Nr. 7 (13237)

2019-01-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 7 (13237) skaitykite:

 • Alytaus ap­skri­tyje – sergamumo šuolis
 •  „Dai­na­vos” 2019-ie­ji: fes­ti­va­lis Ku­bo­je, „EX­PO 2020” Du­ba­ju­je ir...
 •  Nau­jo­ji „Ur­vi­nė ma­ma” Li­na Ras­to­kai­tė: „Sau mo­ti­nys­tė­je pa­lin­kė­čiau į vis­ką žiū­rė­ti pa­pras­čiau”
 •  Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba ar­čiau – kon­sul­ta­ci­jų ge­ro­kai dau­giau
 •  Aly­tu­je ku­ria­si vai­kų uni­ver­si­te­tas
 • Jot­vin­gių gat­vė­je – nau­jos au­to­bu­sų sto­te­lės
 • „Pre­ky­bos-Pa­ra­mos” tin­kli­nin­kės ta­po Lie­tu­vos čem­pio­na­to ly­de­rė­mis
 • Kas no­ri­te pa­si­vaikš­čio­ti Vidz­gi­rio ra­gu­vo­mis?
 • 7 pa­ta­ri­mai, kaip su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą ir iš­veng­ti li­gos
 • Žie­mos pa­vo­jai: nu­šal­ti ne­sun­ku ir esant tei­gia­mai tem­pe­ra­tū­rai
 • Be redaktoriaus žinios
 • 10 įpro­čių, ku­riais pa­si­žy­mi sėk­min­gai stre­są val­dan­tys žmo­nės 
Kai did­mies­čių li­go­ni­nės per­pil­dy­tos trau­muo­tų bei gri­pu ar ūmio­mis per­ša­li­mo li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų ir ten­ka juos hos­pi­ta­li­zuo­ti net ko­ri­do­riuo­se, Aly­taus...
Dau­giau kaip pus­šim­tis But­ri­mo­nių ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų vai­kų nuo šios sa­vai­tės pra­džios ren­ka­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šiuo­lai­kiš­kai su­re­mon­tuo­tas...
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je lai­mė­jęs „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są, jau ap­si­spren­dė, ar...
Jei šian­dien ati­džiau žvilg­te­lė­tu­me į ka­len­do­rių, pa­ste­bė­tu­me, kad švie­su­sis die­nos me­tas nuo il­giau­sios nak­ties at­spy­rio jau pail­gė­jęs vos ne 40 mi­nu­čių. Bet gam­tos taip...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.