Tre­čia­die­nį Sei­me ati­da­ro­ma Kęs­tu­čio Či­lins­ko at­mi­ni­mui skir­ta pa­ro­da, ša­lia Ne­ries Žvė­ry­ne at­si­ras at­mi­ni­mui skir­tas suo­le­lis (0)

Cilinsko paroda
Bir­že­lio 2 die­ną, tre­čia­die­nį, 15 val. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Lais­vės gy­nė­jų ga­le­ri­jo­je įvyks fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos, ku­ri skir­ta švie­saus at­mi­ni­mo Sei­mo na­riui, ad­vo­ka­tui Kęs­tu­čiui Či­lins­kui at­min­ti, ati­da­ry­mas.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­vaus K.Či­lins­ko ar­ti­mie­ji, po­li­ti­nės ir vi­suo­me­ni­nės veik­los ben­dra­žy­giai. Pa­ro­dos ati­da­ry­mą nu­ma­to­ma tie­sio­giai tran­sliuo­ti Sei­mo in­ter­ne­to pus­la­py­je lrs.lt bei Sei­mo „You­Tu­be“ pa­sky­ro­je „At­vi­ras Sei­mas“ (nuo­ro­da https://you­tu.be/ENz8eYe­du­zA )

Pa­ro­dą bus ga­li­ma ap­lan­ky­ti iki bir­že­lio 15 d.

Pra­bė­go de­šimt­me­tis, kai ana­pi­lin iš­ly­dė­jo­me tei­si­nin­ką, ad­vo­ka­tą, žmo­gaus tei­sių ir vie­šo­jo in­te­re­so gy­nė­ją, Sei­mo na­rį ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­rį Kęs­tu­tį Či­lins­ką, ta­čiau iš nau­jo per­ver­čiant K.Či­lins­ko straips­nius, jo, kaip tei­si­nin­ko, žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo, vi­suo­me­ni­nin­ko, tel­ku­sio pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, įžval­gas, pri­si­me­nant siū­ly­mus ir prin­ci­pin­gus pa­si­sa­ky­mus, aki­vaiz­du, kad tai, kas skau­dė­jo, kuo rū­pin­ta­si, šian­dien tiek pat ak­tu­a­lu, kaip bu­vo prieš de­šimt­me­tį.

„K.Či­lins­ko idė­jos apie pro­ku­ra­tū­ros, teis­mų sis­te­mos per­tvar­kas, vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą, žmo­gaus tei­ses, val­džios at­skai­to­my­bę, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės kū­ri­mą yra ak­tu­a­lios ir šian­dien“, – tei­gia vie­nas pa­ro­dos ini­cia­to­rių Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas.

„Esa­me at­sa­kin­gi už tai, kas vyks­ta Tau­to­je, vals­ty­bė­je“, – 2009 spa­lio 19 d. de­mo­kra­tinio ju­dė­ji­mo vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me pri­mi­nė K.Či­lins­kas. Ši at­sa­ko­my­bė bu­vo jo gy­ve­ni­mas. Vi­sa­da, kiek­vie­na­me žings­ny­je sa­vo iš­skir­ti­nę eru­di­ci­ją, gi­lias tei­si­nin­ko ži­nias K.Či­lins­kas au­ko­jo žmo­nėms, vie­šam in­te­re­sui, Lie­tu­vai.

Po pa­ro­dos ati­da­ry­mo, 18 val. Žvė­ry­ne, prie Ne­ries, K. Či­lins­ko at­mi­ni­mui bus pa­so­din­tas ąžuo­liu­kas, at­mi­ni­mo len­te­le pa­žy­mė­tas vie­nas iš suo­le­lių.

 

Edi­ta Mi­la­še­vi­čiū­tė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.