„Ali­to­je” pra­dė­tas gran­dio­zi­nis pro­jek­tas – mon­tuo­ja­mos gė­ri­mų pils­ty­mo li­ni­jos, ku­ria­mos dar­bo vie­tos

„Ali­ta“
Anot „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, at­si­žvel­giant į vyks­tan­čią plėt­rą ir ge­ro­kai iš­aug­sian­čią dar­bo ap­im­tį, ga­myk­la jau da­bar dai­ro­si nau­jų dar­buo­to­jų.  
Be­ne žy­miau­sios Aly­taus mies­to ga­myk­los „Ali­ta“ lau­kia reikš­min­gi po­ky­čiai. Šią bei „Stumb­ro“, „Anykš­čių vy­no“ ir „Gu­ber­ni­jos“ ga­myk­las val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP Pro­duc­tion“ tel­kia pa­jė­gu­mus Aly­tu­je ir stip­ri­na šia­me mies­te vei­kian­čią pu­to­jan­čių vy­nų, bren­džio, kok­tei­lių ir ki­tų gė­ri­mų ga­myk­lą. Kaip tik šiuo me­tu iš Kau­ne įsi­kū­ru­sio „Stumb­ro“ į Aly­tų per­ke­lia­ma da­lis san­dė­lių ir gė­ri­mų  iš­pils­ty­mo li­ni­jų, lei­sian­čių pa­di­din­ti ga­my­bos pa­jė­gu­mus ir ap­im­tį. Tam „Ali­to­je“ pla­nuo­ja­ma su­kur­ti ir be­veik 50 nau­jų dar­bo vie­tų.

Ir telk­ti, ir iš­sau­go­ti ta­pa­ty­bę

To­kiu prin­ci­pu va­do­vau­ja­si vie­na di­džiau­sių gė­ri­mų ga­min­to­jų Bal­ti­jos ša­ly­se „MV GROUP Pro­duc­tion“. 2003 me­tais įsi­gi­ju­si „Stumb­ro“, vė­liau – „Ali­tos“ ir „Anykš­čių vy­no“ ga­myk­las, o 2018-ai­siais ir Šiau­lių „Gu­ber­ni­ją“, ben­dro­vė įgi­jo pla­tų il­ga­me­tes tra­di­ci­jas tu­rin­čių lie­tu­viš­kų gė­ri­mų ga­myk­lų port­fe­lį ir ėmė­si kiek­vie­nos ga­myk­los mo­der­ni­za­ci­jos bei veik­los stip­ri­ni­mo.

„Val­dy­ti to­kią gru­pę, ku­rios ga­myk­los ga­mi­na ga­na skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų gė­ri­mus, nė­ra pa­pras­ta, ta­čiau sie­kia­me puo­se­lė­ti kiek­vie­nos iš jų tra­di­ci­jas, pa­si­telk­ti ži­nias bei spe­cia­li­za­ci­ją, ga­mi­nant įvai­rių ka­te­go­ri­jų gė­ri­mus. Tuo pat me­tu tarp ga­myk­lų vyks­ta glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas – vie­na su ki­ta da­li­ja­si ne tik spe­cia­lis­tų ži­nio­mis, bet ir kei­čia­si tech­no­lo­gi­jo­mis, įran­ga“, – sa­kė „MV GROUP Pro­duc­tion“ va­do­vas Al­gir­das Či­bu­rys.

Anot „MV GROUP Pro­duc­tion“ va­do­vo, ga­my­bi­nę veik­lą sten­gia­ma­si pa­skirs­ty­ti taip, kad bū­tų kuo efek­ty­viau pa­si­tel­kia­mos kiek­vie­nos ga­myk­los stip­ry­bės. Pa­vyz­džiui, „Anykš­čių vy­no“ ga­mi­na­mam lie­tu­viš­kam sid­rui obuo­lių ir kriau­šių sul­tys spau­džia­mos ir fer­men­tuo­ja­mos Anykš­čiuo­se, čia sid­ras iš­pils­to­mas į di­des­nės tal­pos bu­te­lius ir ke­gus ba­rams, o iš­pils­ty­mui į ma­žes­nę ta­rą sid­ras ga­be­na­mas į „Ali­tos“ ga­myk­lą, tu­rin­čią mo­der­nią to­kių bu­te­lių pils­ty­mo li­ni­ją.

