Aly­taus mies­to cen­tre se­no­lė nau­do­ja­si lau­ko tu­a­le­tu: ar su­lauks nuo­te­kų tin­klų?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Liepa 11
Irena Čirienė
„Man kanalizacijos tikrai reikėtų. Dieną nueinu į lauko tualetą, bet naktį reikalus atlieku viduje. Patys suprantate, kaip ir kur. Gali greitai atsitikti, kad ir dieną negalėsiu nueiti į lauko tualetą“, – sakė Irena Čirienė, parodydama rakinamą lauko tualetą. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Alytaus miesto centre, Pulko g. 28, gyvenanti 85-erių Irena Čirienė dar praėjusių metų kovo pradžioje sudarė sutartį su savivaldybės kontroliuojama bendrove „Dzūkijos vandenys“ dėl buitinių nuotekų tinklų įrengimo iki jos namo. Darbai turėjo būti atlikti iki praėjusių metų gruodžio pabaigos už Aplinkos ministerijos ir savivaldybės skirtus pinigus projektui dėl nuotekų tvarkymo būklės gerinimo miesto privačių namų sektoriuje. Tačiau iki šiol senolė priversta naudotis lauko tualetu ir nežino, kada sulauksianti galimybės name įsirengti kanalizaciją. „Dzūkijos vandenys“ žada artimiausiu metu ieškoti galimybių padėti senolei – įrengti buitinių nuotekų tinklus iki jos namo, įrašyto į Kultūros vertybių registrą.

„Ga­li at­si­tik­ti, kad ir die­ną ne­ga­lė­siu nu­ei­ti į lau­ko tu­a­le­tą“

I.Či­rie­nei Pul­ko gat­vės 28-asis na­mas, ku­ris dėl ar­chi­tek­tū­ri­nių sa­vy­bių įra­šy­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, yra tė­viš­kė. Čia ji gy­ve­na grį­žu­si po dvie­jų de­šimt­me­čių dar­bų Kau­ne.

Gar­bin­go am­žiaus ag­ro­no­mės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti mo­te­ris daug me­tų ne­ga­lė­jo nau­do­tis prie na­mo esan­čio šu­li­nio dvo­kian­čiu van­de­niu, tad bu­vo pri­vers­ta jį pirk­ti pen­kių lit­rų plas­ti­ki­niais bu­te­liais ar­ba lauk­ti, kol kaž­kas at­veš tin­ka­mo ger­ti ar mais­tui pa­si­ga­min­ti.

Dar ir šian­dien I.Či­rie­nės gy­ve­na­mo­jo na­mo ko­ri­do­riaus len­ty­no­je pri­ri­kiuo­ta gau­sy­bė plas­ti­ki­nių pen­kių lit­rų tal­pos bu­te­lių, nors jau nuo pra­ėju­sios va­sa­ros su kai­my­nų pa­gal­ba pa­vy­ko įsi­reng­ti ge­ria­mo­jo van­dens tin­klus.

Kai pa­de­dant kai­my­nams bu­vo ren­gia­mas ge­ria­mo­jo van­dens tin­klų nu­tie­si­mo iki na­mo pro­jek­tas, kar­tu pa­da­ry­tas ir ki­tas pro­jek­tas – iki mo­ters na­mo nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus per Pul­ko gat­vę, nuo šio­je gat­vė­je esan­čių mies­to nuo­te­kų tin­klų.

2017-ųjų pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo do­ta­ci­ją iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tui dėl nuo­te­kų tvar­ky­mo būk­lės ge­ri­ni­mo mies­to pri­va­čių na­mų sek­to­riu­je. Mi­nis­te­ri­ja tam sky­rė be­veik 73 tūkst. eu­rų, o su mies­to biu­dže­to lė­šo­mis mi­nė­tam pro­jek­tui su­si­da­rė 104 tūkst. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­tvir­ti­no kri­te­ri­jus, ku­riais va­do­vau­jan­tis ga­li bū­ti įren­gia­ma ka­na­li­za­ci­ja iki pri­va­čių in­di­vi­du­a­lių na­mų, ir „Dzū­ki­jos van­de­nims“ bu­vo pa­ves­ta at­rink­ti pro­jek­tui vyk­dy­ti tin­ka­mus na­mus.

