Daugų ežeras – būti ar nebūti vandens motociklams

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (9)
2019 Gegužė 21
nuotrauka
Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas: „Šiais me­tais ne­ga­li bū­ti nė kal­bos apie van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mą Dau­gų eže­re.“ Da­nie­liaus Ja­ku­ba­vi­čiaus nuotr.
Dau­gų gy­ven­to­jus ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas, vėl lei­džian­tis Dau­gų eže­re plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais. Šian­dien mi­nis­te­ri­jo­je vyks dis­ku­si­ja dėl ga­li­mų pro­ble­mų plau­kio­jant sa­va­ei­gė­mis plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis. Jo­je pa­kvies­ti da­ly­vau­ti ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai.

Ministro įsa­ky­me skel­bia­ma, kad nuo bir­že­lio 21 die­nos iki plau­kio­ji­mo se­zo­no pa­bai­gos Di­džiu­lio (Dau­gų) eže­re bus lei­džia­ma plau­kio­ti as­me­ni­niais, pra­mo­gi­niais ir spor­ti­niais lai­vais, va­ro­mais vi­daus de­gi­mo va­rik­liais, tu­rin­čiais van­dens srau­to pom­pą.

Pa­gal dy­dį ant­ras Aly­taus ra­jo­ne Dau­gų eže­ras yra 912 hek­ta­rų plo­to, sa­vo for­ma pri­me­na iš­tį­su­sią „H“ rai­dę. Eže­ro vi­du­ti­nis gy­lis 13,2 met­ro, o di­džiau­sias 44 met­rai.

2012 me­tais at­lik­to­je „Ap­lin­ko­sau­gos są­ly­gų plau­kio­ti plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis van­dens tel­ki­niuo­se įver­ti­ni­mas ir ap­lin­ko­sau­gi­nių kri­te­ri­jų pa­ren­gi­mas“ ata­skai­to­je ra­šo­ma, kad Dau­gų eže­ras, ver­ti­nant jo pa­ties ir su juo be­si­ri­bo­jan­čių te­ri­to­ri­jų fi­zi­nių, mor­fo­met­ri­nių ir bio­lo­gi­nių ypa­ty­bių vi­su­mą, yra uni­ka­lus di­de­lės gam­to­sau­gi­nės ver­tės kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas bei gam­ti­nis kom­plek­sas.

Ja­me gy­ve­na į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tas di­dy­sis baub­lys bei re­ti au­ga­lai, Ber­no kon­ven­ci­jos sau­go­mos žu­vų rū­šys se­lia­va, ša­mas.

Eže­ro pa­kran­tės jau se­niai ta­pu­sios po­il­sia­vie­tė­mis, pa­mėg­to­mis tiek vie­ti­nių, tiek iš vi­sos ša­lies ir už­sie­nio at­vyks­tan­čių po­il­siau­to­jų.

Van­dens mo­to­cik­lų ne­no­ri

Dau­giš­kiai su van­dens mo­to­cik­lais pa­mėg­ta­me sa­vo eže­re jau yra su­si­dū­rę anks­čiau. Vie­ti­niams gy­ven­to­jams ne­pa­ti­ko jų ke­lia­mas triukš­mas, ki­tų po­il­siau­to­jų in­te­re­sų ne­pai­sy­mas – plau­kio­ji­mas per ar­ti Dau­gų mies­te­lio bei pa­kran­čių (ypač mau­dyk­lių), di­de­lis grei­tis, ne­prog­no­zuo­ja­ma ju­dė­ji­mo kryp­tis, van­dens mo­to­cik­li­nin­kų plau­kio­ji­mas iš­gė­rus bei ele­men­ta­rių plau­kio­ji­mo ir sau­gos tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas. Žmo­nės dar ne­už­mir­šo prieš sep­ty­ne­rius me­tus per Žo­li­nę įvy­ku­sios ne­lai­mės, kai van­dens mo­to­cik­las sun­kiai su­ža­lo­jo ka­te­rio trau­kia­ma pa­dan­ga plau­ku­sį vy­rą.

