Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo mies­te spren­di­mai. Ar jie su­tam­pa su Aly­taus mies­to vi­zi­ja? (4)

Dau­gia­aukš­tės ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Pliu­sai: tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga. Mi­nu­sai: nė­ra es­te­tiš­ka ap­lin­kos ben­drai vi­zu­a­li­za­ci­jai (men­ta­li­te­to ir ne­įpras­tu­mo klau­si­mas, bet jis lai­ki­nas), spren­di­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių įren­gi­mo lė­šų.
Dau­gia­aukš­tės ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Pliu­sai: tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga. Mi­nu­sai: nė­ra es­te­tiš­ka ap­lin­kos ben­drai vi­zu­a­li­za­ci­jai (men­ta­li­te­to ir ne­įpras­tu­mo klau­si­mas, bet jis lai­ki­nas), spren­di­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių įren­gi­mo lė­šų.
2019 me­tų pa­bai­gos Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­tu­je bu­vo re­gist­ruo­ti 71 tūkst. 55 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai. 1 tūkst. Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų te­ko 494 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, o 1 tūkst. Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų – 565 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai.

Tai tik šiek tiek dau­giau ne­gu ša­lies vi­dur­kis (1 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 466 in­di­vi­du­a­lie­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai). Au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mas iš­lie­ka vie­na opiau­sių šio lai­ko did­mies­čio pro­ble­mų, mat au­to­mo­bi­lių skai­čius di­dė­ja, o plo­to jiems sta­ty­ti dėl ur­ba­ni­za­ci­jos – ma­žė­ja.

Ap­žvelg­si­me, ko­kie ga­li­mi spren­di­mai šioms pro­ble­moms ma­žin­ti. Spren­di­mų ieš­ko­ma nuo­la­tos, jie pa­teik­ti ir 2018 me­tais pa­tvir­tin­ta­me Aly­taus mies­to dar­naus ju­du­mo veiks­mų pla­ne, ta­čiau lai­kas bė­ga, ir si­tu­a­ci­ja kei­čia­si grei­čiau ne­gu įgy­ven­di­na­mi jau nu­ma­ty­ti spren­di­mai.

Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tų plėt­ros prie dau­gia­bu­čių kie­muo­se spren­di­mai.

 

Spren­di­mais sie­kia­ma at­lais­vin­ti gat­vių va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, kad au­to­mo­bi­liai ne­bū­tų sta­to­mi ant ža­lių­jų ve­jų ir drau­džia­mo­se vie­to­se:

1. Pra­plės­ti prie dau­gia­bučių esa­mas au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­les. Pra­pla­tin­ti gat­ves ir įva­žia­vi­mus į dau­gia­bučių aikš­te­les, pra­plė­ti­mo vie­to­se įren­giant au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tas.

Pliu­sai: san­ty­ki­nai ne­di­de­li įren­gi­mo kaš­tai.

Mi­nu­sai: rei­kia pa­pil­do­mos vie­tos, ma­žė­ja ža­lių­jų, vi­suo­me­ni­nėms reik­mėms skir­tų plo­tų.

2. Dau­gia­aukš­tės ant­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės.

Pliu­sai: tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga.

Mi­nu­sai: nė­ra es­te­tiš­ka ap­lin­kos ben­drai vi­zu­a­li­za­ci­jai (men­ta­li­te­to ir ne­įpras­tu­mo klau­si­mas, bet jis lai­ki­nas), spren­di­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių įren­gi­mo lė­šų.

3. Dau­gia­aukš­tės po­že­mi­nės au­to­ma­ti­zuo­tos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lės.

Pliu­sai: ne­ga­di­na ben­dro ap­lin­kos vaiz­do, pa­di­dė­ja au­to­mo­bi­lio sau­ga, tau­po­mas už­sta­ty­mo plo­tas.

Mi­nu­sai: bran­giau, pa­ly­gin­ti su ant­že­mi­nė­mis au­to­ma­ti­zuo­to­mis par­ka­vi­mo sis­te­mo­mis, ne­ga­li­ma sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių su du­ji­ne įran­ga, rei­ka­lin­ga prieš­gais­ri­nė sis­te­ma, truk­do po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos.

4. Rei­kė­tų su­pap­ras­tin­ti au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lių įren­gi­mo prie dau­gia­bučių tvar­ką, di­din­ti fi­nan­suo­ja­mą aikš­te­lėms įreng­ti lė­šų da­lį.

 

Au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tų mies­to cen­tri­nė­je da­ly­je ir prie vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų spren­di­mai.

