Nr. 65 (13588)

2021-06-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 65 (13588) skaitykite:

 • Lie­tu­viš­ko­jo Jo­kū­bo ke­lio pa­tir­tys: 511 ki­lo­met­rų per 17 die­nų pės­čio­mis su sa­vo min­ti­mis
 • Vi­so ge­ro bu­vu­siems kai­rie­siems!
 • Li­go­ni­nė­je ma­žiau ko­vi­di­nių lo­vų, skie­pai be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos kol kas di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kė
 • Kos­mo­po­li­tas, ku­pi­nas aist­rų
 • Aly­tus di­džiuo­ja­si „Auš­ri­ne” ir „Va­ka­re”
 • Aly­taus ra­jo­ne esan­čių žvy­ro kar­je­rų sa­vi­nin­kai tu­rės mo­kė­ti di­des­nį že­mės mo­kes­tį
 • Kon­tei­ne­riai su už­rak­tais – iš­kal­bin­ga nau­jo­vė, pa­ro­dan­ti el­ge­sį su at­lie­ko­mis
 • Mais­to tech­no­lo­gams – nau­ja at­ra­di­mų ir ino­va­ci­jų erd­vė Aly­taus ko­le­gi­jo­je
 • Prie pie­tų sta­lo – ne tik apie dva­si­nius pa­ra­pi­jų rei­ka­lus
 • Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ko­mų­jų ben­dro­vių sėk­mė Klai­pė­do­je
 • Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja nuo rug­sė­jo pra­dės vyk­dy­ti Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mą
Nuosavo būsto atnaujinimas yra būtinas etapas, kurį neišvengiamai prieina pastato savininkai jame pragyvenę tam tikrą laiką. Poreikį renovuoti savo būstą lemia įvairios priežastys: įprasta namo...
1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną pra­dė­ti ma­si­niai trė­mi­mai ta­po lie­tu­vių tau­tos skaus­mo sim­bo­liu. Kan­čių, ku­rias pa­ty­rė mū­sų pro­tė­viai trem­ty­je, la­ge­riuo­se, ne­įma­no­ma...
Aly­taus ko­le­gi­ja, svar­biau­siu veik­los pri­ori­te­tu iš­ski­rian­ti stu­di­jų ko­ky­bę bei stu­di­jų pro­gra­mų ati­ti­ki­mą šian­die­nos rei­ka­la­vi­mams, rū­pi­na­si, kad jau­ni žmo­nės,...
Per­nai, kai Su­bar­to­ny­se du­ris po at­nau­ji­ni­mo at­vė­rė Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus gim­to­sios so­dy­bos na­mas-me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, jo se­sers Mo­ni­kos anū­kė Lai­mu­tė...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.