Vil­niaus ko­le­gi­ja – at­vi­ra nau­jo­vėms, lanks­ti, nuo­la­tos be­si­kei­čian­ti aukš­to­ji mo­kyk­la, jau 8 me­tus ne­ap­lei­džia ly­de­rės po­zi­ci­jos na­cio­na­li­niuo­se švie­ti­mo įstai­gų rei­tin­guo­se (0)

Vilniaus kolegija
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė pri­ta­rė ko­mi­si­jos siū­ly­mui su­teik­ti Vil­niaus ko­le­gi­jai tei­sę vyk­dy­ti ke­ti­nan­čių­jų stu­di­juo­ti iš­si­la­vi­ni­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jų, su­si­ju­sių su aukš­tuo­ju moks­lu ir įgy­tų pa­gal už­sie­nio vals­ty­bių ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų švie­ti­mo pro­gra­mas, aka­de­mi­nį pri­pa­ži­ni­mą. Nuo šiol Vil­niaus ko­le­gi­ja at­liks už­sie­nio kva­li­fi­ka­ci­jų aka­de­mi­nį pri­pa­ži­ni­mą, to­dėl sto­jan­tie­ji ga­lės pa­to­giau ir grei­čiau su­tvar­ky­ti sto­ji­mo do­ku­men­tus. Kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti su Vil­niaus ko­le­gi­jos Ag­ro­tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­tu, jo stu­di­jų pro­gra­mo­mis, sėk­min­gai be­si­in­teg­ruo­jan­čio­mis į ben­drą Eu­ro­pos aukš­to­jo moks­lo erd­vę.

Stu­di­jų pro­gra­mų tu­ri­nį ir in­fra­struk­tū­rą at­nau­ji­na­me at­si­žvelg­da­mi į at­ei­ties ten­den­ci­jas

Dr. Ni­jo­lė Lie­pie­nė,

Vil­niaus ko­le­gi­jos Ag­ro­tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to de­ka­nė

 

Vil­niaus ko­le­gi­ja – aukš­to­jo moks­lo na­cio­na­li­nių rei­tin­gų ly­de­rė, tu­rin­ti dau­giau nei 6,5 tūkst. stu­den­tų, 500 dės­ty­to­jų ir net 39 ko­le­gi­nių stu­di­jų pro­gra­mas, or­ga­ni­zuo­ja­mas sep­ty­niuo­se fa­kul­te­tuo­se.

Stu­den­tai ga­li rink­tis 3 me­tų truk­mės nuo­la­ti­nes die­ni­nes ar­ba nuo­la­ti­nes se­si­ji­nes (pa­si­rin­kus nuo­la­ti­nes se­si­ji­nes stu­di­jas, at­ski­ro­se pro­gra­mo­se yra ga­li­my­bė stu­di­juo­ti an­glų kal­ba ir nuo­to­li­niu bū­du) stu­di­jas, po ku­rių įgy­ja­mas pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro laips­nis ar­ba pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro laips­nis ir pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja.

Ko­le­gi­jo­je ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas prak­ti­niams įgū­džiams, ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ja­ma su dau­giau nei 270 už­sie­nio aukš­tų­jų mo­kyk­lų iš 40 pa­sau­lio ša­lių, ku­rio­se stu­den­tai tu­ri ga­li­my­bę at­lik­ti tarp­tau­ti­nius mai­nus. Pro­fe­si­nės veik­los prak­ti­kas ga­li at­lik­ti įvai­rio­se ES ša­lių la­bo­ra­to­ri­jo­se, įmo­nė­se, ūkiuo­se.