„Prieš ke­le­rius me­tus pa­da­ry­ti dar­bai ir 6,5 mln. eu­rų ver­tės in­ves­ti­ci­jos „Ali­to­je“ lei­džia da­lį „Stumb­ro“ san­dė­lių ir gė­ri­mų iš­pils­ty­mo li­ni­jų per­kel­ti į Aly­tų. Toks stra­te­gi­nis žings­nis leis ne tik su­stip­rin­ti „Ali­tos“ pa­jė­gu­mus, bet ir pa­ste­bi­mai pa­di­din­ti ga­my­bos ap­im­tį, o Kau­ne vei­kian­čiam „Stumb­rui“ – su­si­telk­ti į tra­di­ci­nių stip­rių­jų gė­ri­mų ga­my­bą, – to­kių kaip deg­ti­nė „Stumb­ras vod­ka“, trauk­ti­nė „De­vy­ne­rios“ ir uni­ka­lus eks­trak­tas, bran­din­tas li­ke­ris „Krup­ni­kas“ ir ki­ti iš­skir­ti­niai „Stumb­ro“ gė­ri­mai“, – lau­kian­čius po­ky­čius ko­men­ta­vo A.Či­bu­rys. 

Vi­su pa­jė­gu­mu dirbs jau šį ru­de­nį

„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Al­gir­das Ra­ge­lis pa­sa­ko­jo, kad pir­mo­ji iš Kau­no per­kel­ta gė­ri­mų iš­pils­ty­mo li­ni­ja jau pa­sie­kė ga­myk­lą Aly­tu­je ir dar­bą pra­dė­jo bir­že­lį. Iš vi­so „Ali­to­je“ bus įreng­tos 3 nau­jos iš­pils­ty­mo li­ni­jos ir 2 nau­ji stip­rių­jų gė­ri­mų ga­my­bos ce­chai. Po at­nau­ji­ni­mo vi­su pa­jė­gu­mu ga­my­ba, pla­nuo­ja­ma, pra­si­dės šių me­tų ru­de­nį.

„Tai la­bai svar­bus ir di­de­lis įvy­kis vi­sai „Ali­tos“ ga­myk­lai ir jos dar­buo­to­jams. Po at­nau­ji­ni­mo, pra­dė­jus dirb­ti vi­su pa­jė­gu­mu, reikš­min­gai pa­si­keis ga­myk­los efek­ty­vu­mas ir pa­ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos kie­kis. Jau šiuo me­tu per me­tus iš­pils­to­me ga­na di­de­lį kie­kį gė­ri­mų – apie 20 mln. bu­te­lių, o įdie­gus pa­pil­do­mas pils­ty­mo li­ni­jas šis skai­čius iš­augs dar dvi­gu­bai tiek“, – sa­kė A.Ra­ge­lis.

Pa­sak jo, šio po­ky­čio ne tik lau­kia­ma, bet ir ak­ty­viai tam ruo­šia­ma­si. Kar­tu su nau­jo­mis li­ni­jo­mis įren­gia­mi ir nau­ji ce­chai, ple­čia­mi san­dė­liai ir mo­der­ni­zuo­ja­mos san­dė­lia­vi­mo sis­te­mos. 

Di­dins dar­buo­to­jų skai­čių

Anot A.Ra­ge­lio, at­si­žvel­giant į vyks­tan­čią plėt­rą ir ge­ro­kai iš­aug­sian­čią dar­bo ap­im­tį, ga­myk­la jau da­bar dai­ro­si nau­jų dar­buo­to­jų. Iš vi­so jų ieš­kos be­veik 50, pra­de­dant krau­tu­vų vai­ruo­to­jais, ga­my­bos ope­ra­to­riais, pro­duk­tų pa­ruo­šė­jais ir bai­giant įren­gi­nių de­rin­to­jais bei ki­tais spe­cia­lis­tais.

„Šiuo me­tu mū­sų ga­myk­lo­je dir­ba apie 150 dar­buo­to­jų. Ver­ti­nant Aly­taus mas­tu – tai iš­ties ne­ma­žas skai­čius, ta­čiau jau da­bar ma­to­me, kad no­rė­da­mi už­tik­rin­ti sklan­dų ga­myk­los dar­bą po įran­gos per­kė­li­mo, tu­rė­si­me žen­kliai pa­di­din­ti esa­mą ko­lek­ty­vą“, – tei­gė A.Ra­ge­lis.

 

Užs. Nr. 0178

 

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.