Švie­ti­mo mi­nist­rė Jur­gi­ta Šiugž­di­nie­nė Aly­tu­je apie ko­vi­di­nes švie­ti­mo per­spek­ty­vas: „Per va­sa­rą įgy­si­me vi­suo­ti­nį imu­ni­te­tą ir su­grį­ši­me mo­kyk­las” (4)

Saulė Pinkevičienė
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė Jurgita Šiugž­di­nie­nė ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė.
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė Jurgita Šiugž­di­nie­nė ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė. Loretos gaižiuvienės nuotr.
Vi­zi­tą Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė va­kar pra­dė­jo 8 va­lan­dą ry­to. Ji at­vy­ko su­si­pa­žin­ti su ge­ruo­ju šios mo­kyk­los pa­vyz­džiu, grą­ži­nant pra­di­nu­kus į kon­tak­ti­nį ug­dy­mą ir te­stuo­jant kau­pi­nių me­to­du. Va­kar die­nos ži­nio­mis, tai­ky­ti kau­pi­nių te­sta­vi­mą pra­di­nu­kams su­ti­ko dar 10 Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų, ku­rio­se mo­ko­si pra­di­nu­kai. Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je va­kar bu­vo svars­to­mas šios tvar­kos pa­leng­vi­ni­mas – siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti šeimos narių ty­ri­mo, o tiestuoti tik mo­ki­nius ir įstai­go­se kon­tak­ti­niu bū­du dir­ban­čius dar­buo­to­jus.

Situacija – „vaikiška“

Iki šio Aly­tus su CO­VID-19 iš­šū­kiais tvar­kė­si sėk­min­gai, nors įtemp­tų si­tu­a­ci­jų švie­ti­me bū­ta. Apie tai mi­nist­rei pa­sa­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas. Iš 33 Aly­taus biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų švie­ti­mo įstai­gų 11-os di­rek­to­riai jau per­sir­go ko­vi­du ir pa­svei­ko, ir, tam tik­ra pras­me, tai nu­sa­ko, ko­kia pa­dė­tis bu­vo.

Šiuo me­tu, pa­sak ve­dė­jo, si­tu­a­ci­ja „vai­kiš­ka“ – nuo­to­li­nia­me ug­dy­me iš vi­so yra dvi dar­že­lio gru­pės ir vie­na pra­di­nu­kų kla­sė. Pir­ma­die­nio duo­me­ni­mis, į mo­kyk­las at­ėjo 91,2 proc. vi­sų pra­di­nu­kų.

„Mies­tas yra at­gi­jęs, tė­vai ga­li grįž­ti į dar­bus, nes pra­di­nu­kai vėl ei­na į mo­kyk­las, į Pra­mo­nės ra­jo­ną ry­tais nu­si­drie­kia srau­tas au­to­mo­bi­lių, tai dar kar­tą ro­do, koks svar­bus mies­tui švie­ti­mas“, – pa­ste­bi V.Va­lū­nas.

Reikės antro mobilaus punkto?

Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo, kad Aly­tus iš­brau­kia­mas iš „sau­gių“ sa­vi­val­dy­bių są­ra­šo, nes vir­ši­jo 100 tūkst. gy­ven­to­jų nu­sta­ty­tą 300 su­sir­gi­mų limitą, ir nuo 26 die­nos į mo­kyk­las ga­lės grįž­ti tik tie pra­di­nu­kai, ku­rie te­stuo­sis kau­pi­nių me­to­du. Tai reiš­kia du nau­jus iš­šū­kius: ne­igia­mą tė­vų re­ak­ci­ją, nes, dau­gė­jant ka­ran­ti­no at­lais­vi­ni­mų, pra­di­nu­kams tai­ko­mi di­des­ni su­var­žy­mai, ir la­bai di­de­lį mo­bi­lio­jo punk­to ap­kro­vi­mą.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus, per sa­vai­tę rei­kė­tų at­lik­ti per tūks­tan­tį kau­pi­nių, pra­di­nu­kams ir jų šei­moms bū­tų ski­ria­mas lai­kas nuo 20 iki 23 va­lan­dos, ir tik­rai ne vi­si tė­vai bū­tų tuo pa­ten­kin­ti. Gy­dy­to­jo nuo­mo­ne, pro­ble­mą iš­spręs­tų Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ku­ris leis­tų tes­tuo­ti vai­kus, ne­už­krau­nant punk­to, nes šie tes­tai bū­tų at­lie­ka­mi švie­ti­mo įstai­go­se.

