Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius ap­si­spren­dė, ar no­ri va­do­vau­ti „Aly­taus bu­tų ūkiui”

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Sausis 17
nuotrauka
Alytaus miesto politikas Aurelijus Jaruševičius apsisprendė vadovauti „Alytaus butų ūkiui“, tačiau sutartį pasirašys tik po konkurso rezultatų apskundimo termino. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je lai­mė­jęs „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są, jau ap­si­spren­dė, ar va­do­vaus mi­nė­tai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei, ta­čiau to­les­nių sa­vo pla­nų dėl at­ei­nan­čių rin­ki­mų ne­at­sklei­dė.

„Taip, aš su­ti­kau už­im­ti kon­kur­se lai­mė­tas pa­rei­gas, ta­čiau su są­ly­ga, kad su­tar­tį pa­si­ra­šy­siu tik pa­si­bai­gus kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo ter­mi­nui, ku­ris trun­ka 30 die­nų. Ju­ri­diš­kai dar­bo su­tar­tį ga­lė­čiau su­da­ry­ti iš kar­to“, – sa­vo ap­si­spren­di­mą ko­men­ta­vo A.Ja­ru­še­vi­čius.

Jam ta­pus „Aly­taus bu­tų ūkio“ va­do­vu, teks at­si­sa­ky­ti ta­ry­bos na­rio man­da­to, to­dėl šios sa­vi­val­dos ka­den­ci­jos pa­bai­go­je at­si­lais­vins dar vie­na ta­ry­bos na­rio vie­ta. Kas ją užims, kol kas klau­si­mas lie­ka at­vi­ras.

Pa­klau­sus, ko­kie to­les­ni A.Ja­ru­še­vi­čiaus pla­nai dėl at­ei­nan­čių rin­ki­mų, da­ly­vaus juo­se, ar ne, mat jo kaip kan­di­da­to pa­var­dė yra įra­šy­ta Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­še, jis at­skleis­ti kor­tų ne­no­rė­jo: „Ne­no­riu spe­ku­liuo­ti. Kol nė­ra dar­bo su­tar­ties, tol jo­kio ne­su­de­ri­na­mu­mo nė­ra, tad šią mi­nu­tę jo­kių po­ky­čių nė­ra ir ne­no­rė­čiau pa­sa­ko­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys, ta­čiau ne­nei­gė tu­rin­tis sau pri­im­ti­nes­nį spren­di­mo va­rian­tą, nors ga­li­mų jų yra ke­li.

A.Ja­ru­še­vi­čiui ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“ yra ge­rai ži­no­ma, nes dau­giau kaip 2,5 me­tų dir­bo ben­dro­vės di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je iš pa­rei­gų jis pa­si­trau­kė, mo­ty­vuo­da­mas, kad da­ly­vau­da­mas ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se klai­din­tų rin­kė­jus ir tu­rė­tų są­sa­jų su sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­ne. Gal taip ge­riau

  Komentaras

  Nu čia neatvirai, nesažiningai, negarbingai Jaruševičius elgiasi. Eina ten kur šilčiausią vietą gali gauti. Tokie ne dėl rinkėjų, dėl savęs dirba.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.