Nr. 46 (13569)

2021-04-27

„Alytaus naujienų“ numeryje 46 (13569) skaitykite:

  • Ta­ry­bos na­rys: „Van­da­le, at­eik pats į po­li­ci­ją!”
  • Sa­ku­rų alė­jo­je Ža­lio­jo­je gat­vė­je – jau per šim­tas me­džių
  • Aly­tus su tei­gia­mais ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jais vir­ši­ja ša­lies vi­dur­kį
  • Prie ra­jo­no ka­pi­nių ve­ža­mas juo­dže­mis
  • Prie Čep­ke­lių rais­to pa­sie­nie­čiai su­lai­kė 5 vy­rus ir per 11 tūkst. pa­ke­lių ci­ga­re­čių
  • Me­nan­tiems „kru­ko­niš­kas” pa­mo­kas 5-ojo­je vi­du­ri­nė­je – kny­ga apie uni­ka­lų Mo­ky­to­ją
  • Sodininkai skatinami rūšiuoti atliekas
  • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­si­skai­to už 2020-uo­sius ir ei­na ar­čiau žmo­gaus
  • Akcija „Skiepai – dar arčiau senjorų namų”, medikai vyks į kaimus
  • Raidžių labirintuose
Šią sa­vai­tę, nuo ba­lan­džio 22-osios, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­de­da vyk­dy­ti pa­va­sa­ri­nę lau­ki­nių gy­vū­nų vak­ci­na­ci­ją nuo pa­siut­li­gės. Pla­nuo­ja­ma,...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Mi­ros­la­vo sky­riaus ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Aud­ro­nė Grans­kie­nė sep­ty­nio­li­ka me­tų va­do­vau­ja ir Ku­me­čių kai­mo...
Vi­zi­tą Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė va­kar pra­dė­jo 8 va­lan­dą ry­to. Ji at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su ge­ruo­ju šios...
Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo kal­ną, į ku­rį už­lip­ti rei­kia jė­gų, ku­rių nė pats kar­tais ne­ži­nai, kad tu­ri. De­šimt­me­tei aly­tiš­kei Emi­li­jai ir jos šei­mai to­kia vir­šu­kal­ne ta­po...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.