Prie­šin­gu at­ve­ju, no­rint tes­tuo­ti į mo­kyk­las grįž­tan­čius pra­di­nu­kus ir jų šei­mas, Aly­tu­je tek­tų ar­ba steig­ti an­trą mo­bi­lų­jį punk­tą, ar­ba dirb­ti vė­lai va­ka­rais, nes trūks­ta per­so­na­lo. Apie tai kal­bė­jo VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis.

Vaikai nori, mokytojai – ne

Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­ste­bė­jo, kad šiuo me­tu ben­druo­me­nė nė­ra vie­nin­ga, nes di­džio­ji da­lis tė­vų no­ri grįž­ti į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą ir su­tin­ka, kad pra­di­nu­kai bū­tų te­stuo­ja­mi kau­pi­nių me­to­du, o da­lis – abe­jo­ja. Dar keb­les­nė si­tu­a­ci­ja dėl abi­tu­rien­tų – jie ne­pri­va­lo nei skie­py­tis, nei te­stuo­tis, bet dau­gu­ma no­ri grįž­ti į kon­tak­ti­nį ug­dy­mą, o to ne­no­ri mo­ky­to­jai.

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė pa­ste­bi, kad skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se la­bai skir­tin­ga ir si­tu­a­ci­ja, ir daug kas pri­klau­so nuo tiks­lios ko­mu­ni­ka­ci­jos. Pa­sak di­rek­to­rės, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je pa­vyz­dį pa­ro­dė pra­di­nu­kų mo­ky­to­jai – jie vi­si la­bai no­rė­jo grįž­ti į mo­kyk­lą, jų nuo­tai­kos pa­vei­kė ir tė­vus, ku­rių 97 proc. pri­ta­rė spren­di­mui te­stuo­tis ir at­nau­jin­ti kon­tak­ti­nį ug­dy­mą.

„Šiuo me­tu pra­di­nu­kų lan­ko­mu­mas yra šim­tap­ro­cen­ti­nis, pri­si­jun­gė ir tie tė­vai, ku­rie abe­jo­jo. Re­a­li si­tu­a­ci­ja – to­kio ge­ro lan­ko­mu­mo gim­na­zi­jo­je nė­ra bu­vę, tai­gi ge­ro­ji pa­tir­tis iš­au­gi­no mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mą. La­bai no­ri­me, kad taip pat sau­giai grįž­tų abi­tu­rien­tai, kad jie te­stuo­tų­si kau­pi­nių me­to­du, nes mo­kyk­la, jei taip ga­li­ma įvar­dy­ti, yra „šva­ri“, – sa­ko L.Šer­nie­nė.

Paskutinis skambutis gyvai

Direktorė pa­tvir­ti­na, kad vi­si gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai su­tin­ka grįž­ti į kon­tak­ti­nį abi­tu­rien­tų ug­dy­mą ir pa­tys abi­tu­rien­tai la­bai lau­kia ge­gu­žės 3 die­nos, kai vi­sos Lie­tu­vos dvy­lik­to­kai grįš į mo­kyk­las. Šiuo me­tu pir­mą­ja do­ze yra skie­py­ti 97 proc. Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ir 83 proc. abi­tu­rien­tų, ne­ma­ža da­lis per­sir­gę.

„Šio­mis die­no­mis te­ko pa­ben­drau­ti su abi­tu­rien­tais, ku­rie da­ly­va­vo kon­tak­ti­nė­se kon­sul­ta­ci­jo­se ir pas­kui už­su­ko pa­ben­drau­ti. Jie per­da­vė kla­sės nuo­mo­nę, kad jiems la­bai svar­bu bū­tų grįž­ti į kon­tak­ti­nį mo­ky­mą, taip pat la­bai no­rė­tų Pas­ku­ti­nį skam­bu­tį švęs­ti nors ir lau­ke, bet gy­vai pa­ma­ty­ti sa­vo drau­gus ir mo­ky­to­jus, o ne „Zo­om“ ar „Te­ams“ plat­for­mo­je“, – sa­ko L.Šer­nie­nė.

