Nr. 71 (13447)

2020-06-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 71 (13447) skaitykite:

  • Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je bai­gė­si penk­tie­ji moks­lo me­tai, eks­pe­ri­men­tai vyks­ta ir nuo­to­li­niu bū­du
  • Pu­nios ši­lą nai­ki­na žie­vėg­rau­žis ti­pog­ra­fas – jam su­stab­dy­ti ker­ta­mos me­džių lie­me­nų pa­vo­jin­gų ken­kė­jų už­pul­tos eg­lės
  • At­nau­jin­to­se eks­po­zi­ci­jo­se – iš­skir­ti­nės ir re­tos bi­jū­nų veis­lės
  • Po­nia Yuko Yama­sa­ki: „Lie­tu­viai šiuo­lai­kiš­ki, bet jau­čiu, kad dau­gu­mos jų sie­los yra miš­kuo­se su gam­ta”
  • Kaip ka­ro­liai va­sa­ros vė­ri­ny­je
  • Žinios iš Alytaus miesto savivaldybės
  • Aly­taus ra­jo­ne pla­nuo­ja­mas vė­jo jė­gai­nių par­kas
  • Lai­mės vai­kis ir pa­par­čio žie­das
Statybinių atliekų tvarkymas kartais tampa tikru galvos skausmu: tenka pasvarstyti, kaip šias šiukšles kaupti ir išvežti. Kiekvienam mūsų yra puikiai žinoma, kad šių atliekų negalima mesti į...
Gerovės valstybės teorija pagal savo prigimtį pirmiausia yra vaisingas „kairiųjų”, socialdemokratinių intelektualinių ir politinių jėgų veiklos rezultatas. Nors dešinieji irgi disponuoja savo –...
200 atrinktų Lietuvos gyventojų ir 100 ugniagesių-gelbėtojų bus nemokamai tiriami siekiant nustatyti, ar praėjusiais metais padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ įvykusio gaisro metu...
Per­fra­zuo­jant ka­dai­se po­pu­lia­raus vai­kiš­ko fil­mu­ko he­ro­jaus Kūl­vers­tu­ko šven­ti­nę įkur­tu­vių kal­bą: „Mes sta­tė­me, sta­tė­me ir pa­ga­liau pa­sta­tė­me! Va­lio!“, ga­li­ma...
Mies­to gim­ta­die­nio pro­ga Aly­tu­je įvy­ko pir­mas toks mies­to is­to­ri­jo­je ren­gi­nys – gat­vės me­no ver­ni­sa­žas (kas reikš­tų dai­lės pa­ro­dos ap­žiū­rė­ji­mą prieš ofi­cia­lų...
Koronavirusas pamažu traukiasi iš Lietuvos. Tris mėnesius trukęs karantinas – atšauktas, tad, nors vis dar ir taikomi tam tikri apribojimai, pamažu visi grįžtame į mums visiems įprastą gyvenimo...
Šian­dien ak­tu­a­liau­sias ir daž­niau­siai už­duo­da­mas klau­si­mas: „Kaip se­kė­si gy­ven­ti ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu?“ O ar mes ne nuo­lat sa­ve „ka­ran­ti­nuo­ja­me“ sa­vo...
Apklausos rodo, kad Lietuvos jaunimo žinios apie kontracepciją nėra teisingos - tikima visiškai nepagrįstais teiginiais. Matyt, ir dėl tos pačios priežasties maždaug kas ketvirtas paauglių nėštumų...
Paaugliams pokalbiai su tėvais „apie tai“ dažniausiai atrodo nepriimtini, tad informacijos jie dažniau gauna iš bendraamžių ar interneto platumų. Specialistai įsitikinę - manymas, esą gimdytojai šiuo...
Ge­gu­žės pas­ku­ti­nė sa­vai­tė. Ei­li­nį kar­tą nak­tį nu­bil­dė­jau į my­li­mą Var­čios miš­ką pa­si­klau­sy­ti gam­tos gar­sų. Vi­sa­da iš­girs­ti ką nors nau­jo. Taip bu­vo ir šį kar­tą. Apie 23...
Te­at­ras Aly­tu­je tu­ri se­nas tra­di­ci­jas nuo Sme­to­nos lai­kų. Vai­di­ni­mai vy­ko Šau­lių na­muo­se. Vė­liau te­at­rui sėk­min­gai va­do­va­vo ži­no­mas re­ži­sie­rius, ak­to­rius...
Šią sa­vai­tę Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė iš­kart įsi­tei­sė­ju­sį spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos per­nykš­čio...
1000 kilometrų daug kam gali pasirodyti tolimas ir neįveikiamas atstumas. O jei dar dviračiu? Tačiau taip tikrai negalvoja verslininkas Vitalis Paradnevičius. Jau šią savaitę būtent tokį atstumą...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.