Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je pa­dau­gė­jo gri­pu ir per­ša­li­mo li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų, bet pi­kas dar prie­ša­ky

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Sausis 17
nuotrauka
Į Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kus iki va­kar die­nos krei­pė­si vie­nas gri­pu ser­gan­tis su­au­gęs žmo­gus ir pen­ki vai­kai, tačiau dar lau­kia­ma peršalimo ligomis ir gripu sergančiųjų ant­plū­džio. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kai did­mies­čių li­go­ni­nės per­pil­dy­tos trau­muo­tų bei gri­pu ar ūmio­mis per­ša­li­mo li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų ir ten­ka juos hos­pi­ta­li­zuo­ti net ko­ri­do­riuo­se, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je šią sa­vai­tę, ga­li­ma sa­ky­ti, ato­kvė­pis. Trau­mas pa­ty­ru­sių pa­cien­tų ant­plū­dis bu­vo pra­ėju­sią sa­vai­tę, nors, pa­sak me­di­kų, ne­bu­vo toks di­de­lis. Šiuo me­tu pa­dau­gė­jo be­si­krei­pian­čių­jų dėl gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nio kvė­pa­vi­mo ta­kų bei pa­ū­mė­ju­sių lė­ti­nių li­gų. Li­go­ni­nė­je svars­to­ma ga­li­my­bė stab­dy­ti pa­cien­tų lan­ky­mą, ta­čiau ne dėl pa­dau­gė­ju­sių su­sir­gi­mų at­ve­jų, o dėl ne­draus­min­gų li­go­nių ar­ti­mų­jų.

Pi­kas – dar prie­ša­ky

Vi­du­ti­nis li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus be­si­krei­pian­čių pa­cien­tų skai­čius per pa­rą svy­ruo­ja apie 100–120, ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę bū­ta žy­miai di­des­nių srau­tų. Va­kar nuo 8 val. ry­to iki pie­tų į sky­rių pa­gul­dy­ta 19 pa­cien­tų, įskai­tant vai­kus ir su­au­gu­siuo­sius kar­tu. Trau­mas pa­ty­ru­sių pa­cien­tų pas­ta­rą­ją pa­rą su­ma­žė­jo.

„Si­tu­a­ci­ja ga­li pa­si­keis­ti kiek­vie­ną mi­nu­tę, jei­gu iš ry­to pa­cien­tų ma­žiau, tai po pie­tų, ypač va­ka­rais, jų pa­dau­gė­ja. Įdo­mu ir ne­įpras­ta yra tai, kad šie­met dar ne­tu­rė­jo­me nė vie­no pa­cien­to, nu­ken­tė­ju­sio nuo šal­čių gniauž­tų, nors bu­vo ke­lios la­bai šal­tos nak­tys ir die­nos. Šiuo me­tu į mū­sų sky­rių ėmė plūs­ti žmo­nės su gri­po ar ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gų simp­to­mais ir pa­cien­tai su pa­ū­mė­ju­sio­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad pi­kas dar prie­ša­ky – kaip įpras­tai – va­sa­rio ir ko­vo mė­ne­siais. Lai­mei, kol kas ne­bu­vo ir pa­cien­tų, tu­rin­čių itin sun­kių gri­po kom­pli­ka­ci­jų“, – taip esa­mą si­tu­a­ci­ją api­bū­di­no Vil­ma Kruš­nie­nė, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja.

Gy­dy­to­ja pa­ste­bė­jo ten­den­ci­ją, kad į trau­ma­to­lo­gus dau­giau­sia žmo­nės krei­pia­si sa­vait­ga­liais, ypač sek­ma­die­niais.

Lan­ky­mą stab­dys dėl ne­draus­min­gu­mo

Į Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kus iki va­kar die­nos krei­pė­si vie­nas gri­pu ser­gan­tis su­au­gęs žmo­gus ir pen­ki vai­kai. Dmit­ri­jaus Ka­čiu­ri­no, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, ver­ti­ni­mu, tai nė­ra daug, ta­čiau dar lau­kia­ma ant­plū­džio.

Kaip jam ruo­šia­ma­si? „Tam pa­si­ruoš­ti ne­įma­no­ma. Tie­siog yra su­da­ry­tas pla­nas, kad to­kiu at­ve­ju stab­do­mos vi­sos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos ir ki­ta pla­ni­nė pa­gal­ba, sie­kiant at­lais­vin­ti kuo dau­giau lo­vų, pir­miau­sia pa­gal­ba tei­kia­ma su­sir­gu­siems gri­pu ar ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis. Esant epi­de­mi­jai, skel­bia­mas ka­ran­ti­nas ir ne­lei­džia­ma lan­ky­ti li­go­nių. De­ja, ta­čiau į li­go­ni­nę lan­ky­ti pa­cien­tų at­ei­na dau­gy­bė ser­gan­čių žmo­nių, ku­rie yra li­gos ne­šio­to­jai. Dar pa­ste­bi­me, kad lan­ky­to­jai ne­si­lai­ko ben­drų­jų tai­syk­lių ir į sky­rius at­ei­na su lau­ko dra­bu­žiais. Jie ne­su­vo­kia, ko­kį pa­vo­jų ke­lia li­go­ni­nė­je be­si­gy­dan­tiems pa­cien­tams. Bū­tent dėl šios si­tu­a­ci­jos spren­džia­me klau­si­mą, ar stab­dy­ti pa­cien­tų lan­ky­mą, ne­lau­kiant epi­de­mi­jos pa­skel­bi­mo mies­te“, – pa­sa­ko­jo D.Ka­čiu­ri­nas.

