Teismas privertė skelbti naują Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­są

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (29)
2020 Birželis 19
nuotr.
Buvusi Alytaus miesto savivaldybės gydytoja Irma Mas­ke­liū­nie­nė Medicininės reabilitacijos ir sporto centrui vadovauja nuo pernykščio rugsėjo pradžios. „Ma­čiau, kad kon­kur­sas vyk­do­mas ne­pro­fe­sio­na­lai, pa­žei­džiant tei­sės ak­tus ir gal­būt pro­te­guo­jant sa­vą žmo­gų“, – sa­kė Tautvydas Džiau­tas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė iš­kart įsi­tei­sė­ju­sį spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos per­nykš­čio bir­že­lio pa­bai­go­je vyk­dy­to Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so re­zul­ta­tai. Dėl to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pri­vers­ta skelb­ti nau­ją šios įstai­gos va­do­vo kon­kur­są, o nuo per­nykš­čio rug­sė­jo pra­džios cen­trui va­do­vau­jan­ti Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė iš pa­rei­gų tu­ri bū­ti at­leis­ta.

Aly­taus teis­mas ieš­ki­nį at­me­tė

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, tei­kian­čio glo­bos, slau­gos, re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to pa­slau­gas, di­rek­to­rių kon­kur­so bū­du pa­vy­ko pa­rink­ti iš tre­čio kar­to.

Pir­mas kon­kur­sas ne­įvy­ko, nes pre­ten­den­tai ne­su­rin­ko rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus. Ant­ra­me kon­kur­se bu­vo nu­sta­ty­tas lai­mė­to­jas, ta­čiau pa­rei­gų at­si­sa­kė.

Per­nykš­čio bir­že­lio pa­bai­go­je mi­nė­tos vie­šo­sios įstai­gos, ku­ri tu­ri du da­li­nin­kus – mies­to sa­vi­val­dy­bę ir Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­rių, įstai­gos va­do­vo kon­kur­se bu­vo pen­ki pre­ten­den­tai.

Kon­kur­są lai­mė­jo tuo­me­tė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja I.Mas­ke­liū­nie­nė.

Kaip reikalauja sveikatos priežiūros įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, į lai­mė­tas pa­rei­gas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui ji bu­vo pa­skir­ta per­nykš­čio rug­sė­jo pra­džio­je.

Po kon­kur­so į Aly­taus apy­lin­kės teis­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti jo re­zul­ta­tus krei­pė­si vie­nas iš kon­kur­so da­ly­vių – tre­čio­je vie­to­je li­kęs Taut­vy­das Džiau­tas, dir­ban­tis Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je Per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­ju.

Jis teis­mui nu­ro­dė, kad I.Mas­ke­liū­nie­nė ne tik ne­ga­lė­jo bū­ti pri­pa­žin­ta Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gų lai­mė­to­ja, bet ir net ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti šia­me kon­kur­se, nes tai prieš­ta­rau­ja Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mui.

Teis­mui pa­teik­tas kon­kre­tus šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mas. Lai­mė­to­ja, kaip mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja, vyk­dė svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, tarp jų ir Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, veik­los prie­žiū­rą, ko­or­di­na­vo jų veik­lą li­gų pre­ven­ci­jos ir svei­ka­ti­ni­mo klau­si­mais. To­kiais at­ve­jais mi­nė­tas įsta­ty­mas drau­džia as­me­niui vie­nus me­tus dirb­ti iki tol ko­or­di­nuo­tos įstai­gos va­do­vu.

Ta­čiau šie­me­čio ko­vo vi­du­ry­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mas T.Džiau­to ieš­ki­nį at­me­tė.

Pa­grin­di­nė to­kio spren­di­mo prie­žas­tis – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų dar 2015-ųjų spa­lio pa­bai­go­je pa­keis­tas ben­dro­vių, įmo­nių ir įstai­gų pri­sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­nių re­gu­lia­vi­mo sri­čiai są­ra­šas, iš ku­rio ma­ty­ti, kad sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo re­gu­lia­vi­mo sri­čiai ne­bu­vo pri­skir­tas Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras. Tai pri­skir­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui.

Tai, kad kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo me­tu ga­lio­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas ir juo mi­nė­tas cen­tras įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo re­gu­lia­vi­mo sri­tį, Aly­taus apy­lin­kės teis­mas įver­ti­no kaip tei­sės ak­tų ne­su­de­ri­na­mu­mą.

