Pra­si­dė­jo Na­cio­na­li­nis miš­kų su­si­ta­ri­mas: ar pa­vyks ras­ti kom­pro­mi­są? (2)

Ap­lin­kos mi­nist­ras Si­mo­nas Gent­vi­las.
Ap­lin­kos mi­nist­ras Si­mo­nas Gent­vi­las.
Eks­per­tų gru­pės ir vi­suo­me­nės at­sto­vai su­jun­gė vi­są sa­vo pa­tir­tį ir jė­gas įgy­ven­din­da­mi Na­cio­na­li­nį miš­kų su­si­ta­ri­mą (NMS), ku­riuo jau iki šių me­tų rug­sė­jo bus sie­kia­ma su­tar­ti dėl il­ga­lai­kės su­ba­lan­suo­tos miš­kų po­li­ti­kos kryp­ties, at­sa­ky­ti į skir­tin­gų in­te­re­sų gru­pių ke­lia­mus klau­si­mus apie tai, ko­kius miš­kus tu­rė­si­me at­ei­ty­je.

Lau­kia su­dė­tin­gas pro­ce­sas

 

NMS yra pir­mo­ji to­kia ini­cia­ty­va Lie­tu­vo­je, ku­ri kvie­čia sis­te­mi­nio dia­lo­go Fu­tu­re Se­arch me­to­du vi­sas su­in­te­re­suo­tas ša­lis sės­ti prie de­ry­bų sta­lo. Su­si­ta­ri­mo pro­ce­se da­ly­vau­ja skir­tin­gos vi­suo­me­nės ir eks­per­tų gru­pės (po­li­ti­nė, eko­no­mi­nė, so­cia­li­nė ir eko­lo­gi­nė) tam, kad bū­tų iš­girs­tos vi­sos pu­sės bei pa­vyk­tų ras­ti ge­riau­sią vi­suo­me­nei ir miš­kams spren­di­mą.

 

Kaip sa­kė ap­lin­kos mi­nist­ras Si­mo­nas Gent­vi­las, ga­li­me pri­si­min­ti tik ke­le­tą fun­da­men­ta­lių sėk­mės is­to­ri­jų, kai pa­vy­ko įgy­ven­din­ti na­cio­na­li­nius su­si­ta­ri­mus. Čia po­li­ti­kas mi­ni ne­ra­šy­tą tau­tos su­si­ta­ri­mą dėl Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės Są­jū­džio me­tu, po­li­ti­nį su­si­ta­ri­mą siek­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo NA­TO part­ne­rys­tė­je ir su­si­ta­ri­mą įsto­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gą bei skir­ti 2 proc. BVP gy­ny­bai fi­nan­suo­ti, kai Lie­tu­vai ki­lo iš­ori­nės grės­mės. Kaip ro­do is­to­ri­ja, pa­pras­tai to­kie su­si­ta­ri­mai bū­na su­dė­tin­gai pa­sie­kia­mi ir tik re­tais at­ve­jais sėk­min­gi.

 

„Da­bar mes, Lie­tu­vos vi­suo­me­nė, tu­ri­me kar­tu nu­spręs­ti, ko­kiu ke­liu ei­si­me į prie­kį. Pri­min­siu, kad pra­ėju­siuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se 2019 me­tais abu kan­di­da­tai – tiek iš­rink­tas pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, de­kla­ra­vęs na­cio­na­li­nių su­si­ta­ri­mų po­rei­kį, tiek da­bar­ti­nė prem­je­rė In­gri­da Ši­mo­ny­tė, ėju­si su rin­ki­mi­niu šū­kiu „Su­si­tar­ki­me pa­ga­liau!“, de­kla­ra­vo tą pa­tį – bū­ti­ny­bę su­si­tar­ti“, – kal­bė­jo mi­nist­ras S. Gent­vi­las.

Sie­kiant NMS yra nau­do­ja­mas ben­dra­kū­ros pro­ce­sas, ku­ris ypa­tin­gas tuo, kad nė­ra jo­kio aukš­čiau esan­čio or­ga­no, spren­džian­čio, kas ir kaip vyks­ta pro­ce­so me­tu.

 

Nuo gi­rių svar­bos iki me­die­nos par­da­vi­mo klau­si­mų

 

NMS ne­se­niai star­ta­vo pir­muo­ju įva­di­niu ren­gi­niu, ku­ria­me pa­si­sa­kė vi­si da­ly­viai ir bu­vo iš­kel­ti svar­biau­si klau­si­mai. Dis­ku­si­jos da­ly­viai sa­kė, kad kal­bant apie miš­kus ša­ly­je kol kas trū­ko aiš­kios vi­zi­jos bei pla­no, ku­ris api­brėž­tų vi­sų at­sa­ko­my­bes.

