Nr. 79 (135601)

2021-07-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 79 (135601) skaitykite:

 • Žalio­ji gat­vė: gy­ven­to­jams no­ri­si kar­di­na­lių spren­di­mų, sa­vi­val­dy­bė pra­šo „šiek tiek kan­try­bės”
 • Aly­taus li­go­ni­nė įsi­gi­jo kau­lų tan­kio ty­ri­mo įran­gą
 • Mig­ran­tų ap­gy­ven­din­tam pa­sta­tui – pa­pil­do­ma tvo­ra
 • Al­gir­dui Vrub­liaus­kui – Tri­jų jū­rų re­gio­no ini­cia­ty­vi­nės gru­pės va­do­vo pa­dė­ka
 • Kle­bo­no ke­tur­ko­jė au­gin­ti­nė at­si­ra­do, ta­čiau veis­li­nių šu­nų au­gin­to­jai Mi­ros­la­vo apy­lin­kė­se ne­ri­mau­ja
 • Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai” tapo savanorius priimančia organizacija
 • Jau­no­sios ver­sli­nin­kės aly­tiš­kės: „Dra­bu­žiai ne­tu­ri ly­ties”
 • Ir karš­tą va­sa­rą „gu­la” žo­džiai: VII res­pub­li­ki­nis dra­ma­tur­gų kon­kur­sas kvie­čia
 • But­ri­mo­nys šo­ko li­ni­ji­nių šo­kių rit­mu!
 • Iš nau­jo at­ras­ti Dzū­ki­ją – mi­si­ja įma­no­ma ir sma­gi
 • Ty­ri­mas: Lie­tu­vo­je šie­met atos­to­gaus net 45 proc. gy­ven­to­jų
 • Gi­do pro­fe­si­ją iš­kei­tęs į mo­ky­to­jo Matas To­liu­šis: „Pir­mie­ji me­tai mo­kyk­lo­je – fan­tas­ti­ka”
 • Lie­tu­vos oro uos­tai ra­gi­na ke­lei­vius at­vyk­ti anks­čiau, su sa­vi­mi tu­rė­ti už­pil­dy­tas for­mas
 • Ita­lų ra­šy­to­jas Pa­o­lo Gior­da­no sa­vo nau­ja­me ro­ma­ne „Už­grob­ti dan­gų” pri­me­na: nie­ka­da ne­si­liau­ji pa­ži­nęs ki­to
 • 3 re­cep­tai ir dvi rau­gin­tų agur­kų sto­vyk­los: ku­riai pri­klau­so­te jūs?
 • 5 fak­tai apie per­si­kus: pa­de­da ko­vo­ti su stre­su ir ne­ri­mu, nau­do­ja­mi kos­me­ti­kos ga­my­bo­je
La­bai gai­la, bet bir­že­lio 19-osios po­pie­tę, mies­to die­nos iš­kil­mė­se, kai Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius pa­gar­si­no, kas šie­met iš­rink­tas Me­tų žmo­gu­mi, Val­das...
Aly­taus mies­te ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lie­pos 3-iąją, Aly­taus...
Lie­pos 14-osios ry­tą pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ae­ro­dro­mo administraciniame pastate laikinai ap­gy­ven­din­tiems Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­tiems ne­tei­sė­tiems...
Kuo kvepia šienas? Ar skiriasi natūralios pievos ir kultūrinės pievos kvapai? Kas kuria nepakartojamą avilio aromatą? Ir iš ko atpažinsite sveiko dirvožemio kvapą? Apie aktualias temas – nuo...
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (ARATC) Laz­di­jų ra­jo­ne jau be­veik dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta pa­skelb­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo ir...
Kaip Lie­tu­vai se­ka­si tvar­ky­tis su mig­ran­tų kri­ze? Sei­mo na­rio Vy­tau­to Ba­ko nuo­mo­ne, si­tu­a­ci­jos val­dy­mą sun­ki­na ne­apib­rėž­tos vie­ti­nės ir cen­tri­nės val­džių funk­ci­jos...
Ką tik Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, no­ta­rų, pro­ku­ro­rų, ant­sto­lių ir jų šei­mos na­rių...
Kad kūnas tinkamai funkcionuotų, kasdien būtina gerti pakankamai vandens. Vanduo yra gyvybiškai svarbus beveik visiems gyvybiniams procesams, įskaitant smegenų funkciją, energijos apykaitą ir širdies...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.