Pa­grin­di­nė stu­den­tų tarp­tau­ti­nių stu­di­jų prie­mo­nė yra „Eras­mus+“ mo­bi­lu­mo pro­gra­ma, vi­sų stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tams su­tei­kian­ti ga­li­my­bę da­lį stu­di­jų re­zul­ta­tų pa­siek­ti už­sie­nio ša­lių aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ar ins­ti­tu­ci­jo­se pa­gal iš anks­to su­de­rin­tą stu­di­jų su­tar­tį. Per 3 me­tų stu­di­jų lai­ko­tar­pį stu­den­tai 12 mė­ne­sių ga­li stu­di­juo­ti ar­ba at­lik­ti prak­ti­ką už­sie­nio ša­ly­se.

Nuo­lat at­si­nau­ji­nan­tis, at­vi­ras ir pa­žan­gias mo­ky­mo tech­no­lo­gi­jas die­gian­tis Ag­ro­tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­tas stu­den­tus kvie­čia rink­tis iš pen­kių stu­di­jų pro­gra­mų – ag­ro­ver­slo tech­no­lo­gi­jos, ve­te­ri­na­ri­jos, mais­to tech­no­lo­gi­jos, kraš­to­vaiz­džio di­zai­no ir che­mi­nės ana­li­zės.

Dau­ge­lis nu­stem­ba, kad Vil­niaus ko­le­gi­jo­je ga­li­ma pa­si­rink­ti stu­di­jų pro­gra­mas, su­si­ju­sias su že­mės ūkiu. Be­je, che­mi­nė ana­li­zė, kraš­to­vaiz­džio di­zai­nas ir ve­te­ri­na­ri­ja – tai vie­nin­te­lės ko­le­gi­nių stu­di­jų pro­gra­mos Lie­tu­vo­je.

Pe­ri­odiš­kai ana­li­zuo­ja­me dar­bo rin­kos po­rei­kius, kad stu­den­tai įgy­tų tas kom­pe­ten­ci­jas, ku­rių ti­ki­si ver­slas. Stu­di­jų pro­gra­mų tu­ri­nį ir in­fra­struk­tū­rą at­nau­ji­na­me at­si­žvelg­da­mi į at­ei­ties ten­den­ci­jas. Dau­giau nei pu­sė stu­di­jų pro­gra­mos da­ly­kų dės­to so­cia­li­nių part­ne­rių įmo­nių at­sto­vai prak­ti­kai.

 

Kuo įdo­mios ir pa­trauk­lios Mais­to tech­no­lo­gi­jos ka­ted­ros stu­di­jų pro­gra­mos?

Lai­mu­tė Mi­la­šie­nė,

Mais­to tech­no­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja

 

Ar su­si­mąs­to­me, kad mais­to pro­duk­tas, ku­rį įsi­gy­ja­me par­duo­tu­vė­se, mais­tas, ku­rį val­go­me vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se, yra mais­to tech­no­lo­go dar­bo re­zul­ta­tas, o mais­to tech­no­lo­gi­ja – tai mais­tin­gų, ska­nių, pa­trauk­lių, ko­ky­biš­kų, sau­gių, ino­va­ty­vių mais­to pro­duk­tų kū­ri­mas ir ga­my­ba.

Mū­sų ko­le­gi­jos Mais­to tech­no­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­ma – vie­nin­te­lė Vil­niaus re­gio­ne, ren­gian­ti mais­to sri­ties spe­cia­lis­tus, tu­rin­čius aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. Dau­giau kaip 10 me­tų ji yra vie­na iš pa­trauk­lių stu­di­jų pro­gra­mų, tu­rin­ti ga­li­my­bę stu­di­joms pri­trauk­ti įžy­mius mais­to sri­ties žmo­nes, tad Lie­tu­vos ko­le­gi­jų stu­di­jų kryp­čių rei­tin­ge už­ima­ma penk­ta vie­ta.

Stu­di­jų pro­gra­mos vyk­dy­mui, stu­den­tų prak­ti­niams įgū­džiams įgy­ti yra svar­bi prak­ti­nė ba­zė. Tam įreng­tos Che­mi­nės ana­li­zės, Mais­to che­mi­jos, Mais­to tech­no­lo­gi­jos, Jus­li­nės ana­li­zės la­bo­ra­to­ri­jos.