2011 me­tais ne­no­rė­da­mi taiks­ty­tis su van­dens mo­to­cik­lų ke­lia­mo­mis pro­ble­mo­mis, dau­giš­kiai su­rin­ko virš 400 pa­ra­šų, or­ga­ni­za­vo pi­ke­tą prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, ku­rio me­tu ben­druo­me­nės ak­ty­vis­tai ra­gi­no už­draus­ti van­dens mo­to­cik­lų ir ka­te­rių su ga­lin­gais va­rik­liais plau­kio­ji­mą Dau­gų eže­re.

Tą­kart tiks­las bu­vo pa­siek­tas – plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų eže­re bu­vo už­draus­ta.

Dau­giš­kio Ro­ber­to Oža­lins­ko nuo­mo­ne, rei­kia ap­si­spręs­ti, ar mes ger­bia­me gam­tą ir ki­tus žmo­nes, ar ne­ger­bia­me nie­ko ir lei­džia­me ne­di­de­lei žmo­nių gru­pe­lei dras­ky­tis eže­re, o Dau­gų mies­tas ir eže­ras iš to­kių pra­mo­gų nie­ko ne­gau­na.

R.Oža­lins­ko ne­įti­ki­no van­dens mo­to­cik­li­nin­kų ar­gu­men­tai, kad da­bar­ti­niai šių pra­mo­gų mė­gė­jai yra kul­tū­rin­gi, at­sa­kin­gi ir dė­me­sin­gi ki­tiems po­il­siau­to­jams bei gam­tai, to­dėl esą ne­rei­kė­tų jų ig­no­ruo­ti ir va­do­vau­tis pra­ei­ties nuos­kau­do­mis. 

„Per pen­ke­rius me­tus, kai van­dens mo­to­cik­lams bu­vo už­draus­ta plau­kio­ti eže­re, jie ne kar­tą pa­ste­bė­ti plau­kio­jan­tys, o apie pa­žei­di­mus pra­neš­ta po­li­ci­jai. To­dėl ti­kė­tis, kad van­dens mo­to­cik­li­nin­kai lai­ky­sis ko­kių nors rei­ka­la­vi­mų – nai­vu. Kal­ba apie Dau­gų at­gi­mi­mą, o sa­vo pro­jek­tų nei pri­sta­tė ben­druo­me­nei, nei ap­ta­rė su ja“, – tvir­ti­no R.Ožo­lins­kas.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Da­nie­lius Ja­ku­ba­vi­čius taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad van­dens mo­to­cik­lų pra­mo­gos Dau­gų eže­re ne­tu­rė­tų at­gim­ti, nes jie dau­giau pri­da­rys ža­los, nei at­neš nau­dos ben­druo­me­nei.

Dis­ku­tuos su ben­druo­me­ne

Nu­ste­bi­mo dėl Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mo ne­slė­pė ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas. „Bu­vau ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, sa­vi­val­dy­bė ne­bu­vo in­for­muo­ta, ne­bu­vo de­rin­ta ir stai­ga iš me­di­jų su­ži­no­me, kad mi­nis­te­ri­ja nu­ta­rė, jog Dau­gų eže­re bus ga­li­ma plau­kio­ti. Tai ne­so­li­du, su sa­vi­val­dy­be taip ne­si­el­gia­ma“, – tvir­ti­no A.Vrub­liaus­kas.

Aly­taus ra­jo­no va­do­vas ne­slė­pė, jog iš pra­džių gal­vo­jęs, kad nie­ko blo­ga ne­bus, jei at­va­žiuos, pa­plau­kios van­dens mo­to­cik­lais, gal net su­kurs dar­bo vie­tų. Nuo­mo­nę A.Vrub­liaus­kas pa­kei­tė pa­ma­tęs, kaip eže­re el­gia­si van­dens mo­to­cik­li­nin­kai. „Ma­ne jų el­ge­sys šo­ki­ra­vo“, – tei­gė Aly­taus ra­jo­no me­ras.  

