Bran­gus rū­pes­tis ne­tei­sė­tais mig­ran­tais – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms jau kai­na­vo dau­giau kaip po 30 tūkst. eu­rų (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nelegalai
Lie­pos 10-ąją po­li­ci­nin­kams, sau­gan­tiems Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ap­gy­ven­din­tus ne­tei­sė­tus mig­ran­tus, į pa­gal­bą at­vy­ko an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ pa­rei­gū­nai.
Aly­taus mies­te ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te lie­pos 3-iąją, Aly­taus ra­jo­no Ve­re­bie­jų bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je – lie­pos 5-ąją. Sa­vi­val­dy­bės jau su­skai­čia­vo, kiek per šį lai­ką te­ko iš­leis­ti mig­ran­tams ap­gy­ven­din­ti skir­toms pa­tal­poms įreng­ti, te­ri­to­ri­joms ap­tver­ti, mai­tin­ti. Per sa­vai­tę Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bei tai kai­na­vo 35 tūkst. eu­rų, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei – 33,6 tūkst. eu­rų. Rū­pin­tis ne­tei­sė­tais mig­ran­tais bran­gu, tad sa­vi­val­dy­bėms ak­tu­a­lu kuo grei­čiau su­ži­no­ti, ka­da jie bus iš­vež­ti į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dė­tą įkur­ti pa­la­pi­nių mies­te­lį. Pa­na­šu, jog tai ga­li už­truk­ti ne tik dėl šiam mies­te­liui dar ne­pa­rink­tos kon­kre­čios vie­tos, bet ir dėl mig­ran­tams nu­sta­to­mo ko­ro­na­vi­ru­so, kai kon­tak­tą tu­rė­ju­siems bū­ti­na de­šim­ties die­nų sa­vi­i­zo­lia­ci­ja.

„Ag­re­sy­viai nu­si­tei­kę mus plūs­ta“

Nors in­ci­den­tų su ne­tei­sė­tais mig­ran­tais ne­bū­ta, lie­pos 10-ąją po­li­ci­nin­kams, sau­gan­tiems Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ap­gy­ven­din­tus ne­tei­sė­tus mig­ran­tus, į pa­gal­bą at­vy­ko an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ pa­rei­gū­nai.

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, „Arą“ pla­nuo­ja­ma pa­si­telk­ti kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį, sie­kiant už­tik­rin­ti vie­ti­nių gy­ven­to­jų ir mig­ran­tų sau­gu­mą. Dar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui šiuo tiks­lu tal­ki­na ko­le­gos iš Ma­ri­jam­po­lės ir Kau­no bei Vil­niaus mo­bi­li po­li­ci­jos rink­ti­nė.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, nuo­lat be­si­do­min­tiems mig­ran­tų gy­ve­ni­mu ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka at­lai­ky­ti vie­ti­nių gy­ven­to­jų ata­kas. „Prie šio pa­sta­to at­vyks­ta gy­ven­to­jai au­to­mo­bi­liais, pa­si­tin­ka mus ir ag­re­sy­viai nu­si­tei­kę mus plūs­ta, ko­ne­vei­kia, ko­dėl rū­pi­na­mės mig­ran­tais, o ne vie­ti­niais žmo­nė­mis. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ten­ka ap­suk­ti at­vy­ku­sių vie­ti­nių au­to­mo­bi­lius. At­si­ran­da ir to­kių, ku­rie fo­to­gra­fuo­ja mig­ran­tus, tie­siog at­va­žiuo­ja­ma kaip į eks­kur­si­jas. Vie­ną­kart, o tai at­si­ti­ko pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai bu­vo tvar­ky­ta mig­ran­tų ap­gy­ven­din­to pa­sta­to ap­lin­ka, ker­ta­mi men­ka­ver­čiai krū­mai, vie­nas vie­ti­nis at­vy­kė­lis, ag­re­sy­viai nu­si­tei­kęs, pik­ti­no­si, ko­dėl ker­ta­mi krū­mai“, – tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų cen­tro va­do­vas dėl ma­si­nio už­sie­nie­čių ant­plū­džio Ry­tis Vit­kaus­kas.

Jo tei­gi­mu, šian­dien vie­ti­niams gy­ven­to­jams mig­ran­tai pa­vo­jaus ne­ke­lia, jie iš ap­tver­tos te­ri­to­ri­jos ir pa­sta­to iš­ei­ti ne­ga­li, juos iš­ti­są pa­rą sau­go po­li­ci­ja, o sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo vyk­dy­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų nu­ro­dy­mus dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo.

Mai­ti­na „Šven­tė jums“ ir „Tar­za­ni­ja“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te 71 mig­ran­tas iš Af­ri­kos vals­ty­bių, o jie vi­si bu­vo su­lai­ky­ti Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, ap­gy­ven­din­tas lie­pos 3-iąją. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei Sim­no se­niū­ni­jo­je Ve­re­bie­jų kai­me vei­ku­sio­je mo­kyk­lo­je pir­muo­sius mig­ran­tus te­ko pri­glaus­ti lie­pos 5-ąją.

Šiuo me­tu mies­te – 69 ne­tei­sė­tai mig­ra­vę as­me­nys, du, nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są, iš­vež­ti gy­dy­ti į Ab­ro­miš­kių re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nę. Dau­giau mig­ran­tų pri­im­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ke­ti­na.

Lie­pos 12-osios ry­tą Ve­re­bie­juo­se bu­vo 164 Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je su­lai­ky­ti as­me­nys iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos.

Ve­re­bie­juo­se ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­na­vo ap­gy­ven­din­ti iki 150 šių as­me­nų. Ta­čiau, kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je su­ras­ta šiek tiek dau­giau vie­tų pri­glaus­ti ne­tei­sė­tus mig­ran­tus.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je jiems aš­tuo­niems bu­vo nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, izo­lia­ci­jai skir­tos at­ski­ros pa­tal­pos bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je.

