Aly­taus ra­jo­ne dar vie­nas dar­že­lis pra­noks­ta mies­tie­tiš­kus

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Sausis 17
nuotrauka
Meras Algirdas Vrubliauskas kartu su Butrimonių gimnazijos direktoriumi Valdu Valvoniu, seniūnu Algirdu Jusu perkirpo simbolinę ikimokyklinio ugdymo skyriaus grupių atidarymo juostelę. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Dau­giau kaip pus­šim­tis But­ri­mo­nių ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų vai­kų nuo šios sa­vai­tės pra­džios ren­ka­si į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šiuo­lai­kiš­kai su­re­mon­tuo­tas But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pes. Į jų ati­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ko daug tė­ve­lių, dar­že­li­nu­kų, pa­si­džiaug­ti kar­tu su but­ri­mo­niš­kiais at­vy­ko tie, ku­rie rū­pi­no­si, kad kuo grei­čiau gru­pių du­rys at­si­ver­tų pra­smin­gai vai­kų veik­lai.

Ge­res­nis pa­grin­das vai­kams, be­si­ruo­šian­tiems mo­kyk­lai

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus mo­der­ni­zuo­tų gru­pių ati­da­ry­mo šven­ti­nę nuo­tai­ką tei­kė Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro mu­zi­kan­tai, vai­kų my­li­ma he­ro­jė Ka­kė Ma­kė ir jos drau­gai, ba­lio­nai. Dvie­jų gru­pių pa­tal­pų ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui, bal­dams, mo­der­nioms edu­ka­ci­nėms prie­mo­nėms, žais­lams, in­te­rak­ty­viems žai­di­mams pri­rei­kė apie 140 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

„Sma­gu me­tus pra­dė­ti to­kio­mis gra­žio­mis šven­tė­mis. Spa­lio mė­ne­sį džiau­gė­mės gau­tu nau­ju mo­kyk­li­niu au­to­bu­su, da­bar – jau­kio­mis, šiuo­lai­kiš­ko­mis, net dviem But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pė­mis, ku­rio­se at­nau­jin­ti bal­dai, ug­dy­mo prie­mo­nės, yra net in­te­rak­ty­vių žai­di­mų. Bet dar daug ir pla­nų tu­ri­me. Rū­sy­je yra tin­ka­ma vie­ta ba­sei­nui, ku­rio vi­siems no­rė­tų­si“, – kal­bė­jo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Val­das Val­vo­nis, dė­ko­da­mas tė­vams, kad šie vyks­tant re­mon­to dar­bams di­de­lių pre­ten­zi­jų dėl pa­ti­ria­mų ne­pa­to­gu­mų ne­reiš­kė.

Su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, pir­miau­sia dė­ko­da­mas vai­kams už nuo­šir­dų  sve­čių pa­si­ti­ki­mą. „Ma­žų­jų ug­dy­mui įran­ga – vie­na mo­der­niau­sių Lie­tu­vo­je. Šia­me dar­že­ly­je vai­kai gaus dar ge­res­nį pa­grin­dą ruoš­tis mo­kyk­lai“, – kal­bė­jo me­ras.

A.Vrub­liaus­kas kar­tu su But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi V.Val­vo­niu, se­niū­nu Al­gir­du Ju­su per­kir­po sim­bo­li­nę iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pių ati­da­ry­mo juos­te­lę ir pa­kvie­tė nau­do­tis vai­kų ug­dy­mui skir­ta ap­lin­ka bei ei­ti į prie­kį, pla­nuo­ti, siek­ti. Gal­būt at­ei­ty­je But­ri­mo­ny­se bus ir ba­sei­nas, ir pir­tis, tik po­rei­kį bei ga­li­my­bes rei­kė­tų rim­tai ap­svars­ty­ti. Vai­kams daug džiaugs­mo su­tei­kė iš­šau­tas kon­fe­ti.

Mo­der­nias pa­tal­pas pa­šven­ti­no 2018-ai­siais Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės no­mi­na­ci­jų kon­kur­so Me­tų dva­si­nin­ko ti­tu­lą pel­nęs But­ri­mo­nių Iš­ga­ny­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Juo­zas Bak­šys. Dva­si­nin­kas lin­kė­jo, kad šiuo­se švie­siuo­se, vai­kų džiaugs­mo pil­nuo­se na­muo­se kles­tė­tų svei­ka­ta. Ir pa­si­džiau­gė ma­žų­jų mo­kė­ji­mu tin­ka­mo­je mal­dos vie­to­je pa­sa­ky­tu „Amen“.

