Mais­to tech­no­lo­gams – nau­ja at­ra­di­mų ir ino­va­ci­jų erd­vė Aly­taus ko­le­gi­jo­je (8)

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius, dės­ty­to­jai ir stu­den­tai – UAB „Ri­vo­na“ Aly­taus pie­ni­nė­je. Su­si­pa­žin­ta su tech­no­lo­gi­jos pro­ce­so nau­jo­vė­mis, pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tu, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pa­kei­ti­mais ro­bo­ti­zuo­jant ga­my­bą.
Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius, dės­ty­to­jai ir stu­den­tai – UAB „Ri­vo­na“ Aly­taus pie­ni­nė­je. Su­si­pa­žin­ta su tech­no­lo­gi­jos pro­ce­so nau­jo­vė­mis, pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tu, dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pa­kei­ti­mais ro­bo­ti­zuo­jant ga­my­bą.
Aly­taus ko­le­gi­ja, svar­biau­siu veik­los pri­ori­te­tu iš­ski­rian­ti stu­di­jų ko­ky­bę bei stu­di­jų pro­gra­mų ati­ti­ki­mą šian­die­nos rei­ka­la­vi­mams, rū­pi­na­si, kad jau­ni žmo­nės, įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą, kar­je­ros siek­tų gim­ta­ja­me kraš­te – Dzū­ki­jo­je.

Jau 20 me­tų vie­nin­te­lė Pie­tų Lie­tu­vo­je aukš­to­ji mo­kyk­la, puo­se­lė­da­ma šį sie­kį, spe­cia­lis­tų ren­gi­mo ne­įsi­vaiz­duo­ja be glau­džių ins­ti­tu­ci­jos ry­šių su pa­žan­gio­mis įmo­nė­mis ir ino­va­ci­jų die­gi­mu stu­di­jų pro­ce­se. Re­a­guo­da­ma į dar­bo rin­kos po­rei­kius ir jaus­da­ma mais­to tech­no­lo­gų va­ku­u­mą mais­to pra­mo­nė­je, Aly­taus ko­le­gi­ja, ak­re­di­ta­vu­si Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­jos (MPT) stu­di­jų pro­gra­mą, jau de­šimt­me­tis kaip ren­gia mais­to tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tus.

Stu­den­tų prak­ti­niams įgū­džiams to­bu­lin­ti bei moks­lo tai­ko­ma­jai veik­lai vyk­dy­ti ko­le­gi­jo­je įkur­ta pui­ki prak­ti­nė ba­zė: įreng­tos Ne­or­ga­ni­nės ir or­ga­ni­nės che­mi­jos, Mais­to che­mi­jos, Fi­zi­ki­nės che­mi­nės ana­li­zės, Mik­ro­bio­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jos.

Šiais moks­lo me­tais STE­AM (angl. scien­ce, tech­no­lo­gy, en­gi­ne­e­ring, arts, maths) cen­tre pra­dės veik­ti spe­cia­li­zuo­ta Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­jos, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­ja, ap­rū­pin­ta nau­jau­sia mais­to ga­my­bai, ty­ri­mams, jus­li­niam ver­ti­ni­mui skir­ta įran­ga.

Šis cen­tras plė­tos moks­lo ben­druo­me­nės ry­šius: su­kur­ta STE­AM plat­for­ma pa­dės nu­ties­ti til­tus tarp stu­den­to ir moks­li­nin­ko, dės­ty­to­jo ir mais­to pra­mo­nės įmo­nės spe­cia­lis­to – stip­rins moks­lo ir ver­slo ben­dra­dar­bia­vi­mą. Stu­den­tams at­si­vers ty­ri­mų, at­ra­di­mų ir ino­va­ci­jų erd­vė.

