių gat­vės ir jį per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei, taip pat bus pa­klo­tas nau­jas, sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis ša­li­gat­vis, esan­tis ne­to­li Spor­to mo­kyk­los.

Nau­jam pa­sta­tui pa­ma­tus įren­gė Vil­niaus ben­dro­vė „Pa­ma­tų ran­ga“. Duo­bė po­že­mi­niams ga­ra­žams jau iš­kas­ta, pa­da­ry­ti ir pa­ma­tai, ar­ti­miau­siu me­tu, at­ei­nan­čią sa­vai­tę, tu­rė­tų pra­si­dė­ti pa­sta­to kon­struk­ci­jų mon­ta­vi­mas.

Kaip sa­kė T.Plyt­nin­kas, kon­struk­ci­jų ran­go­vą bu­vo pa­ti­kė­ta pa­rink­ti jam, rink­ta­si iš pen­kių, o pri­im­ti­niau­sia kai­na pa­si­ro­dė Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vės „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“. Pas­ta­ro­ji iš „Kau­no kra­nų“ sta­ty­boms yra pa­sam­džiu­si bokš­ti­nį kra­ną.

„Tai bus mo­der­nus pa­sta­tas Aly­taus cen­tre, ti­kė­ti­na, kad pa­trauk­lus ir ver­slui, ir no­rin­tie­siems gy­ven­ti šio­je vie­to­je. Bu­tai čia tu­rės te­ra­sas, ku­rių dy­dis – nuo 7 iki 100 kvad­ra­ti­nių met­rų“, – tvir­ti­no T.Plyt­nin­kas.

Prie pa­sta­to taip pat tu­rė­tų bū­ti įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, at­si­ras­ti mo­der­nus jo ap­žel­di­ni­mas.

„Sep­tu­sa“ Aly­tu­je sta­to pir­mą pa­sta­tą

Ben­dro­vė „Sep­tu­sa“ mi­nė­tą pa­sta­tą Aly­tu­je sta­to pir­mą. Ši ben­dro­vė per ak­ci­nin­kus ir jų gi­mi­nai­čius yra su­si­ju­si su dar dviem mies­te vei­kian­čio­mis ben­dro­vė­mis – „Dai­na­vos tur­tai“ ir „Ve­lau­ra“.

„Dai­na­vos tur­tams“ pri­klau­so da­lis skly­po Aly­taus cen­tre, nu­griau­tos pi­ce­ri­jos „Pa­ler­mo“ te­ri­to­ri­jo­je. Kol kas šis skly­pas yra tuš­čias, ja­me „Dai­na­vos tur­tai“ pla­na­vo sta­ty­ti ko­mer­ci­nį pa­sta­tą, ta­čiau dėl už­si­tę­su­sio by­li­nė­ji­mo­si su pi­ce­ri­jos sa­vi­nin­kais to­kį pa­sta­tą nu­spren­dė sta­ty­ti ki­to­je S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vės pu­sė­je.

„Ve­lau­ra“ pra­ėju­sios va­sa­ros pa­bai­go­je iš vals­ty­bės įmo­nės Tur­to ban­ko vie­šo auk­cio­no me­tu įsi­gi­jo bu­vu­sį sau­gu­mie­čių pa­sta­tą Aly­taus cen­tre, Mies­to so­de, taip pat S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je su maž­daug 11 arų že­mės skly­pu. Ja­me pla­nuo­ja­ma įreng­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas, ku­rios bū­tų siū­lo­mos nuo­mai.

Taip pat „Ve­lau­ra“ mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos elek­tro­ni­nio auk­cio­no me­tu už­per­nai pa­va­sa­rį yra įsi­gi­ju­si bu­vu­sio lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne pa­sta­tą su be­veik vie­nu hek­ta­ru že­mės. Kol kas čia ne­vyk­do­ma jo­kia veik­la.

  Komentaras

  Kada parduosit arba nugriausit šalia šio sklypo esančią gražiausioj vietoj sporto mokyklą. Reikia greičiau panaikinti sporto mokyklą nes trukdys statomo namo gyventojam

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.