Kviečiame į kryžiaus tremtiniams atminti šventinimą ir 80-ųjų trėmimų metinių minėjimą (0)

Kry­žiaus au­to­rius Pet­ras Lau­ren­či­kas.
Kry­žiaus au­to­rius Pet­ras Lau­ren­či­kas.
1941 me­tų bir­že­lio 14 die­ną pra­dė­ti ma­si­niai trė­mi­mai ta­po lie­tu­vių tau­tos skaus­mo sim­bo­liu. Kan­čių, ku­rias pa­ty­rė mū­sų pro­tė­viai trem­ty­je, la­ge­riuo­se, ne­įma­no­ma ap­ra­šy­ti ir sun­ku nupasa­koti. Kai­nos, ku­rią su­mokėjo už Lie­tu­vos lais­vę, neįma­noma pa­ma­tuo­ti.

Ta­čiau iš­ti­ki­my­bę, pa­gar­bą ir mei­lę, ku­rią pa­de­monst­ra­vo sa­vo tė­vy­nei, ga­li­me pa­jaus­ti dar ir šian­dien. Šių ver­ty­bių ne­ga­li­me su­men­kin­ti, Lais­vės au­kų ne­ga­li­me pa­mirš­ti, o gi­lų pa­trio­tiš­ku­mo jaus­mą tu­ri­me iš­sau­go­ti ir per­duo­ti at­ei­ties kar­toms.

Šiais me­tais Lie­tu­va mi­ni 80-ąsias pir­mų­jų ma­si­nių trė­mi­mų me­ti­nes, Ge­du­lo ir vil­ties, Oku­pa­cijos ir ge­no­ci­do at­mi­ni­mo die­ną.

No­ri­me pa­kvies­ti vi­sus, ku­riems trem­ties pa­lik­tos žaiz­dos vis dar skaus­min­gos, pa­gerb­ti mū­sų pro­tė­vius šven­ti­nant Lie­tu­vos pat­rio­to Pet­ro Lau­ren­či­ko paga­mintą kry­žių, skir­tą nu­kan­kin­tiems so­vie­ti­niuo­se la­ge­riuo­se ir miru­siems trem­ty­je at­min­ti.

 

Ren­gi­nys vyks bir­že­lio 12 die­ną Sim­ne:

12 val. pra­si­dės šv. Mi­šio­mis Sim­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je.

13 val. bus šven­ti­na­mas kry­žius, skir­tas nu­kan­kin­tiems so­vie­ti­niuo­se la­ge­riuo­se ir mi­ru­siems trem­ty­je at­min­ti. Kry­žiaus šven­ti­ni­me da­ly­vaus vys­ku­pas Jo­nas Kau­nec­kas.

14 val. kie­me­ly­je prie Sim­no kul­tū­ros na­mų vyks mi­nė­ji­mas, ku­ria­me da­ly­vaus Aly­taus mies­to ir ra­jo­no po­li­ti­niai ir vi­suo­me­nės vei­kė­jai, Aly­taus po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras „At­min­tis“.

 

Akimirkos iš kryžiaus pastatymo Simno kapinėse 2021 metų gegužės 20 dieną

nuotrauka

Kryžių neša Simno gimnazijos abiturientai, Laurenčikų anūkai ir proanūkis.

Nuotr

Kry­žiaus au­to­rius Pet­ras Lau­ren­či­kas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.