Dar­že­li­nu­kai sve­čiams su­ren­gė pa­dė­kos pro­gra­mė­lę, ku­rio­je šo­kis py­nė­si su dai­na ir ei­lė­mis. Sve­čiams jie įtei­kė sim­bo­li­nes do­va­nė­les ir ta­rė tris „Ačiū“.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai vai­kams taip pat at­ve­žė do­va­nų – po spal­vi­ni­mo kny­ge­lę, ku­rio­je at­pa­žįs­ta­mi ra­jo­no sim­bo­liai ir vaiz­dai.

Dar­že­li­nu­kų tė­ve­liai ap­žiū­ri­nė­jo įreng­tas nau­jas pa­tal­pas ir džiau­gė­si jų jau­ku­mu, jie kar­tu su vai­kais iš­ban­dė nau­jus in­te­rak­ty­vius žai­di­mus. Tė­vai dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bei, But­ri­mo­nių gim­na­zi­jai už nau­ją ir mo­der­nią ug­dy­mo ap­lin­ką, o pe­da­go­gams – už rū­pes­tį ir vai­kų ug­dy­mą.

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pa­skel­bė nau­jie­ną, kad šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mas pro­jek­tas dėl vien­kar­ti­nės 300 eu­rų pa­ra­mos nau­ja­gi­mių su­si­lau­ku­siems tė­vams.

But­ri­mo­nis gra­ži­na mo­der­niai įren­gi­nė­ja­mos ir ki­tos erd­vės

Vai­kams žai­džiant su Ka­ke Ma­ke, tė­vai ga­lė­jo pa­si­kal­bė­ti su ra­jo­no me­ru A.Vrub­liaus­ku, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Ge­di­mi­nu Kra­saus­ku, pa­va­duo­to­ju Vir­gi­li­ju­mi Prans­ke­vi­čiu­mi, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riais Ho­no­ra­ta Ži­lins­kie­ne, Kęs­tu­čiu Pa­tins­ku, Zi­ta Lu­ko­še­vi­čie­ne, Ri­mu Ge­ce­vi­čiu­mi, But­ri­mo­nių se­niū­nu A.Ju­su, se­niū­nai­tė Ged­vi­le Ju­sie­ne apie se­niū­ni­jo­je nu­veik­tus dar­bus, iš­sa­ky­ti sa­vo pa­gei­da­vi­mus, lū­kes­čius. Iš­var­dy­ta daug at­lik­tų dar­bų, ku­rie jau gra­ži­na But­ri­mo­nis: nu­griau­tas mies­te­lio įvaiz­džio ne­puo­šęs dvi­aukš­tis dau­gia­bu­tis, vie­ti­nių vai­duok­liu va­din­tas, prie am­bu­la­to­ri­jos įruoš­ta aikš­te­lė, tvar­ko­mos ki­tos mies­te­lio erd­vės, iš­va­ly­tas tven­ki­nys, bus įreng­tas fon­ta­nas, tu­ri­ma idė­jų ir dėl pla­tes­nio But­ri­mo­nių ak­mens mies­te­lio aikš­tė­je pa­nau­do­ji­mo. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie tai, ku­rią mies­te­lio erd­vę – aikš­tę, gim­na­zi­jos ar dar­že­lio te­ri­to­ri­jas – pa­da­ry­ti gy­ven­to­jų lais­va­lai­kio trau­kos cen­tru. Vai­kus au­gi­nan­čios ma­mos sau­ges­ne įvar­di­jo ug­dy­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jas, ku­rios ap­tver­tos, įreng­ta žai­di­mų sa­le­lių.

Šio­je se­niū­ni­jo­je But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je nė­ra pro­ble­mos dėl prieš­mo­kyk­li­nu­kų il­ges­nio bu­vi­mo ug­dy­mo įstai­go­je, apie ku­rią kal­bė­jo mi­ros­la­viš­kiai, kai su­si­rin­ko į sa­vo mies­te­lio nau­jų iki­mo­kyk­li­nių gru­pių ati­da­ry­mą. Įstai­ga prieš­mo­kyk­li­nu­kų po­pa­mo­ki­niu už­im­tu­mu yra pa­si­rū­pi­nu­si.

Aly­taus ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nių sky­rių val­dos at­nau­ji­na­mos sa­vi­val­dy­bei įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Aly­taus ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mas, įku­riant ir at­nau­ji­nant edu­ka­ci­nes erd­ves“. Šių me­tų iš­va­ka­rė­se ati­da­ry­tos nau­jos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus gru­pės Mi­ros­la­ve, ne­tru­kus bus ati­da­ry­tos ir Sim­no dar­že­ly­je.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.