ARATC rin­kos da­ly­viams rei­ka­la­vi­mus ke­lia, bet sau tų pa­čių kri­te­ri­jų ne­tai­ko (1)

Kaip pats ARATC teiks pa­slau­gas, ko­kio jos ly­gio ir ko­kio­mis są­nau­do­mis, nė­ra ir ne­bus skel­bia­ma.
Kaip pats ARATC teiks pa­slau­gas, ko­kio jos ly­gio ir ko­kio­mis są­nau­do­mis, nė­ra ir ne­bus skel­bia­ma.
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (ARATC) Laz­di­jų ra­jo­ne jau be­veik dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta pa­skelb­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gų vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­jo. Nuo šių me­tų va­sa­rio be kon­kur­so pa­slau­gas tei­kia pats ARATC, teig­da­mas, kad ne­va anks­tes­nis at­lie­kų tvar­ky­to­jas sie­kia pa­di­din­ti at­lie­kų su­rin­ki­mo ir iš­ve­ži­mo kai­ną. „SPC Le­gal“ ad­vo­ka­tų kon­to­ros part­ne­rės ad­vo­ka­tės Dai­vos Li­lei­kie­nės ver­ti­ni­mu, to­kie pa­si­sa­ky­mai yra iš es­mės ne­tei­sin­gi, nes gin­čo teis­me me­tu siek­ta, kad ARATC už­tik­rin­tų pro­por­cin­gą ke­lia­mų spe­ci­fi­nių rei­ka­la­vi­mų ir jų įvyk­dy­mo kai­nos san­ty­kį.

Teis­mo spren­di­mas – pir­ki­mo pro­ce­dū­ros ne­tin­ka­mos

ARATC vie­ša­ja­me pir­ki­me nu­ma­tė daug spe­ci­fi­nių rei­ka­la­vi­mų, ku­rie tam tik­rais at­ve­jais su­da­rė prie­lai­das net pel­ny­tis iš tie­kė­jų (pla­čios su­tar­ties už­tik­ri­ni­mo pa­si­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės, ne­pro­por­cin­gai di­de­lės bau­dos, dels­pi­ni­giai ir pan.), ta­čiau pa­čiam pir­ki­mui ARATC nu­ma­ty­tas biu­dže­tas bu­vo mi­ni­ma­lus. Tai­gi, jei ARATC no­ri re­a­liai gau­ti rin­kos da­ly­vių pa­siū­ly­mus, o ne imi­tuo­ti są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją, są­ly­gos tu­ri bū­ti iš es­mės per­žiū­rė­tos.

By­lo­je iš­kel­ti klau­si­mai dėl 7 pir­ki­mo są­ly­gų rei­ka­la­vi­mų, nors teis­mas pri­pa­ži­no, kad ARATC ga­li nu­sta­ty­ti pir­ki­mo kai­ną, ta­čiau kar­tu pa­tvir­ti­no, kad net 4 pir­ki­mo są­ly­gos pa­žei­dė įsta­ty­mus. Tai reiš­kia, kad ARATC ne­tin­ka­mai vyk­do pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, jos tu­rės bū­ti nu­trauk­tos, o pir­ki­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas iš nau­jo.

Pa­ste­bė­ti­na, kad tai yra ne pir­mas ne­įvy­kęs pir­ki­mas dėl ne­tin­ka­mai pa­reng­tų są­ly­gų. Dar 2019 m. lie­pą ARATC pra­dė­jo šių pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras, ta­čiau tuo­met pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se bu­vo nu­sta­ty­ta per­ne­lyg ma­ža me­ti­nė (12 mėn.) pa­slau­gų kai­na, ku­ri taip pat bu­vo reikš­min­gai ma­žes­nė už re­a­lias to­kio po­bū­džio pa­slau­gų rin­kos kai­nas. Dėl šios prie­žas­ties gau­ti vos du rin­kos da­ly­vių pa­siū­ly­mai, ku­rie mak­si­ma­lią pir­ki­mo kai­ną vir­ši­jo ir dėl to bu­vo at­mes­ti, o pir­ki­mas nu­trauk­tas.