 

Spren­di­mais sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas at­vyks­tan­tiems sve­čiams, in­te­re­san­tams ir lan­ky­to­jams pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius mies­to cen­tri­nė­je da­ly­je, prie vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų ir ma­žin­ti oro tar­šą:

1. Vie­nas iš spren­di­mo bū­dų – ap­mo­kes­tin­ti sta­ty­mo vie­tas mies­to cen­tre dar­bo die­no­mis. Sie­kiant iš­veng­ti au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ap­lin­ki­niuo­se kie­muo­se, įreng­ti au­to­ma­ti­nius už­tva­rus. Kaip kom­plek­si­nis spren­di­mas to­kiu at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti už mies­to įreng­ta ne­mo­ka­ma au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­lė, iš ku­rios bū­tų ga­li­ma ope­ra­ty­viai pa­siek­ti rei­kia­mą įstai­gą, ir su­si­sie­ki­mo lai­kas bei kaš­tai tu­ri bū­ti žen­kliai ma­žes­ni ne­gu au­to­mo­bi­lio lai­ky­mas ša­lia vi­suo­me­ni­nio pa­sta­to ar­ba ap­krau­tos vie­tos. Su­si­sie­ki­mas vyk­do­mas eko­lo­giš­ku trans­por­tu.

2. Ap­svars­ty­ti, ko­kius sa­vi­val­dy­bės sky­rius, ku­riuo­se di­džiau­sias lan­ky­to­jų srau­tas, iš­kel­ti iš mies­to cen­tro ar­ba ir vi­są sa­vi­val­dy­bę.

3. Ri­bo­ti di­des­nių pre­ky­bos cen­trų at­si­ra­di­mą mies­to cen­tre ir pri­ei­go­se, jei­gu ne­iš­spren­džia­mos au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos.

4. Įreng­ti mo­ka­mas po­že­mi­nes ir ant­že­mi­nes au­to­ma­ti­zuo­tas au­to­mo­bi­lių aikš­te­les.

5. Įves­ti par­ka­vi­mo ri­bo­ji­mą au­to­mo­bi­liams ly­gi­nė­mis ir ne­ly­gi­nė­mis mė­ne­sio die­no­mis pa­gal au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio pas­ku­ti­nį skaičių (dar nė­ra to­kio ke­lio žen­klo, bet, esant bū­ti­ny­bei, ga­li­ma ini­ci­juo­ti jo įtei­si­ni­mą).

6. Ri­bo­ti au­to­mo­bi­lių eis­mą mies­te, pri­klau­so­mai nuo jų tar­šos.

7. Plės­ti esa­mas au­to­mo­bi­lių aikš­te­les.

8. Pri­va­lo­mas po­že­mi­nės ar­ba au­to­ma­ti­zuo­tos ant­že­mi­nės au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės įren­gi­mas sta­to­miems nau­jiems pa­sta­tams mies­to cen­tre.

9. Plė­to­ti esa­mo vie­šo­jo trans­por­to funk­cio­na­lu­mą ir pa­trauk­lu­mą. Ga­li­mi spren­di­mo bū­dai: ma­žin­ti vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­to kai­ną sub­si­di­juo­jant, at­si­sa­ky­ti mo­kesčio tam tik­rais marš­ru­tais ar­ba tiks­li­nėms ke­lei­vių gru­pėms, pa­da­ry­ti vie­šą­jį trans­por­tą ne­mo­ka­mą, de­rin­ti marš­ru­tų in­ten­sy­vu­mą.

10. Pro­pa­guo­ti, ska­tin­ti dar­buo­to­jus į dar­bą vyk­ti vie­nu au­to­mo­bi­liu ar vie­šuo­ju trans­por­tu.

11. Plė­to­ti ir pro­pa­guo­ti su­si­sie­ki­mo dvi­račiais pa­trauk­lu­mą, die­giant ir plė­to­jant dvi­račių su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­rą.

Tu­rė­tų bū­ti įves­tas rei­ka­la­vi­mas, įren­giant nau­jas au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­les, nu­ma­ty­ti/įreng­ti elek­tro­mo­bi­lių kro­vi­mo sto­te­les, at­ves­ti elek­tros įva­dą.

Pa­pras­tai veiks­min­giau­sias bū­na kom­plek­si­nis spren­di­mas, pri­im­tas at­li­kus iš­sa­mią stu­di­ją. Pa­grin­di­nė tai­syk­lė, ku­ria rei­kia va­do­vau­tis, kei­čiant vi­suo­me­nė­je nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką: pa­teik­ti al­ter­na­ty­vas, ku­rios tu­ri bū­ti pa­trauk­les­nės nu­si­sto­vė­ju­siai tvar­kai, ir pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tai da­ro­ma, pa­teik­ti il­ga­lai­kius tiks­lus, pliu­sus, mi­nu­sus bei vi­sa­da už­tik­rin­ti vie­šu­mą.

 

Aly­taus kraš­to moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pre­zi­den­tas, Aly­taus ko­le­gi­jos do­cen­tas dr. Ry­tis Zaut­ra

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Reikia tik kantrybės , dar po 5 - 10 metu alytui neliks gyventoju , ištuštės ir esamos apytuštės gatvės [ beje butu kainos ir toliau sparčiai kils , ka norėt - paspirtukai juk ir ---dukai]

  Komentaras

  tik problema buvo ir bus.Jau dabar stipriai mazinami zalieji plotai prie daugiabuciu,irengiant vis daugiau vietu automobiliams,o aiksteles tampa panasios i automobiliu turgu.Verkia,kad blogas gyvenimas,bet 2 asmenu seima aiksteleje prie daugiabucio laiko 3 masinas ir jiems tai normalu.Geros dienos.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.