Nuo ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo pra­džios iki šiol – per sa­vai­tę jų įsi­kū­ri­mui, te­ri­to­ri­jos ap­tvė­ri­mui, van­den­tie­kio su­tvar­ky­mui, elek­tros pa­jun­gi­mui, mai­ti­ni­mui, as­mens hi­gie­nos prie­mo­nėms pirk­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­lei­do 35 tūkst. eu­rų, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 33,6 tūkst. eu­rų.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ap­gy­ven­din­tuo­sius mai­ti­na – tie­kia pus­ry­čius, pie­tus ir va­ka­rie­nę sa­vi­val­dy­bės pa­rink­ta mies­to ben­dro­vė „Šven­tė jums“. Aly­taus ra­jo­ne mig­ran­tus mai­ti­na taip pat sa­vi­val­dy­bės pa­rink­ta ben­dro­vė „Tar­za­ni­ja“ iš Ra­džiū­nų kai­mo.

Ko­dėl mies­to sa­vi­val­dy­bė, tu­rė­da­ma žymiai ma­žiau mig­ran­tų už ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, pa­ty­rė di­des­nes iš­lai­das?

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, pa­tir­tos ne­ma­žos iš­lai­dos dėl pa­tal­pų pa­ren­gi­mo ap­gy­ven­di­ni­mui, gy­ven­to­jų sau­gu­mui už­tik­rin­ti pa­sam­dy­ta ap­sau­ga te­ri­to­ri­jai ste­bė­ti.

Abi sa­vi­val­dy­bės ti­ki­si, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos te­sės pa­ža­dus ir pa­tir­tos iš­lai­dos dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų iš­lai­ky­mo bus joms kom­pen­suo­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Kiek il­gai gy­vens mig­ran­tai, ne­ži­no­ma

Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mig­ran­tus pri­ėmė ka­ran­ti­na­vi­mo­si nuo ko­ro­na­vi­ru­so de­šim­ties die­nų lai­ko­tar­piui. Bent to iš jų pra­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba. Ta­čiau jau šian­dien aiš­ku, kad mi­nė­ti as­me­nys mies­te ir ra­jo­ne gy­vens il­giau ma­žiau­siai dar de­šim­čia die­nų nu­sta­čius CO­VID-19 in­fek­ci­ją kai ku­riems mig­ran­tams ir esant bū­ti­ny­bei sa­vi­i­zo­liuo­tis jiems ir kon­tak­tą tu­rė­ju­siems.

Po to jie tu­rė­tų bū­ti iš­ga­ben­ti į nau­jai sta­to­mą pa­la­pi­nių mies­te­lį, ku­ria­me bū­tų ir kon­tei­ne­ri­niai na­me­liai.

Kaip sa­kė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Ba­ja­rū­nas, tam svars­to­mos trys vie­tos – vie­na Šal­či­nin­kų ra­jo­ne ir dvi Šven­čio­nių ra­jo­ne. Ta­čiau ka­da bus pa­rink­ta kon­kre­ti vie­ta ir ka­da mig­ran­tai bus iš­vež­ti iš Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, dar ne­aiš­ku.

Kon­kre­čiai iš ko­kių vals­ty­bių mies­te ir ra­jo­ne ap­gy­ven­din­ti ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, dau­ge­liu at­ve­jų ten­ka pa­ti­kė­ti jų pa­čių pa­sa­ky­mu. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­ta­rė­jo Gied­riaus Mi­šu­čio tei­gi­mu, di­džio­ji da­lis as­me­nų, su­lai­ky­tų Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je, su­lai­ky­mo me­tu ne­tu­rė­jo do­ku­men­tų, tad jų ta­pa­ty­bės yra nu­sta­ti­nė­ja­mos.

Fik­suo­tas su­sir­gi­mas nie­žais

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems ne­tei­sė­tiems mig­ran­tams fik­suo­tas su­sir­gi­mas nie­žais. Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, li­ga nu­sta­ty­ta pen­kiems as­me­nims, to­dėl jiems ten­ka pirk­ti vais­tus, nuo­lat keis­ti pa­ta­ly­nę. Tai su­da­rys pa­pil­do­mas iš­lai­das. Ku­rį lai­ką jie rei­ka­la­vo in­ter­ne­to ry­šio, to­kių rei­ka­la­vi­mų dar vis pa­si­girs­ta, ta­čiau to su­teik­ti ne­ga­li­ma sie­kiant už­tik­rin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą.

Pa­sak R.Vit­kaus­ko, da­bar ten­ka gir­dė­ti ki­tą mig­ran­tų rei­ka­la­vi­mą – tiek­ti pirk­ti­nį ge­ria­mą­jį van­de­nį: „Mes jo jau ne­be­per­ka­me. Or­ga­ni­za­vo­me ap­gy­ven­di­ni­mo pa­sta­te esan­čio ge­ria­mo­jo van­dens ty­ri­mus, ko­ky­bė jo ge­ra. Kad mes vi­si ge­ria­me to­kį van­de­nį, mig­ran­tams te­ko daug aiš­kin­ti. Pa­si­ro­do, kaip sa­kė pa­tys mig­ran­tai, Af­ri­ko­je iš čiau­pų nie­kas van­dens ne­ge­ria.“

Va­kar, lie­pos 12-ąją, vi­siems Aly­tu­je ap­gy­ven­din­tiems mig­ran­tams bu­vo at­lie­ka­mi pa­kar­to­ti­niai ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mai, jų at­sa­ky­mai lems, ko­kie spren­di­mai bus pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu dėl jų to­les­nio gy­ve­ni­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ar gy­dy­mo.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai