Aly­taus ra­jo­ne – rin­ki­mų pleiš­tas: pa­reiš­ki­mas dėl nu­plė­šy­tų pla­ka­tų ir kal­ti­ni­mai Sei­mo na­riui dėl fi­zi­nio skaus­mo sukėlimo

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Gegužė 21
nuotrauka
Alytaus rajone įsiplieskė rinkiminis konfliktas – Seimo nariui, valstiečių sąjungos atstovui, Petrui Valiūnui (nuotr. dešinėje) parašius pareiškimą policijai dėl nuplėšto plakato, konservatoriams priklausantis Pivašiūnų globos namų direktorius Sigitas Karlonas apkaltino jį sukėlus fizinį skausmą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ar­tė­jan­tys Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai ir ant­ra­sis Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras įskė­lė dar di­des­nį pleiš­tą tarp dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų – kon­ser­va­to­rių ir „vals­tie­čių“. Šį­kart po­li­ti­nė ko­va su ga­li­mo fi­zi­nio smur­to prie­sko­niu ki­lo Aly­taus ra­jo­ne. Po­li­ci­ja skir­tin­gu me­tu ga­vo dvie­jų kon­flik­to da­ly­vių – „valstiečių“ sąjungos atstovo, Sei­mo na­rio Pet­ro Va­liū­no ir kon­ser­va­to­riams priklausančio, Pi­va­šiū­nų glo­bos na­mų di­rek­to­riaus Si­gi­to Kar­lo­no – pa­reiš­ki­mus. Vie­na­me jų nu­ro­dy­ta, kad nuo skel­bi­mų len­tos bu­vo nu­plėš­tas kan­di­da­to į eu­ro­par­la­men­ta­rus agi­ta­ci­nis pla­ka­tas, o ki­ta­me – kal­ti­ni­mai Sei­mo na­riui dėl fi­zi­nio skaus­mo sukėlimo. Abie­juo­se pa­reiš­ki­muo­se nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių tei­su­mą aiš­ki­na­si po­li­ci­ja.

Pa­reiš­ki­mą dėl Aly­taus ra­jo­ne, Skrai­čio­nių kai­me, esan­čio­je skel­bi­mų len­to­je nu­plėš­to kan­di­da­to į eu­ro­par­la­men­ta­rus agi­ta­ci­nio pla­ka­to Sei­mo na­rys P.Va­liū­nas po­li­ci­jai pa­ra­šė dar tą pa­čią die­ną po mi­nė­to in­ci­den­to – penk­ta­die­nį. Šis įvy­kis ge­gu­žės 17 die­nos po­li­ci­jos su­ves­ti­nė­je vie­šai pa­skelb­tas šeš­ta­die­nį: „Ge­gu­žės 17 d. apie 19 val. 30 min. Aly­taus r., Skrai­čio­nių k., skel­bi­mų len­to­je bu­vo nu­plėš­tas kan­di­da­to į eu­ro­par­la­men­ta­rus agi­ta­ci­nis pla­ka­tas. Ap­lin­ky­bės tiks­li­na­mos.“

S.Kar­lo­nas į po­li­ci­ją dėl ga­li­mo fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo krei­pė­si vė­liau, tik ki­tą die­ną po įvy­kio, o šis įvy­kis ge­gu­žės 18-osios po­li­ci­jos įvy­kių su­ves­ti­nė­je pa­skelb­tas sek­ma­die­nį: „Ge­gu­žės 17 d. apie 20 val. Aly­taus r., Skrai­čio­nių k., sė­dint au­to­mo­bi­ly­je, prie au­to­mo­bi­lio pri­ėjęs Sei­mo na­rys (g. 1961 m.) su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą ki­tam vy­rui (g. 1962 m.). Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.“

Te­le­fo­nu su­si­sie­kus su S.Kar­lo­nu, si­tu­a­ci­ją ko­men­tuo­ti jis at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­mas, esą pa­si­ra­šė ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti, kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

