Nr. 63 (13586)

2021-06-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 63 (13586) skaitykite:

 • Aly­tus ruo­šia­si švęs­ti an­trą gim­ta­die­nį ka­ran­ti­ne: be fe­jer­ver­kų, bet jau kur kas links­miau
 • Skie­pai nuo ko­ro­na­vi­ru­so: ku­rios vak­ci­nos po­pu­lia­riau­sios ir ku­rių am­žiaus gru­pių aly­tiš­kių pa­skie­py­ta dau­giau­sia?
 • Bir­že­lį Aly­taus ra­jo­ne – net 15 kul­tū­ros ren­gi­nių
 • Mei­lės skli­di­na lin­kė­ji­mų ver­smė tė­čiui
 • Kam ir dėl ko skau­da šir­dį (Kai pra­by­la nuo­trau­kos...)
 • Jau pra­si­dė­jo Mei­lės la­bi­rin­to sta­ty­bos
 • Vai­kams dėl pan­de­mi­jos gre­sia „kar­tų ka­tast­ro­fa”, sa­ko NVO
 • Pa­sau­ly­je nuo ko­ro­na­vi­ru­so jau mi­rė dau­giau kaip 1 500 žur­na­lis­tų
 • Aly­taus ra­jo­no PSPC – dau­giau šei­mos gy­dy­to­jų
 • Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ne ka­ri­nės in­fra­struk­tū­ros pro­jek­tai spar­čiai ju­da į prie­kį
 • Kū­rė­jai pa­ly­dė­jo pa­va­sa­rį
 • Aly­tiš­kiams bus at­ver­ti šio kraš­to is­to­ri­ją me­nan­tys au­ten­tiš­ki ran­kraš­čiai ir se­nie­ji spau­di­niai iš VU fon­dų
 • Į to­li­miau­sius pa­sau­lio kam­pe­lius – be lėk­tu­vo bi­lie­to
 • Ver­tin­giau­sių kla­si­kos kū­ri­nių vai­kams ir jau­ni­mui se­ri­jos stip­ry­bė – jaus­mai ir am­ži­no­sios ver­ty­bės
 • Bir­že­lio 9-ąją – Tarp­tau­ti­nę ar­chy­vų die­ną – pa­mi­nė­ki­me Ar­chy­vų me­tus, ap­lan­ky­ki­me do­ku­men­tų eks­po­zi­ci­ją Ro­tu­šės aikš­tė­je
 • Vi­ta­mi­nai psi­cho­lo­gi­niam imu­ni­te­tui
 • Gy­va pro­jek­ti­nė pa­tir­tis Tur­ki­jo­je – ne­įti­kė­ti­nai sma­gi ir pras­min­ga
 • Va­do­vą jau­nie­siems žve­jams iš­lei­dęs gam­ti­nin­kas Li­nas Jo­naus­kas: „Mo­bi­lu­sis gam­to­je ne­iš­lai­ko meš­ke­rės kon­ku­ren­ci­jos”
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Vil­niaus ko­le­gi­jai tei­sę vyk­dy­ti ke­ti­nan­čių­jų stu­di­juo­ti iš­si­la­vi­ni­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jų,...
Turbūt daugelis žmonių vis dar dievina skaityti knygas. Nors atrodo, jog išmaniosios technologijos beveik pakeitė skaitymo malonumą, taip yra toli gražu ne visiems. Vartyti knygų puslapius mėgsta ne...
Šiuolaikinis pasaulis ir išties greitas gyvenimo ritmas ilgainiui sukelia įvairių nemalonumų. Vienas tokių, apie kurį dažnai net nepagalvojame - pavargusių, skaudančių kojų problema. Po sunkios darbo...
Bėgdami ilsėtis į gamtą, dažnai tikimės praleisti laiką kuo įmanoma smagiau ir turiningiau. Kartais iš to jaudulio, norėdami nusimesti rutinos naštą nuo pečių, išlekiame paskubomis, gerai neapmąstę, ko gi gali prisireikti nuvykus į stovyklavietę. Taip gamtos apsupty praleistas laikas, kuris turėtų būti skirtas poilsiui ir ramybei, gali tapti daug labiau varginantis nei tikėtasi. Todėl pravartu nepamiršti kelių labai praktiškų daiktų:
Vasaros atostogų sezono startas – su kelionių džiaugsmu ir galimybe ne tik aplankyti norimas vietoves, bet ir žmones.
„Google“ internetinė reklamos platforma buvo paleista 2000 m. spalį ir per visą šį laikotarpį apie „Google Ads“ buvo prikurta daugybė mitų, kurie lemia tai, kad verslininkai dažnai netinkamai naudoja...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.