Nr. 61(13291)

2019-05-31

„Alytaus naujienų“ numeryje 61(13291) skaitykite:

  • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams –
  • Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­lių me­da­liai
  • No­ri­te pa­dė­ko­ti me­di­kui? Da­ry­ki­te tai tin­ka­mai
  • Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas – ma­žes­nis, ap­leis­tai že­mei – mak­si­ma­lus
  • Di­džiau­sius ta­bu kū­rė­ja lau­žo at­vi­ru­mu
  • Pa­žan­gia­me ūky­je – se­nos tra­di­ci­jos ir šim­ta­me­čiai pa­sta­tai
  • Skris­ti be bai­mės
  • „Čipo­li­no” prem­je­ra: kaip pri­kal­ti be­veik va­lan­dą sė­dė­jo ir ma­žiau­si žiū­ro­vai
Ar­tė­jan­tys Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai ir ant­ra­sis Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras įskė­lė dar di­des­nį pleiš­tą tarp dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų – kon­ser­va­to­rių ir...
Dau­gų gy­ven­to­jus ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas, vėl lei­džian­tis Dau­gų eže­re plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais. Šian­dien mi­nis­te­ri­jo­je vyks dis­ku­si­ja...
Nuo bir­že­lio 4-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju taps iki 2017-ųjų ko­vo pra­džios 21-erius me­tus šios ad­mi­nist­ra­ci­jos dar...
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­tas ant­ras me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jas, ad­mi­nist­ra­ci­jos...
Jeigu internetas yra ir Jūsų gyvenimo dalis – tokiu atveju labai svarbu pasirinkti tinkamiausią paslaugos tiekėją bei konkretų jo siūlomą planą, kad kiekvieną dieną naudojamas ryšys būtų be jokių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.