P.Va­liū­nas bu­vo kal­bus ir no­riai su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti, kaip klos­tė­si ši is­to­ri­ja pa­gal jį: „Penk­ta­die­nį grį­žau iš Kau­no. Ka­dan­gi kan­di­da­tui į eu­ro­par­la­men­ta­rus Bro­niui Ro­pei pa­de­du pla­tin­ti re­kla­mi­nę me­džia­gą, grįž­da­mas na­mo su­sto­jau Skrai­čio­ny­se ir ten ša­lia ki­tų kan­di­da­tų į pre­zi­den­to bei eu­ro­par­la­me­ta­rų pos­tus pa­ka­bi­nau mū­sų są­jun­gos at­sto­vo pla­ka­tą. Ta­da dėl to pa­ties tiks­lo už­su­kau į Ger­vė­nus ir iš jų ap­si­su­kau tuo pa­čiu ke­liu grįž­ti į na­mus. Grįž­da­mas pa­ste­bė­jau, kad Skrai­čio­ny­se prie skel­bi­mų len­tos sto­vi au­to­mo­bi­lis, o ša­lia jo kaž­koks vy­ras nuo len­tos plė­šia pla­ka­tus. Ka­dan­gi ten ne­bu­vo ga­li­ma ap­si­suk­ti, pa­va­žia­vau kiek to­liau, ap­si­su­kau ir grį­žau prie vie­tos, kur pa­ste­bė­jau tą au­to­mo­bi­lį ir vy­rą. Stai­giai iš­šo­kau iš au­to­mo­bi­lio ir jau au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­ju­sio as­mens pa­klau­siau, kam plė­šo pla­ka­tus. Pa­sa­kiau, kad iš­kvie­siu po­li­ci­ją, o jis nu­va­žia­vo. Net ne­at­pa­ži­nau, kas tas žmo­gus, nes jis jau bu­vo pra­dė­jęs va­žiuo­ti. Nu­plėš­tų pla­ka­tų ir­gi nie­kur ne­bu­vo, va­di­na­si, jie tu­rė­jo bū­ti jo au­to­mo­bi­ly­je, o skel­bi­mų len­to­je bu­vo li­kę tik kon­ser­va­to­rių at­sto­vų pla­ka­tai. Man sė­dant į au­to­mo­bi­lį, tas vy­ras grį­žo ap­si­su­kęs ir pro ma­ne vėl pra­lė­kė. At­krei­piau dė­me­sį, kad au­to­mo­bi­lio nu­me­riai yra to­kie pa­tys, kaip ir per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ma­ne per­se­kio­ju­sio au­to­mo­bi­lio. Iš anks­čiau tu­rė­jau nu­si­fo­tog­ra­fa­vęs nu­me­rius. Grį­žęs na­mo, dar tą pa­tį va­ka­rą, dėl nu­plėš­to pla­ka­to krei­piau­si į po­li­ci­ją, ta­čiau jiems ne­nu­ro­džiau as­mens, nes ge­rai jo ne­ma­čiau. Tą­kart vis­kas tuo ir pa­si­bai­gė. O pir­ma­die­nio ry­tą iš ži­niask­lai­dos pa­sie­kė ži­nia, kad po­nas Kar­lo­nas ma­ne kal­ti­na su­kė­lus jam fi­zi­nį skaus­mą. Net ger­klė iš­džiū­vo, ab­sur­diš­ki kal­ti­ni­mai. Aš jo net ne­pa­lie­čiau, nė ge­rai jo ne­ma­čiau. Man tik la­bai liūd­na, iki ko­kių že­mu­mų nu­si­ri­ta­ma.“

P.Va­liū­nas svars­to, kad dėl šmeiž­to ver­tė­tų kreip­tis į tei­sė­sau­gą, mat vi­sa tai iš­vie­šin­ta ži­niask­lai­do­je.

S.Kar­lo­nas į ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją rin­ki­mų kon­teks­te pa­ten­ka ne pir­mą kar­tą. Dar per 2011 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mus „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją bu­vo pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip S.Kar­lo­nas su dar vie­nu ben­dra­žy­giu už rin­kė­jų bal­sus da­li­jo ka­rei­viš­kus ba­tus. Apie tai „Aly­taus nau­jie­nų“ žur­na­lis­tei liu­di­jo ir ba­tais ap­do­va­no­ti gy­ven­to­jai.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pa­tvir­ti­nus fak­tą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, tam, kad Sei­mo na­rys ga­lė­tų bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, pir­miau­sia tek­tų ini­ci­juo­ti jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą. Pa­sak Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, griež­čiau­sia už tai gre­sian­ti baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas iki 1 me­tų. Švel­nes­nės pa­sek­mės – vie­šie­ji dar­bai ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas.

