Trumposioms maisto tiekimo grandinėms šiemet – 7 mln. Eur (0)

No­rin­tiems kur­ti trum­pą­sias mais­to tie­ki­mo gran­di­nes ir gau­ti pa­ra­mą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tu­ri ge­rą ži­nią. Šie­met ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti bus skir­ta ne 4 mln. Eur, o 7 mln. Eur.

Pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­mo­nės „Ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma trum­poms tie­ki­mo gran­di­nėms ir vie­tos rin­koms ska­tin­ti vie­tos lyg­me­niu“ ski­ria­ma ūki­nin­kams, ko­o­pe­ra­ty­vams, že­mės ūkio ben­dro­vėms ir ki­tiems pri­va­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems su­stip­rin­ti sa­vo pro­duk­ci­jos kon­ku­ren­cin­gu­mą vie­tos rin­ko­je.

Šiai veik­los sri­čiai per­ei­na­muo­ju 2021–2022 m. lai­ko­tar­piu skir­ta 11 mln. Eur. Iš jų 3 mln. Eur nu­ma­ty­ti re­gio­ni­niams lo­gis­ti­kos cen­trams kur­ti.

Šių me­tų pa­raiš­kų pri­ėmi­mui ke­tin­ta skir­ti 4 mln. Eur, ta­čiau nu­spręs­ta ne­dels­ti ir pra­plės­ti trum­pų­jų mais­to tie­ki­mo gran­di­nių mas­tą, įtrau­kiant ir lo­gis­ti­kos cen­trų kū­ri­mą.

Tad sky­rus pa­pil­do­mus 3 mln. Eur, ben­dra 2021 m. pa­raiš­kų pri­ėmi­mui skir­ta su­ma su­da­rys 7 mln. Eur.

Pa­raiš­kos pa­gal šios prie­mo­nės veik­los sri­tį bus pri­ima­mos nuo lie­pos 12 d. iki rug­sė­jo 10 d.

 

KPF logo

 

Užs. Nr. 072

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.