 

Kaip svar­biau­si klau­si­mai iš­skir­ti su miš­kais su­si­ju­sios tei­sė­kū­ros sta­bi­li­za­vi­mas, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų kir­ti­mas, ne­me­die­ni­nis miš­ko po­ten­cia­las, pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų ke­lia­mi klau­si­mai dėl kom­pen­sa­ci­jų už ūki­nin­ka­vi­mo ri­bo­ji­mus sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, sen­gi­rės ir jau­nuo­ly­no svar­bos api­brė­ži­mas, me­die­nos eks­por­tas ir kt.

 

Taip pat pa­ste­bė­ta, kad Lie­tu­vos miš­kų si­tu­a­ci­ja nė­ra blo­ga. Me­džių už­au­ga dau­giau nei iš­ker­ta­ma, o per pra­ėju­sius 100 me­tų miš­kų plo­tai ša­ly­je net pa­dvi­gu­bė­jo. Tuo tar­pu me­de­ly­nuo­se su­kaup­tos me­die­nos kie­kis iš­au­go dau­giau nei tris kar­tus. Tai ro­do ir di­de­lį miš­kų po­ten­cia­lą.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie NMS ir pla­nus ra­si­te in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.na­cio­na­li­nis­mis­ku­su­si­ta­ri­mas.lt.

 

NMS    AM

Užs. Nr. 069

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O mărturie uimitoare despre un jucător care mi-a adus soțul înapoi la mine. Numele meu este May Lookman, locuiesc în Marea Britanie și sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și grijuliu, cu doi copii. O mare problemă a apărut în familia mea acum șase luni, între mine și soțul meu. Atât de îngrozitor încât a dus cazul în instanță pentru divorț. a spus că nu a mai vrut să rămână niciodată cu mine și că nu mă mai iubește. Așa că a plecat de acasă și i-a determinat pe mine și pe copiii mei să suferim dureri severe. Am încercat tot posibilul să-l recuperez după multe cerșetori, dar fără rezultat. și a confirmat că și-a luat decizia și nu a mai vrut să mă mai vadă. Așadar, într-o seară, când mă întorceam de la serviciu, am întâlnit un vechi prieten de-al meu care l-a întrebat pe soțul meu. Așa că i-am explicat totul, așa că mi-a spus că singurul mod în care aș putea să-l recuperez pe soțul meu era să vizitez un jucător de vrăji, pentru că a funcționat și pentru el. Așa că nu am crezut niciodată în vraja, dar nu am avut de ales decât să-i urmez sfatul. Apoi mi-a dat adresa de e-mail a jucătorului de vrăji pe care l-a vizitat. {ogunomospellcaster@gmail.com}. Așadar, în dimineața următoare, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o, iar vrăjitorul m-a asigurat că îl voi recupera pe soțul meu a doua zi. Ce afirmație uimitoare !! Nu am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce trebuie să fac. Apoi a doua zi dimineață, atât de surprinzător, soțul meu, care nu mă sunase în ultimele șase luni, mi-a sunat să-mi anunțe că se întoarce. Așa că s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala și durerea pe care mi le-a provocat mie și copiilor mei. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât în ​​trecut, cu ajutorul unui jucător de vrăji. Prin urmare, vă voi sfătui să-l vizitați cu amabilitate pe marele Dr. Ogun Omo dacă vă aflați într-o astfel de stare sau dacă aveți vreo problemă legată de „readucerea fostului dvs. înapoi. Deci, mulțumesc dr. Ogun Omo pentru că mi-a adus soțul înapoi și am adus din nou bucurie familiei mele. {ogunomospellcaster@gmail.com}
  De asemenea, vindecă și readuce EX înapoi,
  1 leac pe bază de plante HIV / ADIS.
  2 Tratamentul cancerului pe bază de plante.
  3 Curățarea rupturii articulației.
  4 herpes vindecă ierburi.
  5 feluri de orez jeleu.
  6 HPV leac de plante medicinale.
  7 Vindecarea diabetului.
  8 recuperează-ți fostul.
  9 Vraja sarcinii.
  10 cura HTP.
  11 Vindecarea aerului hepatitic.
  12 Covid 19 coronia vires cure.
  13) Tratamentul astmului.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.