Pa­gal „Eras­mus+“ pro­gra­mą da­li­nėms stu­di­joms ir prak­ti­kai stu­den­tai bu­vo iš­vy­kę į Por­tu­ga­li­ją, Is­pa­ni­ją, Slo­va­ki­ją, Bel­gi­ją, Len­ki­ją, Tur­ki­ją, Grai­ki­ją, Olan­di­ją, Ny­der­lan­dus, Nor­ve­gi­ją, Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę.

Stu­di­jų truk­mė – tre­ji me­tai. Stu­di­jų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos trys spe­cia­li­za­ci­jos: Duo­nos ke­pi­mo tech­no­lo­gi­ja, Mė­sos pro­duk­tų tech­no­lo­gi­ja, Mai­ti­ni­mo įmo­nių ga­my­bos tech­no­lo­gi­ja. Stu­den­tai at­lie­ka prak­ti­kas re­a­lio­je dar­bo ap­lin­ko­je mais­to pra­mo­nės, mais­to ga­my­bos, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se. Vi­sa prak­ti­kų truk­mė – 18 sa­vai­čių.

Ab­sol­ven­tai ga­lės dirb­ti mais­to pra­mo­nės, mais­to ža­lia­vų, pro­duk­tų, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo, že­mės ūkio sek­to­riaus įmo­nė­se, in­di­vi­du­a­lio­se įmo­nė­se, pre­ky­bos cen­truo­se esan­čiuo­se mais­to ga­my­bos pa­da­li­niuo­se, kur­ti sa­vo ver­slą ir dirb­ti sa­vo įsteig­to­se mais­to ga­my­bos įmo­nė­se. Mū­sų ab­sol­ven­tai dir­ba tech­no­lo­gais, tech­no­lo­gų asis­ten­tais, ko­ky­bės va­do­vais, meist­rais, kon­di­te­riais, pa­da­li­nio va­do­vais, ga­my­bos va­do­vais, pa­mai­nos va­do­vais, mais­to sau­gos spe­cia­lis­tais, ko­ky­bės kon­tro­lie­riais, pro­duk­tų vys­ty­mo tech­no­lo­gais įvai­rio­se mais­to sek­to­riaus įmo­nė­se.

Ir ži­nu­tė no­rin­tiems stu­di­juo­ti. Mi­ni­ma­lus kon­kur­si­nis ba­las – 4,3. Kon­kur­si­nio ba­lo san­da­ra: ma­te­ma­ti­ka, lie­tu­vių kal­ba, che­mi­ja ar­ba bio­lo­gi­ja, ar­ba fi­zi­ka.

Į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas sto­jan­tie­ji tu­ri bū­ti iš­lai­kę: lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną, ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną ir bet ku­rį ki­tą vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną.

Į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas – tu­ri bū­ti iš­lai­kę bent vie­ną vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną.

 

Kraš­to­vaiz­džio di­zai­nas – vie­nin­te­lė ko­le­gi­nių stu­di­jų pro­gra­ma Lie­tu­vo­je, ku­rią ga­li stu­di­juo­ti Vil­niaus ko­le­gi­jo­je

 

Dr. Gra­ži­na Pa­lai­ty­tė,

Kraš­tot­var­kos ir ag­ro­ver­slo tech­no­lo­gi­jų ka­ted­ros ve­dė­ja, kal­ba apie Ag­ro­ver­slo tech­no­lo­gi­jų ir kraš­to­vaiz­džio di­zai­no stu­di­jų pro­gra­mas

 

– Ab­sol­ven­tų gau­sa iš Aly­taus ra­jo­no pa­si­gir­ti ne­ga­li­me. Kraš­to­vaiz­džio di­zai­no stu­di­jas šie­met bai­gia Sva­jū­nas Pe­kars­kas, tai rim­tas spe­cia­lis­tas, jau ku­ris lai­kas kū­ry­bin­gai dir­ban­tis.

