Tur­tin­gie­ji ne­si­kei­čia, be­tur­čių rei­kia ieš­ko­ti su ži­bu­riu (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ką tik Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ša­lies ir vie­ti­nių po­li­ti­kų, vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, tei­sė­jų, no­ta­rų, pro­ku­ro­rų, ant­sto­lių ir jų šei­mos na­rių tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nų už pra­ėju­sius me­tus iš­ra­šus. Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jus be­ne la­biau­sia do­mi­na, ko­kius tur­tus val­do jų iš­rink­tie­ji į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Iš kar­to ver­ta pa­ste­bė­ti, kad tur­tin­gi vie­ti­niai po­li­ti­kai be­veik ne­si­kei­čia, jie di­de­lius tur­tus de­kla­ra­vo ir už 2019-uo­sius, o be­tur­čių rei­kia ieš­ko­ti su ži­bu­riu.

To­mas Pa­čė­sas – vie­nin­te­lis de­kla­ra­vęs tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už­sie­ny­je

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė ir 200 ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ku­rie už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ra­vo di­džiau­sią tur­tą. Į jį pa­te­ko 8 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir 4 na­riai iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos.

Be­je, tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių 11 Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bu­vo ir per­nai.

Kaip ir per­nai, šie­met mi­nė­ta­me skai­čiu­je di­džiau­sią tur­tą de­kla­ra­vu­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­še yra tie pa­tys 8 Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai iš 27.

Aukš­čiau­sią – 26-ą vie­tą tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių už­ima Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius su de­kla­ruo­tu maž­daug 1,5 mln. eu­rų tur­tu. Be­veik to­kį pat tur­tą šis mies­to ta­ry­bos na­rys de­kla­ra­vo ir už 2019-uo­sius.

27-oje vie­to­je – mies­to ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la. Jo de­kla­ruo­tas tai­po­gi apie 1,5 mln. eu­rų tur­tas. Jis S.Le­o­na­vi­čiui nu­si­lei­džia tik 2 tūkst. eu­rų tur­tu. Č.Dau­gė­la per me­tus pra­tur­tė­jo 150 tūkst. eu­rų.

Šie­me­čio tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių są­ra­šo 44-oje vie­to­je at­si­dū­ru­sio mies­to ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so už per­nykš­čius me­tus de­kla­ruo­tas tur­tas šiek tiek per­žen­gė 1 mln. eu­rų. Per­nai jam iki de­kla­ruo­ja­mo mi­li­jo­no trū­ko 235 tūkst. eu­rų. T.Pa­čė­sas – vie­nin­te­lis po­li­ti­kas tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, de­kla­ra­vęs val­dan­tis tur­tą ir pi­ni­gi­nes lė­šas už­sie­nio vals­ty­bė­je.

Mies­to ta­ry­bos ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius, tarp tur­tin­gų­jų at­si­dū­ręs 58-oje vie­to­je, val­do tur­to dau­giau nei už 800 tūkst. eu­rų. Be­veik su to­kiu pat val­do­mu tur­tu jis tarp 200 tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių pa­te­ko ir per­nai.

91-oje vie­to­je su maž­daug 0,5 mln. tur­tu yra mies­to ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, jo tur­tas per me­tus pa­di­dė­jo 70 tūkst. eu­rų.

94-as – Ge­di­mi­nas Dauk­šys, jo de­kla­ruo­tas tur­tas – ir­gi apie 0,5 mln. eu­rų, o jo ver­tė nuo per­nykš­tės prak­tiš­kai ne­pa­ki­to.

119-a – miesto tarybos narė Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, da­bar de­kla­ra­vu­si val­dan­ti 433 tūkst. eu­rų tur­tą, o jis per me­rus pa­di­dė­jo 68 tūkst. eu­rų.

172-a – su 320 tūkst. eu­rų de­kla­ruo­tu tur­tu, koks bu­vo de­kla­ruo­tas ir už 2019-uo­sius, yra miesto tarybos narė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė.

 

Aly­taus ra­jo­no me­ro tur­tas pa­di­dė­jo 100 tūkst. eu­rų

Iš 25 Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės na­rių šį­met į 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­rių sąrašą pa­te­ko 4. Tarp pastarųjų aukš­čiau­sią – 59-ą vie­tą už­ima me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. Jis už 2020-uo­sius de­kla­ra­vo tur­to tu­rin­tis už 800 tūkst. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su de­kla­ruo­tuo­ju už 2019-uo­sius, ra­jo­no va­do­vo tur­tas pa­di­dė­jo 100 tūkst. eu­rų.

A.Vrub­liaus­kas ir per­nai bu­vo tarp tur­tin­giau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių.

Kaip ir per­nai, tarp tur­tin­gų­jų pa­te­ko ir ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Trun­cė. Su da­bar de­kla­ruo­tu be­veik 450 tūkst. eu­rų tur­tu, ku­ris per me­tus pa­di­dė­jo per 60 tūkst. eu­rų, jis at­si­dū­rė 111-oje vie­to­je.

120-oje vie­to­je – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Al­gis Žė­kas su da­bar de­kla­ruo­tu 433 tūkst eu­rų tur­tu. Per­nai šis ra­jo­no ta­ry­bos na­rys taip pat bu­vo tarp 200 tur­tin­gų­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių, ta­čiau val­dė per 0,5 mln. eu­rų di­des­nį tur­tą.