Ne­no­ri pa­si­im­ti iš li­go­ni­nės

Ryš­ki ir dar vie­na ten­den­ci­ja – tarp ser­gan­čių­jų vi­daus li­go­mis – dau­giau­sia se­ny­vo am­žiaus žmo­nių, ku­rių imu­ni­nė sis­te­ma dėl lė­ti­nių li­gų yra jaut­res­nė, tad jie daž­niau su­ser­ga ir per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu.

Me­di­kai pa­ste­bė­jo ir dar vie­ną ryš­kė­jan­čią ten­den­ci­ją – dėl vi­daus li­gų į li­go­ni­nę pa­gul­dy­tų, sveik­ti pra­dė­ju­sių ir iš įstai­gos iš­lei­džia­mų pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ar­ti­mie­ji ne­no­ri pa­si­im­ti iš gy­dy­mo įstai­gos, mo­ty­vuo­da­mi, kad ne­bus kam jų slau­gy­ti, žiū­rė­ti.

„Žmo­nės tu­rė­tų su­pras­ti, kad li­go­ni­nė nė­ra glo­bos na­mai, o ak­ty­vaus gy­dy­mo įstai­ga. Jei­gu mes žmo­gų gy­do­me il­giau, jam ski­ria­me dau­giau ty­ri­mų, prie­žiū­ros, tai ir fi­nan­siš­kai at­si­ei­na dau­giau“, – pa­brė­žė V.Kruš­nie­nė.

Ka­da kreip­tis į pri­ėmi­mo me­di­kus?

Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus me­di­kų dar­bo krū­vis – vie­nas di­džiau­sių, tad į jį plūs­tan­tiems pa­cien­tams kar­tais ei­lė­je lauk­ti ten­ka ir po ke­le­tą va­lan­dų.

Pa­sak li­go­ni­nės at­sto­vų, la­biau­siai liū­di­na tai, kad pri­ėmi­mo me­di­kai ap­krau­na­mi ir tais pa­cien­tais, ku­riems bū­na rei­ka­lin­ga tik ei­li­nė gy­dy­to­jo pa­gal­ba. Tarp pa­cien­tų yra ir to­kių, ku­rie spe­cia­liai ne­si­krei­pia į dar­bo die­no­mis ir dar­bo va­lan­do­mis dir­ban­čius sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus, o lau­kia va­ka­ro, kad at­vyk­tų į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių ti­kė­da­mie­si, jog jiems grei­čiau bus at­lik­ti iš­sa­mes­ni ty­ri­mai ir su­lauks rei­kia­mos pa­gal­bos.

De­ja, bū­na ir to­kių gy­ven­to­jų, ku­rie ei­da­mi į dar­bą ir grįž­da­mi iš jo už­su­ka tie­siog pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti sa­vo svei­ka­tos būk­lės. Bū­tent dėl to at­ima­mas lai­kas iš tų žmo­nių, ku­riems iš­ties pri­rei­kia sku­bios me­di­kų pa­gal­bos.

Aly­taus li­go­ni­nės pa­tal­po­se esan­ti vais­ti­nė jau ke­lias sa­vai­tes vei­kia vi­są pa­rą. Šis fak­tas tu­rė­jo reikš­mės ir dar la­biau pa­di­dė­ju­siam be­si­krei­pian­čių­jų į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių srau­tui, nes kai ku­riems įvai­rius ne­ga­la­vi­mus vei­kian­tiems vais­tams rei­ka­lin­gas gy­dy­to­jo re­cep­tas, tad ar­ti­miau­sias ke­lias, ve­dan­tis jį gau­ti, yra Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je dir­ban­tys gy­dy­to­jai.

Gy­dy­to­jos V.Kruš­nie­nės klau­sė­me, ka­da žmo­nės tu­rė­tų kreip­tis į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių. „Pa­gal svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą yra ne­ma­žai tų at­ve­jų, ta­čiau es­mė yra – kai jau tik­rai žmo­gus jau­čia­si la­bai pras­tai, pa­vyz­džiui, kai kū­no tem­pe­ra­tū­ra dau­giau nei pa­rą lai­ko­si virš 39 ar 40 laips­nių, kai iš­tin­ka ūmus virš­ki­ni­mo funk­ci­jos su­tri­ki­mas, iš­ti­sai ve­mia­ma, kai dėl aukš­to krau­jo­spūdžio pa­si­da­ro sil­pna, at­si­ran­da stip­rūs skaus­mai šir­dies ar krū­ti­nės plo­te, iš­tin­ka ūmios trau­mos“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja ir pa­brė­žė, kad esant ga­li­my­bėms, pir­miau­sia vi­suo­met rei­kia kreip­tis į po­li­kli­ni­ko­se dir­ban­čius gy­dy­to­jus. Jei­gu ne­ga­la­vi­mas pa­si­reiš­kė nak­tį ir yra ga­li­my­bė su­lauk­ti ry­to, tuo­met pa­gal­bos  ir kreip­tis, nes nak­ti­mis li­go­ni­nė­je yra ma­žiau per­so­na­lo, tad ir nak­ti­niai vi­zi­tai kar­tais bū­na ne­nau­din­gi. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.