Anot A.Vrub­liaus­ko, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti dėl van­dens mo­to­cik­lų, ta­čiau ši­taip pa­si­elg­ti su ben­druo­me­ne be dis­ku­si­jų nė­ra tin­ka­ma.

„Mes esa­me at­vi­ri ir ga­li­me kal­bė­ti šiais klau­si­mais. Ka­dan­gi spren­di­mą pri­ėmė už mū­sų akių, šiais me­tais ne­ga­li bū­ti nė kal­bos apie van­dens mo­to­cik­lų plau­kio­ji­mą Dau­gų eže­re. Kaip bus vė­liau, pa­aiš­kės po dis­ku­si­jų su Dau­gų ben­druo­me­ne ir van­dens mo­to­cik­li­nin­kais. Jei ne­ra­si­me ben­dro su­ta­ri­mo ar ben­druo­me­nė to ne­no­rės, to ir ne­bus“, – pa­ti­ki­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.

Van­dens mo­to­cik­li­nin­kų at­sto­vas Jus­tas Gren­de­lis nuo si­tu­a­ci­jos ko­men­ta­vi­mo su­si­lai­kė.

  Komentaras

  Didelis Ačiū Ministrui, pagaliau galėsim pasiplaukiot Dauguose, turi būti demokratiška visuomenė ir paisyti aktyviai ir sportoškai laisvalaikį leidžiančių žmonių interesų, o ne tik bambalius maukiančių paežerėse...

  Komentaras

  Ko šiuo klausimu Alytaus rajono valdžia erzinasi su į ministeriją kreipiantis keist įstatymą? Kad negalima būtų plaukioti? Juk gal yra vietų Lietuvoje, kur žmonės sutinka, kad plaukioti? Tai nereikia Alytaus rajono norų visai Lietuvai primesti? Juk ministerija šiais klausimais prieš atsiklausia vietos žmonių todėl, kad būtent yra ir tarybos išimtinė kompetencija. Kur pagal LR Vietos Įst. 3 str., 9. -tarybos išimtinė kompetencija tik patiems spręsti ir negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos. Tad jei atlikę apklausą ir gyventojai nesutinka tai tvirtina taryboje ir jokių problemų. Ministerija tai įvertins ir ten įstatyme turi būt, jei gyventojai sutinka.

  Komentaras

  Įdomu, kaip šiuo atveju elgsis Alytaus rajono 25 tarybos nariai? Kaip ir opozicija, jei tokia rimta yra? Nes būtent 25 tarybos nariai įskaitant ir merą-tarybos narį būtent tarybos nariai yra ATSAKINGI ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Pats meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Nes būtent pirmi dalis bendruomenės narių tam pasipriešino.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 2., 22) - meras skelbia vietos gyventojų apklausą. Reiškia šiuo klausimu meras turėjo skelbt apklausą. Nes ministerija visą laiką tokiais atvejais atsiklausia gyventojų. Kaip ir dėl savivaldybių galimo sujungimo dar anose kadencijose iš ministerijos abiem Alytaus savivaldybėms atėjęs raštas. Kad dėl to organizuot gyventojų apklausas. Ir tarybose turėjo būt apie tai informuota, viešinant visuomenėms. Bet nesimato -KUR?

  Komentaras

  visos savivaldybės buvo informuotos ,utenos raj. savivaldybė pasakė - ne plaukiojimui alaušo ežere ir viskas tuo pasibaigė - leidimas neišduotas ..... rublis gi - net neinformavo Daugų gyventojų ,kad ruošiama tokia afera .......

  Komentaras

  Paprasčiausiai padaro gyventojų mini apklausą. Ir jei gyventojai nusprendžia nereikia -tai ir neleist. Dėl darbo vietų utopija. Atvyks bagočiai ir nesiskaitys su vietinių interesais. Nes ubagai tokių pramogų neįperka. Juolab pavyzdys yra ir iš Alytaus atskirų turtingų asų. Kaip elgiasi su kaimo žmonėmis dėl žemių, privažiavimo kelių ir panašiai. Žmonėmis tiesiog neskaito.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.