Plk. ltn. Li­nas Sa­daus­kas: „Rink­ti­nei 30-me­čio pro­ga pa­lin­kė­čiau iš­lai­ky­ti sa­va­no­rio dva­sią ir to­liau lik­ti uni­ka­liems, iš­ra­din­giems, ver­žliems ir pi­lie­tiš­kiems” (4)

Kariai
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas plk. ltn. Linas Sadauskas rinktinės vadovybės pasikeitimo ir kovinės vėliavos perdavimo ceremonijos metu. Alytus, 2020 m. rugpjūtis. Astos Kazlauskienės nuotr.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės va­dą pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Li­ną SA­DAUS­KĄ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Ger­bia­ma­sis pul­ki­nin­ke lei­te­nan­te, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-ajai rink­ti­nei pra­dė­jo­te va­do­vau­ti ne pa­čiu pa­lan­kiau­siu me­tu – ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jai ko­re­guo­jant vi­sos pla­ne­tos gy­ve­ni­mą. Bet, kaip sa­ko gar­saus če­kų ra­šy­to­jo Ja­ros­la­vo Ha­še­ko su­kur­tas per­so­na­žas ka­rei­vis Švei­kas, dar ne­bu­vo taip, kad ne­bū­tų kaip nors. Juk Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos veik­los jo­kie ne­gan­dų vė­jai ne­tu­ri tei­sės su­sting­dy­ti?

Ne­žiū­rint vi­są žmo­ni­ją už­klu­pu­sios pan­de­mi­jos, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Dai­na­vos apy­gar­dos 1-oji rink­ti­nė, kaip ir vi­sa Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, pri­va­lo iš­lai­ky­ti ko­vi­nę pa­reng­tį.

Vals­ty­bės gy­ny­ba ne­tu­ri iš­ly­gų, to­dėl kas­die­nė veik­la ir ka­ri­nis ren­gi­mas tę­sia­mi, mak­si­ma­liai lai­kan­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do nu­sta­ty­tų ap­ri­bo­ji­mų bei CO­VID-19 pre­ven­ci­jos prie­mo­nių.

– Ko­kius svar­bius spren­di­mus Jums jau te­ko įgy­ven­din­ti rink­ti­nė­je kaip jos va­dui?

– Be la­biau įpras­tų me­ti­nės veik­los ar vys­ty­mo gai­rių, iš­skir­ti­niau­si spren­di­mai – veik­los adap­ta­vi­mas ir ri­zi­kos su­val­dy­mas CO­VID-19 są­ly­go­mis. Tai nuo­la­ti­nis la­vi­ra­vi­mas, daž­nai pri­si­i­mant pa­ma­tuo­tą ri­zi­ką.

Ki­ta ver­tus, nors pan­de­mi­ja yra kri­zi­nė si­tu­a­ci­ja – tai ge­ra pro­ga pa­tik­rin­ti as­me­ni­nes sa­vo ir ka­rių sa­vy­bes, vis dėl­to tai tik pre­liu­di­ja į pa­čią su­dė­tin­giau­sią kri­zi­nę si­tu­a­ci­ją – ka­rą, ku­riam mes kas­dien ruo­šia­mės.

– Kaip se­ka­si 1-osios rink­ti­nės ka­riams sa­va­no­riams Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­je MI­NUS­MA Ma­ly­je?

– Mū­sų ka­riai ne kar­tą yra įro­dę, kad ga­li grei­tai adap­tuo­tis ir vyk­dy­ti pa­čias ne­ti­kė­čiau­sias už­duo­tis. Be pa­ra­mos ko­vo­jant su pan­de­mi­ja, šiuo me­tu mū­sų ka­riai tar­nau­ja Uk­rai­no­je, taip pat pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ir ka­riai sa­va­no­riai pra­de­da tar­ny­bą Ma­ly­je, Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­je MI­NUS­MA.

Ka­riai sėk­min­gai pa­si­ren­gė ir lai­ku bei sau­giai nu­vy­ko į mi­si­jos ra­jo­ną, šiuo me­tu pe­ri­ma bu­dė­ji­mą, vyk­dant ka­ri­nės sto­vyk­los ap­sau­gą.