Aly­taus mies­te šiuo me­tu yra pa­skie­py­ti 72 proc. abi­tu­rien­tų. Švie­ti­mo mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė pa­brė­žia, kad nei skie­py­tis, nei te­stuo­tis abi­tu­rien­tams nė­ra pri­va­lo­ma – juos ga­li­ma tik įkal­bi­nė­ti tai da­ry­ti.

Reikės „antros bangos“

Aly­taus ra­jo­ne skie­py­tis nu­spren­dė ma­žiau nei pu­sė abi­tu­rien­tų, pa­sak Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės, „abi­tu­rien­tų skie­pi­ji­mo­si ap­im­tys kol kas ne­ten­ki­na – rei­kės da­ry­ti an­trą ban­gą“.

D.Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, Aly­taus ra­jo­no skai­čius la­bai iš­au­gi­no pro­trū­kis Pu­nio­je, ta­čiau dėl pra­di­nu­kų te­sta­vi­mo di­de­lių iš­šū­kių ne­kils, jei bus pri­im­tas pa­leng­vi­ni­mas, at­si­sa­kant „įžan­gi­nio“ te­sta­vi­mo vi­sai šei­mai mo­bi­lia­ja­me punk­te.

„Ne­pai­sant vis­ko, si­tu­a­ci­ja Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne nu­tei­kia la­bai op­ti­mis­tiš­kai. Ma­to­me di­de­les sa­vi­val­dy­bių ben­druo­me­nių pa­stan­gas, kad mo­ki­nių su­grą­ži­ni­mas į mo­kyk­las vyk­tų kuo efek­ty­viau. Daug kal­ba­ma­si su tė­vais, mo­ky­to­jais, kad vi­sas ug­dy­mo pro­ce­sas vyk­tų kuo sklan­džiau“, – po su­si­ti­ki­mo spau­dos at­sto­vams kal­bė­jo švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė J.Šiugž­di­nie­nė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sveiki ir Sveiki atvykę į „Spotcap Global Financial Services“, mano vardas Claudia Klein, esu vokietė ir siūlau visokias paskolų paslaugas

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, patarsiu susisiekti su mano įmone per | spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninė paskola, verslo paskola ir daug daugiau), siūlome tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų ir mes suteikiame paskolas su mažomis palūkanomis. 3% per metus. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairiausių tikslų naudodama įvairiausius paskolų produktus.

  Pripažįstu faktą, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, turintiems finansinių problemų ir kuriems reikia jų sprendimo, daugeliui žmonių taip sunku gauti nuosavybės paskolą iš savo vietinių bankų ar kitų finansinių institucijų dėl didelė palūkanų norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito balas ar kitos priežastys

  Nebereikia laukimo laiko ar įtempto banko apsilankymo. Mūsų paslauga yra prieinama visą parą, be išeiginių - galite gauti paskolą ir užbaigti operacijas bet kada ir kur jums to reikia

  Teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Jei turite klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką į spotcapglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums „WhatsApp“: +4915758108767 | ir mes nedelsdami jus aptarnausime

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose !!

  Komentaras

  Tik ką paskaitėme apie bibliotekose teikiamą teisinę pagalbą, ir štai - pamėgino ne užeiti į Alytaus rajono biblioteką: "lauk, pas mus karantinas, (nedirbame, bet algas gauname)". Ir uždarė duris taip ir neįsileido darbininkė : /

  Komentaras

  Pasirodo Šiugždinienė yra medicinos darbuotoja, virusologė, imunologė ir net ekstrasensė :) Nes ponia jau žino, kad "per vasarą įgysime visuotinį imunitetą ir sugrįšime į mokyklas". Ji tur būt pirmoji Europoje ministrė, tėkštelėjusi tokią prognozę

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.