Tiek stu­den­tai, tiek mais­to pra­mo­nės įmo­nių spe­cia­lis­tai sa­vo kom­pe­ten­ci­jas ga­lės to­bu­lin­ti at­lik­da­mi lio­fi­li­za­ci­jos pro­ce­so vi­ta­mi­nų kie­kio ki­ti­mo mais­to pro­duk­tuo­se ty­ri­mus, ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų or­ga­niz­mų mais­to ža­lia­vo­se ir pro­duk­tuo­se nu­sta­ty­mą, mais­to pro­duk­tų už­terš­tu­mo bei po­ten­cia­lių aler­ge­nų mais­te ty­ri­mus, dirb­ti­nių ir na­tū­ra­lių mais­to da­žų ir da­žik­lių iden­ti­fi­ka­vi­mą, mais­to ža­lia­vų ir pro­duk­tų teks­tū­ros ty­ri­mus, tem­pe­ra­tū­ros, ap­švie­ti­mo, drėg­mės ir ki­tų abio­ti­nių veiks­nių mais­tui įta­ką, bo­ta­ni­nės kil­mės ir ko­ky­bės ro­dik­lių są­sa­jų gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tuo­se ty­ri­mus ir kt.

Įkur­tas STE­AM cen­tras Aly­taus ko­le­gi­jo­je taip pat ska­tins moks­lei­vius do­mė­tis gam­tos, tiks­liai­siais, tech­no­lo­gi­jų bei in­ži­ne­ri­jos moks­lais, ku­riuos jie stu­di­juo­tų at­ei­ty­je ir rink­tų­si šios kryp­ties pro­fe­si­jas bei kur­tų ver­slus Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­ne.

Mais­to in­dust­ri­jos re­gio­ne plėt­ra – nuo ža­lia­vos iki pro­duk­to – su­for­muo­ja spe­cia­lis­tų po­rei­kį, su­sie­tą su mais­to ga­my­ba, ty­ri­mais ir svei­ka­tai pa­lan­kio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Ka­dan­gi mais­tas yra pa­grin­di­nis įsi­vaiz­duo­ja­mų kul­tū­ros struk­tū­rų žy­mek­lis, jo es­te­ti­za­vi­mas yra taip pat la­bai ak­tu­a­lus veiks­nys.

Stu­di­jų pro­gra­mos tu­ri­ny­je pa­ste­bi­mos aiš­kios mais­to ga­my­bos są­sa­jos su ku­li­na­ri­niu me­nu, ben­dra­vi­mo kul­tū­ra val­gant, ža­lia­vų ir pa­tie­ka­lų de­ri­ni­mu bei svei­ka­tin­gu­mu tar­pu­sa­vy­je. Šian­die­ni­nė­se stu­di­jo­se pri­ori­te­tas tei­kia­mas kū­ry­bin­gam pro­ce­sui, nu­ma­to­ma orien­ta­ci­ja į pro­ble­mų spren­di­mą, vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo ir in­for­ma­ci­jos kai­tą, šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, svei­ka­tai pa­lan­kią ir es­te­tiš­ką mi­ty­bą, gy­ven­se­ną, iš­pru­su­sį var­to­to­ją.

Rink­tis šią stu­di­jų pro­gra­mą mo­ty­vuo­ja ir tai, kad jau ant­ra­ja­me kur­se stu­den­tams at­si­ve­ria ga­li­my­bė pa­gal Eras­mus+ mai­nų pro­gra­mą tęs­ti stu­di­jas Ita­li­jos, Tur­ki­jos, Pran­cū­zi­jos, Is­pa­ni­jos, Skan­di­na­vi­jos ir kt. ša­lių aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Net 3 MPT stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tai vy­ko stu­di­juo­ti vie­ną se­mest­rą mais­to tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų į Fog­gia uni­ver­si­te­to Že­mės ūkio, mais­to ir ap­lin­kos fa­kul­te­tą Ita­li­jo­je.

