Vytautas Ba­kas: eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­me – be­rei­ka­lin­gos įtam­pos ir grės­mė pa­min­ti žmo­gaus tei­ses (1)

Sei­mo na­rys Vytautas Ba­kas, įver­ti­nęs si­tu­a­ci­ją, krei­pė­si į Prem­je­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę, pra­šy­da­mas kuo sku­biau už­tik­rin­ti tin­ka­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mą vals­ty­bės ly­giu, su­teik­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, bei re­a­liai ko­or­di­nuo­ti vi­są tei­kia­mą pa­gal­bą.
Sei­mo na­rys Vytautas Ba­kas, įver­ti­nęs si­tu­a­ci­ją, krei­pė­si į Prem­je­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę, pra­šy­da­mas kuo sku­biau už­tik­rin­ti tin­ka­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mą vals­ty­bės ly­giu, su­teik­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, bei re­a­liai ko­or­di­nuo­ti vi­są tei­kia­mą pa­gal­bą.
Kaip Lie­tu­vai se­ka­si tvar­ky­tis su mig­ran­tų kri­ze? Sei­mo na­rio Vy­tau­to Ba­ko nuo­mo­ne, si­tu­a­ci­jos val­dy­mą sun­ki­na ne­apib­rėž­tos vie­ti­nės ir cen­tri­nės val­džių funk­ci­jos bei ne­ap­gal­vo­ti spren­di­mai. Pra­ėjus dviems sa­vai­tėms po to, kai lie­pos 2 die­ną pir­mie­ji ne­tei­sė­ti mig­ran­tai bu­vo ap­gy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bių pa­tal­po­se ir pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė – ope­ra­ci­jų va­do­vė ir at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos jau tu­rė­tų tu­rė­ti ben­drą ma­ty­mą, si­tu­a­ci­jos ver­ti­ni­mą ir stra­te­gi­nį pla­ną. Ta­čiau į da­lį grės­mių, jei dar ne­de­ga, tie­siog nu­mo­ja­ma ran­ka, to­dėl at­sa­kas į ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos pro­ble­mą at­ro­do kaip pa­vie­nių sku­bo­tų pa­ro­do­mų­jų veiks­mų kra­ti­nys, ku­ris ku­ria pa­pil­do­mas pro­ble­mas gy­ven­to­jams, sa­vi­val­dai ir stu­mia Lie­tu­vą į re­pu­ta­ci­nę kri­zę.

Kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo

Vi­sų pir­ma, taip ir nesu­si­sty­ga­vo vals­ty­bės at­sa­kas į si­tu­a­ci­ją vi­sais lyg­me­ni­mis. Cen­tri­nė val­džia at­sa­kin­ga už na­cio­na­li­nę mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką, bet bū­tent sa­vi­val­da, pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bės at­si­du­ria fron­to li­ni­jo­je. Jei už­sie­nio po­li­ti­ko­je ma­to­mi ak­ty­vūs veiks­mai – su­si­tin­ka­ma su part­ne­riais, vyks­ta­ma į mig­ran­tų kil­mės ša­lis – tai Vals­ty­bės vi­du­je su Vals­ty­bės lyg­mens eks­tre­ma­lia si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ir gy­ven­to­jai do­ro­ja­si vie­ni. Iki šiol Vy­riau­sy­bė neap­si­spren­džia, ar bus kom­pen­suo­tos sa­vi­val­dy­bių dėl to pa­tir­tos iš­lai­dos, nors, pa­vyz­džiui, Aly­taus, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių kaš­tai dėl mig­ran­tų kiek­vie­ną sa­vai­tę sie­kia ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

„Pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bės ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mu įpa­rei­go­tos at­lik­ti bū­ti­nuo­sius dar­bus, pa­si­rū­pin­ti imig­ran­tais. Nors sa­vi­val­dy­bės ge­ra­no­riš­kai at­si­lie­pė į cen­tri­nės val­džios pa­gal­bos pra­šy­mus ir rū­pi­na­si as­me­ni­mis, kir­tu­siais Lie­tu­vos sie­ną su Bal­ta­ru­si­ja, ta­čiau duo­dant nu­ro­dy­mus sa­vi­val­dy­bėms už­tik­rin­ti mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mą, svei­ka­tos prie­žiū­rą, te­sta­vi­mą, izo­lia­vi­mą ir ki­ta, ne­bu­vo ap­ta­ria­mas iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo klau­si­mas, ne­ver­tin­ta, ko­kie kaš­tai teks sa­vi­val­dy­bėms. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­tu­je su­reng­ta­me Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rių ir Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me pa­aiš­kė­jo, kad kaš­tai, su­si­ję su eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mu, per mė­ne­sį vie­nai sa­vi­val­dy­be ga­li siek­ti šim­tus tūks­tan­čių eu­rų, o sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų re­zer­vai yra men­ki ir nė­ra nu­ma­ty­ti Vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms su­val­dy­ti,“ – tei­gia Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas. Cen­tri­nė val­džia per­me­tė vi­są dar­bų naš­tą sa­vi­val­dy­bėms ne­skir­da­ma jo­kių lė­šų, ki­tos pa­gal­bos ir tai nė­ra eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mas – tai yra „vir­ši­nin­ka­vi­mas“, griau­nan­tis pa­si­ti­kė­ji­mą tarp sa­vi­val­dos ir cen­tri­nės val­džios.