Teis­mas pri­pa­ži­no, kad T.Džiau­to, už­ėmu­sio tre­čią vie­tą kon­kur­se, tei­sė lai­mė­ti kon­kur­są ne­pa­žeis­ta. Tad nai­kin­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus ne­ma­ty­ta pa­grin­do, ne­nu­sta­čius pa­žei­di­mų, nu­lė­mu­sių kon­kur­so re­zul­ta­tus.

 

„Ma­čiau, kad kon­kur­sas bu­vo vyk­do­mas ne­pro­fe­sio­na­liai, pa­žei­džiant tei­sės ak­tus“

T.Džiau­tas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, pra­šy­da­mas jį pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją spren­di­mą – pri­pa­žin­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so re­zul­ta­tus ne­ga­lio­jan­čiais.

„Ma­čiau, kad kon­kur­sas vyk­do­mas ne­pro­fe­sio­na­lai, pa­žei­džiant tei­sės ak­tus ir gal­būt pro­te­guo­jant sa­vą žmo­gų, nu­spren­džiau Aly­taus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą skųs­ti ape­lia­ci­ne tvar­ka“, – sa­kė T.Džiau­tas.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pa­gal mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tuo­met ga­lio­ju­sius tei­sės ak­tus Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro veik­los prie­žiū­ra ir ko­or­di­na­vi­mas pa­ve­da­mas sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jui, o pa­ti įstai­ga pa­ski­ria­ma So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus re­gu­lia­vi­mo sri­čiai.

Ne­su­tik­ta su Aly­taus apy­lin­kės teis­mo pa­da­ry­ta iš­va­da, kad cen­tro veik­la ne­pri­klau­sė sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo re­gu­lia­vi­mo sri­čiai ir kad I.Mas­ke­liū­nie­nė tei­sė­tai ga­lė­jo da­ly­vau­ti šio cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­se.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, kad šiuo at­ve­ju, kai as­muo, dir­bęs sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ju ir pa­gal pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą tu­rė­jęs pa­rei­gą pri­žiū­rė­ti ir kon­tro­liuo­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą, ne­pra­ėjus Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je nu­ma­ty­tam vie­nų me­tų ter­mi­nui po šių pa­rei­gų ėji­mo im­tų va­do­vau­ti kon­tro­liuo­tai įstai­gai, bū­tų pa­neig­ti mi­nė­to įsta­ty­mo tiks­lai.

Pa­grin­di­nis šio įsta­ty­mo tiks­las – įtvir­tin­ti pri­ima­mų spren­di­mų ne­ša­liš­ku­mą ir už­kirs­ti ke­lią at­si­ras­ti bei plis­ti ko­rup­ci­jai vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je.

Šią sa­vai­tę Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo ko­vo vi­du­ry­je pri­im­tas spren­di­mas.

Pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čiais bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sio Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­so re­zul­ta­tai.

 

I.Mas­ke­liū­nie­nei pa­siū­ly­tos di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jo pa­rei­gos

Nors Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą per tris mė­ne­sius ga­li­ma skųs­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui, ta­čiau jis įsi­tei­sė­ja nuo pri­ėmi­mo die­nos, bir­že­lio 16-osios.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, vyk­dant Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą bus skel­bia­mas nau­jas Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­sas, o da­bar­ti­nei cen­tro di­rek­to­rei I.Mas­ke­liū­nie­nei pa­siū­ly­tos ki­tos lais­vos pa­rei­gos šia­me cen­tre – di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jo.

To­kios pa­rei­gos jai pa­siū­ly­tos va­do­vau­jan­tis Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­me nu­ro­dy­ta Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta.

I.Mas­ke­liū­nie­nė tvir­ti­no su­ti­ku­si su pa­teik­tu pa­siū­ly­mu, tam tu­ri bū­ti pri­tar­ta Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me, ku­rį nu­ma­to­ma su­reng­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Ji turėtų laikinai vykdyti šio centro direktoriaus pareigas iki įvyks konkursas.

R.Juo­nys teigė ma­nan­tis, kad sa­vi­val­dy­bė Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą skųs Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. To­kių min­čių pri­si­pa­ži­no tu­rin­ti ir I.Mas­ke­liū­nie­nė, kaip tre­čia­sis as­muo šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je.

  Komentaras

  Ko nesidžiaugt perteklinei savivaldybės sistemoj postų prisikūrus su gerais atlyginimais? Štai užsidirbtų iš savęs kaip kitos savivaldybės ir per paskutinius metus iš savęs gyvena nesiskolindamos ir niekas priekaištų nereiškia. Čia per metus tik 6 milijonus eurų prasiskolino, kad palaikyt imtaciją ypač viruso metu rimčiau net nedirbant. Ko nesudžiaugt, kaip paskolas už juos visas miestas turės atiduot. O jie tik susireikšminę..ant vaistų ir kostiumėlių. O ir tų nėra kur pareklamuot. Tokio kaip stagnacinio valdymo per Lietuvą nėra. Veterinoriai vadovauja ir gydo..