Ag­ro­ver­slo tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tų iš Aly­taus kraš­to tu­ri­me du, abu pir­ma­kur­siai.

– Kuo iš­si­ski­ria kraš­to­vaiz­džio di­zai­no stu­di­jos mū­sų ko­le­gi­jo­je?

– Kraš­to­vaiz­džio di­zai­nas – vie­nin­te­lė ko­le­gi­nių stu­di­jų pro­gra­ma Lie­tu­vo­je, ku­rią ga­li stu­di­juo­ti Vil­niaus ko­le­gi­jo­je.

Tik­riau­siai sun­ku bū­tų su­ras­ti ki­tą to­kią įvai­ria­pu­sę, daug ži­nių rei­ka­lau­jan­čią spe­cia­ly­bę, kai vie­nu me­tu rei­kia bū­ti ir bo­ta­ni­ku, ir me­ni­nin­ku, tu­rin­čiu la­kią vaiz­duo­tę, bet kar­tu bū­ti­nas ir in­ži­ne­ri­nis mąs­ty­mas.

– Ko­kios yra dar­bo per­spek­ty­vos, bai­gu­siems šias stu­di­jas?

– Kraš­to­vaiz­džio di­zai­no spe­cia­ly­bė yra ypač po­pu­lia­ri pas­ta­rai­siais me­tais.

Šiuo­lai­ki­nis žmo­gus vis dau­giau dė­me­sio ski­ria ap­lin­kai, ku­ri jį su­pa. Žmo­nės sta­to­si in­di­vi­du­a­lius na­mus, puo­se­lė­ja so­dy­bas ir vien­kie­mius, no­ri, kad mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se juos sup­tų su­tvar­ky­tos vie­šo­sios erd­vės, iš­puo­se­lė­ti žel­dy­nai. Vi­sa tai įgy­ven­di­na kraš­to­vaiz­džio di­zai­no spe­cia­lis­tai.

Bai­gęs kraš­to­vaiz­džio di­zai­no stu­di­jas ga­lė­si dirb­ti pro­jek­ta­vi­mo, ap­lin­kot­var­kos veik­lą vyk­dan­čio­se įmo­nė­se, sa­vi­val­dy­bė­se ir jų įmo­nė­se, vals­ty­bi­niuo­se žel­dy­nuo­se bei už­si­im­ti in­di­vi­du­a­lia veik­la, teik­ti kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas ir ki­ta.

– Ag­ro­ver­slo tech­no­lo­gi­jų stu­den­tai ga­li rink­tis Ža­lio­jo kur­so ir Tva­raus ūki­nin­ka­vi­mo sis­te­mų spe­cia­li­za­ci­jas. Kuo šios kryp­tys yra ak­tu­a­lios?

– Sie­kiant eko­no­miš­kai efek­ty­vaus ir kon­ku­ren­cin­go že­mės ūkio, pa­grįs­to ma­žes­nį po­vei­kį ap­lin­kai da­ran­čiu ūki­nin­ka­vi­mu, Ag­ro­ver­slo tech­no­lo­gi­jų stu­den­tai ga­li pa­si­rink­ti Ža­lio­jo kur­so ir Tva­raus ūki­nin­ka­vi­mo sis­te­mų spe­cia­li­za­ci­jas, ku­rios pa­dės stu­den­tams įgy­ti kon­ku­ren­ci­nį pra­na­šu­mą.

Bai­gę šias stu­di­jas stu­den­tai ge­bės tai­ky­ti tva­rias ūki­nin­ka­vi­mo tech­no­lo­gi­jas, nau­dos skait­me­ni­nes val­dy­mo sis­te­mas ga­my­bos pro­ce­se, pa­rinks ag­ra­ri­nės ap­lin­ko­sau­gos prie­mo­nes įvai­rioms ag­ro­e­ko­sis­te­moms, su­pras tva­rių mais­tų sis­te­mų „Nuo lau­ko iki sta­lo“ ir žie­di­nės eko­no­mi­kos prin­ci­pus.