Į to­kiems na­mams nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus kaip pen­si­nin­kė pa­te­ko ir Pul­ko g. 28 na­mo gy­ven­to­ja I.Či­rie­nė.

Tad pra­ėju­sių me­tų ko­vo pra­džio­je ji su­da­rė su­tar­tį su van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įmo­ne dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų įren­gi­mo iki jos na­mo už mi­nė­to pro­jek­to lė­šas. Dar­bai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ti iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­gos.

Ta­čiau se­no­lė iki šiol nau­do­ja­si lau­ko tu­a­le­tu, esan­čiu ūki­nia­me pa­sta­te prie gy­ve­na­mo­jo na­mo, ir ka­na­li­za­ci­jos ne­su­lau­kia.

„Man jos tik­rai rei­kė­tų. Die­ną nu­ei­nu į lau­ko tu­a­le­tą, bet nak­tį rei­ka­lus at­lie­ku vi­du­je. Pa­tys su­pran­ta­te, kaip ir kur. Ga­li grei­tai at­si­tik­ti, kad ir die­ną ne­ga­lė­siu nu­ei­ti į lau­ko tu­a­le­tą“, – sa­kė mo­te­ris, pa­ro­dy­da­ma ra­ki­na­mą lau­ko tu­a­le­tą.

Ko­dėl įstri­go ka­na­li­za­ci­jos tin­klų tie­si­mas?

Pa­gal nuo­te­kų tvar­ky­mo būk­lės ge­ri­ni­mo mies­to pri­va­čių na­mų sek­to­riu­je pro­jek­tą bu­vo at­rink­ta 80 in­di­vi­du­a­lių na­mų, ku­riuo­se iki šių me­tų lie­pos tu­rė­jo bū­ti nu­ties­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klai už vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas. Re­mian­tis nu­sta­ty­tais kri­te­ri­jais, to­kia pa­gal­ba ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti ne tik pen­si­nin­kai, bet ir so­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys, ne­įga­lie­ji, dau­gia­vai­kės šei­mos, tu­rin­tie­ji ge­ria­mo­jo van­dens tin­klus, ka­na­li­za­ci­jos įsi­ren­gi­mo pro­jek­tus.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos Ma­čer­nie­nės tei­gi­mu, su­tau­pius lė­šų įren­giant bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus iki pri­va­čių na­mų, kreip­ta­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją dėl pro­jek­to vyk­dy­mo pra­tę­si­mo iki šių me­tų pa­bai­gos, ir pri­ta­ri­mas tam gau­tas. Tad tin­klai dar bus įren­gia­mi iki ke­lių in­di­vi­du­a­lių na­mų. Gal­būt at­si­ras ga­li­my­bė juos nu­ties­ti ir iki Pul­ko g. 28-ojo na­mo.

Jiems ties­ti vie­šą­jį pir­ki­mą sa­vi­val­dy­bės pa­ve­di­mu vyk­dė „Dzū­ki­jos van­de­nys“. Su­tar­tį su kon­kur­so lai­mė­to­ju – Aly­taus ben­dro­ve „Ner­da“, kaip sa­kė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka, pa­si­ra­šė sa­vi­val­dy­bė.