Per­nai tarp ša­lies tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių bu­vo 3 Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­riai. Šį­met jų gre­tas pa­pil­dė Min­dau­gas Al­do­nis su už pra­ėju­sius me­tus de­kla­ruo­tu 285 tūkst. eu­rų tur­tu ir tarp 200 tur­tin­gų­jų pa­te­ko į 196-ą vie­tą.

 

Aly­taus mies­to me­ro de­kla­ruo­tas tur­tas – už 183 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to me­ras Nerijus Cesiulis de­kla­ruo­ja, kad pra­ėju­siais me­tais val­dė tur­to už 183 tūkst. eu­rų. Jo pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės val­do­mas tur­tas – 130 tūkst. eurų. O ki­tas mies­to vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas de­kla­ra­vo, kad tur­to vi­siš­kai ne­tu­rin­tis.

Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė de­kla­ra­vo tur­to valdan­ti už 39 tūkst. eu­rų.

Kaip sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas En­dri­jai­tis, šiais me­tais tur­to de­kla­ra­ci­jas dėl už­ima­mų pa­rei­gų tu­rė­jo pa­teik­ti dau­giau nei 102 tūkst. gy­ven­to­jų, iš ku­rių apie 101 tūkst. sa­vo pa­rei­gą at­li­ko lai­ku. Ne­dek­la­ra­vu­sių­jų tur­to dar yra per 1 tūkst. gy­ven­to­jų, jie, M.En­dri­jai­čio tei­gi­mu, jau su­lau­kė ins­pek­ci­jos pri­mi­ni­mų, tai tu­rė­tų pa­da­ry­ti ne­dels­da­mi.

Ko­kius tur­tus val­do Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, kon­kre­čiai pa­tei­kia­ma len­te­lė­se. Jos spausdinamos liepos 17-osios „Alytaus naujienų” laikraštyje.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

  Komentaras

  Miesto taryboje vienu metu per interpeliacijų bumą po judėjimais, kur pagrindą sudaro turtingiausi politikai, judėjimai buvo kaip ir perėmę iniciatyvas. Bet užtvirtint nesugebėjo. Nors skaitos verslo lyderiai ir lyg turėtų sugebėt telkt ir lyderiaut.

  Komentaras

  Bent Alytaus miesto taryboj turtingiausi iš verslo net į taryboj valdančią koaliciją nepatenka. Nors su didelėm verslo patirtim ir prie pinigo. Kur kažkur komentaruose apie save teigė, turi pinigų - vadinas protingi. O čia jei versle sugeba sutelkt apie save, taryboj apgailėtinas lygis. Išskyrus atskirus kas kur, skūsiu teismui. Apart taryboj Tomas, tas.. kaip aklus viščiukus sudelioja net ten, kur atrodo neįmanoma.

  Komentaras

  Per abi Alytaus tarybas įtampos. Tik miesto turtingiausi verslininkai į tarybas patekę per judėjimus. Partijos jų neįsileido. Rajono per partijas. Atskirai per judėjimus nedrysta. Nes salyginai rajono meras stiprus ir per judėjimus mest iššūkių per rinkimus rajone nedrysta. Mieste dryso ir per kelias kadencijas nieko gero iš judėjimų.

  Komentaras

  Atsargiai su atskirais turčiais po politika. Nes su teisėsauga jie ištobulinę tokius būdus nepalankių slopinimui. Pav. už kaip politikui ir neįtinkantį oficialų paklausimą, kur kaip tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi, jie prideda kreipimuisi į teismą kaip dėl jų privataus asmens įžeidimo. Teismas, jei vertintų kaip politiką kur reikalavimai aukštesni nei privatiems ir kitur nepriima tokių ieškinių, Alytuj priima. Ir anam primokant tūkstančius advokatei, teismas ubagui kala tūkstantinius ieškinius kaip už asmens įžeidimą. Nors anas būdamas politiku prieš teikdamas ieškinį kaip dėl jo asmens įžeidimo pats turi žinot. Kad būnant politiku jam reikalavimai daug aukštesni ir save turi vertint būtent kaip politiku. O ne prilygin eilinio statusui. Bet? . Ir gainioja ubagą per tūkstantinius ieškinį. Lyg tai būtų jam svarbiausias išgyvenimo klausimas. Nekalbant apie turčio elgesį teismo metu. Kur girias, kaip politikas už žmones kovoja dėl atliekų, tik paklausius ubagui kur kaip tarybos nario teikti siūlymai, pradeda. Kas davė teisę ubagui, bedarbiui.. Trumpiau visi žino ir taryba, kur atsakingi bei atskaitingi, bet..Alytuj po demokratija kažkokia parodija. Kuri naudinga saujelei. Ponam įstatymų nėra, yra tik ubagam. Už menkniekį gali siūt, jei neįtinka. Todėl per savivaldą mieste slogi atmosfera. Neatsitiktinai daug intriginių interpeliacijų, susierzinimų.. Vėl vaizdas iš politikos tampa kaip ypatinga verslo sritis su galimybėm. Kur ši rinka siaura ir nelabai kitiems prieit. Ar vengia įsileist kitus. Nors tų kitų net ir nesimato. Nors šiems deriniams per intrigas veikt per savivaldą net teismais ..davė atkirtį miesto savivaldybės valdininkai per kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo, taryba viešai svarstyt nedryso. Visuomenė ir vengia pareikalaut viešumo. Trumpiau iki rimto teisingumo toli. Nors matos, neramu ir turtingiems. Kaip sako daug turi, bet daug reikia ir, kad išlaikyt, išsaugot.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.