Pa­jė­gų ap­sau­gos vie­ne­to va­das ka­pi­to­nas An­drius Ku­bi­lius per­da­vė, kad ka­rių nuo­tai­ka ge­ra, san­ty­kiai su Vo­kie­ti­jos kon­tin­gen­to ka­riais pui­kūs bei ne­se­niai pa­si­da­li­jo vaiz­dais kuk­liai pa­mi­nint šv. Ve­ly­kas.

– Šian­dien, ba­lan­džio 17 die­ną, šven­čia­te Dai­na­vos apy­gar­dos 1-osios rink­ti­nės įkū­ri­mo 30 me­tų su­kak­tį. Trum­pai pri­min­ki­te pra­džių pra­džią.

– Šio kraš­to, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos, ka­riai sa­va­no­riai pir­miau­sia gy­nė Vil­nių ir tik vė­liau pra­dė­tos for­muo­ti rink­ti­nės re­gio­ni­niu pa­grin­du.

1991 me­tų ko­vo 1 die­ną įkur­ta Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties, o ba­lan­džio 17-ąją – Aly­taus ap­skri­ties te­ri­to­ri­nė rink­ti­nė. 2005 me­tais vyks­tant re­or­ga­ni­za­ci­jai Aly­taus rink­ti­nei pri­skir­tos trys Ma­ri­jam­po­lės rink­ti­nės kuo­pos. Dai­na­vos apy­gar­dos 1-oji rink­ti­nė yra Aly­taus ap­skri­ties te­ri­to­ri­nės rink­ti­nės tra­di­ci­jų tę­sė­ja.

Apie is­to­ri­nius to me­to fak­tus, var­dus ir pa­var­des yra pa­kan­ka­mai pri­ra­šy­ta, ta­čiau man vi­sa­da ke­lia pa­gar­bą tų pir­mų­jų ka­rių sa­va­no­rių, sa­va­no­rių-kū­rė­jų drą­sa ir pa­si­au­ko­ji­mas, kai esi ma­žu­mo­je, ne­tu­ri adek­va­čios gin­kluo­tės ir pa­ren­gi­mo, pa­ly­gin­ti su oku­pa­ci­ne ka­riuo­me­ne. Kai ne­tu­ri re­sur­sų, ne­ži­nai, kas lau­kia ry­toj ar po ke­lių va­lan­dų, ta­čiau vis tiek vyk­dai sa­vo pa­rei­gą – tai ir yra tų pa­pras­tų ci­vi­lių žmo­nių, ku­rie pa­si­ry­žo tap­ti gy­nė­jais, drą­sa ir ryž­tas.

Bu­vo ne­ma­žai ka­rių ir dar­buo­to­jų, ku­rie vė­liau vys­tė rink­ti­nę ir kė­lė į aukš­tes­nį ko­ky­bės ly­gį, ta­čiau be tų pir­mų­jų, ma­nau, ne­bū­tų nei rink­ti­nės, nei Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ap­skri­tai.

– Ko­kio for­ma­to bus šven­tė? Ko pa­lin­kė­tu­mė­te rink­ti­nei 30-me­čio pro­ga?

– 30-me­tis yra gra­ži šven­tė, ver­ta iš­skir­ti­nio pa­mi­nė­ji­mo, ta­čiau pan­de­mi­ja dik­tuo­ja sa­vo są­ly­gas. Taip, švę­si­me, ta­čiau šį kar­tą siau­ra­me ka­rių ra­te, da­li­ny­je, pa­mi­nint iš­re­tin­to­je ri­kiuo­tė­je ir lai­kan­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do nu­sta­ty­tų CO­VID-19 pre­ven­ci­jos prie­mo­nių.

Šia šven­te ne­pra­si­de­da ir ne­si­bai­gia rink­ti­nės veik­la, to­dėl ti­ki­mės at­sig­rieb­ti at­ei­ty­je ir pa­mi­nė­ti kar­tu su vi­suo­me­ne ir mū­sų drau­gais. Rink­ti­nei 30-me­čio pro­ga pa­lin­kė­čiau iš­lai­ky­ti sa­va­no­rio dva­sią ir to­liau lik­ti uni­ka­liems, iš­ra­din­giems, ver­žliems ir pi­lie­tiš­kiems!

– Pri­min­ki­te, ko­kie rei­ka­la­vi­mai nu­ma­ty­ti ša­lies pi­lie­čiams, ku­rie nu­spren­džia de­rin­ti ci­vi­lį gy­ve­ni­mą su ka­ry­ba, at­ei­ti tar­nau­ti į Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gas.

– Ka­riu sa­va­no­riu ga­li tap­ti bet ku­ris pa­si­ry­žęs juo tap­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis nuo 18 iki 60 me­tų am­žiaus, tin­ka­mos svei­ka­tos būk­lės ir be ga­lio­jan­čio teis­tu­mo.

Ka­riai tu­ri per­ei­ti ba­zi­nį ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­są, duo­ti ka­rio prie­sai­ką, pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį ir vė­liau re­gu­lia­riai lan­ky­ti ka­ri­nio ren­gi­mo už­si­ė­mi­mus.

Ka­rys sa­va­no­ris vi­du­ti­niš­kai tar­nau­ja nuo 20 iki 50 pa­rų per me­tus. Apie 90 pro­cen­tų sa­va­no­rių tu­ri ci­vi­li­nius dar­bus ar stu­di­juo­ja, to­dėl sten­gia­ma­si pri­si­tai­ky­ti ir di­dži­ą­ją dau­gu­mą už­si­ė­mi­mų ir ren­gi­nių or­ga­ni­zuo­ti sa­vait­ga­liais.

Ne­žiū­rint to, rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad, duo­da­mas ka­rio prie­sai­ką, as­muo mo­ra­liš­kai ir tei­siš­kai įsi­pa­rei­go­ja at­ei­ti vyk­dy­ti ka­ri­nių už­duo­čių bet ka­da pa­šau­kus. Tai reikš­min­gas ir ver­tas pa­gar­bos įsi­pa­rei­go­ji­mas.

– Džiu­gu, kad ka­riai sa­va­no­riai did­vy­riš­ku­mą ro­do ir gy­ve­ni­me. Vi­sos ša­lies žmo­nių pa­gar­bos su­lau­kė Jū­sų va­do­vau­ja­mos rink­ti­nės ka­rys vy­res­ny­sis ser­žan­tas Ta­das Viz­gir­da – šo­ko gel­bė­ti tven­ki­ny­je skęs­tan­čio vy­ro. Kaip Jūs ver­ti­na­te to­kį ka­rio po­el­gį? Gal­būt to­kių pa­vyz­džių tu­ri­te ir dau­giau?

– Vi­sai ne­se­niai, sau­sio 11 die­ną, du ka­riai sa­va­no­riai ei­li­nė Mig­lė Kviet­kaus­kai­tė ir jau­nes­ny­sis ei­li­nis Lu­kas Ma­kaus­kas tar­ny­bos me­tu iš­gel­bė­jo žmo­gų Va­rė­no­je, gai­vin­da­mi ir pa­lai­ky­da­mi jo gy­vy­bi­nes funk­ci­jas, iki nu­ken­tė­ju­sį pe­rė­mė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas.

Pa­sak me­di­kų, be jų pa­stan­gų, žmo­gus grei­čiau­siai bū­tų mi­ręs.

Prieš Nau­juo­sius me­tus, ant­ro­jo ka­ran­ti­no pi­ko me­tu, ka­riai sa­va­no­riai lais­vu nuo tar­ny­bos me­tu sa­va­no­ria­vo me­di­ci­nos įstai­go­se Vil­ka­viš­ky­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Aly­tu­je.

