„Aly­taus pi­lie­čių” įvar­di­ja­mi svar­biau­si dar­bai: mo­der­nus vie­ša­sis trans­por­tas, su­ma­žin­ta ši­lu­mos kai­na ir mies­tui at­ko­vo­ti že­mės skly­pai

 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba trys vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vai Va­lė Gi­bie­nė, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ir Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė. Jie vi­si bu­vo mies­to val­džios at­sto­vai dir­bant pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bai, ku­ri sa­vo dar­bą bai­gė per­nykš­tį pa­va­sa­rį. Su „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­vais kal­ba­mės, ką jiems pa­vy­ko pa­da­ry­ti per pra­ėju­sius me­tus ir ko­kios idė­jos įstri­go sie­kiant dirb­ti vi­sų aly­tiš­kių nau­dai.

– Jūs pa­si­rin­ko­te dar­bą da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Kas lė­mė to­kį ap­si­spren­di­mą?

V.Jast­rems­kas: Ei­nant dirb­ti į da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą mums bu­vo svar­bu iš­lai­ky­ti pra­dė­tų dar­bų tęs­ti­nu­mą, kad jie ne­su­sto­tų, o bū­tų tę­sia­mi.

V.Gi­bie­nė: Tie­są pa­sa­kius, kai ką bu­vo ban­do­ma nu­žu­dy­ti, bet džiau­gia­mės, kad iš­li­ko Me­tų ap­do­va­no­ji­mai, nau­ja­gi­miams skir­ta ak­ci­ja „Gi­miau aly­tiš­kiu“, ku­rios me­tu tei­kia­mos spe­cia­lios do­va­nė­lės gi­mu­siems mies­to gy­ven­to­jams, sėk­min­gai vyk­do­ma bu­vu­sių Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka.

V.Ra­ma­naus­kie­nė: Kai kur tęs­ti­nu­mas vyks­ta, ir me­ras už­tik­ri­no, kad to bus sie­kia­ma. Ta­čiau šian­dien man iš­ky­la klau­si­mas, kuo Aly­tus da­bar gar­sė­tų, jei ne įvy­kęs gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je, kas svar­baus įvy­ko mies­te?

Tai bu­vo ne­re­a­lus pia­ras mies­to me­rui, Aly­tus skam­bė­jo vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tik kaip tą ži­no­mu­mą pa­nau­do­si­me? Jau lai­kas keis­ti na­tas. Kal­bė­jau ne su vie­na iš Aly­taus iš­vy­ku­sia šei­ma, jos jau ven­gia mū­sų mies­to, jiems Aly­tus jau at­ro­do ne­be ža­lias, o juo­das.

Tad tik­rai ko­mu­ni­ka­ci­ją reik­tų smar­kai kreip­ti, kad su­grįž­tu­me į ža­lio­jo mies­to vi­zi­ją.

At­si­ra­do ir to­kių net juo­ką ke­lian­čių da­ly­kų, re­gis, smul­kme­na, bet kaž­kaip keis­tai at­ro­do, kai sa­vi­val­dy­bė­je mies­to sim­bo­lį – bal­tą ro­žę pa­kei­čia vie­nos par­ti­jos sim­bo­lis – rau­do­na ro­žė. Bū­tent to­kias im­ta do­va­no­ti pra­ėju­siais me­tais.

Žy­miai skau­džiau, kai pra­de­da­mas ig­no­ruo­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je jau ta­pęs ži­no­mas mies­to žen­klas „Aly­tus – My­liu“. Kai kam net liep­ta jį iš­si­im­ti iš sa­vo elek­tro­ni­nių pa­štų. Su tuo žen­klu Aly­tus tik­rai jau su­si­gy­ve­nęs, bet kai kam jis ne­pa­tin­ka.

Jei tai bu­vo su­gal­vo­ta mies­tui va­do­vau­jant „Aly­taus pi­lie­čiams“, tai bū­ti­nai rei­kia iš­trin­ti. Tai jau­čia­me. Ir tai nė­ra ge­rai.