Stu­di­juo­da­mi čia jie pa­ty­rė daug iš­šū­kių. „Vie­ti­nių at­si­pa­lai­da­vi­mas ir ne­si­var­gi­ni­mas „lau­žy­ti lie­žu­vio“ an­glų kal­ba kar­tais ner­vin­da­vo, ta­čiau, ga­lop, su­pra­to­me, kad pro­ble­mos spren­di­mas „ne karš­to­sio­mis“ su­tau­po daug ner­vų ir lai­ko, o sve­ti­mos kal­bos gir­dė­ji­mas ir su­pra­ti­mas pra­ver­tė vė­liau, ke­liau­jant po ša­lį“, – pa­sa­ko­jo iš stu­di­jų Ita­li­jo­je grį­žu­si stu­den­tė Gre­ta.

Jos ko­le­ga Ig­nas pa­ste­bė­jo, kad „ita­lai jau iš pri­gim­ties ver­ti­na mais­tą – tai vie­na iš jų ver­ty­bių. Jie pui­kiai ski­ria ge­rą mais­tą nuo blo­go. Tai jiems skie­pi­ja­ma nuo ma­žens, jų sko­nio re­cep­to­riai jaut­riai re­a­guo­ja jus­li­niai ver­ti­nant mais­tą. Pi­ca jiems, ne taip kaip mums – grei­tas mais­tas. Pi­cą jie ruo­šia su mei­le ir prie­sko­nių gau­sa, o pats pro­ce­sas už­trun­ka ga­na il­gai. Dar­žo­ves jie val­go švie­žias ir daug. Van­duo yra vie­nas iš pa­grin­di­nių ir svar­biau­sių kom­po­nen­tų mi­ty­bo­je“.

Stu­di­jos už­sie­ny­je su­tei­kia ne tik nau­jau­sių mais­to tech­no­lo­gi­jų, ga­my­bos, mais­to di­zai­no ir sau­gos ži­nių, bet ir ge­ro­kai pa­to­bu­li­na už­sie­nio kal­bų įgū­džius.

MPT stu­di­jų pro­gra­ma ypač po­pu­lia­ri tarp dir­ban­čių­jų. Stu­di­juo­jant iš­tęs­ti­ne stu­di­jų for­ma, yra pui­kios są­ly­gos te­ori­nes ži­nias pri­tai­ky­ti prak­ti­nė­je veik­lo­je bei įro­dy­ti darb­da­viui ge­bė­ji­mą keis­tis, to­bu­lė­ti ir siek­ti kar­je­ros sa­vo įmo­nė­je. Tai svar­bi mo­ty­vuo­jan­ti prie­mo­nė siek­ti di­des­nio at­ly­gi­ni­mo bei bū­ti pra­na­šes­niam dar­bo rin­ko­je.

Tie, ku­rie no­ri pa­tir­ti tik­ro stu­den­tiš­ko gy­ve­ni­mo sko­nį, ga­li rink­tis nuo­la­ti­nę MPT stu­di­jų pro­gra­mos for­mą. At­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, jog ne­ma­žai da­bar­ti­nių šios spe­cia­ly­bės stu­den­tų yra bai­gę įvai­rias mo­kyk­las – tu­riz­mo, pa­slau­gų, ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų. Jie jau iš­ma­no vi­rė­jų, bar­me­nų, pa­da­vė­jų dar­bą, ir Aly­taus ko­le­gi­jo­je ple­čia sa­vo ži­nias, pa­pil­do nau­jais prak­ti­niais įgū­džiais.

To­dėl at­si­ve­ria ga­li­my­bė įskai­ty­ti kai ku­riuos stu­di­jų da­ly­kus, su­trum­pin­ti stu­di­jas ir su­tau­py­ti sa­vo ar tė­vų lė­šas. Be to, jiems daug pa­pras­čiau stu­di­juo­ti ir taip ne­leng­vus stu­di­jų da­ly­kus.

Sto­jant į MPT stu­di­jų pro­gra­mą, kon­kur­si­nio ba­lo san­da­ra: ma­te­ma­ti­ka, lie­tu­vių kal­ba, che­mi­ja ar­ba bio­lo­gi­ja ar­ba fi­zi­ka.

