Prie Aly­taus mies­to val­džios vai­ro sto­ja Ša­rū­nas Klė­ge­ris, Ro­lan­das Juo­nys ir Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (23)
2019 Gegužė 24
Šarūnas Klė­ge­ris
Šarūnas Klė­ge­ris: „Pui­kiai su­vo­kiu, ko­kia at­sa­ko­my­bė lau­kia at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­skir­tas ant­ras me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­va­duo­to­jas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir vie­nas iš di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų. Nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio vi­ce­me­ru pra­de­da dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Ša­rū­nas Klė­ge­ris, šį ket­vir­ta­die­nį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti be­veik mė­ne­sį me­ro pa­ta­rė­ju dir­bęs so­cial­de­mok­ra­tas Ro­lan­das Juo­nys. Jo, kaip di­rek­to­riaus, pa­va­duo­to­ja at­ei­nan­tį ant­ra­die­nį tam­pa sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja, ne­par­ti­nė Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė.

„Esu triat­lo­ni­nin­kas ir tu­riu va­lios pa­siek­ti iš­si­kel­tus tiks­lus“

Iki šiol tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras so­cial­de­mok­ra­tas N.Ce­siu­lis tu­rė­jo vie­ną pa­va­duo­to­ją – ben­dra­par­tie­tę mies­to ta­ry­bos na­rę Jur­gi­tą Šu­ke­vi­čie­nę. Ji ku­ruo­ja švie­ti­mo, so­cia­li­nės, svei­ka­tos ap­sau­gos, vie­šų­jų, už­sie­nio ry­šių, kul­tū­ros, sporto sri­tis.

Šį ketvirtadienį vykusiame po­sėdyje me­ras ta­ry­bai tei­kė skir­ti an­trą vi­ce­me­rą – ta­ry­bos na­rį, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vą Š.Klė­ge­rį.

Jis, pri­sis­ta­ty­da­mas ta­ry­bai, sa­kė sa­vi­val­do­je esan­tis nau­jo­kas, ta­čiau jau de­šimt­me­tį yra po­li­ti­ko­je – dir­ba Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus sky­riaus ta­ry­bo­je: „Pui­kiai su­vo­kiu, ko­kia at­sa­ko­my­bė lau­kia at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus, bet esu triat­lo­ni­nin­kas ir tu­riu va­lios pa­siek­ti iš­si­kel­tus tiks­lus.“

Š.Klė­ge­ris pa­ste­bė­jo, kad šian­dien mies­tui gy­vy­biš­kai rei­kia am­bi­cin­gų ir drą­sių spren­di­mų, kad steig­tų­si dar­bo vie­tos, kil­tų pra­gy­ve­ni­mo ly­gis, kad Aly­tus tap­tų pa­trauk­lus ver­slui: „Me­ro for­muo­ja­ma jau­na, am­bi­cin­ga, ne­da­li­jan­ti be­pras­mių po­pu­lis­ti­nių pa­ža­dų, ta­čiau vei­kian­ti ko­man­da ke­lia di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mą. Ir už­tik­ri­nu, kad ma­no, kaip vi­ce­me­ro, bei mū­sų frak­ci­jos in­dė­lis į pro­ver­žį mies­te taip pat bus di­de­lis.“

Ta­ry­bos dau­gu­ma slap­to bal­sa­vi­mo me­tu pri­ta­rė Š.Klė­ge­rio sky­ri­mui į vi­ce­me­ro pa­rei­gas. Iš 27 miesto tarybos narių užvakar vykusiame posėdyje dalyvavo 22. Š.Klėgerio skyrimui mero pava­duotoju pritarė devyniolika, trys – nepri­tarė. Vicemero pareigas jis pra­dės ei­ti at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį, ge­gu­žės 27-ąją. Jam nu­sta­ty­tas pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas – 15, ku­ris pri­klau­so nuo vals­ty­bės tar­nau­to­jams nu­sta­ty­to ba­zi­nio dy­džio. Tad vi­ce­me­ro al­ga iki mo­kes­čių bus 2 tūkst. 595 eu­rai.