– „Aly­tus – My­liu“ žen­klas yra ant vie­šo­jo trans­por­to – mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų. Gal­būt sie­kia­ma ir nuo jo pa­ša­lin­ti?

V.Ra­ma­naus­kie­nė: To dar ne­te­ko gir­dė­ti. Jei taip at­si­tik­tų, bū­tų vi­siš­kas nesu­si­pra­ti­mas.

V.Gi­bie­nė: Pri­si­me­nu, kiek il­gai vy­ko mies­to vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­sai, kaip bu­vo ko­ne­vei­kia­mi, kad ne­lai­mė­jo vie­ti­niai ve­žė­jai, o Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“.

Da­bar Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja ap­do­va­no­jo mies­to vie­šą­jį trans­por­tą kaip ge­riau­sią  pa­slau­gą Lie­tu­vo­je.

V.Jast­rems­kas: Vie­ti­niai ve­žė­jai da­ly­va­vo šia­me kon­kur­se, ta­čiau lai­mė­ti ne­pa­vy­ko dėl pa­siū­ly­tos treč­da­liu di­des­nės kai­nos.

V.Gi­bie­nė: Ir per me­tus mies­to vie­ša­ja­me trans­por­te at­si­ra­do 208 tūks­tan­čiais va­žia­vi­mų dau­giau. Ir žmo­nės dau­giau va­žiuo­ja, ir marš­ru­tų mies­te pa­dau­gė­jo. O vie­ša­ja­me trans­por­te dir­ba vai­ruo­to­jai aly­tiš­kiai.

V.Jast­rems­kas: Su da­bar­ti­niu vie­šuo­ju trans­por­tu at­ro­do­me kaip kul­tū­rin­gas mies­tas, ku­ria­me va­ži­nė­ja jau ne­su­lū­žę, o nau­ji au­to­bu­sai. At­nau­jin­tą vie­šą­jį trans­por­tą lai­ky­čiau vie­nu iš mū­sų pa­sie­ki­mų mies­tui.

– Jums va­do­vau­jant mies­tui daug dirb­ta dėl ši­lu­mos kai­nos aly­tiš­kiams su­ma­ži­ni­mo ir dėl ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo iš pri­va­čios ben­dro­vės. Ar šian­dien jau­čia­te to­les­nį do­mė­ji­mą­si mies­to ši­lu­mos ūkiu?

V.Jast­rems­kas: Man, kaip bu­vu­siam mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, te­ko ko­or­di­nuo­ti šį rei­ka­lą.

Ket­ve­rius me­tus sie­kė­me, kad ši­lu­mos ūkis iš pri­va­čios ben­dro­vės bū­tų per­im­tas sa­vi­val­dy­bės val­do­mos įmo­nės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Ir taip at­si­ti­ko per­nykš­tį bir­že­lį, kai jau dir­bo šios ka­den­ci­jos ta­ry­bos pa­skir­ti mies­to va­do­vai, ta­čiau tam įdir­bis bu­vo anks­tes­nių va­do­vų.

Pri­si­me­nu, kiek te­ko ko­vo­ti su bu­vu­siais ši­lu­mos tie­kė­jais dėl kai­nos su­ma­ži­ni­mo, ir ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mums pa­vy­ko.

Daug me­tų iš maž­daug 50 ša­lies cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų bu­vo­me vos ne pas­ku­ti­nė­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, 47-oje. Da­bar esa­me 5–8-oje vie­to­se, tai pri­klau­so nuo per­ka­mo ku­ro kai­nos.  Bet, pa­vyz­džiui, pa­si­žiū­rė­jau gruo­dį, esa­me 7-oje vie­to­je.

Mums tik­rai už­tru­ko lai­ko, kol su­pra­to­me ši­lu­mos kai­nos ma­ži­ni­mo ir ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo ga­li­my­bes.

Šian­dien tik­rai reik­tų to­les­nio do­mė­ji­mo­si mies­to ši­lu­mos ūkiu, aš to tik­rai pa­si­gen­du. Mies­tie­čiams tai la­bai ak­tu­a­lu, nes už šil­dy­mą, kaip ko­mu­na­li­nę pa­slau­gą, mo­ka­ma dau­giau­sia.

