Nr. 60 (13583)

2021-06-01

„Alytaus naujienų“ numeryje 60 (13583) skaitykite:

 • Kad ga­liu mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du – ne­si­skun­džiu, tik la­bai nu­vi­lia jo (ne)ko­ky­bė ir pa­mo­kų bei vi­so pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mas
 • Gy­vas mo­ky­ma­sis man yra daug ge­riau ne­gu nuo­to­li­nis
 • Nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si pliu­sai ir mi­nu­sai – iš moks­lei­vės (-ių) per­spek­ty­vos
 • Nau­jo­ji pa­tir­tis
 • Da­ry­ti vis­ką kar­tu, o ne vie­nam at­ski­rai, yra daug links­miau
 • Nuo­to­li­nis mo­ky­mas šiuo me­tu yra pa­to­ges­nis ir sau­ges­nis mo­ky­mo­si me­to­das
 • Il­ma Skuo­die­nė: ka­ran­ti­no pa­sek­mės vai­kams ke­lia di­džiu­lį ne­ri­mą, pa­dė­ki­me jiems at­si­ties­ti
 • Aly­taus „Var­sos-Stron­gla­so” ran­ki­nin­kai
 • Lie­tu­vo­je – an­tri, Bal­ti­jos ša­ly­se – ket­vir­ti
 • Aš­tuo­ni spor­ti­nin­kai – try­li­ka ap­do­va­no­ji­mų
 • Aly­taus lan­ki­nin­kai iš­vy­ko ko­vo­ti dėl olim­pi­nių ke­lia­la­pių
 • Gar­bės pi­lie­čio var­das – An­ta­nui Jo­nui Min­ke­vi­čiui
 • Tre­čia­die­nį Sei­me ati­da­ro­ma Kęs­tu­čio Či­lins­ko at­mi­ni­mui skir­ta pa­ro­da, ša­lia Ne­ries Žvė­ry­ne at­si­ras at­mi­ni­mui skir­tas suo­le­lis
 • Ho­li­vu­do ak­to­rė pla­nuo­ja at­vyk­ti į Dau­gus
 • Aly­taus įmo­nė­se be­si­lan­kan­tis me­ras do­mi­si, kaip jas pa­vei­kė pan­de­mi­ja, ko­kie iš­šū­kiai iš­ky­la bei kuo ga­li pa­dė­ti
 • Au­to­bu­sai va­žiuos kiek­vie­ną die­ną be per­trau­kų
 • Bran­dos eg­za­mi­nus lai­kys 701 Aly­taus mies­to abi­tu­rien­tas
 • Tvar­kys dvie­jų švie­ti­mo įstai­gų lau­ko ap­lin­ką
 • Ko­mu­na­li­niai dar­bai se­niū­ni­jo­se: tvar­ko­mi ke­liai, bus pro­jek­tuo­ja­mas ša­li­gat­vis
 • Aly­taus ra­jo­no jau­nie­ji šau­liai – Šv. Jo­kū­bo ke­lio am­ba­sa­do­riai
 • Čes­lo­vo Mi­lo­šo pėd­sa­kais

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasirašė pavedimą, kad nebūtų taikomos sankcijos pareiškėjams, kurie 2021 m.

Eks­per­tų gru­pės ir vi­suo­me­nės at­sto­vai su­jun­gė vi­są sa­vo pa­tir­tį ir jė­gas įgy­ven­din­da­mi Na­cio­na­li­nį miš­kų su­si­ta­ri­mą (NMS), ku­riuo jau iki šių me­tų rug­sė­jo bus...
Kai Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė paskelbė, kad vienas iš jos prioritetų yra Tūkstantmečio mokyklų programa, daug žmonių tik gūžtelėjo pečiais. Apie kokius tūkstantmečius...
Bir­že­lio 2 die­ną, tre­čia­die­nį, 15 val. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės gy­nė­jų ga­le­ri­jo­je įvyks fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos, ku­ri skir­ta švie­saus at­mi­ni­mo Sei­mo na­riui,...

No­rin­tiems kur­ti trum­pą­sias mais­to tie­ki­mo gran­di­nes ir gau­ti pa­ra­mą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri ge­rą ži­nią.

Šiuo, pasaulyje gana neramiu laiku, sveikata ir gera savijauta sulaukia visų dėmesio, kaip niekada anksčiau. Ir nors tai buvo patys didžiausi daugumos žmonių prioritetai dar iki pasaulinės pandemijos,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.