 

Są­ly­gos tu­rės bū­ti kei­čia­mos 

Gin­čo teis­me me­tu pa­vy­kus pa­siek­ti, kad da­lis nu­sta­ty­tų svar­bių rei­ka­la­vi­mų bū­tų per­žiū­rė­ti, ARATC tu­rės švel­nin­ti ne­pro­por­cin­gas ir daž­nu at­ve­ju ne­są­ži­nin­gas pir­ki­mo są­ly­gas. Šiuo me­tu sun­ku pa­sa­ky­ti, ar tai leis bent vie­nam rin­kos da­ly­viui pa­siū­ly­ti pa­slau­gas ARATC nu­sta­ty­to biu­dže­to rė­muo­se, ta­čiau aki­vaiz­džiai ne­są­ži­nin­goms tie­kė­jų at­ran­kos są­ly­goms už­deg­ta rau­do­na švie­sa.

D. Li­lei­kie­nės tei­gi­mu, ARATC pa­tei­si­na sa­vo spren­di­mą per­im­ti pa­slau­gų tei­ki­mą Laz­di­jų ra­jo­ne, mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad „Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba yra nu­spren­du­si, kad tais at­ve­jais, kai miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gų ne­nu­per­ka­ma vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du pa­slau­gų tei­kė­jams pa­siū­lius pir­ki­mo su­tar­ties mak­si­ma­lią ver­tę vir­ši­jan­čias kai­nas, miš­rių ko­mu­na­li­nių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mą ir ve­ži­mą vyk­do ARATC“.

To­kie ar­gu­men­tai skam­ba ma­žų ma­žiau­siai abe­jo­ti­nai, tu­rint ome­ny­je, kad ARATC tei­kia pa­slau­gą, ku­rios tei­ki­mą pats ir kon­tro­liuo­ja, ARATC pa­slau­gų tei­ki­mo įkai­niai ir jų eko­no­miš­ku­mas ap­skri­tai nė­ra aiš­kūs – duo­me­nys vi­suo­me­nei ne­pa­tei­kia­mi, o svar­biau­sia – ARATC vyk­do vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, ku­rioms „ne­pa­vy­kus“ pe­ri­ma pa­slau­gų tei­ki­mą į sa­vo ran­kas. Tad aki­vaiz­du, kad ARATC yra su­in­te­re­suo­tas pir­ki­mų ne­sėk­me.

At­si­žvel­giant į šiuos pa­ste­bė­ji­mus, di­de­lės nuo­sta­bos ne­ke­lia tai, kad ARATC jau dve­jus me­tus ne­pa­vyks­ta at­lik­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų, o da­bar jos ir vėl bus pra­dė­tos iš nau­jo.

 

Pir­ki­mas ne­įvyks­ta ne dėl teis­mi­nių pro­ce­sų

 ARATC de­kla­ruo­ja, jog „ob­jek­ty­viai ap­skai­čiuo­ta kai­na esa­mam at­lie­kų ve­žė­jui pa­si­ro­dė per ma­ža ir jis pra­dė­jo by­li­nė­ji­mo­si pro­ce­są. Dėl to šių me­tų pra­džio­je ki­lu­si grės­mė, kad Laz­di­jų ra­jo­ne ne­bus kam su­rink­ti ir iš­vež­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių bei mais­to at­lie­kų“.

D. Li­lei­kie­nė at­krei­pia dė­me­sį, jog ne pra­dė­tas teis­mi­nis gin­čas lė­mė tai, kad ne­bu­vo at­rink­tas vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­jas. Pir­ma, ARATC pa­ren­gė ne­tei­sė­tas pir­ki­mo są­ly­gas, ku­rias bū­ti­na pa­keis­ti, ką iš es­mės teis­mas ir kon­sta­ta­vo. An­tra, pats ARATC jau dve­jus me­tus vyk­do pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, ta­čiau jų už­baig­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Tre­čia, rin­kos da­ly­viai įver­ti­na re­a­lias pa­slau­gų tei­ki­mo są­nau­das ir ob­jek­ty­vias ga­li­my­bes įgy­ven­din­ti vi­sus rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos ARATC bu­vo įtvir­ti­nęs pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se. Kaip pats ARATC teiks pa­slau­gas, ko­kio jos ly­gio ir ko­kio­mis są­nau­do­mis, nė­ra ir ne­bus skel­bia­ma. Tad gy­ven­to­jams pa­tiems be­lie­ka pa­si­rink­ti, ti­kė­ti ar ne ARATC de­kla­ra­ci­jo­mis apie jų at­sa­ko­my­bę už įsi­pa­rei­go­ji­mų sa­vi­val­dy­bėms ir gy­ven­to­jams vyk­dy­mą ir jų in­te­re­sų gy­ni­mą.

Užs. Nr. 098

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.