43-ejų Š.Klė­ge­ris Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs elek­tro­ni­kos in­ži­nie­riaus spe­cia­ly­bę, va­do­vau­ja Aly­tu­je vei­kian­čiai ma­ža­jai ben­dri­jai „Tau­pe­riai“, už­si­i­man­čiai in­ter­ne­ti­ne rin­ko­da­ra, dir­ba pa­gal in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­žy­mą pre­kiau­jant svei­ka­ti­ni­mo pro­duk­tais. Ta­pęs vi­ce­me­ru ver­slo rei­ka­lų tvir­ti­no at­si­sa­ky­sian­tis.

Š.Klė­ge­ris bu­vo kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tas pa­va­sa­rį vy­ku­siuo­se tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Tarp de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko ket­vir­tas.

Kaip mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas jis ku­ruos in­ves­ti­ci­jų, ver­slo, in­fra­struk­tū­ros, sta­ty­bų sri­tis.

„Vi­zi­ja – sklan­dus ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas“

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­siai mies­to ta­ry­bai me­ras ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi tei­kė skir­ti be­veik mė­ne­sį jo pa­ta­rė­ju dir­ban­tį so­cial­de­mok­ra­tą R.Juo­nį. Pas­ta­ra­sis, kaip so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vas, pre­ten­da­vo į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą, ta­čiau į ją ne­pa­te­ko.

43-ejų R.Juo­nys ta­ry­bai pri­sis­ta­tė  gi­męs ir už­au­gęs Aly­tu­je, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te įgi­jęs tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą, ad­mi­nist­ra­ci­ją api­bū­di­no kaip ta­ry­bos spren­di­mus ir įsta­ty­mus vyk­dan­čią ins­ti­tu­ci­ją: „Vi­zi­ja – sklan­dus ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bas. Per­tvar­kų kol kas ne­ža­du, nes dar ne­su­si­pa­ži­nęs su ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bu.“

Ta­ry­bos na­rių pa­pra­šy­tas įvar­dy­ti pa­grin­di­nes sa­vy­bes, ku­rio­mis va­do­vau­da­ma­sis at­liks bū­si­mas pa­rei­gas, R.Juo­nys pa­reiš­kė, kad do­ro­vė, tei­sė­tu­mas ir skaid­ru­mas.

Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių – iš posėdyje dalyvavusių 22 aštuo­niolika slap­tu bal­sa­vi­mu pri­ta­rė jo sky­ri­mui į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą, keturi tam prieš­taravo. R.Juo­nys administracijos direktoriaus pareigas už­ėmė mies­to ta­ry­bos po­sė­džio die­ną – šį ket­vir­ta­die­nį, ge­gu­žės 23-iąją.

Jo al­ga nu­sta­čius pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą 16, pri­klau­san­tį nuo vals­ty­bės tar­nau­to­jams reg­la­men­tuo­to ba­zi­nio dy­džio, bus 2 tūkst. 768 eu­rai iki mo­kes­čių.

Įvar­dy­ta kaip ypač aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė

N.Ce­siu­lis šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je ta­ry­bai tei­kė skir­ti ir vie­ną iš dvie­jų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų. Tai ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos N.Rin­ke­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­rą.

Ji ta­ry­bai pri­sis­ta­tė kaip sa­vi­val­do­je tu­rin­ti aš­tuo­nio­li­kos su pu­se me­tų dar­bo sta­žą, še­šio­li­ka me­tų dir­ban­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te bai­gu­si va­dy­bos ma­gist­ro, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – tei­sės ma­gist­ro stu­di­jas.

Prieš at­ei­da­ma dirb­ti į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją N.Rin­ke­vi­čiū­tė bu­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te, o Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pra­dė­jo dirb­ti bu­vu­sio Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te, va­do­va­vo In­ves­ti­ci­jų sky­riui, dve­jus me­tus dar lai­ki­nai ėjo ir Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas, o nuo per­nai lie­pos va­do­vau­ja re­or­ga­ni­zuo­tam Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riui.

Bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vy­tau­tas Jast­rems­kas N.Rin­ke­vi­čiū­tę įvar­di­jo kaip ypač aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tę.