Ko­dėl įstri­go ka­na­li­za­ci­jos tin­klų nu­tie­si­mas iki I.Či­rie­nės gy­ve­na­mo­jo na­mo Pul­ko gat­vė­je? „De­ri­nant pro­jek­tą dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų nu­tie­si­mo iki šio na­mo sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo nu­ro­dy­mas dar­bus vyk­dy­ti už­da­ru bū­du, tai yra ne­ga­li­ma kas­ti ir ar­dy­ti as­fal­to dan­gos, esan­čios Pul­ko gat­vė­je. Pa­gal esa­mą ran­gos su­tar­tį įreng­ti tin­klus už­da­ru bū­du, pra­stu­miant vamz­dy­ną po gat­ve, ne­bu­vo ga­li­my­bių, nes ne­bu­vo nu­ma­ty­ti to­kie dar­bai ir dar­bų kai­na vir­šy­tų do­ta­ci­jos su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą kai­ną. Spren­di­mai dėl vi­sų to­kių pa­na­šių pro­jek­tų pri­ima­mi jų pa­bai­go­je, įver­ti­nant su­tau­py­tas lė­šas, kaip tik šiuo me­tu. Ka­dan­gi pro­jek­to do­ta­ci­jos su­tar­tis pra­tęs­ta iki šių me­tų pa­bai­gos, dar­bams at­lik­ti bus vyk­do­mas bū­ti­nas nau­jas vie­ša­sis pir­ki­mas ir nuo­te­kų iš­va­do pa­klo­ji­mas į Pul­ko g. 28 na­mą yra nu­ma­ty­tas. Ti­ki­mės, kad dau­giau kliū­čių ne­bus. Mū­sų įmo­nei ten­ka pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, jog šiuo at­ve­ju gy­ven­to­ja ne­bu­vo tin­ka­mai apie tai in­for­muo­ta“, – tvir­ti­no T.Va­lat­ka.

 Sa­vi­val­dy­bė at­sa­kin­ga už nuo­te­kų tvar­ky­mo tin­klų plėt­rą

Aly­taus mies­te yra apie 4 tūkst. 700 in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų, iš jų 3 tūkst. 870 yra pri­jung­ti prie mies­to nuo­te­kų tin­klų ir nau­do­ja­si nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis. Apie 430 na­mų yra ša­lia esan­čio nuo­te­kų tin­klo ir tu­ri ga­li­my­bę šio­mis pa­slau­go­mis nau­do­tis.

Aly­taus mies­to cen­tre yra li­kę tik pa­vie­niai in­di­vi­du­a­lūs na­mai, ku­rie dar ne­si­nau­do­ja nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis, va­di­na­si, ti­kė­ti­na, kad jų sa­vi­nin­kai įsi­ren­gę lau­ko tu­a­le­tus.

O ka­da at­eis lai­kas, kai gy­ven­to­jams bus už­draus­ta nau­do­tis šiais tu­a­le­tais? Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos gru­pės vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Eve­li­nos Cu­za­naus­kie­nės tei­gi­mu, ap­lin­ko­sau­gi­niai tei­sės ak­tai ne­nu­sta­to drau­di­mo nau­do­tis šiais tu­a­le­tais, bet drau­džia­ma ne­va­ly­tas nuo­te­kas iš­leis­ti į gam­ti­nę ap­lin­ką: „Nuo­te­kas kau­piant jų kau­pi­mo re­zer­vu­a­ruo­se tu­ri bū­ti va­do­vau­ja­ma­si ap­lin­kos mi­nist­ro pa­tvir­tin­tu Nuo­te­kų kau­pi­mo re­zer­vu­a­rų ir sep­ti­kų įren­gi­mo, eks­plo­a­ta­vi­mo ir kon­tro­lės tvar­kos ap­ra­šu. Re­mian­tis Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mais, ge­ria­mo­jo van­dens iš­ga­vi­mą, tie­ki­mą ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų tei­ki­mą sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ja ir ko­or­di­nuo­ja sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos. Sa­vi­val­dy­bė at­sa­kin­ga už tai, kad jos kon­tro­liuo­ja­ma įmo­nė vyk­dy­tų ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­rą ir pri­jung­tų abo­nen­tų bei var­to­to­jų įren­gi­nius prie ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo tin­klų.“

Aki­vaiz­du, kad pir­miau­sia sa­vi­val­dy­bei rei­kia rū­pin­tis Pul­ko g. 28 gy­ven­to­jos in­te­re­su tu­rė­ti bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus ir gar­baus am­žiaus mo­te­riai, gy­ve­nan­čiai mies­to cen­tre, pa­dė­ti at­si­sa­ky­ti lau­ko tu­a­le­to.

  Komentaras

  Tokių močiučių ir ne tik močiučių manau yra ne viena ir ne dvi. Pasidairykite po Kurortu vadinamą rajoną, kiek suklypusių, apipuvusių lauko tualetų. Ar ne laikas savivaldybei susirūpinti, kaip juos panaikinti, juk XXI amžius.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.