Tva­raus ūki­nin­ka­vi­mo ar­ba Ža­lio­jo kur­so spe­cia­li­za­ci­jų pa­si­rin­ki­mas leis ab­sol­ven­tams kur­ti eko­no­miš­kai efek­ty­vias, ino­va­ty­vias, kon­ku­ren­cin­gas ir ma­žes­niu po­vei­kiu ap­lin­kai pa­grįs­tas že­mės ūkio veik­las.

Spe­cia­li­zuo­tos stu­di­jos pa­dės ab­sol­ven­tams lanks­čiai pri­si­de­rin­ti prie be­si­kei­čian­čios ūki­nin­ka­vi­mo ap­lin­kos. Džiu­gu, kad iš bu­vu­sių mū­sų stu­den­tų nuo­lat su­lau­kia­me pui­kių at­si­lie­pi­mų.

----------------------------------

Kraš­to­vaiz­džio di­zai­no spe­cia­ly­bės stu­den­tų min­tys:

 

„Bū­si­mam dar­be no­riu su­de­rin­ti vis­ką – nau­jas idė­jas, me­ną, gro­žį ir stul­bi­na­mus gam­tos ir žmo­gaus dar­bo re­zul­ta­tus.“

* * *

„Bū­si­mam dar­be no­riu tu­rė­ti vis­ką – daug erd­vės fan­ta­zi­jai, gam­tos, sau­lės, gry­no oro, ga­li­my­bių kur­ti.“

* * *

„Kraš­to­vaiz­džio di­zai­no spe­cia­ly­bė – dau­giau ne­gu dar­bas, tai gy­ve­ni­mo bū­das. Tai gy­ve­ni­mas su gam­ta ir jo­je, ir, be abe­jo, tai yra vi­so gy­ve­ni­mo nuo­la­ti­nės stu­di­jos. Nes gam­tos to­bu­lu­mas pra­noks­ta ir la­kiau­sią mū­sų vaiz­duo­tę.“

 

At­ei­ty­je che­mi­kų spe­cia­lis­tų po­rei­kis Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je tik augs

 

Ni­jo­lė Ru­žie­nė

Che­mi­nės ana­li­zės stu­di­jų pro­gra­mos prak­ti­kos va­do­vė

 

Ko­le­gi­nės stu­di­jos orien­tuo­tos į prak­ti­nių įgū­džių to­bu­li­ni­mą, to­dėl stu­di­jų me­tu gau­su prak­ti­kų. Fa­kul­te­te Che­mi­nės ana­li­zės stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tai at­lie­ka ty­rė­jo įgū­džių, che­mi­nės ana­li­zės me­to­dų pa­tvir­ti­ni­mo prak­ti­kas, o re­a­lio­mis dar­bo są­ly­go­mis – che­mi­nių ty­ri­mų ir bai­gia­mą­ją prak­ti­kas.

Įmo­nių la­bo­ra­to­ri­jo­se stu­den­tai gau­na prak­ti­nių įgū­džių dar­bo vie­to­je, dirb­da­mi mo­der­nia che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­jų įran­ga. Daž­nai darb­da­viai stu­den­tams pa­siū­lo dar­bo vie­tas jau bai­gia­mo­sios prak­ti­kos me­tu.

Bai­gę che­mi­nės ana­li­zės stu­di­jas stu­den­tai įsi­dar­bi­na mais­to ir che­mi­jos pra­mo­nės, moks­lo ins­ti­tu­tų, teis­mo eks­per­ti­zės ir kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų, vi­suo­me­nės svei­ka­tos, mi­ty­bos cen­trų, ap­lin­ko­sau­gos tar­ny­bų, van­dens tie­ki­mo įmo­nių, že­mės ūkio, mo­ky­mo įstai­gų che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se ar bio­tech­no­lo­gi­jos pra­mo­nės įmo­nė­se.

