Nr. 7 (13237)

2019-01-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 7 (13237) skaitykite:

 • Alytaus ap­skri­tyje – sergamumo šuolis
 •  „Dai­na­vos” 2019-ie­ji: fes­ti­va­lis Ku­bo­je, „EX­PO 2020” Du­ba­ju­je ir...
 •  Nau­jo­ji „Ur­vi­nė ma­ma” Li­na Ras­to­kai­tė: „Sau mo­ti­nys­tė­je pa­lin­kė­čiau į vis­ką žiū­rė­ti pa­pras­čiau”
 •  Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba ar­čiau – kon­sul­ta­ci­jų ge­ro­kai dau­giau
 •  Aly­tu­je ku­ria­si vai­kų uni­ver­si­te­tas
 • Jot­vin­gių gat­vė­je – nau­jos au­to­bu­sų sto­te­lės
 • „Pre­ky­bos-Pa­ra­mos” tin­kli­nin­kės ta­po Lie­tu­vos čem­pio­na­to ly­de­rė­mis
 • Kas no­ri­te pa­si­vaikš­čio­ti Vidz­gi­rio ra­gu­vo­mis?
 • 7 pa­ta­ri­mai, kaip su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą ir iš­veng­ti li­gos
 • Žie­mos pa­vo­jai: nu­šal­ti ne­sun­ku ir esant tei­gia­mai tem­pe­ra­tū­rai
 • Be redaktoriaus žinios
 • 10 įpro­čių, ku­riais pa­si­žy­mi sėk­min­gai stre­są val­dan­tys žmo­nės 
Kai did­mies­čių li­go­ni­nės per­pil­dy­tos trau­muo­tų bei gri­pu ar ūmio­mis per­ša­li­mo li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų ir ten­ka juos hos­pi­ta­li­zuo­ti net ko­ri­do­riuo­se, Aly­taus...
Dau­giau kaip pus­šim­tis But­ri­mo­nių ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų vai­kų nuo šios sa­vai­tės pra­džios ren­ka­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šiuo­lai­kiš­kai su­re­mon­tuo­tas...
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je lai­mė­jęs „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są, jau ap­si­spren­dė, ar...
Jei šian­dien ati­džiau žvilg­te­lė­tu­me į ka­len­do­rių, pa­ste­bė­tu­me, kad švie­su­sis die­nos me­tas nuo il­giau­sios nak­ties at­spy­rio jau pail­gė­jęs vos ne 40 mi­nu­čių. Bet gam­tos taip...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.