Dovanokime Emi­li­jai viltį greičiau pasveikti ()

Saulė Pinkevičienė
Ine­ta Rau­lič­ky­tė su Emilija ir Marija. Mergaitės susipažino ir susidraugavo Astos Pilipaitės vokalinėje studijoje, kurią pradėjo lankyti būdamos ketverių, ir lanko iki šiol. Asmeninė nuotr.
Ine­ta Rau­lič­ky­tė su Emilija ir Marija. Mergaitės susipažino ir susidraugavo Astos Pilipaitės vokalinėje studijoje, kurią pradėjo lankyti būdamos ketverių, ir lanko iki šiol. Asmeninė nuotr.
Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo kal­ną, į ku­rį už­lip­ti rei­kia jė­gų, ku­rių nė pats kar­tais ne­ži­nai, kad tu­ri. De­šimt­me­tei aly­tiš­kei Emi­li­jai ir jos šei­mai to­kia vir­šu­kal­ne ta­po la­bai re­ta ir sun­ki li­ga. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Emi­li­ja ir jos ma­ma iš­skri­do į Iz­ra­e­lį, kur šiuo me­tu jas jau kon­sul­tuo­ja šios ša­lies on­ko­lo­gai. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je yra ren­ka­mi pi­ni­gai, rei­ka­lin­gi Emi­li­jos gy­dy­mui, mer­gai­tę glo­bo­ja fon­das „Ru­gu­tė“, Aly­tu­je – Ine­ta Rau­lič­ky­tė.

„Aly­tiš­kiai la­bai jaut­riai at­si­lie­pė į pa­gal­bos pra­šy­mą, tas pa­lai­ky­mas tik­rai jau­di­na ir yra ne­pa­pras­tai svar­bus šei­mai, nes do­va­no­ja vil­tį greičiau pasveikti. Pre­li­mi­na­ri gy­dy­mo kai­na iš­ties di­de­lė – 60 tūkst. eu­rų. Ši su­ma bū­ti­na tam, kad Emi­li­ja ga­lė­tų iš­vyk­ti ir gau­ti pir­mą­sias pro­ce­dū­ras Iz­ra­e­ly­je, ji šei­mai yra di­džiu­lis iš­šū­kis, pri­lygs­tan­tis ko­pi­mui į Eve­res­tą. Gy­dy­mui Lie­tu­vo­je taip pat rei­kia 4 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį vais­tams, ku­rie nė­ra kom­pen­suo­ja­mi. Aly­tiš­kiai ga­li pa­dė­ti, net jei pa­au­kos eu­rą ar ke­lis, vi­si drau­ge mes pa­da­ry­si­me la­bai daug“, – sa­ko I.Rau­lič­ky­tė.

„Ji – ma­no tre­čias sa­vait­ga­li­nis vai­kas“, – šyp­so­si Ine­ta, pa­klaus­ta, ko­dėl ji ėmė­si pa­dė­ti rink­ti pa­ra­mą Emi­li­jos gy­dy­mui. Ją pa­žįs­ta nuo ket­ve­rių me­tų, kai at­ve­dė sa­vo duk­rą Ma­ri­ją į As­tos Pi­ly­pai­tės vai­kų vo­ka­li­nę stu­di­ją.

Mu­zi­ka­lios mer­gai­tės ne tik kar­tu dai­na­vo, bet ir su­si­drau­ga­vo, o ben­dros iš­vy­kos, kon­cer­tai su­vie­ni­jo ir jų tė­vus. „Stu­di­jo­je mes vi­si tam­pa­me lyg vie­na šei­ma, nes kar­tu vyks­ta­me į kon­cer­tus, rū­pi­na­mės sa­vo ir ki­tais vai­kais juo­se“, – pa­sa­ko­ja I.Rau­lič­ky­tė.

Li­ga Emi­li­jai bu­vo diag­no­zuo­ta pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį. Po pir­mo­jo gy­dy­mo eta­po Lie­tu­vo­je ji vėl dai­na­vo – įra­šė drau­ge su Ma­ri­ja ir A.Pi­ly­pai­te dai­ną, ku­rią ga­li­ma ras­ti „You­Tu­be“. Šios dai­nos įra­šą gar­so stu­di­jo­je 3A do­va­no­jo gar­so re­ži­sie­rius An­drius Ab­ro­ma­vi­čius. Dai­ną mer­gai­tės iš­si­rin­ko pa­čios, jos žo­džiai su­au­gu­sius ver­čia nu­brauk­ti aša­rą.

Į Iz­ra­e­lį Emi­li­ja iš­si­ve­žė ir sėk­mės ta­lis­ma­ną – spe­cia­liai jai pa­ga­min­tą džem­pe­rį su A.Pi­ly­pai­tės vo­ka­li­nės stu­di­jos em­ble­ma.