Ab­sol­ven­tai jau dir­ba UAB „Ther­mo Fis­her Scien­ti­fic Bal­tics“, Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te, UAB „BIOK la­bo­ra­to­ri­ja“, UAB „Eu­ro­fins Lab­tar­na Lie­tu­va“, UAB „Vil­niaus van­de­nys“ bei ki­tų mies­tų ir ra­jo­nų van­dens ty­ri­mo la­bo­ra­to­ri­jo­se, Na­cio­na­li­nė­je vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je, mies­tų ir ra­jo­nų vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trų che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­se ir ki­tur.

Jie įsi­dar­bi­na che­mi­kais tech­ni­kais, tech­no­lo­gais, la­bo­ran­tais, ana­li­ti­kais, ty­rė­jais, spe­cia­lis­tais.

Lie­tu­vos che­mi­jos pra­mo­nė 2020–2025 me­tais iš­liks vie­na per­spek­ty­viau­sių ga­my­bos ša­kų. Pas­ta­ruo­ju me­tu ga­na spar­čiai pra­dė­jo vys­ty­tis Lie­tu­vos vais­ti­nių pre­pa­ra­tų, che­mi­ka­lų, kos­me­ti­kos bei va­ly­mo pre­pa­ra­tų pra­mo­nė.

Bio­tech­no­lo­gi­jos pra­mo­nės įmo­nėms ple­čiant sa­vo veik­lą, ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos – nuo­lat ieš­ko­ma che­mi­kų, o at­ei­ty­je to­kių spe­cia­lis­tų po­rei­kis tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je tik augs.

 

 

* * *

„Po stu­di­jų Vil­niaus ko­le­gi­jo­je kiek­vie­nas ras sa­vo sri­tį, ku­rio­je jis bus ge­riau­sias“

Po­kal­bis su Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to Che­mi­nių ty­ri­mų sky­riaus vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, iš Va­rė­nos ra­jo­no ki­lu­siu Man­tu Ge­ce­vi­čiu­mi. Stu­di­jų Vil­niaus ko­le­gi­jo­je me­tais jis šio­je įstai­go­je at­li­ko prak­ti­ką, čia sėk­min­gai pra­dė­jo sa­va­ran­kiš­ko dar­bo kar­je­rą.

– Man­tai, ko­dėl pa­si­rin­ko­te Vil­niaus ko­le­gi­ją ir ko­dėl che­mi­nės ana­li­zės stu­di­jas?

– Nuo pra­di­nių kla­sių do­mė­jau­si gam­tos moks­lais ir che­mi­ja. Šios pa­mo­kos bu­vo pa­čios įdo­miau­sios, to­dėl pla­na­vau rink­tis stu­di­jas, ku­rios bū­tų su­si­ju­sios su pa­tin­kan­čiais moks­lais. Iš kar­to su­si­do­mė­jau ga­li­my­be stu­di­juo­ti che­mi­nę ana­li­zę Vil­niaus ko­le­gi­jo­je, ku­ri ruo­šia pui­kius spe­cia­lis­tus.

 

– Kiek me­tų tru­ko Jū­sų pa­si­rink­tos stu­di­jos? Jų me­tu ga­li­my­bių prak­tiš­kai pa­dir­bė­ti tur­būt bu­vo ne­ma­žai?

– Stu­di­jos tru­ko 3 me­tus. Jų me­tu iš tie­sų bu­vo la­bai daug prak­ti­nių dar­bų, ku­rie glau­džiai sie­jo­si su te­ori­nė­mis ži­nio­mis. Taip pat su­tei­kė daug nau­din­gos prak­ti­kos, ku­ri yra ne­įkai­no­ja­ma įsi­dar­bi­nus.