Ta­ry­bos dau­gu­ma – iš 22 posėdyje dalyvavusių jos narių devyniolika slap­tu bal­sa­vi­mu pri­ta­rė N.Rinkevičiūtės sky­ri­mui į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pavaduotojos pa­rei­gas. 41-erių ne­par­ti­nė N.Rin­ke­vi­čiū­tė jas pra­dės ei­ti at­ei­nan­tį ant­ra­die­nį, ge­gu­žės 28-ąją. Jai nu­sta­ty­tas pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas 14, pri­klau­san­tis nuo vals­ty­bės tar­nau­to­jams reg­la­men­tuo­to ba­zi­nio dy­džio, leis gau­ti 2 tūkst. 422 eu­rų al­gą iki mo­kes­čių.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, N.Rin­ke­vi­čiū­tė ku­ruos in­ves­ti­ci­jų, sta­ty­bų, ver­slo sri­tis – va­di­na­mą­ją kie­tą­ją sa­vi­val­dy­bės veik­los sri­tį. Anot me­ro, apie ant­rą­jį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją, ku­ruo­sian­tį švie­ti­mą, kul­tū­rą, so­cia­li­nę, svei­ka­tos ap­sau­gą, dar anks­ti kal­bė­ti: „Bet jis bus. Dar rei­kia su­si­rink­ti da­bar­ti­nei ko­man­dai, vis­ką su­si­dė­lio­ti.“

N.Ce­siu­lis ga­li tu­rė­ti ir du pa­ta­rė­jus, to­kią tei­sę me­rams yra su­tei­ku­si jau ke­lin­tos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba, ta­čiau kol kas jis dar ne­tu­rin­tis kan­di­da­tū­rų: „Dar rei­kia pa­si­žiū­rė­ti, ko­kio­se sri­ty­se reik­tų pa­ta­rė­jų.“

Šarūnas Klė­ge­ris: „Pui­kiai su­vo­kiu, ko­kia at­sa­ko­my­bė lau­kia at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus.“

  Komentaras

  2019 05 30 siandien bus nauja info. TV filmavo Jazminu turgu 30 min. BUS AIŠKU AR LSDP MERAS CESIULIS, LSDP VICEMERE Jurgita šukevičienė, konservatorių vicemeras Šarūnas Klėgeris ( kuris sakė turėjo verslą prekiavo pas Gavelį turguj ) LSDP adm. direktor Rolandas Juonys VIEŠAI PRIEŠ KAMERAS susitikimo metu su verslininkais MELAVO, KAD P{ARKAVIMO VIETŲ NESUMAŽĖS prie Jazminų turgaus.

  Komentaras

  2007 m. LSDP mero Daugėlos vienas pirmų darbų buvo neteisėtai reikalauti, kad už leidimą statybai Treigys ( jo vadovaujama UAB Glass market ) sumokėtų 500 000 Lt. Po kelių metų Daugėlą išvedė su antrankiai. 2017 m. meras Grigaravičius liepė Treigiui, kad Jazminų turgaus aikštelę reikia perskelti pusiau, nes reikia jo svotui Celsiui. 2019 m. Grigaravičius antrą kartą meru netapo. 2019 m. naujas LSDP meras Cesiulis su Makštutienės žentu Matažinsku naujai planuoja Lazminų turgaus aikštelę, 50 smulkių verslininkų ir jų šeimos stresuoja. Panašu, kad jau iš pirmų darbų matyti, kad 2023 m. LSDP meras Cesiulis nebus perrinktas naujai.

  Komentaras

  Esmė kompetencijų nesimato. Ir nieko tuo neapgaus Alytuje per savivaldą. Apart save. Su didėjančiu gyventojų mažėjimu ir tuo pačiu mokesčių į biudžetą surinkimu. Per ką tik nervus kuo toliau -tuo labiau gadinsis. Nes stresai, kuriuos jazminų turgavietės prekybininkai jaučia, jie plečiasi per švietimo sistemą ir kitas likusias institucijas Alytuje. Kur dėl gyventojų mažėjimo toliau tęsiasi likusių valstybinių institucijų Alytuje pertvarkos mažinat likusių darbuotojų skaičių.. O rimta savivalda -tai ne vaikų lygio darželis.

  Komentaras

  Jūs Alytuje žiūrėkit kaip išvardintas problemas, ko patys nesugebat net išvardint ir sprendimų būdų siūlyt, spręst per savivaldą sėkmingai savo labui. Elgiantis kaip ir priklauso pagal LR Vietos savivaldos įstatymus. Ar pažiūrėkit per Darbo biržą kokius reikalavimus kelia Alytuje į eilinę vadybininko vietą ir sulyginkit - koks vaizdelis gausis. Nes kol kas per savivaldą - tamsuma... Per ką patys ir kenčia. Juk ir kur straipsnį rašo taryboje patvirtinti į atsakingus postus, pagal kompetencijas jie turi aiškiai dėstyt problemas ir jų konkrečius sprendimus. Ko kol kas.., o problemas jau reikia spręst. ir savo pačių labui. Nes kol kas vyksta per vieną dieną mažėja virš 3 alytiškių ir didėjančia seka. Kad ir dėl Jazminų turgavietės, vis tiek kol kas pirkėjų mažėja ir problemos nedingsta. O tai, kad į priekį eit per strategijų gerinimą nesimato - tai čia faktas už save kalbantis. Todėl kol kas per savivaldą kuo girtis ir neturi Alytus... Kaip ir valdžioje apie rimtas problemas per savivaldą nelabai su kuo ir kalbėt matosi... Nes kol kas paskui įvykius jie pasinėrę ir nelabai matosi, kad išeit į priekį bandytų... Nes, kad po liūties vėl Žaliosios gatvės šlaitas ten nuslinkęs- o gi senos problemos ir kiek tęstis gali..? Rodo - vejasi senos problemos...ir kaip bejėgiai. Kaip ir tegu paaiškina visuomenei, nuo kur šiais metais 1,9 milijono eurų numatytų paskolų mažint gražins? Kaip ir jei biudžete 17 milijonų eurų paskolų slegia, kaip kitos savivaldybės sparčiai mažina ar ir praktiška jau ir neturi. Vaikams į ateity nepalikdami bėdų.

  Komentaras

  Jau nors per komentarus drįsta atskiri alytiškiai prabilt. Kad miestas traukiasi, nyksta, mažėja gyventojų. Nors per pirmą šių metų ketvirtį net 8 savivaldybėse padaugėjo gyventojų. Reiškia įmanoma per savivaldą ir gerai vystytis. Tad kodėl alytiškiai nereikalauja iš savo pačios rinktos valdžios pradėt gerai vystytis? Juk pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) -meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būt rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių strategijų, programų projektai ir užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. Kad pasiektų reikiamus tikslus. - Kodėl dabar, kaip ir iš pirmo tarybos posėdžio galėjo teikt taryboje analizę, kad miestas nyksta. ir vietoj strategijoj numatytų neviršyt 4 procentų per metus gyventojų mažėjimo užsibrėžt - siekt sustabdyt gyventojų mažėjimą ir pasiekt gyventojų daugėjimą? Ką dalis savivaldybių jau sėkmingai vykdo. Ir teikt tai užtikrinančias strategijas tarybai tvirtint. Kur patvirtinus savivaldybė vykdo. Kodėl to nereikalauja alytiškiai ir valdžia iš savęs? Tik paskui įvykius nespėdami bedavoja nervindamiesi.

  Komentaras

  Alytus mažėja, traukiasi, išsivažinėja. Internete žmonės perka vis daugiau ir vis labiau pripranta prie interneto. Jaunimas atpranta nuo turgaus. Alytuj per 10 metų pasistatė labai daug prekybos centrų - Lidl, Norfa, Maxima. Ir jie sudaro aršią konkurenciją turgui. Prie turgaus atsidarė Mados angaras. Netoliese vietoj baldu Žuvinte atsidare puses turgaus dydžio konkuruojanti kiniečių rūbų parduotuvė. Nuo Alytaus netoli Kaunas, Vilnius - Alytiškiai važiuoja papramogauti į Akropolius, Megas, ten eina į kiną, dalyvauja Jamam. Turgus traukiasi, smulkiausiems verslininkams l sunku išlaikyti verslą. PVZ galėtų internete prakiaujantiems bent kžkokius mokesčius įvesti, bet neįveda. Smulkiausių turgaus prekiautojų nieks negina.... :(

  Komentaras

  Regis anos kadencijos taryboje savivaldybė nesumokėjo firmai dėl Pramonės parke steigimosi. Bet buvo paruošta skubos tvarka kompensuot rodo kaip stengiasi dėl kitų? o dėl savų.. ? vėl gi valdžioje gaunant gana didelius atlyginimus Alytaus mastu turi būt ir sparta bei kokybė daug didesnė. Su aiškiai siekiamu rezultatu gerint alytiškių bendrą gerovės lygį. Kaip dirbt įstatymuose aiškiai išdėstyta pagal konkrečias kompetencijas.- ir net konkrečiais atvejais. Ten nėra stengsiuosi, o yra konkreti savalaikė ir kokybiška analizė, ir atitinkami sprendimai. Ir turi būt užvestas visas savivaldybės aparatas tikslui pasiekt.

  Komentaras

  Pagal paskutinę informaciją, kur praeitą kadenciją taryba skyrė firmai 100n tūkstančių paramos ar kaip ten, kad įsikurt Alytaus pustuščiam pramonės parke ir įsteigtų apie 500 darbo vietų gavosi - įmonė atsisako šių planų. Ir pardavinėja šį sklypą. Į kurį dar alytiškiai iš savo praskolinto biudžeto primokėjo. Tad sėkmės ir toliau valdžioje mokintis, o likusiems po verslais vieni kitus per intrigas aust- matyt kitaip ir nesugebama? Trumpiau ar ne laikas Alytuje išsikabint juodas vėliavas per savivaldą? Kol dar yra kam?

  Komentaras

  Šiais laikais ir tarp savivaldybių stipri konkurencija. Kiek Alytus per savivaldą užsiklampina, tiek kitos Alytaus sąskaita į priekį paeina. Dabar klampinėjimas su kas dieną mažėja gyventojų ir didėja problemos išgyvent likusiems. Iš kart tik pradėjus dirbt atsakinguose postuose, kur atlyginimai gana dideli ir net verslams pavydu tokių, iš kart nėra kada mokintis. iš kart turi būt aiški raidos analizė ir siūlomos konkrečios strategijos gerinti. O čia mokosi, apie viską apvaliai.. Čia ne šiuolaikinės savivaldos tempai ir kokybė. Nes ir dėl turgaus galėjo svarstymą atidėt, perduot tarybos plėtros komitetui paanalizuot ir galimus sprendimų variantus siūlyt.. O čia kaip iš stresų nervinasi... Ko tam Alytuj nenori žmoniškai problemų spręst? Būtinai išnervins vieni kitus.. Sekins kiek jėgų turi. Tokie kaip besinykinantys.. Bet ir nėra kaip rimtos visuomenės vieningumo.

  Komentaras

  Alytus mažėja, traukiasi, išsivažinėja. Internete žmonės perka vis daugiau ir vis labiau pripranta prie interneto. Jaunimas atpranta nuo turgaus. Alytuj per 10 metų pasistatė labai daug prekybos centrų - Lidl, Norfa, Maxima. Ir jie sudaro aršią konkurenciją turgui. Prie turgaus atsidarė Mados angaras. Netoliese vietoj baldu atsidare puses turgaus dydžio konkuruojanti kiniečių rūbų parduotuvė. Nuo Alytaus netoli Kaunas, Vilnius - Alytiškiai važiuoja papramogauti į Akropolius, Megas, ten eina į kiną, dalyvauja Jamam. Turgus traukiasi, daug kas dirba nepelningai ir užsidaro.

  Komentaras

  Alytus valdyme kaip užkerėti. Jei galima sėkmingai vystytis, kad daugėtų gyventojų, bus priešingai. Kad mažėtų. Vieni kitiems nervus gadintų. Dirbtų ant laidotuvių biurų ir daktarų. Nes sergančių eilės ligoninėse didėja sparčiai. Reiškia šio turgaus paviljono vietoj anksčiau buvo kaip nesutvarkoma teritorija. Tada niekam neprisireikė šios žemės. Kaip šis verslininkas sutvarkė, atsirado kam jau reikia. Vis ant kitų įdirbių pasinaudot. Vėl per 10n metų vienintelis per savivaldą objektas kaip futbolo stadijonas buvo pabaigtas laiku ir be brokų. Tai ne prisikabino, kad kažkur dokumentacijos laiku nespėjo sutvarkyt ir kaip baisios bylos. kaip kiti objektai su uodegom, brokai .. ir nieko. Vadinasi Alytuje kaip smaugiamos miestui geros iniciatyvos. Kad nedrįstu. Net anose kadencijose buvo įmanoma Kvartalinę namų renovaciją ką dabar vyriausybė bando aktyvint užvest - ne su kaip įniršiu užslopins. Patys negebėdami per projektus dirbt, nepraeis kas ir gali. Tipo visi kapstykites po saujelės susireikšminusių interesais. Net ir nauja taryba užsibuksavus ant tų pačių dėlionių. Per ką praleidžia gan brangų laiką per savivaldą. Kaip kiti eina į priekį ir gana sėkmingai.

