„Ali­to­je” pra­dė­tas gran­dio­zi­nis pro­jek­tas – mon­tuo­ja­mos gė­ri­mų pils­ty­mo li­ni­jos, ku­ria­mos dar­bo vie­tos

„Ali­ta“
Anot „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, at­si­žvel­giant į vyks­tan­čią plėt­rą ir ge­ro­kai iš­aug­sian­čią dar­bo ap­im­tį, ga­myk­la jau da­bar dai­ro­si nau­jų dar­buo­to­jų.  
Be­ne žy­miau­sios Aly­taus mies­to ga­myk­los „Ali­ta“ lau­kia reikš­min­gi po­ky­čiai. Šią bei „Stumb­ro“, „Anykš­čių vy­no“ ir „Gu­ber­ni­jos“ ga­myk­las val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP Pro­duc­tion“ tel­kia pa­jė­gu­mus Aly­tu­je ir stip­ri­na šia­me mies­te vei­kian­čią pu­to­jan­čių vy­nų, bren­džio, kok­tei­lių ir ki­tų gė­ri­mų ga­myk­lą. Kaip tik šiuo me­tu iš Kau­ne įsi­kū­ru­sio „Stumb­ro“ į Aly­tų per­ke­lia­ma da­lis san­dė­lių ir gė­ri­mų  iš­pils­ty­mo li­ni­jų, lei­sian­čių pa­di­din­ti ga­my­bos pa­jė­gu­mus ir ap­im­tį. Tam „Ali­to­je“ pla­nuo­ja­ma su­kur­ti ir be­veik 50 nau­jų dar­bo vie­tų.

Ir telk­ti, ir iš­sau­go­ti ta­pa­ty­bę

To­kiu prin­ci­pu va­do­vau­ja­si vie­na di­džiau­sių gė­ri­mų ga­min­to­jų Bal­ti­jos ša­ly­se „MV GROUP Pro­duc­tion“. 2003 me­tais įsi­gi­ju­si „Stumb­ro“, vė­liau – „Ali­tos“ ir „Anykš­čių vy­no“ ga­myk­las, o 2018-ai­siais ir Šiau­lių „Gu­ber­ni­ją“, ben­dro­vė įgi­jo pla­tų il­ga­me­tes tra­di­ci­jas tu­rin­čių lie­tu­viš­kų gė­ri­mų ga­myk­lų port­fe­lį ir ėmė­si kiek­vie­nos ga­myk­los mo­der­ni­za­ci­jos bei veik­los stip­ri­ni­mo.

„Val­dy­ti to­kią gru­pę, ku­rios ga­myk­los ga­mi­na ga­na skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų gė­ri­mus, nė­ra pa­pras­ta, ta­čiau sie­kia­me puo­se­lė­ti kiek­vie­nos iš jų tra­di­ci­jas, pa­si­telk­ti ži­nias bei spe­cia­li­za­ci­ją, ga­mi­nant įvai­rių ka­te­go­ri­jų gė­ri­mus. Tuo pat me­tu tarp ga­myk­lų vyks­ta glau­dus ben­dra­dar­bia­vi­mas – vie­na su ki­ta da­li­ja­si ne tik spe­cia­lis­tų ži­nio­mis, bet ir kei­čia­si tech­no­lo­gi­jo­mis, įran­ga“, – sa­kė „MV GROUP Pro­duc­tion“ va­do­vas Al­gir­das Či­bu­rys.

Anot „MV GROUP Pro­duc­tion“ va­do­vo, ga­my­bi­nę veik­lą sten­gia­ma­si pa­skirs­ty­ti taip, kad bū­tų kuo efek­ty­viau pa­si­tel­kia­mos kiek­vie­nos ga­myk­los stip­ry­bės. Pa­vyz­džiui, „Anykš­čių vy­no“ ga­mi­na­mam lie­tu­viš­kam sid­rui obuo­lių ir kriau­šių sul­tys spau­džia­mos ir fer­men­tuo­ja­mos Anykš­čiuo­se, čia sid­ras iš­pils­to­mas į di­des­nės tal­pos bu­te­lius ir ke­gus ba­rams, o iš­pils­ty­mui į ma­žes­nę ta­rą sid­ras ga­be­na­mas į „Ali­tos“ ga­myk­lą, tu­rin­čią mo­der­nią to­kių bu­te­lių pils­ty­mo li­ni­ją.

