Nr. 68 (13738)

2022-06-16

„Alytaus naujienų“ numeryje 68 (13738) skaitykite:

 • Nau­jų ka­ti­lų sta­ty­bos pa­ma­tų sim­bo­li­nė­je kap­su­lė­je – ir „Aly­taus nau­jie­nų” laik­raš­tis
 • Nau­jas įra­šas „Sva­jo­nės” CV: or­kest­ras gro­jo su vie­nu žy­miau­sių pa­sau­lio vio­lon­če­li­nin­kų pro­fe­so­riu­mi Da­vi­du Ge­rin­gu
 • Ban­ko­ma­tas Aly­tu­je su­sprog­din­tas pir­mą kar­tą
 • Ant ro­tu­šės sto­go at­si­ras sau­lės elek­tri­nė
 • Ša­lia Svei­ka­tos ta­ko – ne tik trau­ki­nys, bet ir dre­zi­na
 • Skai­ty­to­jus pa­sie­kė kny­ga „1941 m. ho­lo­kaus­to au­kų Aly­tu­je skai­čių pin­klė­se”
 • Eik sa­vo ke­liu, o žmo­nės te­gu kal­ba, ką no­ri
 • Ver­tin­gie­ji in­di­vi­du­a­lūs sie­kiai ga­li lem­ti stip­rią vi­suo­me­nę
 • „Pa­svei­kin­ta­sis Aly­tus”
 • At­nau­jin­tas fon­ta­nas prie Šau­lių na­mų
 • Pu­nios ši­las įgi­jo 5 kar­tus iš­plės­to gam­ti­nio re­zer­va­to sta­tu­są, tai – svar­biau­sias ap­lin­ko­sau­gos įvy­kis nuo 1990-ųjų
 • Į naujus ratus persėdęs jaunas ūkininkas vis ieško, kaip plėsti ūkį: jau augina ir pupas, ir kanapes
 • Mi­nint Ge­du­lo ir Vil­ties die­ną – ir apie be­si­kar­to­jan­čią is­to­ri­ją, šį­kart Uk­rai­no­je
 • Ne­mu­nai­čio se­niū­nas kvie­čia pa­mi­nė­ti ne tik Jo­ni­nes, bet ir svar­bią is­to­ri­nę su­kak­tį
 • Pa­mirš­tas ae­ro­dro­mas vėl ke­lia į dan­gų spar­nus
 • Sa­vait­ga­lį – tri­jų ben­druo­me­nių ren­gi­niai
Aly­tiš­kė Ri­tu­kė Ja­ku­baus­kie­nė – vie­na iš ne­dau­ge­lio bar­be­rių (barz­da­skučių) mo­te­rų Lie­tu­vo­je. Tuoj bus dvi sa­vai­tės, kai ji įgy­ven­di­no sa­vo sva­jo­nę, į ku­rią kan­triai ėjo...
Ge­gu­žės 27-ąją prieš pie­tus Aly­taus lop­še­ly­je-da­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“ (nuotr.), vei­kian­čia­me Dau­gų gat­vė­je, nu­ken­tė­jo ke­tur­me­tis. Įvy­kį ti­ria pa­ti švie­ti­mo įstai­ga, mies­to...
Nuo lie­pos 1-osios pra­de­da veik­ti Dzū­ki­jos-Su­val­ki­jos sau­go­mų te­ri­to­ri­jų di­rek­ci­ja, ku­rios bu­vei­nė bus da­bar­ti­nio Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to di­rek­ci­jo­je, Aly­taus...
So­cio­lo­gai tu­ri pro­fe­si­nį ro­dik­lį api­brė­žian­tį ter­mi­ną an­glų kal­ba – res­pon­se ra­te, t. y. res­pon­den­tų skai­čius, ku­ris su­tin­ka da­ly­vau­ti ty­ri­muo­se. Esa­ma pa­sta­bų,...
Ukrainoje tęsiantis Kremliaus pradėtam karui, Lietuvoje daugėja dėl Rusijos juridiniams ir fiziniams asmenims pritaikytų sankcijų įšaldyto turto bei pilnėja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos...
Gra­fi­kos di­zai­ne­rė Ban­ga Vai­ce­kaus­kie­nė, su šei­ma įsi­tvir­ti­nu­si Ku­ror­tu va­di­na­mo­je Aly­taus da­ly­je, ne­pa­liau­ja ste­bi­nu­si tuo, ką da­ro. Ban­ga – tau­to­dai­li­nin­kė kaip...
Vasarą uogos ir kitos sodo bei miško gėrybės turguje dažnai parduodamos sudėtos į medines, lengvas dėžutes. Kur tokias dėžutes dėti? Ar tai – mišrios atliekos? – teiraujasi gyventojai. Medinės dėžutės...
Alytaus rajono savivaldybės meras, Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas Algirdas Vrubliauskas palinkėjo sėkmės einantiems šv. Jokūbo keliu. Šį kartą į žygį išlydėjo Alytaus miesto...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.