– Dau­ge­lis mąs­to taip: jei che­mi­jos moks­lai, tai dar­bas la­bo­ra­to­ri­jo­je. O kaip yra iš tik­rų­jų?

– Iš tik­rų­jų tai ir yra dar­bas la­bo­ra­to­ri­jo­je, tik ne toks nuo­bo­dus, kaip dau­gu­ma ma­no.

Dar­bas yra la­bai įvai­ria­pu­siš­kas: che­mi­kai va­žiuo­ja į gam­tą, vyk­do che­mi­nes re­ak­ci­jas ir įvai­rius eks­pe­ri­men­tus, dir­ba su nau­ja la­bo­ra­to­ri­ne įran­ga. Mes ver­ti­na­me ir ana­li­zuo­ja­me mais­to su­dė­tį, ste­bi­me ap­lin­kos ob­jek­tų už­terš­tu­mą, ti­ria­me pa­ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos ko­ky­bę ir t. t.

 

– Tur­būt che­mi­kų darb­da­viai lau­kia iš­skės­to­mis ran­ko­mis?

– Gal­būt pa­si­žiū­rė­jus į skel­bi­mus at­ro­dys, kad che­mi­kai nė­ra in­ten­sy­viai ieš­ko­mi, ta­čiau įver­ti­nus tai, kad šiuos moks­lus pa­bai­gia vis ma­žiau stu­den­tų, įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bės yra la­bai di­de­lės. Kaip ir mi­nė­jau, mū­sų dar­bas yra la­bai įvai­ria­pu­sis, to­dėl kiek­vie­nas ras sa­vo sri­tį, ku­rio­je jis bus ge­riau­sias.

 

– Kuo šian­dien ga­li­te pa­si­gir­ti?

– Ga­liu pa­si­gir­ti, kad esu di­de­lės svar­bios Lie­tu­vai įmo­nės dar­buo­to­jas ir džiau­giuo­si ne­su­kly­dęs pa­si­rink­da­mas che­mi­nės ana­li­zės stu­di­jas. Taip pat džiau­giuo­si ga­lė­da­mas tęs­ti stu­di­jas uni­ver­si­te­te, taip gi­lin­da­mas sa­vo ži­nias. Stu­di­jų me­tais kar­tu su ko­le­ge ak­ty­viai da­ly­va­vo­me moks­li­nė­je veik­lo­je.

 

– Kuo be­si­do­min­tis jau­ni­mas tu­rė­tų pa­suk­ti Jū­sų pa­si­rink­tų stu­di­jų ke­liu?

– Jau­ni­mui ga­liu pa­lin­kė­ti at­ras­ti sri­tį, ku­ri su­teiks jiems džiaugs­mo ir no­ro mo­ky­tis. Ne­pa­bi­jo­ki­te iš­šū­kių, jie pa­da­ro mus stip­res­nius.

Jei­gu mėgs­ta­te gam­tos moks­lus, che­mi­ją, ne­klau­sy­ki­te ap­lin­ki­nių, jei­gu jums sa­kys, kad šie moks­lai ne­tu­ri per­spek­ty­vos. Ma­no at­ve­ju bu­vo to­kių ir jie stip­riai kly­do.

 

* * *

Jei pasirinksi Vilniaus kolegiją

* Rasi patinkančią studijų programą

* Galėsi studijuoti nuotoliniu būdu

* Galėsi studijuoti anglų kalba

* Suderinsi teoriją su praktika

* Atliksi tyrimus moderniose labo­ratorijose

* Erasmus+ studijos ir praktika užsienyje

* Atliksi praktiką Lietuvos ir užsienio įmonėse

* Dalyvausi įvairiose studentų veiklose

* Galėsi gyventi bendrabutyje

* Gausi aukštojo mokslo diplomą

* Įsidarbinsi pagal įgytą specialybę

 

 

Parengė Aldona KUDZIENĖ

 

 

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.