Sei­mo na­rys V.Ba­kas, įver­ti­nęs si­tu­a­ci­ją, krei­pė­si į Prem­je­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę, pra­šy­da­mas kuo sku­biau už­tik­rin­ti tin­ka­mą eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mą vals­ty­bės ly­giu, su­teik­ti pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, bei re­a­liai ko­or­di­nuo­ti vi­są tei­kia­mą pa­gal­bą. Bu­vo pa­pra­šy­ta kom­pen­suo­ti to­kių sa­vi­val­dy­bių iki šiol pa­tir­tas iš­lai­das, per­kel­ti už­sie­nie­čius į spe­cia­liai tam pa­reng­tas vie­tas, ku­rio­se bū­tų už­tik­ri­na­mos to­kių as­me­nų gy­ve­ni­mo są­ly­gos, taip pat jų bei vi­suo­me­nės sau­gu­mas. Pra­šo­ma in­for­muo­ti vi­suo­me­nę ir sa­vi­val­dy­bes, ka­da tai pla­nuo­ja­ma pa­da­ry­ti.

V.Ba­kas pa­ren­gė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, ku­ria­me siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog tais at­ve­jais, kai gy­ven­to­jai, sa­vi­val­dy­bės, o taip pat ki­tos ins­ti­tu­ci­jos (įskai­tant ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas) dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos val­dy­mo, pri­va­lo­mų dar­bų at­li­ki­mo pa­ti­ria iš­lai­dų, jos tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Šiuo me­tu vi­siš­kai be rei­ka­lo su­kur­ta įtam­pa tarp pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bių ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vy­riau­sy­bės yra kliū­tis, truk­dan­ti efek­ty­viai val­dy­ti si­tu­a­ci­ją. Mig­ran­tų su­kel­ta kri­zė ga­li bū­ti tik pir­mo­ji hib­ri­di­nės ag­re­si­jos, nu­kreip­tos prieš Lie­tu­vą fa­zė. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je esan­tys mig­ran­tai yra dau­giau, kaip iš 34 ša­lių. Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis, trau­kian­tis JAV ka­riams iš Af­ga­nis­ta­no, ten įsi­ga­li Ta­li­bai, to­dėl prog­no­zuo­ja­mi nau­ji pa­bė­gė­lių srau­tai. Ne­at­mes­ti­na, kad jie taip pat rink­sis Lie­tu­vą. Tam, kad at­rem­tu­me mig­ran­tų kri­zę, už­tik­rin­tu­me mū­sų gy­ven­to­jų sau­gu­mą, svar­bu kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mu, pa­gar­ba grįs­tus cen­tri­nės ir vie­ti­nės val­džios san­ty­kius.

Ta­čiau yra ir ant­ras la­bai svar­bus klau­si­mas: ar į ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją su­si­rin­kę par­la­men­ta­rai, pri­ėmę įsta­ty­mo dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties pa­tai­sas, per sku­bą ne­pa­da­rė klai­dų, ku­rios at­ei­ty­je ga­li la­bai skau­džiai at­si­liep­ti?