At­vi­rai pa­sa­kius, aš da­bar sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­si­gen­du dar­buo­to­jų jau­čia­mos at­sa­ko­my­bės už ku­ruo­ja­mas sri­tis ir pro­jek­tus.

– Jūs, Vy­tau­tai, bu­vo­te pa­grin­di­nis ini­cia­to­rius, kad že­mės skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­sio­je so­dų ir dar­žų te­ri­to­ri­jo­je, da­bar­ti­nio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti bū­tų tam ne­pa­nau­do­ti ir lai­ko­mi par­da­vi­mui pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui.

V.Jast­rems­kas: Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai bu­vo­me su­tei­kę pa­kan­ka­mą skly­pų skai­čių nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, net dau­giau, nei tar­ny­ba pra­šė, ir šis klau­si­mas bu­vo iš­spręs­tas, bet stai­ga at­si­ra­do to­ji la­bai keis­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ini­cia­ty­va.

Mi­nė­ti skly­pai yra ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, pa­kan­ka­mai ge­ro­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je, tad jie ir tu­ri bū­ti par­duo­ti auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mui. Iš to mies­tas ga­li ne­ma­žai už­dirb­ti ir pi­ni­gus pa­nau­do­ti mies­to reik­mėms.

Da­bar­ti­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai šiuos skly­pus per­da­vė nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, nors tam ne­bu­vo jo­kio rei­ka­lo. Apie tai pra­ne­šiau me­rui, jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Kad tie skly­pai bu­vo pa­teik­ti be rei­ka­lo, pa­tvir­ti­no ir Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, pa­ra­šiu­si, jog že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­dū­ra baig­ta. Tad skly­pai ne­bu­vo pa­teik­ti grą­ži­ni­mui už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę.

Me­ras po to­kio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nio pa­reiš­kė to­liau ne­be­ma­tan­tis ga­li­my­bės dirb­ti su taip pa­si­el­gu­siu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu. Ta­čiau vis­kas ty­liai, ra­miai nu­ti­lo.

Man svar­biau­sia, kad skly­pai bu­vo at­ko­vo­ti mies­tui ir kaž­ka­da iš jų tu­rės ga­li­my­bę pa­pil­nė­ti mies­to biu­dže­tas.

– Jūs, Vy­tau­tai, dir­ba­te sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, ar mi­nė­tų skly­pų klau­si­mas ne­bu­vo svars­to­mas šio­je ko­mi­si­jo­je?

V.Jast­rems­kas: Ma­no nuo­mo­ne, šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė (Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė – A.M.) ne­tu­ri už­im­ti to­kios po­zi­ci­jos, nes la­bai abe­jo­ju dėl jos dar­bo mies­tui nau­dos, kai pa­ti yra už­si­ė­mu­si skly­pų su­tei­ki­mu kai ku­riems as­me­nims.

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je nag­ri­nė­ja­me skun­dus, pra­šy­mus, bet dėl an­ti­ko­rup­ci­nės ap­lin­kos sa­vi­val­dy­bė­je ar jos įstai­go­se nie­ko ne­da­ro­me.

– Jūs, Va­le, va­do­vau­ja­te ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Įvar­dy­ki­te, ko­kio­se so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­ty­se pa­vy­ko dau­giau­sia pa­siek­ti.

V.Gi­bie­nė: Aly­tus ne kar­tą ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų bu­vo pri­pa­žin­tas kaip so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų ly­de­ris.

La­bai svar­bu, kad to­liau bū­tų tę­sia­ma as­me­ni­nio asis­ten­to ne­įga­lie­siems pa­slau­ga. Iš pra­džių šią pa­slau­gą fi­nan­sa­vo sa­vi­val­dy­bė, da­bar lė­šas ski­ria So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

Tik­rai ge­rai, kad to­liau vei­kia vie­šo­ji įstai­ga „Ge­ru­mo skrais­tė“, tei­kian­ti pa­slau­gas gar­baus am­žiaus žmo­nėms, ti­kiuo­si to­liau veiks Ne­įga­lių­jų ke­pyk­lė­lė, ku­rio­je dir­ba ne­įga­lie­ji.

Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad pa­ga­liau ap­tver­ta Dzū­ki­jos mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja. Re­gis, smul­kme­na, bet tai mo­kyk­lai la­bai ak­tu­a­lu, nes jos te­ri­to­ri­jo­je lan­ky­da­vo­si ža­lin­gų įpro­čių tu­rin­tys, aso­cia­lūs as­me­nys ir mo­kyk­lai kel­da­vo ne­ma­žą pa­vo­jų.

Svei­ka­ta vi­siems tam­pa svar­biau­sia, kai su­ne­ga­luo­ja­me, bet kol svei­ki, net ne­pa­gal­vo­ja­me apie svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­mą me­di­ci­ni­nę įran­gą, ko­kio­se pa­tal­po­se dir­ba me­di­kai. Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­čios ieš­ko fi­nan­sa­vi­mo iš įvai­rių fon­dų, bet ne vi­suo­met pro­jek­tai bū­na sėk­min­gi.

Kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kad biu­dže­te at­si­ras­tų lė­šų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų me­di­ci­ni­nei įran­gai ir Aly­taus li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tui.

Aš dar dir­bu mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čio­se Šei­mos ir Ne­įga­lių­jų ko­mi­si­jo­se. Pas­ta­ro­ji dar ne­daug ką spė­jo nu­veik­ti, nes bu­vo pa­tvir­tin­ta tik pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Bet jau gry­ni­na­mės bė­das ir pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria mies­tie­čiai. Pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu di­de­lį dė­me­sį sky­rė­me so­cia­liai jaut­rioms gru­pėms, no­ri­si, kad Aly­tus, įga­vęs to­kį pa­grei­tį, to­liau sėk­min­gai vys­ty­tų šią kryp­tį.

Šei­mos ko­mi­si­ja dir­bo vos ke­le­tą mė­ne­sių, bet la­bai ak­ty­viai. Jau tu­ri­me ir nu­veik­tų dar­bų, su­si­ti­ki­mų, ir kon­kre­čių pla­nų.

Vie­nas iš pir­mų­jų dar­bų bu­vo, kaip pa­dė­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mą tu­rin­čius vai­kus. Su­rin­ko­me in­for­ma­ci­ją, kiek to­kių vai­kų yra Aly­tu­je, kiek yra spe­cia­lis­tų, ko­kios pa­gal­bos rei­kia, ko­kią ga­li­me su­teik­ti, kur kreip­tis pa­gal­bos. Ruo­šia­mas lanks­ti­nu­kas, ku­ris bū­tų pa­gal­ba tė­vams ir ar­ti­mie­siems.

V.Ra­ma­naus­kie­nė: Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, kad vi­so­je švie­ti­mo sis­te­mo­je kol kas ne­pri­im­ta jo­kių kar­di­na­lių spren­di­mų dėl jos per­tvar­kos. Dis­ku­si­jos pra­si­de­da ta­da, kai jau rei­kia da­ry­ti spren­di­mus. Švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės la­bai pa­si­gen­da ben­dro spren­di­mo pri­ėmi­mo.

V.Gi­bie­nė: Kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys tu­ri vis ki­to­kį per­tvar­kos pla­ną. Gai­la, bet ma­to­si daug par­ti­nių są­sa­jų ir in­te­re­sų.

V.Ra­ma­naus­kie­nė: Aš dir­bu ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te, da­bar svars­to­mas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas.

Anks­čiau jį teik­da­vo­me ben­druo­me­nei aiš­kiai iš­dės­ty­tą in­fog­ra­fi­kais, svars­ty­da­vo­me su at­ski­ro­mis mies­to ben­druo­me­nė­mis,  rink­da­vo­me mies­tie­čių pa­siū­ly­mus. Da­bar to pa­si­gen­du.

V.Jast­rems­kas: Jau­tė­si žmo­nių iš­lais­vė­ji­mas, jie pra­dė­jo at­vi­rai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nes. Šiuo me­tu tik­rai stin­ga mies­to va­do­vų ben­dra­vi­mo su ben­druo­me­ne.

– Ar iš­liks vie­ti­nio biu­dže­to fi­nan­sa­vi­mas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams, ku­rie su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo?

V.Ra­ma­naus­kie­nė: Ma­nau, kad tik­rai iš­liks, nes to­kią idė­ją pa­lai­ko ir me­ras.

Fi­nan­sa­vi­mas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tų tik­rai su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo. Daug sa­vi­val­dy­bių mums skam­bi­no ir tuo do­mė­jo­si, pa­ti kon­sul­ta­vau ne vie­ną sa­vi­val­dy­bę praėjusiais me­tais, nes žmo­nės krei­pia­si tie­sio­giai pra­šy­da­mi pa­gal­bos.

Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to prin­ci­pas pa­pras­tas – ski­ri to­kioms ini­cia­ty­voms ga­ba­lą biu­dže­to ir žmo­nės spren­džia, kas už tai tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta mies­te. Ar pa­sta­ty­ta vo­ve­ry­tė, ar įreng­ti mies­to var­tai „Aly­tus – My­liu“, ar Mies­to so­de sce­na…

Apie dalyvaujamąjį biudžetą skaičiau pranešimus įvairiose konferencijose.

Ta­ry­bos na­riai, skir­da­mi lė­šas aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų pro­jek­tams, jau ne­tu­rė­tų dis­ku­tuo­ti, ver­ta ar ne­ver­ta vie­ną ar ki­tą pro­jek­tą fi­nan­suo­ti, tai jau spren­džia žmo­nės. Jei pra­de­da­mi kri­ti­kuo­ti  pro­jek­tai, nes vie­nam ar ki­tam ta­ry­bos na­riui tai ne­pa­tin­ka, o dar blo­giau – pi­ni­gai ne­ski­ria­mi, jau pra­de­da­mos žlug­dy­ti ini­cia­ty­vos. Gal ta­da ap­skri­tai ne­rei­kia joms skir­ti fi­nan­sa­vi­mo.

– Jūs, Vi­li­ja, dar va­do­vau­ja­te ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jai. Ar daug eti­kos pa­žei­di­mų ten­ka svars­ty­ti?

V.Ra­ma­naus­kie­nė: Kai su­ti­kau va­do­vau­ti šiai ko­mi­si­jai, ne­si­ti­kė­jau, jog bus tiek daug dar­bo. Daž­niau­siai ko­mi­si­ja tu­ri rink­tis prak­tiš­kai dėl tų pa­čių žmo­nių, iš ku­rių vie­nas – An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, ku­ri jau pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si eti­ką. Ir, ma­no nuo­mo­ne, ji to­liau ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai.

Da­bar ren­giu Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­kei­ti­mus, kad ko­mi­si­jos na­riai bal­suo­da­mi ne­ga­lė­tų su­si­lai­ky­ti, taip yra Vy­riau­sio­jo­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je. Koks ga­li bū­ti su­si­lai­ky­mas, – pri­va­lai tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, nes ki­taip tik­rai ap­sun­ki­na­mas spren­di­mų pri­ėmi­mas.

– Ko­kie Jū­sų ar­ti­miau­si tiks­lai dir­bant mies­to ta­ry­bo­je?

V.Ra­ma­naus­kie­nė: La­bai ti­kiuo­si, kad gy­vuos aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos, to­liau tę­siu dar­bą su Pa­sau­lio aly­tiš­kių ben­druo­me­ne. Ti­kiuo­si, kad at­si­ras dė­me­sio kul­tū­ros sri­čiai, dis­ku­si­jų su kul­tū­ros žmo­nė­mis, jų tikrai pa­si­gen­du.