Me­la­no­mos diag­no­zė vai­kams – itin re­ta. Žiū­rint į gu­vią, links­mą ir dai­nuo­jan­čią Emi­li­ją sun­ku pa­ti­kė­ti, bet re­a­ly­bė to­kia, kad Lie­tu­vo­je me­di­ci­na ne­la­bai ką ga­li pa­siū­ly­ti. Ne­ga­vus tei­gia­mo me­di­ka­men­ti­nio gy­dy­mo at­sa­ko, mer­gai­tės tė­vai nu­spren­dė iš­vyk­ti gy­dy­mui į Iz­ra­e­lį.

Ine­ta pa­si­džiau­gia, kad pir­mo­sios ži­nu­tės, ku­rios ją pa­sie­kė, – po­zi­ty­vios, Emi­li­ja ku­pi­na įspū­džių, nors joms su ma­ma dar ten­ka pra­leis­ti 10 die­nų ka­ran­ti­ne vieš­bu­ty­je.

„Mes vi­si tam tik­ru gy­ve­ni­mo mo­men­tu pri­ei­na­me kryž­ke­lę, kai tu­ri­me pa­si­rink­ti. Koks pa­si­rin­ki­mas be­bū­tų, jis nu­le­mia to­les­nius ke­lio per gy­ve­ni­mą vin­gius ir iš­šū­kius. To­kias kryž­ke­les vi­sa­da pri­ei­na ir vai­kai, ei­nan­tys on­ko­lo­gi­nės li­gos ke­liu. Tik šie vai­kai ne­tu­ri pa­si­rin­ki­mo stab­tel­ti, pa­gal­vo­ti ir, jei no­ri­si, ap­si­suk­ti ir grįž­ti at­gal. Jie ga­li rink­tis, tik ku­ria kryp­ti­mi ju­dė­ti pir­myn. Ir ap­si­spręs­ti tu­ri la­bai grei­tai, nes svars­ty­mams su­gaiš­ta die­na, va­lan­da ar net mi­nu­tė ga­li vi­siš­kai pa­keis­ti ke­lio­nės pa­bai­gą. Šian­dien kryž­ke­lė­je sto­vi Emi­li­jos šei­ma. Rei­kia pa­si­rink­ti, ar gy­dy­mą tęs­ti na­muo­se, ar vis­gi vyk­ti ieš­ko­ti pa­gal­bos sve­tur į Iz­ra­e­lį. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos su ge­riau­siais Iz­ra­e­lio on­ko­lo­gais, de­ri­na­mos gy­dy­mo ga­li­my­bės“, – taip bu­vo ra­šo­ma oko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čių vai­kų lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Ru­gu­tė“, ku­ri ėmė­si glo­bo­ti Emi­li­ją, pus­la­py­je. Iki šios die­nos Emi­li­jai skir­tiems me­di­ka­men­tams ir ge­ne­ti­niam ty­ri­mui fon­das iš­lei­do be­veik 24 tūkst. eu­rų.

Emi­li­jos šei­mai ap­si­spren­dus gy­dy­tis už­sie­ny­je, spren­di­mą pa­leng­vi­no tai, kad Iz­ra­e­ly­je jų lau­kė pa­lai­ky­mo bū­rys. Ačiū už tai bu­vu­siam Iz­ra­e­lio am­ba­sa­do­riui Lie­tu­vo­je Ami­rui Mai­mo­nui, stip­riai pa­ė­mu­siam mer­gy­tę už ran­kos ir at­vė­ru­siam ga­li­my­bę gau­ti pa­čias pa­žan­giau­sias kon­sul­ta­ci­jas.

„Šiuo me­tu su­rink­ta pu­sė rei­ka­lin­gos su­mos, la­bai ačiū pa­vie­niams aly­tiš­kiams, įmo­nėms, ku­rios au­ko­jo, klu­bams, ti­kiu, kad dau­ge­lis dar pri­si­dės, o at­lais­vi­nant ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mus gal­būt pa­vyks su­reng­ti ir gy­vą pa­ra­mos ak­ci­ją. Pa­ti as­me­niš­kai aš ti­kiu, kad ši­ta is­to­ri­ja tik­rai tu­rės lai­min­gą pa­bai­gą“, – sa­ko I.Rau­lič­ky­tė.


 

* * *

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Ru­gu­tė“ ati­da­rė at­ski­rą są­skai­tą, į ku­rią per­ves­ta Jū­sų pa­ra­ma bus skir­ta tik Emi­li­jos gy­dy­mui. La­šas prie la­šo su­da­ro van­de­ny­ną, to­dėl be ga­lo svar­bi kiek­vie­na, kad ir ma­žiau­sia su­ma, ku­rią ga­li­te pa­skir­ti mer­gai­tės ko­vai už Gy­ve­ni­mą:

* į at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą LT69 7044 0600 0571 3029

* per Pa­y­Pal – el. pa­što ad­re­sas edi­ta@ru­gu­te.lt

Pa­skir­ty­je pa­ra­šy­ki­te pa­lin­kė­ji­mą Emi­li­jai.

Są­skai­tos ko­pi­jos bus siun­čia­mos šei­mai ir šei­ma per­skai­tys Jū­sų pa­lin­kė­ji­mą.

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.