Iš­tva­nas Kvi­kas: „Mums la­bai svar­bu žmo­nių ini­cia­ty­va. Ji – iš šir­dies”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Liepa 12
nuotrauka
Lietuvos romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas už pastatytą paminklą romų genocido aukoms atminti dėkoja Vaclovui Jankauskui. Šalia jo dešinėje – paminklo statytojai Mindaugas Jančiauskas ir Kęstutis Lukštas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Taip sa­kė Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Iš­tva­nas Kvi­kas šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­je pa­min­klo, skir­to ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, pa­šven­ti­ni­mo ir pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei ce­re­mo­ni­jo­je. Jis pa­sta­ty­tas so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“, esan­čio­je Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Aly­taus kai­me, Vac­lo­vo Jan­kaus­ko jau maž­daug pen­kio­li­ka me­tų ku­ria­mo­je ak­me­nų eks­po­zi­ci­jo­je. Į pa­min­klo pa­šven­ti­ni­mo ir pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei iš­kil­mes at­vy­kę ro­mai tvir­ti­no, kad tai Lie­tu­vo­je yra pir­mas pa­min­klas jų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti.

„Pa­siū­lai min­tį, o jis grei­tai su­gal­vo­ja, kaip pa­da­ry­ti“

My­lin­tis ak­me­nis ir su­ma­ny­mais įpras­mi­nan­tis jų gro­žį bei pa­slap­tin­gu­mą V.Jan­kaus­kas aš­tuo­nio­li­kos arų skly­pe so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“ pa­min­klus pa­sta­tęs ne vie­nam svar­biam ša­lies įvy­kiui ar tau­tos is­to­ri­jos kū­rė­jui.

Kaip da­bar ki­lo min­tis čia įkur­din­ti pa­min­klą ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti? Pa­si­ro­do, min­tį pa­siū­lė kai­my­nė Vio­le­ta Dai­naus­kie­nė.

„Pas jį yra daug kam skir­tų pa­min­klų. Su se­se ir ma­ma jam vie­ną­kart sa­ko­me: o ro­mams ko­dėl nė­ra, juk to­kia nu­skriaus­ta tau­ta, iš­blaš­ky­ta po vi­są pa­sau­lį? Pa­siū­lai min­tį, o jis grei­tai su­gal­vo­ja, kaip pa­da­ry­ti“, – pri­si­mi­nė Vac­lo­vui pa­siū­ly­tą idė­ją V.Dai­naus­kie­nė.

O šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­je ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti pa­min­klo pa­šven­ti­ni­mo ir pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei ce­re­mo­ni­jo­je Vac­lo­vas pa­kar­to­jo idė­jos au­to­rės žo­džius: „Net Šven­ta­sis Tė­vas at­si­pra­šė ro­mų tau­tos už dis­kri­mi­na­ci­ją. Ir mes tu­ri­me gerb­ti ir my­lė­ti šią ap­leis­tą ir nu­skriaus­tą tau­tą. Po mė­ly­nu dan­gu­mi vi­siems už­teks vie­tos.“

Pa­sta­ty­ti pa­min­klą V.Jan­kaus­kui pa­dė­jo jo iš­ti­ki­mi ir il­ga­me­čiai pa­gal­bi­nin­kai – kal­vis Kęs­tu­tis Lukš­tas iš Aly­taus se­niū­ni­jos, Mik­lu­sė­nų, to­je pa­čio­je so­dų ben­dri­jo­je šei­mi­nin­kau­jan­tis An­ta­nas Sta­nio­nis, Min­dau­gas Jan­čiaus­kas iš Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jos Liz­dų kai­mo, Juo­zas ir Do­na­tas Žvir­bliai iš Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Pa­rė­čė­nų kai­mo.

Dėl jų vi­sų at­lik­tų dar­bų ir su­teik­tų rei­ka­lin­gų me­džia­gų iš­ki­lo pa­min­klas ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti. Žo­džius šios tau­tos at­mi­ni­mui pa­rin­ko pe­da­go­gas iš Aly­taus Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas.

Apie „Ne­mu­ne“ nu­ma­to­mą sta­ty­ti to­kį pa­min­klą iš anks­to ži­no­jo ir Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas I.Kvi­kas. „Aš ne­tu­riu žo­džių to­kiai ini­cia­ty­vai“, – sa­kė šios ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas, pa­klaus­tas, kaip su­re­a­ga­vo su­ži­no­jęs apie pa­min­klo sta­ty­bą ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti.

„Tai pa­da­ry­ta ge­rų žmo­nių dė­ka“

Į šį ket­vir­ta­die­nį V.Jan­kaus­ko su­reng­tą pa­min­klo pa­šven­ti­ni­mo ce­re­mo­ni­ją at­vy­ko jo sta­ty­to­jai, so­dų ben­dri­jos gy­ven­to­jai, ne­ma­žas bū­rys Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės at­sto­vų iš Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio, taip pat Aly­taus mies­to ir ra­jo­no va­do­vai.

Pa­min­klą vai­ni­kais ir sa­vo vė­lia­va pa­puo­šė at­va­žia­vę ro­mai. O šven­tin­imo ceremonijoje Aly­taus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Krikš­čio­nių Pa­gal­bos baž­ny­čios kle­bo­nas Le­o­nas Ja­ki­ma­vi­čius lin­kė­jo, kad jis bū­tų iš­ga­nin­gas ir gel­bė­tų sie­las.