Aly­tus – Kul­tū­ros sos­ti­nė jau ne­tru­kus, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo kol kas ne­si­ma­to. Ti­kiuo­si, kad tai at­si­ras šių me­tų biu­dže­te.

La­bai svar­bu, kad, diskutuojant ta­ry­bo­je ir pri­imant spren­di­mus, bū­tų at­si­žvel­gia­ma į vi­sų ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nes ir spren­di­mai bū­tų iš­dis­ku­tuo­ti su mies­to žmo­nė­mis.

Mes tu­ri­me vie­nin­te­lį tiks­lą – pa­da­ry­ti ge­rus dar­bus mies­tui.

V.Gi­bie­nė: Ti­kiuo­si, kad biu­dže­tas at­spin­dės mū­sų lū­kes­čius. Svar­bios yra vi­sos sri­tys, bet man, kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei, la­bai svar­bu, kad svei­ka­tos ap­sau­gai, so­cia­li­niams da­ly­kams bū­tų tei­kia­ma ne tik mo­ra­li­nė, bet ir fi­nan­si­nė pa­ra­ma.

V.Jast­rems­kas: No­rė­tų­si, kad pa­ga­liau įvyk­tų švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, kad bū­tų pa­reng­tas mies­tui in­ves­ti­ci­jų at­ne­šan­tis il­ga­me­tis stra­te­gi­nis pla­nas, kad žmo­nės, dir­ban­tys mies­to ta­ry­bo­je ir ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, tu­rė­tų tvir­tas mo­ra­li­nes nuo­sta­tas.

Kal­bė­jo­si

Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.

 

  Komentaras

  Kauno Laisvoji ekonominė zona (LEZ) išgyvena aukso amžių. Čia įsikūrė ne tik Lietuvos įmonės, bet ir pasaulinės korporacijos „Hella“, „Continental“ ir „Hollister“. LEZ valdymo bendrovės generalinis direktorius Vytas Petružis teigia, kad šiuos investuotojus pritraukti pavyko po ilgo bei sunkaus darbo, tam nemažai įtakos turėjo industrinis Kauno potencialas, ypač svarbus ir specialistus ruošiančio Kauno technologijos universiteto veiksnys. Pastebima tendencija, kad į Kauno LEZ įmones grįžta daug užsienio šalyse dirbusių emigrantų. Vienoje čia veikiančių užsienio kapitalo bendrovių jie sudaro apie dešimtadalį visų dirbančiųjų.

  Komentaras

  Tik mažas pastebėjimas. Ar čia ne viešų ir privačių interesų pažeidimas, kad VšĮ ,,Gerumo skraistė" direktorė Gita, kuri praktiškai visada laimi Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus skelbiamus konkursus, pati dirbdama šiame skyriuje? Informacija surinkta pakankamai šiuo atveju.

  Komentaras

  Matote sutaupyti mieto 4 milijonai tai kai kam smulkmena (skaičiai iš ataskaitos ne iš lempos)ne nuo to pradėjo piliečiai ,Pirmiausia reikia pasisamdyti gerą viešų ryšių specialistą,kuris padarius už centą parašys už šimtą ,o tai moka patyrę partijų nariai.Kol mūsų žmonės tiki mokėjimu reklamuotis taip ir bus.Pažiūrėsim kiek sutaupys dabartinė valdžia trys metai prabėga greitai ,o gal gaisro" nuopelnais"gyvensim visus keturis metus.

  Komentaras

  Pats geriausias vadovavimas ir rūpinimasis Alytumi ir alytiškiais buvo, kai buvo valdžioje "Alytaus piliečiai" ir meras V.Grigaravičius. Vieninteliai, dėl kurių negėda pasakyti, kad balsavau ir balsuosiu.

