Nr. 56 (13726)

2022-05-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 56 (13726) skaitykite:

 • Tur­to prie­var­ta­vi­mu kal­tin­tas ir iš­tei­sin­tas ver­sli­nin­kas: „Su­si­do­ro­ji­mas tei­sė­sau­gos ran­ko­mis ne­iš­de­gė”
 • Lietuvos kul­tū­ros sos­ci­nė Aly­tus ža­da nu­ste­bin­ti šiuo­lai­kiš­ka gim­ta­die­nio šven­te su dzū­kiš­ku prie­sko­niu
 •  
 • Pa­svei­ki­no ju­bi­lie­jų pro­ga
 • Va­sa­rą Aly­tu­je vai­kai ga­lės pra­mo­gau­ti še­šio­li­ko­je sto­vyk­lų
 • Ver­tę tau su­tei­kia ne ge­bė­ji­mas nu­ga­lė­ti ki­tus, bet mei­lė tam, kas esi
 • Laz­di­jų kraš­te pa­gerb­ti Lie­tu­vos par­ti­za­nai
 • Pa­jus­ti Me­ką – tai švęs­ti kas­die­ny­bę...
 • „Tėk­mės” po­pie­tė Mo­ti­nos die­nai: skam­bė­jo dai­nos pos­mai, akį trau­kė kruopš­tūs rank­dar­biai
 • Emo­ci­nis per­fek­cio­niz­mas – ku­ras ne­ri­mui
 • Es­ti­jos šiuo­lai­ki­nio cir­ko spek­tak­lis ke­liaus po Lie­tu­vos mies­tus!
 • Pie­ši­nių kon­kur­so „Sau­gus eis­mas ke­ly­je 2022” nu­ga­lė­to­jas – ir But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ki­nys
Šio mė­ne­sio pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­trau­kė pa­tal­pų te­at­re nuo­mos su­tar­tį su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­ta vie­šą­ja įstai­ga spor­to...
2019 me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­tu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 71 tūkst. 55 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. 1 tūkst. Aly­taus mies­to...
Ste­bė­da­mas sun­kius Va­ka­rų vals­ty­bių trūk­čio­ji­mus, ne­su­ge­bė­ji­mą su­si­tar­ti dėl pa­čių skaus­min­giau­sių ag­re­so­rei Ru­si­jai skir­tų eko­no­mi­nių sank­ci­jų – naf­tos ir...
Gegužės 13-ąją vykusiame Lietuvoje veikiančių karo pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centrų atstovų pasitarime, dalyvaujant savivaldybių administracijų ir Vidaus reikalų ministerijos vadovams,...
„Svenheim Alytaus pusmaratonis“ ir toliau tęs bendradarbiavimą su UAB „Stora Enso Lietuva“, prisidėsiančia prie aktyvaus gyvenimo populiarinimo. „Stora Enso Lietuva“ lieka 600 m šeimos bėgimo trasos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.