„Prieš ke­le­rius me­tus pa­da­ry­ti dar­bai ir 6,5 mln. eu­rų ver­tės in­ves­ti­ci­jos „Ali­to­je“ lei­džia da­lį „Stumb­ro“ san­dė­lių ir gė­ri­mų iš­pils­ty­mo li­ni­jų per­kel­ti į Aly­tų. Toks stra­te­gi­nis žings­nis leis ne tik su­stip­rin­ti „Ali­tos“ pa­jė­gu­mus, bet ir pa­ste­bi­mai pa­di­din­ti ga­my­bos ap­im­tį, o Kau­ne vei­kian­čiam „Stumb­rui“ – su­si­telk­ti į tra­di­ci­nių stip­rių­jų gė­ri­mų ga­my­bą, – to­kių kaip deg­ti­nė „Stumb­ras vod­ka“, trauk­ti­nė „De­vy­ne­rios“ ir uni­ka­lus eks­trak­tas, bran­din­tas li­ke­ris „Krup­ni­kas“ ir ki­ti iš­skir­ti­niai „Stumb­ro“ gė­ri­mai“, – lau­kian­čius po­ky­čius ko­men­ta­vo A.Či­bu­rys. 

Vi­su pa­jė­gu­mu dirbs jau šį ru­de­nį

„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Al­gir­das Ra­ge­lis pa­sa­ko­jo, kad pir­mo­ji iš Kau­no per­kel­ta gė­ri­mų iš­pils­ty­mo li­ni­ja jau pa­sie­kė ga­myk­lą Aly­tu­je ir dar­bą pra­dė­jo bir­že­lį. Iš vi­so „Ali­to­je“ bus įreng­tos 3 nau­jos iš­pils­ty­mo li­ni­jos ir 2 nau­ji stip­rių­jų gė­ri­mų ga­my­bos ce­chai. Po at­nau­ji­ni­mo vi­su pa­jė­gu­mu ga­my­ba, pla­nuo­ja­ma, pra­si­dės šių me­tų ru­de­nį.

„Tai la­bai svar­bus ir di­de­lis įvy­kis vi­sai „Ali­tos“ ga­myk­lai ir jos dar­buo­to­jams. Po at­nau­ji­ni­mo, pra­dė­jus dirb­ti vi­su pa­jė­gu­mu, reikš­min­gai pa­si­keis ga­myk­los efek­ty­vu­mas ir pa­ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos kie­kis. Jau šiuo me­tu per me­tus iš­pils­to­me ga­na di­de­lį kie­kį gė­ri­mų – apie 20 mln. bu­te­lių, o įdie­gus pa­pil­do­mas pils­ty­mo li­ni­jas šis skai­čius iš­augs dar dvi­gu­bai tiek“, – sa­kė A.Ra­ge­lis.

Pa­sak jo, šio po­ky­čio ne tik lau­kia­ma, bet ir ak­ty­viai tam ruo­šia­ma­si. Kar­tu su nau­jo­mis li­ni­jo­mis įren­gia­mi ir nau­ji ce­chai, ple­čia­mi san­dė­liai ir mo­der­ni­zuo­ja­mos san­dė­lia­vi­mo sis­te­mos. 

Di­dins dar­buo­to­jų skai­čių

Anot A.Ra­ge­lio, at­si­žvel­giant į vyks­tan­čią plėt­rą ir ge­ro­kai iš­aug­sian­čią dar­bo ap­im­tį, ga­myk­la jau da­bar dai­ro­si nau­jų dar­buo­to­jų. Iš vi­so jų ieš­kos be­veik 50, pra­de­dant krau­tu­vų vai­ruo­to­jais, ga­my­bos ope­ra­to­riais, pro­duk­tų pa­ruo­šė­jais ir bai­giant įren­gi­nių de­rin­to­jais bei ki­tais spe­cia­lis­tais.

„Šiuo me­tu mū­sų ga­myk­lo­je dir­ba apie 150 dar­buo­to­jų. Ver­ti­nant Aly­taus mas­tu – tai iš­ties ne­ma­žas skai­čius, ta­čiau jau da­bar ma­to­me, kad no­rė­da­mi už­tik­rin­ti sklan­dų ga­myk­los dar­bą po įran­gos per­kė­li­mo, tu­rė­si­me žen­kliai pa­di­din­ti esa­mą ko­lek­ty­vą“, – tei­gė A.Ra­ge­lis.

 

Užs. Nr. 0178