  Komentaras

  Ko stebitės
  O ko jūs tikėjotės? Išsirenkate meru žmogų, kuris 20 metų toliau kolegijos pastato nebuvo nuėjęs, tas į vicemeres pasikviečia blondinę, pas kurią smegenų arbatinis šaukštelis, bet ta Instagrme prisižiūrėjus Kate Midltone fotkių, pati mėgina vaizduoti Alytaus karalienę. Kitas vicemeras daugiausiai ką nuveikęs, tai pardavinėjęs Aloe Vera. Tai kokių sprendimų jūs tikėjotės? Negana to, administracijos direktoriumi paskiria žmogų, kuris dirbęs apsauginiu, nu gerai apsauginių vadovu, ot tai patyręs vadovauti miestui, tas kadangi patirties turi nulį prisiima pavaduotoja dirbti Neringą, kuri savivaldybėje dirba kone 20 metų. Alytuje su jos žinia pridaryta tokių projektų, kad laikykitės! Negana to, visa šita chebrytė susigrąžina Valūną, kuris Alytaus švietimui vadovavo 20 metų ir matydamas mokinių mažėjimą, vistiek kišo pinigus į mokyklų pastatų renovaciją. Tai kokių sprendimų jūs tokėjotės?

  Komentaras

  Sakoma rudenį viščiukus skaičiuoja. Tolygu tarybos narių metinės veiklos ataskaitos. Kur vertinami konkretūs darbai. Nes tarybos narių išimtinė kompetencija priimt sprendimus. Ir jų nauda viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Tad pagal savivaldos klasiką ir po metų nėra struktūros ir švietimo beivkitų pertvarkų. Monopolinių paslaugų kainos ir prie šių pakilę. Dirbt per es paramos projektus pagal šalies vystymo bd prioritetus nesigaua. Paskutinėm savaitėm reiškinys, kaip meras su direktorium turi būt priekį formuojant biudžetą, spartint neatliktas pertvarkas, per ministerijas dėl fondų domėtis.., o jie po komandiruotėm. Eilinį kartą kaip pagal kompetencijas dirbt ir atsakyt, jie per seminarus- komandiruotes- atostogas kuo toliau. Taip ir toliau prarast laiko niekas sau neleidžia. Kol taryba lepinasi kaip tas sako, savi...

  Komentaras

  Alytuje labai plačiai pasklido gandas, kad tie šilumos tiekėjai iš kurių mus "išplėšė" buvęs administracijos direktorius, ruošiasi prisiteisti milijonus. Prašome tai pakomentuoti, pilietininkai, juk ne veltui sakoma, kad kiekviename gande yra dalis tiesos. O gal kaip visada, tik arogantiškai pasityčiosit iš alytiškių ?

  Komentaras

  Ką čiabepridursi,kaip rašo komentatorius ,,Savibleda buvo 4 metus'' Didelio progreso ir dabar nesimato.Aktyviausiai ir protingiausiai diskutuoja Tarybos nariai - Sigitas Leonavičius ir Jurgis
  Krasnickas.

  Komentaras

  Žemiau plintuso tokia jūsų ataskaita. Nesugebat po vieną ataskaitos alytiškiams pateikti "darbinykai" ? Net ir trys kartu nesugebėjot nei vieno atlikto darbo ŠIOJE KADENCIJOJE įvardinti. Esat tikri lūzeriai. Sekančioje kadencijoje Alytaus piliečių nei vieno neliks

  Komentaras

  Kiek tarybos narių iš valdančių viešino metines ataskaitas, visi dalim kritikavo valdančius. Tai ko jie laikosi toje valdančioje koalicijoje? Kaip dėl žemės sklypų meras apskundė teisėsaugai ir pasakė nepasitikys dirwktorium, rimtas artimiausiam tarybos posėdžiui būt teikęs sprendimą dėl nepasitikėjimo direktorium ir jo atstatydinimo. Tylu. Kas paneigs, kad ryt/poryt vėl prieš kolegą neis. O teisėsaugos tyrimas kur neaišku iki šiol, taip ir įmonių netekta ir atsakingų nėra. Po kaip meras su direktorium į komandiruorę, vietoj kas pirmi biudžetą formuot ir pertvarkas inicijuot bei su ministerijom dėl fondų aiškintūs..Vadinas nesugeba, bėga nuo darbų. Rimtose tarybose atstatydinimai. Taryba gali skirt laikiną merą iš 27 tarybos narių, kuris sugeba. Nes vicemerai per silpni. Tad tarybai visais atvejais išbandymai. Kaip ir alyriškiams. Nes 9 mėnesių praleistų nesugražinsi.