Dėl žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų Lie­tu­va ga­li bū­ti pa­že­min­ta

„Gal­būt Sei­me pri­im­tos pa­tai­sos ir su­pap­ras­ti­na kai ku­rias pro­ce­dū­ras, lei­džia Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus dėl mig­ran­tų, ta­čiau žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos vie­nin­gai kri­ti­kuo­ja pa­kei­ti­mus, ku­riais, pa­vyz­džiui, už­sie­nie­čiai ne­ten­ka tei­sės kreip­tis į teis­mą ir skųs­ti de­par­ta­men­to spren­di­mą. Jie te­oriš­kai kreip­tis į teis­mą ga­li, ta­čiau de­par­ta­men­to spren­di­mas ne­stab­do­mas ir, jei tas spren­di­mas yra grą­žin­ti mig­ran­tą į kil­mės ša­lį, tas krei­pi­ma­sis į teis­mą nie­ko ne­be­reiš­kia. O tei­sė į teis­mą yra vie­na iš pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių, ku­rią gi­na Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja. Taip pat leis­ta su­var­žy­ti už­sie­nie­čių ju­dė­ji­mo lais­vę, ki­tas es­mi­nes tei­ses ir lais­ves. Po pri­im­tų pa­tai­sų Lie­tu­va iš es­mės tam­pa ka­lė­ji­mu mig­ran­tams (šei­moms, mo­te­rims ir vai­kams), o tai ke­lią grės­mę vals­ty­bės tarp­tau­ti­nei re­pu­ta­ci­jai“ - tei­gia V.Ba­kas.

Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, to­kiais ne­ap­gal­vo­tais žings­niais ga­li­me Ru­si­jai, Bal­ta­ru­si­jai įduo­ti gin­klus į ran­kas, jiems bū­tų di­džiu­lis ma­lo­nu­mas įskųs­ti mus tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms apie Lie­tu­vo­je vyk­do­mus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, jei to­kie bū­tų. „Ru­si­ja yra nuo­la­ti­nė Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo ta­ry­bos na­rė, ji tik­rai iš­nau­do­tų ga­li­my­bę pa­kvies­ti spe­cia­lias Jung­ti­nių Tau­tų ins­pek­ta­vi­mo mi­si­jas ir tai bū­tų vi­siš­kai lo­giš­ka šios hib­ri­di­nės ata­kos se­ka. Ne tik iš­ba­lan­suo­ta si­tu­a­ci­ja ša­lies vi­du­je, ta­čiau ir tarp­tau­ti­nė­je are­no­je Lie­tu­vos re­pu­ta­ci­ja il­gam nu­si­ris­tų į že­miau­sias po­zi­ci­jas. Bet ga­li nu­tik­ti ir prie­šin­gai – su­si­tel­kę, su są­jun­gi­nin­kų ir part­ne­rių pa­gal­ba, ga­li­me sėk­min­gai įveik­ti šią kri­zę ir tap­ti so­li­džiu pa­vyz­džiu kaip įveik­ti pa­na­šaus mas­to pro­ble­mas“, - ne tik grės­mę, bet ir ga­li­my­bę įžvel­gia po­li­ti­kas.

Kal­bant apie žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, bū­ti­na pa­brėž­ti, kad kai su eks­tre­ma­lia si­tu­a­ci­ja do­ro­ja­ma­si pri­puo­la­mai, pa­mi­na­mos tik­rai ne tik mig­ran­tų, bet ir mū­sų pi­lie­čių tei­sės. Pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jai ne­bu­vo in­for­muo­ti, su jais nie­kaip ne­bu­vo ta­ria­ma­si dėl mig­ran­tų įkur­di­ni­mo kai­my­nys­tė­je, vi­suo­me­nės reik­mėms skir­tuo­se pa­sta­tuo­se – mo­kyk­lo­se, ae­ro­dro­mo pa­tal­po­se, vai­kų na­muo­se ir ki­tur. Kaž­kur din­go gy­ven­to­jų tei­sė į in­for­ma­ci­ją, tei­sė da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus dėl sa­vo ap­lin­kos. Net esant pa­skelb­tai eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, bū­ti­na už­tik­rin­ti su­in­te­re­suo­tų vi­suo­me­nės, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vų in­for­ma­vi­mą, kon­sul­ta­vi­mą bei da­ly­va­vi­mą to­kių spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­se. V. Ba­ko tei­gi­mu: „Jei šios va­di­na­mo­sios hib­ri­di­nės ata­kos me­tu nu­mo­si­me ran­ka į sa­vo ver­ty­bių sis­te­mą, į žmo­gaus tei­ses, sa­vo ša­lies re­pu­ta­ci­ją – ata­ka tik­rai bus pui­kiai pa­vy­ku­si, žmo­nės liks su­kir­šin­ti, pa­dė­tis de­sta­bilizuota, ša­lis pa­že­min­ta. Ži­no­ma, tai tik prie­lai­dos, ga­li­mos grės­mės, tik­rai ti­kiu, kad to­kių pa­sek­mių ben­dro­mis jė­go­mis iš­veng­si­me.“

 

Vytauto Bako biuro inf.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai