Vy­tuo­lis Va­lū­nas grįž­ta į bu­vu­sias pa­rei­gas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Gegužė 24
Vy­tuo­lis Va­lū­nas
Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį.“                           Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Nuo bir­že­lio 4-osios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju taps iki 2017-ųjų ko­vo pra­džios 21-erius me­tus šios ad­mi­nist­ra­ci­jos dar ne­re­or­ga­ni­zuo­tam Švie­ti­mo sky­riui va­do­va­vęs Vy­tuo­lis Va­lū­nas. Jis bir­že­lio 3-iąją bai­gia dar­bą kaip Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas, o ki­tą­dien Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­tu tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du per­ke­liams į mi­nė­tas pa­rei­gas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

„Jo pa­tir­tis bus la­bai rei­ka­lin­ga“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gos li­ko lais­vos da­bar­ti­nei jo ve­dė­jai Rim­vy­dai Ali­šaus­kie­nei pa­čios pra­šy­mu pa­si­trau­kus iš šio pos­to. Ji sky­riui va­do­vau­ja nuo 2017-ųjų rug­sė­jo pra­džios, o nuo bir­že­lio pra­džios R.Ali­šaus­kie­nė taps Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo vie­na iš pa­va­duo­to­jų.

Toks da­bar­ti­nės sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų pa­si­kei­ti­mas įtvir­tin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų spren­di­mu. Jų spren­di­mu V.Va­lū­nas tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du per­ke­lia­mas iš Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pos­tą bir­že­lio 4-ąją.

V.Va­lū­nas pa­tvir­ti­no, kad bir­že­lio pra­džio­je grįž­ta į bu­vu­sią dar­bo­vie­tę – mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį, juk Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riui va­do­va­vau 21 me­tus ir 3 mė­ne­sius. Tai dar­bo­vie­tė, ku­rio­je iš­dir­bau dau­giau­sia me­tų. Ma­nau, kad ir me­ras ma­ne pa­kvie­tė dėl tu­ri­mos pa­tir­ties.“

Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­kė, kad V.Va­lū­ną vėl tap­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ju pa­kvie­tė kaip žmo­gų, sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lą: „Jo kan­di­da­tū­ra ap­tar­ta ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je. Ma­nau, lau­kia švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka, ir jo pa­tir­tis švie­ti­mo sri­ty­je bus la­bai rei­ka­lin­ga.“

Pa­rei­gas pa­li­ko ša­lių su­si­ta­ri­mu

V.Va­lū­nas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tuo­me­čio Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pa­li­ko 2017-ųjų ko­vo pra­džio­je ša­lių su­si­ta­ri­mu su ta­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai va­do­va­vu­siu Vy­tau­tu Jast­rems­ku. Prieš šį su­si­ta­ri­mą ve­dė­jas kal­bė­jo ir su bu­vu­siu mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi.

Tuo me­tu iš V.Gri­ga­ra­vi­čiaus į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ves­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir į mies­to ta­ry­bą iš­rink­tų kai ku­rių na­rių bu­vo pa­si­gir­dę gar­sių kal­bų dėl švie­ti­mo tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo, daug kri­ti­kos pa­žer­ta Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui. Ta­čiau švie­ti­mo tin­klas pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­los me­tu taip ir ne­bu­vo op­ti­mi­zuo­tas.

V.Va­lū­nas yra sa­kęs, kad iš Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų pa­si­trau­kė ne sa­vo ini­cia­ty­va, bet tuo­me­čiam mies­to me­rui tuoj po inau­gu­ra­ci­jos pa­reiš­kęs, jei bus no­ri­ma, kad jam rei­kia pa­si­trauk­ti, jis tai ga­lin­tis pa­da­ry­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu.

Iš­ėjęs iš dar­bo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je jis at­si­dū­rė vals­ty­bės tar­ny­bos re­zer­ve ir il­gai be dar­bo ne­bu­vo, tu­rė­jo aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, o pa­si­rin­ko va­do­va­vi­mą Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui. Šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti 2017-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je.

„Jau­čiuo­si jau pa­kan­ka­mai pa­dir­bė­jęs Laz­di­jų kraš­te, vis­gi kas­dien iš Aly­taus į Laz­di­jus ir at­gal rei­kia nu­va­žiuo­ti ne­ma­žai ki­lo­met­rų, ap­si­spren­džiau pa­si­rink­ti dar­bą Aly­tu­je“, – tvir­ti­no 58-erių V.Va­lū­nas.

Jis Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs is­to­ri­jos dės­ty­to­jo iš­si­la­vi­ni­mą ir pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­ją. Dau­giau kaip 25-erius me­tus pri­klau­so Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riui.

Vy­tuo­lis Va­lū­nas: „Ma­ne pa­kvie­tė grįž­ti me­ras. Ver­ti­nau tris pa­siū­ly­mus Aly­tu­je, ži­no­ma, jie vi­si su­si­ję su švie­ti­mo sri­ti­mi, bet pa­si­rin­kau da­bar­ti­nį. Ma­nau, kad šio­je sri­ty­je tu­riu di­džiau­sią pa­tir­tį.“                           Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

  Komentaras

  Patirtis patirtim. Bet dėl švietimo pertvarkų, kur visos savivaldybės reaguojant į gyventojų mažėjimą pasidarė, Alytuj problema daug paprastesnė. Reiškia klausimus dėl švietimo pertvarkų tarybai gali teikt pagal tarybos veiklos Reglamento 104 p. tik savivaldybės administracijos direktorius, 27 tarybos nariai įskaitant ir merą -tarybos narį, savivaldybės kontrolierius. Pats švietimo skyriaus vedėjas, nežiūrint kas tam poste bebūtų, jis tik sprendimo projektą gali teikt savivaldybės administracijos direktoriui. Vykdydamas pagal kompetenciją pareigas. Pagal kurias jam kas mėnesį ateina informacija apie būklę visose švietimo įstaigose. Kur kiekviena įstaiga kas mėnesį teikia ataskaitas su analize ir pasiūlymais švietimo skyriaus kuruojančiam specialistui. Tas savo range analizuoja ir su pasiūlymais teikia švietimo skyriaus vedėjui. Anas vėl apibendrintai analizuoja ir siūlymus teikia savivaldybės administracijos direktoriui. O šis, jei trūksta kompetencijos patiems spręst, teikia siūlymus tarybai svarstyt. Tai yra labai paprasta. Iš ko aišku, kad tikslią informaciją apie kas mėnesį -per metus -per kadenciją mažėjantį mokinių skaičių jie žino. ir susiduria su situacija. Bet per partijas pagrinde dominuoja pedagogai. Jie gerai organizuoti ir priešingai nei verslininkai kur per rinkimus beveik atvirai špyguojasi, pedagogai kultūringai esmėj po kelias partijas pasiskleidę. Šiuo metu tai socdemų ir konservatorių partijos. Vyraujančios taryboje ir valdžioje. Ir čia sustoja iniciatyvos iki šiol. Kur jaučiasi bendra miesto problema. Daugelis prieš pensijinio amžiaus ir nėra kur eit. Su verslais Alytuj striuka -bankrotais alsuoja. Vienok jau daugėja mokyklų, kur dėl mokinių mažėjimo vis tiek daugėja pedagogų, kur pamokų neužtenka visiems. Reiškia nervai, kas bus ryt/poryt. Ir čia V.V. patirtis -nieko nauja. Anose kadencijose ne kartą perspėjo tarybą, reikia švietimo pertvarkų, arba link bankroto artėja... Ir tą puikiai žino dauguma šios tarybos narių. Kurie, visi 27 tarybos nariai, būtent ir ATSAKINGI už kas vyksta, ir kas vyks švietime? O V.V. nėra tarybos narys. Ir už tarybos išimtinę kompetenciją sprendimų priimt negali. Taip sakant Alytuje mada bėgt nuo problemos ją didinant - na kiek gi galima? Apsimetinėt patiems sau sunkinant.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.