  Komentaras

  Di olshop ini juga membuka peluang untuk kamu yang ingin membuka usaha tanpa perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli stok barang, yaitu dengan berjualan tas online. Info lengkapnya bisa kamu baca di sini, dropship tas pria, wanita, dan anak murah Bandung. Tas ransel bergambar tobot merupakan tas sekolah anak laki laki yang saat ini populer dan banyak dicari. Bagi yang ingin melihat koleksi tas tobot kami, cek tautan ini jual tas tobot di Bandung. Untuk para wanita yang menyukai tas yang praktis, bisa menggunakan tote bag. Selain kapasitasnya besar, tas ini serba guna dan cocok dibawa ke berbagai acara. Silahkan cek koleksi tote bag kami di sini, tote bag tali sumbu murah. Kami menyediakan tas terbaru dan kekinian untuk pria, wanita, dan sekolah anak. Untuk anak laki laki, tas robot selalu populer dan disukai dari ke waktu waktu. Untuk melihat koleksi tas robot kami bisa lihat di link ini, harga tas robot. Menggunakan tas lokal dengan harga yang terjangkau bisa menjadi solusi tetap tampil gaya di masa masa seperti saat ini. Temukan beragam model tas terbaru pria, wanita, serta anak anak di halaman ini, jual tas pria, wanita, dan anak murah Bandung.

  Komentaras

  I do more now with the kindle. Just touch the word. Paper book a little bit less, but it’s still fairly easy now with a phone connected to the internet. Seriously, whatever your gripes are about e-reading are Women Leather Jackets, I love being able to press a word to get the definition or, if I want to know if someone referenced was real, it will open to their Wikipedia.

  Komentaras

  Ar esate moteris, ieškanti gimdos vaisių, norite išgirsti vaikų balsus jūsų namuose, bet jūs nebegalėjote pastoti nėščia, nes dr. Ajayi padės susilaukti savo kūdikio, su kuriuo aš susidūriau panaši situacija, kai vyras paliudija, kaip didysis burtininkas dr. Ajayi padėjo jam sugrąžinti savo mylimą žmoną namo po 9 mėnesių išsiskyrimo, aš kreipiuosi į gydytoją Ajayi paaiškindamas savo būklę, jis liepė man nebe verkti ir paruošė vaistažolę. išgerti manęs, kurį išgėriau ir po trijų mėnesių buvau nėščia su dvyniais berniukais, dabar esu išdidi mama. susisiekite su dr. Ajayi dėl bet kokios gyvenimo situacijos burtininko, kuris yra geras žmogus, ir aš tikiu, kad jis padės jums atkurti taiką jūsų namuose. „Viber“ arba „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  In the event that you need to make a custom logo structure for your business, at that point you should be searching for an originator to make your image personality for you in an expert, outwardly engaging and alluring way. Best Logo Design On the off chance that you know the significance of logo.

  Komentaras

  Išeitų, kad tą dieną seimūnas valdišku transportu, mokesčių mokėtojų pinigus taškydamas, važinėjo po Lietuvą ir kabino plakatus . Ar jau buvo spėjęs persėsti į nuosavą automobilį?

  Komentaras

  Kova dėl išlikimo. Reiškia Alytaus rajone tarp konservatorių, kur daugumą turi ir kiti prie jų prisišlieję, tik su valstiečiais priešprieša. Kodėl? Matyt, kad po valstiečių lyderio kur ir žemes ,,mėgsta", kaip ir rajono meras gana stiprus ūkininkas ir dėl žemių - čia kas ką? Dabar įdomiausia, kad Seime jie vieningai Kubilių į ET delegavo ir ten fiasko. Bet Alytaus rajone..? Reiškia po valstiečiais per Lietuvą turi gal kažkur apie 5 merus, kaip konservatoriai beveik virš 2 kart daugiau. Tad centrinėje valdžioje gana neproporcingai daug valdžios turi. Kur paskutiniai parodė. Kad turėdami 2 aukščiausius valstybės postus kaip Seimo Pirmininko ir premjero - regis net nesigaudo kas vyksta. Kompetencija valdyme žemiau už konservatorius. Bet klastingesni ir ciniškesni susireikšminę. Ir tiek Alytaus mieste, tiek rajone daug resursų įdėję į rinkimus, bet lygiai gana žemi. Pats konfliktas tik rodo, emocijos ima viršų, kaip nesugeba garbingai konkuruot. Trumpiau - rajone ir progresu nešviečia. O kaip bent kokiomis priemonėmis išgyvent..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.