  Komentaras

  Miestas mažėja, traukiasi, išsivažinėja. Internete žmonės perka vis daugiau ir vis labiau pripranta prie interneto. Jaunimas atpranta nuo turgaus. Alytuj per 10 metų pasistatė labai daug prekybos centrų Lidl. Norfa, Maxima. Ir jie sudaro aršią konkurenciją turgui. Prie turgaus atsidarė Mados angaras. Zuvinte vietoj baldu atsidare puses turgaus dydžio kiniečių rūbų parduotuvė. Turgus traukiasi, daug kas dirba nepelningai ir užsidaro.

  Komentaras

  Dabar ir per paskutinę kadenciją Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybės sparčiai mažina paskolas ir sugeba pasiekt gyventojų didėjimą. Alytuje kol kas tęsiasi tempai - beveik po 3 gyventojus su kasdien mažėja. Jei nykimo tempai per metus 2 proc. su vektoriumi neviršyt 4 procentų. Reiškia kryptis -didėja gyventojų mažėjimas. Tad lyginant su kitom savivaldybėm, kur pasiekia gyventojų daugėjimą nepasakysi, kad alytiškiai atsakingi valdyme. Pati Jazminų turgavietė apstatyta didžiaisiais prekybos centrais. Per ką pačioje turgavietėje konkurencija - kaip išsilaikyt likusiems. Kita vertus mieste nemažai apleistų statinių ir teritorijų. Kaip ir ne jau nėra galimybių pasiūlyt kitų prekybos plotų ir kituose esančiuose prekybos centruose kur nelabai apkrauta. Sprendimų nemažai rimčiau žiūrint. O tai, kad situacijoje užsibuksavę -per ilgai... Kur kažin kur kelias geresnis, ar per savivaldą sėkmingai vystytis, ar nykt vieni kitiems paskutinius nervus...?

  Komentaras

  Cesiulis privačiam asmeniui Jeremičiui PADOVANOJO 4 DOVANAS, sudarė sąlygas gauti dovanų ar to siekė : 1....... SIGNATARŲ GATVĘ..... 2........... VANDENTIEKIO MAZGOS IŠKĖLIMO DARBUS, kurių vertė 50 - 100 000 EUR. ....3...... Sklypą, kuris sugriauna didesnę dalį automob aiksteles prie Jazminų turgaus ...........4..........savivaldybės teisės skyriui nurodė dokumentus tvarkyti Jeremičiaus naudai. 2019 05 23 Tarybos posėdy matyti, bet ne viskas apie tas 4 dovanas

  Komentaras

  Kokie interesai ( Z. Jeremičius ? ) sugriovė normalų pasiūlymą, kad Signatarų g., Matulaičio g. , aikštelės prie Jazminų turgaus pertvarkymo klausimąi būtų sprendžiami kai bus paskirtas adm direktorius ir vicemeras, kuruojantys šiuos klausimus. Skubiai buldozeriu prastūmė dovanos Jeremičiui įteikimo klausimą, o turgaus prekiautojų klausimo dėl aikštelės išsaugojimo nebaigė spręsti. Kike / kokių intersų yra / buvo, kad Jeremičiaus klausimas svarbiausias, o 50 smulkių verslininkų paliko nervuotis ir stresuoti, kol bus išspręstas jų klausimas.

  Komentaras

  Geriau būtų Laurą Radzevičiųtę iš Prienų primiesčių paskyrę pavaduotoja, jos pavaduotoju jurgį Krasnicką iš Simno. Proveržis būtų garantuotas. Skaidytų kaip šiferio lapai virš Paryžiaus. Po to už keliones mokėtų vienas kitam.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.