* * *

Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­ja stu­di­jų pro­gra­mą Aly­taus ko­le­gi­jo­je rink­tis ver­ta, nes čia:

* pui­kus te­ori­nių ir prak­ti­nių ži­nių ba­lan­sas;

* pro­fe­sio­na­lūs dės­ty­to­jai bei mais­to tech­no­lo­gi­jų sri­ties spe­cia­lis­tai-prak­ti­kai;

* ne­ri­bo­tos moks­li­nių ty­ri­nė­ji­mų ga­li­my­bės;

* su­da­ry­tos są­ly­gos pa­gal Eras­mus+ pro­gra­mą stu­di­juo­ti ar at­lik­ti prak­ti­kas už­sie­nio uni­ver­si­te­tuo­se bei įmo­nė­se;

* re­a­li ga­li­my­bė prak­ti­nius įgū­džius to­bu­lin­ti nau­jai įkur­to­se Ne­or­ga­ni­nės ir or­ga­ni­nės che­mi­jos, Mais­to che­mi­jos, Fi­zi­ki­nės che­mi­nės ana­li­zės, Mik­ro­bio­lo­gi­jos, Re­gio­ni­nio tech­no­lo­gi­jų cen­tro la­bo­ra­to­ri­jo­se;

* spe­cia­li­zuo­to­je STE­AM cen­tro Mais­to pro­duk­tų tech­no­lo­gi­jos, ku­li­na­ri­nio me­no ir svei­ka­ti­ni­mo la­bo­ra­to­ri­jo­je at­si­ve­ria ga­li­my­bė kū­ry­biš­kai pa­nau­do­ti gam­ti­nius re­sur­sus pa­grin­di­nio fi­zio­lo­gi­nio žmo­gaus po­rei­kio (mai­ti­ni­mo­si ir svei­ka­ti­ni­mo) ten­ki­ni­mui;

* ga­li­ma įgy­ti darb­da­vių ir dar­bo rin­kos po­rei­kius ati­tin­kan­čią kva­li­fi­ka­ci­ją mais­to tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je;

* aka­de­mi­nė ap­lin­ka, lei­džian­ti pa­si­jus­ti ly­gia­ver­čiu tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės na­riu.

No­ri su­ži­no­ti dau­giau apie stu­di­jas Aly­taus ko­le­gi­jo­je? Re­gist­ruo­kis į kon­sul­ta­ci­jas el. pa­štu prie­mi­mas@ako­le­gi­ja.lt, skam­bink tel.: (8 315) 65 013, 8 687 80 574, gauk at­sa­ky­mus į Tau rū­pi­mus klau­si­mus. Kon­sul­ta­ci­jos vyks­ta In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir va­dy­bos fa­kul­te­te, 104 kab. (Sei­ri­jų g. 2, Aly­tus).

 

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius, MPT stu­di­jų pro­gra­mos

ko­or­di­na­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius

 

Užs. Nr. 083

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Thanks for such wonderful blog that looks pretty different, I would suggest you please make a proper plan for your blog and start professional blogging as a career, One day you would be smart enough to earn some money, dutton wool coat wishing you a best of luck my friend, Thanks a lot for your nice support and love.

  Komentaras

  The post is really superb. It’s varied accessory information that consists during a basic and necessary method. Thanks for sharing this text. The substance is genuinely composed. This write my paper for me web log is frequently sharing useful actualities. Keep sharing a lot of posts.

  Komentaras

  Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting? I have read memberpress a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work

  Komentaras

  That'a a very informative content for the students and job seekers too, thanks for posting this educaitonal awareness, once a leading cv builder dubai stated that that there are so many students, job seekers, and employees who are seeking these academic services globally.

  Komentaras

  If students want to pursue their career in the same field then there must be a practical implementation. I, being a best cv maker uk I have seen people changing their career because they didn’t practice while studying. Well, I think it is a great initiative taken by the Alytus College for their students.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.