„Šis kam­pe­lis uni­ka­lus – tarp Aly­taus mies­to ir ra­jo­no. Džiau­giuo­si, kad čia at­si­ra­do pa­min­klas mū­sų ma­žu­moms – ro­mams, ku­rie ne­tu­ri sa­vo vals­ty­bės ir pa­ty­rę daug is­to­ri­jos iš­ban­dy­mų. Tai pa­da­ry­ta ge­rų žmo­nių dė­ka“, – kal­bė­jo Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Svei­kin­da­mas į pa­min­klo ati­da­ry­mą at­vy­ku­sius ro­mus Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris ak­cen­ta­vo, kad vals­ty­bę ku­ria žmo­nės, vi­si, ku­rie jo­je gy­ve­na, o šis pa­min­klas pa­sta­ty­tas ge­ro­je vie­to­je, – ak­me­nys su­ku­ria sa­vi­tą au­rą.

Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas I.Kvi­kas, vi­siems dė­ko­da­mas už kil­nų ir ne­sa­va­nau­diš­ką dar­bą, pri­si­mi­nė: „Sei­me ma­nęs bu­vo pa­klaus­ta, kaip pa­va­din­ti mū­sų ge­no­ci­do die­ną. Aš pa­sa­kiau, svar­biau­sia – pri­pa­žin­ti, kad nie­ka­da tai ne­pa­si­kar­to­tų.“

Bir­že­lio pa­bai­go­je Sei­mas pa­pil­dė at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą, ja­me at­si­ra­do rug­pjū­čio 2-oji – Ro­mų ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­na. To­kia die­na pa­si­rink­ta žvel­giant į ro­mų tra­giš­ką is­to­ri­ją: 1944-ųjų rug­pjū­čio 2-ąją Len­ki­jo­je, Auš­vi­co-Bir­ke­nau kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­je bu­vo su­nai­kin­tas ro­mų (či­go­nų) la­ge­ris ir nu­žu­dy­ta apie 3 tūkst. ja­me ka­lin­tų žmo­nių.

Šių me­tų rug­pjū­tį bus mi­ni­mos ro­mų la­ge­rio su­nai­ki­ni­mo 75-osios me­ti­nės. Na­cių oku­pa­ci­jos me­tu Lie­tu­vo­je nu­žu­dy­ta apie 500 ro­mų, ar­ba kas tre­čias šios tau­tos at­sto­vas, gy­ve­nęs mū­sų vals­ty­bė­je.

Kaip sa­kė I.Kvi­kas, pri­pa­ži­nus rug­pjū­čio 2-ąją Ro­mų ge­no­ci­do atminimo die­na, tą die­ną pla­nuo­ja­me iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti Pa­ne­riuo­se – ro­mų žu­dy­mo vie­to­je. Lie­tu­vos ro­mų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos, Baltijos regiono romių asociacijos vadovės Vai­vos Poš­kai­tės-To­ma­še­vič tei­gi­mu, ta pro­ga Svet­la­nos No­vo­pols­ka­jos va­do­vau­ja­mas Ro­mų vi­suo­me­nės cen­tras šios tau­tos jau­ni­mui or­ga­ni­zuo­ja pen­kių die­nų se­mi­na­rą apie ro­mų ho­lo­kaus­tą Len­ki­jo­je, Auš­vi­ce.

Pa­min­klo ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si Vi­da Be­inor­tie­nė iš Pa­ne­vė­žio, ro­mų is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­ja, tvir­ti­no, kad Aly­taus ra­jo­ne, so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“, pa­sta­ty­tas pir­mas pa­min­klas Lie­tu­vo­je ro­mų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, prieš tre­jus me­tus toks at­mi­ni­mas įam­žin­tas Pa­ne­vė­žy­je, vie­no ša­li­gat­vio ply­te­lė­se.

Him­nas, dai­na ir vai­šės

So­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“, V.Jan­kaus­ko ak­me­nų eks­po­zi­ci­jo­je, pa­sta­ty­tą pa­min­klą ro­mai pa­ger­bė sa­vo him­nu. Jį smui­ku gro­jo Mi­chai­las Bol­šu­nas, gi­ta­ra – I.Kvi­ko sū­nus Mi­chai­las Kvi­kas.

Ro­mus dai­na apie či­go­nė­lę pa­ger­bė Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro But­ri­mo­nių sky­riaus trio – Lai­ma Ka­li­naus­kie­nė, To­ma Anu­šaus­kai­tė ir Vy­tas Franc­ke­vi­čius.

Po iš­kil­mių vi­sus jos da­ly­vius V.Jan­kaus­kas pa­kvie­tė vai­šių – pa­ra­gau­ti jo tra­di­ci­nių, lau­že iš­troš­kin­tų kiau­lių kar­kų.

Ir čia ver­ta pa­ci­tuo­ti kal­bė­ju­sią se­se­rį vie­nuo­lę Daivą iš Pa­ne­vė­žio: „Iš šir­dies į šir­dį yra il­gas ke­lias. Jis il­gas, kad pa­ma­ty­tu­me, koks spal­vo­tas. Tas pa­min­klas – tar­si ke­lias į dvie­jų tau­tų šir­dis, į dvie­jų tau­tų drau­gys­tę.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.