Nr. 44 (13567)

2021-04-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 44 (13567) skaitykite:

  • Alytaus rajono gyventojams – nemokama VU teisininkų pagalba
  • Aly­taus re­gio­nas pe­rė­mė ir pri­tai­kė tarp­tau­ti­nę lė­to­jo tu­riz­mo pa­tir­tį
  • Pa­mirš­ki­te, kad lau­ki­nius paukš­čius le­sin­ti nau­din­ga
  • Ak­ci­ja „Skie­pai ar­čiau sen­jo­rų na­mų” – pa­si­tei­si­no
  • Glo­bos na­mai ruo­šia­si at­ver­ti du­ris ar­ti­mų­jų lan­ky­mui
  • Aly­taus mies­te nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­ta 57,3 proc. sen­jo­rų, Aly­taus ra­jo­ne – 54,8 proc.
  • Mai­ti­ni­mo įstai­gos ga­li veik­ti lau­ke
  • Daž­nai gal­vo­ja­me, jog Die­vas mus ma­to iš dan­gaus – iš tik­rų­jų Die­vas mus ma­to iš vi­daus
  • Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė-Žal­tė: „Tu­ri­me pra­re­gė­ti „et­no­žvilgs­niu”, ta­da ga­lė­si­me kal­bė­ti ir apie Aly­taus iden­ti­te­tą”
  • Į Dzū­ki­jos kraš­to re­gio­ni­nį tu­rą at­rink­ti še­ši da­ly­viai
Is­to­ri­nė­je Pu­nio­je gy­ve­na ir dir­ba daug šio kraš­to pat­rio­tų, is­to­ri­jos ži­no­vų. Lai­mu­tė Žū­si­nie­nė – vie­na iš jų. Bu­vu­si il­ga­me­tė pe­da­go­gė šiuo me­tu dir­ba Aly­taus...
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dą pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Li­ną SA­DAUS­KĄ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės jau­no­jo me­ni­nin­ko sti­pen­di­ja šie­met skir­ta aly­tiš­kei San­drai Kaz­laus­kai­tei, ku­ri įgy­ven­dins tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no pro­jek­tą „Mo­te­rų...
Aly­tu­je re­gist­ruo­ta, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­ti ben­dro­vė „Sta­te­ta“ iki šiol su mies­to sa­vi­val­dy­be ne­su­ta­ria dėl su­ga­din­tos įmo­nei...
Prieš ke­lias die­nas kal­bi­nau dvi mo­te­ris – Al­do­ną Mi­nial­gai­tę-Svirs­kie­nę ir An­ge­lę Nar­ku­nie­nę. Al­do­nai šiais me­tais bus aš­tuo­nias­de­šimt, o An­ge­lei – še­šias­de­šimt...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.