Aly­taus ra­jo­ne iš lėk­tu­vo bus mė­to­mi jau­kai nuo pa­siut­li­gės (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
gyvunu vakcinacija
Šį­met pa­va­sa­ri­nė lau­ki­nių gy­vū­nų vak­ci­na­ci­ja pra­si­dės ba­lan­džio 22-ąją ir pla­nuo­ja­ma, jog truks iki bir­že­lio pa­bai­gos, o ji fi­nan­suo­ja­ma eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis.
Šią sa­vai­tę, nuo ba­lan­džio 22-osios, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pra­de­da vyk­dy­ti pa­va­sa­ri­nę lau­ki­nių gy­vū­nų vak­ci­na­ci­ją nuo pa­siut­li­gės. Pla­nuo­ja­ma, kad ji vyks iki bir­že­lio pa­bai­gos. Pir­mu eta­pu jau­kai nuo pa­siut­li­gės iš lėk­tu­vo bus mė­to­mi da­ly­je Aly­taus ra­jo­no, taip pat Va­rė­nos ra­jo­no, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se. Vi­so­se šio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, taip pat Laz­di­jų ra­jo­ne ora­li­nė lau­ki­nių gy­vū­nų vak­ci­na­ci­ja dar bus vyk­do­ma ir ki­tu eta­pu – nuo bir­že­lio vi­du­rio. Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai gy­ven­to­jų pra­šo ne­lies­ti iš­mė­ty­tų jau­kų, o juos ra­dus, pra­neš­ti vie­ti­niams ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jams ar­ba Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­tui.

Aly­taus ra­jo­ne pas­ku­ti­nį­kart pa­siut­li­gė nu­sta­ty­ta kiau­nei dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius sa­ko, kad lau­ki­nių gy­vū­nų ora­li­nė ar­ba vak­ci­na­ci­ja nuo pa­siut­li­gės iš lėk­tu­vų Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jo 2006-ai­siais ir ji vyk­do­ma du kar­tus per me­tus – pa­va­sa­rį ir ru­de­nį. Iš pra­džių ji vyk­dy­ta vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, o pas­ta­ruo­sius be­veik pen­ke­rius me­tus – Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­nio sa­vi­val­dy­bė­se, maž­daug 50 ki­lo­met­rų spin­du­liu nuo šios ša­lies sie­nos.

„Ka­dan­gi Bal­ta­ru­si­jo­je lau­ki­niai gy­vū­nai nuo pa­siut­li­gės ne­vak­ci­nuo­ja­mi, pas­ta­ruo­ju me­tu jau­kai su vak­ci­na nuo šios ne­pa­gy­do­mos li­gos iš lėk­tu­vų mė­to­mi tik ne­to­li pa­sie­nio esan­čio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Pa­siut­li­ge daž­niau­siai už­si­kre­čia la­pės, usū­ri­niai šu­nys ar­ba dar va­di­na­mi man­gu­tai ir kiau­nės“, – tvir­ti­no R.Čer­nius.

Šį­met pa­va­sa­ri­nė lau­ki­nių gy­vū­nų vak­ci­na­ci­ja pra­si­dės ba­lan­džio 22-ąją ir pla­nuo­ja­ma, jog truks iki bir­že­lio pa­bai­gos, o ji fi­nan­suo­ja­ma eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šo­mis.

Da­bar­ti­nei vak­ci­na­ci­jai bus nau­do­ja­mi trys ae­ro­dro­mai – Tra­kų ra­jo­ne, Pa­luk­nio, Mo­lė­tų ra­jo­ne, Tu­men­čiz­nos ir Kau­no Alek­so­to. Iš vi­so tu­ri bū­ti iš­mė­ty­ta 505 tūkst. jau­kų.

Da­ly­je Aly­taus ra­jo­no, taip pat Va­rė­nos ra­jo­ne, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je jau­kus nuo pa­siut­li­gės lėk­tu­vai, pa­ki­lę iš Pa­luk­nio ae­ro­dro­mo, pra­dės mė­ty­ti jau ba­lan­džio 22-ąją. Pir­mu eta­pu vyk­do­ma lau­ki­nių gy­vū­nų ora­li­nė vak­ci­na­ci­ja ne tik šio­se, bet ir ki­to­se gre­ti­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se už­truks iki ge­gu­žės vi­du­rio.

Dar da­lį Aly­taus, Va­rė­nos ra­jo­nų, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bę, vi­są Laz­di­jų ra­jo­ną jau­kai nuo pa­siut­li­gės pa­sieks iš Alek­so­to ae­ro­dro­mų pa­ki­lu­sių lėk­tu­vų nuo bir­že­lio vi­du­rio iki pa­bai­gos.

R.Čer­niaus tei­gi­mu, gy­ven­to­jai ne­tu­ri lies­ti lau­kuo­se, miš­kuo­se ar pie­vo­se ras­tų iš­mė­ty­tų jau­kų, o juos ra­dus, pra­neš­ti vie­ti­niams ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jams ar­ba Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­tui tel. (8 315) 33993: „Žu­vies jau­ke pa­ga­min­ta vak­ci­na yra skir­ta tik lau­ki­niams plėš­riems gy­vū­nams, ku­rie juos su­ėdę pa­skie­pi­ja­mi nuo pa­siut­li­gės.“

Aly­taus ra­jo­ne pas­ku­ti­nį­kart, 2009-ųjų ru­de­nį, pa­siut­li­gė bu­vo nu­sta­ty­ta kiau­nei.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, už­si­krė­tę pa­siut­li­ge lau­ki­niai gy­vū­nai ne­iš­gy­ve­na, iš pra­džių jie bū­na ag­re­sy­vūs, net ima pul­ti žmo­nes, vė­liau tam­pa apa­tiš­ki ir iš­ti­kus pa­ra­ly­žiui nu­dve­sia.

 

Pa­siut­li­ge už­si­kre­čia ir mirš­ta žmo­nės

„Žmo­nės pa­siut­li­ge už­si­kre­čia nuo lau­ki­nių gy­vū­nų, daž­niau­siai jiems įkan­dus šu­niui. Ka­dan­gi šia li­ga už­si­kre­čia­ma per sei­les, tad ja nuo ser­gan­čio gy­vū­no ga­li­ma ap­si­krės­ti ne tik jam įkan­dus, bet ir lyž­te­lė­jus. Žmo­gui šis mir­ti­nai pa­vo­jin­gas už­kra­tas ga­li pa­tek­ti per ma­žiau­sias odos žaiz­das“, – tvir­ti­no R.Čer­nius.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai tei­gia, kad žmo­gui už­si­krė­tus ga­li­mai pa­siut­li­ge vie­nin­te­lis bū­das iš­gel­bė­ti gy­vy­bę yra skie­pai nuo šios li­gos.

Ve­te­ri­na­ri­jos ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai pri­si­me­na Lie­tu­vo­je pas­ku­ti­nį mir­ties at­ve­jį nuo pa­siut­li­gės re­gist­ruo­tą 2007 me­tais, ka­da 42 me­tų vy­rui ke­liau­jant po In­di­ją įkan­do šuo. Taip pat jie me­na, kaip be­veik prieš dvi­de­šimt me­tų skau­di ne­lai­mė įvy­ko ir Pie­tų Lie­tu­vo­je, – Aly­tu­je vie­šė­jo iš Prie­nų ra­jo­no at­vy­kęs ma­ža­me­tis, ku­ris mi­rė nuo pa­siut­li­gės. Nuo ko jis už­si­krė­tė, tiks­liai ne­nu­sta­ty­ta.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.