  Komentaras

  Kur pasirašyt peticiją dėl bepasirikėjimų ir atstatydinimų mero ir direktoriaus. Ir tegu už savo lėšas kiek nori pliažinasi Turkijoj ir kur tik nori. O į jų vietas taryba paskirtų kompetentingus ir norinčius dirbti miesto labui. Formuot biudžetą, vykdyt protingas reformas, dirbt su ministerijom dėl fondų ir panašiai. Nes per esamų neveiklumą praleisti 9 mėnesiai. Per kuriuos buvo galima daug gero miestui padaryt.

  Komentaras

  Alytaus miesto pedagogų kantrybė baigėsi!
  Po netikėtai vakar ryte atšaukto susitikimo su švietimo ir mokslo viceministre prof.
  dr. Jolanta Urbanovič, neva dėl pono N.Cesiulio bei R.Juonio "skubios" komandiruotės į Turkiją, reiškiame jums NEPASITIKĖJIMĄ. Manome, kad Alytaus miesto vadovai negeba tinkamai valdyti miesto. Neturi kompetencijos ir noro vykdyti švietimo tinklo pertvarką.

  Komentaras

  Tai ar dar daugiau norėsit rinkt socdemus su konservatoriais į valdžią? Juk jie be griovimų ir erzelynų kitaip nemoka. Tą įrodinėt Alytuj pradėjo prieš 30 metų ir per anūkus tęsia...

  Komentaras

  Šie valdžioje negebėdami tęsia nuo anų. Blogindami ir versdami ant anų. Net ir įmonės dėl gaisro prieš nesukontroliavę rimti klausimai. Kodėl iš pirmų dienų į vyriausybę nesikreipta, neskelbti karantinai pramonės parke, Putinuose? Iš kart ne putom gesinta kur gal greičiau ir terštumų mažiau. O girdėjos iš pradžių ramiai, kelios dienos užgesins. Ir dabar nesimato krizinių planų. Kad jei kas, žinotų kaip elgtis, būt respiratorių ir kitų apsaugos priemonių. Kad nereikėtų patiens prisikvėpuot ir kitų kaltint, kad nėra.

  Komentaras

  Kiekvienas meras ir taryba atsako už savo laikotarpį. Kaip ir po gali koreguot anų prieš sprendimus. Dabar nesimato buvusio mero interviu apie nuo anos kadencijos perduotas problemas esamam merui. Valdančioj pozijoj buvę valdžioje ir oponuojantys. Dėl keleivių pervežimo šie gali koreguot nuo anksčiau. Bet pervežimų kainas pakėlė. Kur ar būtinai kelt reikėjo. Dabartiniai meras su direktorium ne tik kompetencijų trūksta, bet kai po komandiruotėm nuo darbų bėga, tai kam kankintis. Nesugeba, užleidžia vietas sugebantiems ir norintiems sirbt. Dėl tarybos nario V.J. iniciatyvų dėl žemės sklypų išsaugojimo miesto naudai, per tai daugiausia miestui padaręs iš dabartinės tarybos. Ir šie valdžioje esmėj laikos, kad teisėsauga tempia galutinius tyrimų verdiktus skelbt. O su teisėsauga ginant viešą interesą Alytuj kur nuslopint principingesnį, mandeis. Kur už miestą rimčiau pastovėt, prasideda imitavimas.

  Komentaras

  Manau,kad Alytuje perdidelės bilietų kainos,Atstumai nedideli, ne tokie, kaip Vilniuje ar Kaune, o kainos panašios. Mikriukai važiuoja pustuščiai,o savivaldybė moka kautrai didelius pinigus iš miesto gyventojų surinktų mokesčių. Taip kad nereikia čia girtis gerbiamieji ,,Alytaus piliečiai'', kad čia jau viskas taip gerai.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.