  Komentaras

  Daro gėdą Alytaus miesto valdyme per 30 metų nuvadovaujantys vis tragiškiau vieni po kitų tiems. Kurie savo laiku vadovaudami sugebėjo Alytaus miestą perėmę nuo kaimo lygio išvystyt iki rimto pramonės miesto pietiniam regione buvo stipriausi. Dabar aplinkiniai kaimai apeina kaip atgal riedančius ir jokio progreso. Kur pažvelgt visur nestabdoma staganacija. Keli po šeimų interesais iš savivaldos padarę kaip pajuokų objektą... Kaip nori taip ir išsidirbinėja.

  Komentaras

  Jei anais laikais per Alytaus miesto valdymą nuo buvusių 30 tūkstančių alytiškių gyventojų padaugėjo iki 80 tūkstančių. Po Nepriklausomybės atvirkščiai per 30 metų sumažėjo iki 50 tūkstančių. Ir tęsiasi. Valdyme retas neatsakingumas po saujele išsidirbinėja kaip nori net palaikant daliai institucijų. Kurios pagal kompetencijas turėtų tai stabdyt. Vienok nesuvokiamas ir visuomenės vyraujantis pasyvumas. Taip nestot už savo regiono interesus reti per Lietuvą.

  Komentaras

  T.Džiauto įgytas išsilavinimas atitinka užimamų esamų ir pretenduojamų pareigų kompetencijų reikalavimus. O jei su veterenariniu išsilavinimu skaito tinkami - toks lygis valdžios ir ginančių institucijų. Ne su žmonėm dirbt skirti. Ir tai jaučias kaip tie sako, šlykščiausia raryba su atskirais veikėjais. Kur nuo rinkėjų bėga prisikalbėję. Už tokius monus nykint savivaldybę per praskolinimus reformų nedarant, anais laikais susodintų. Su dangstančių institucijų veikėjais. Dabar tik per ligas pagal karmas nusibaiginėja miestą žemyn tempdami. Kur tik prisiliečia ten kvapeliai. Kad net valdančių partijų elektoratai neapsikentę prieš stoja.

  Komentaras

  Taryboj kokius derinius deliojant, gaunas tas pats.. Reiškia idealiai rinkos valdžią. Vieni už kitus žavesni..Beviltiški. Kad nors vienas link progreso bandytų judėt?

  Komentaras

  Po bebriukai valdžioje tiek ištobulėjo, kad gyvūnų gydytojų nuo žmonių gydytojų neskiria? Todėl jiems ir patarėjų reikia. Ar tas pats jiems žmones ar gyvūnus.., iki kokio lygio į valdžią prisirinko.

  Komentaras

  Direktoriaus patarėja😁 Kokie etatai sukurti...Sau darbo vietą suplanavo...Kokiais klausimais patarinės? Kaip nei apie slaugą, nei apie globą, nei apie reabilitaciją supratimo neturi. Kitose savivakdybėse su tokiu išsilavinimu ir į savivaldybės gydytojus nepriima. Veterinaras-gera profesija, bet atitinkamoje srityje.

  Komentaras

  Ponia, Regina.Irma Maskeliūnienė gydytoja???Kokios srities gydytoja? Baigusi veterinarinę mediciną, gali fermoje,
  gyvuliukus ar šuniukus gydyti... Konkursai turi vykti teisingai...Pagarba, žmogui, kuris viešina ir skundžia apgaule priimtus sprendimus...

  Komentaras

  Per šį ir kitus atvejus jiems gryžta jų intrigų pasekmės. Per ligas ir kitus susinaikinimo reiškinius ir spartėja...Nos jie stengias iš klanų įtakos neišleist iniciatyvų.

  Komentaras

  Kai Cesiulis nebus meru, pasibaigs daug cyrkų Alytuj. Cesiuliui po kilimu kurie tvarkosi reikalus nupirko kompiuterį, užregistravo jį Facebook, prisamdė už valdiškus pinigus žurnalisčių ir liepė neršti Facebooke. Chebra visus reikalus tvarkosi po kilimu, o su Facebook auditorija dyrba žurnalistės ir žurnalistai už pinigus. Kas galėtų paneigti, kad yra kitaip ?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.