Vy­res­nio­jo ser­žan­to Ta­do Viz­gir­dos pa­vyz­dys tik dar kar­tą pa­ro­do, kad mū­sų ka­riai yra są­mo­nin­gi ir pi­lie­tiš­ki. Tai ir yra ka­rio bei ka­rio sa­va­no­rio dva­sia – gin­ti ir sau­go­ti vi­suo­me­nę, kas be­at­si­tik­tų. To­kiais at­ve­jais ga­li jaus­ti tik pa­gar­bą ir pa­si­di­džia­vi­mą.

– No­ri­si Jums skir­ti ir ke­lis as­me­ni­nius klau­si­mus. To­kia tie­sa, kad ant lėkš­tu­tės nie­kas laips­nių ir pa­rei­gų ne­at­ne­ša. Ten­ka pa­čiam vi­sa už­si­tar­nau­ti. Ar leng­va bu­vo lip­ti kar­je­ros laip­te­liais? Kaip ma­no­te, ko­kios Jū­sų kaip žmo­gaus sa­vy­bės pa­dė­jo?

– Tie­sa, leng­va ir grei­ta kar­je­ra ka­riuo­me­nė­je yra grei­čiau iš­im­tis iš tai­syk­lės nei įpras­ta prak­ti­ka.

Kiek­vie­nas ka­ri­nin­kas tu­ri il­gai ir sun­kiai tar­nau­ti, in­ves­tuo­ti į sa­ve, į tar­ny­bos drau­gus ir sis­te­mą, kad bū­tų ver­tas va­do­vau­ti vis aukš­tes­niam vie­ne­tui. Steng­tis šim­tu ir dau­giau pro­cen­tų, vi­sa­da pa­dė­ti sa­vo ko­vos drau­gams, vi­sur ieš­ko­ti ga­li­my­bių.

Ki­ta ver­tus, ka­ri­nin­kas pats vie­nas kar­je­ros ne­pa­da­rys – kiek­vie­no ben­dra­žy­gio in­dė­lis ir pa­lai­ky­mas ke­lia ka­ri­nin­ką kar­je­ros laip­tais. Sa­ky­čiau, ge­ra kar­je­ra yra di­vi­den­dai iš ben­dra­žy­gių ir šei­mos pa­ra­mos. Kar­tu tai di­des­nė naš­ta ir at­sa­ko­my­bė.

– Kaip ei­nant to­kias at­sa­kin­gas pa­rei­gas Jus pa­lai­ko šei­ma – žmo­na, vai­kai?

– Daž­nai juo­kau­da­mi mes sa­ve va­di­na­me sa­vait­ga­li­niais tė­vais. Tar­ny­bos lai­kas ne­nor­muo­tas, tar­ny­bos spe­ci­fi­ka kin­tan­ti, tar­ny­bos vie­ta ge­og­ra­fiš­kai pla­ti.

Be šei­mos pa­lai­ky­mo ir su­pra­ti­mo, spė­ju, grei­tai pa­mirš­tu­me, ko­dėl mes vi­sa tai da­ro­me, ir ne­ga­lė­tu­me ati­duo­ti vi­so sa­vęs tar­ny­bai. Kaip mi­nė­jau – kar­je­ra yra di­vi­den­dai ir iš šei­mos pa­ra­mos. Jiems, be abe­jo, yra sun­ku, ta­čiau be tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo ir pa­lai­ky­mo mes ne­bū­tu­me ten, kur esa­me.

– O, be­je, gal ir Jūs tu­ri­te mėgs­ta­mų ci­ta­tų, se­no­vės iš­min­čių po­sa­kių?

Ge­riau­sias po­sa­kis, ku­rį juo­kais var­to­ja­me su ar­ti­miau­siais drau­gais – „Kas dar, jei ne aš“ ir „Ka­da dar, jei ne da­bar“.

* * *

2021 metų balandžio 17 dieną Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-oji rinktinė mini 30-ąsias įkūrimo metines.

Alytaus savanorių rinktinė pradėjo kurtis prieš tris dešimtmečius okupacijos sąlygomis – 1991-ųjų Sausio įvykiai paskatino neabejingus piliečius savanoriškai stoti į Tėvynės gynėjų gretas. Rinkosi žmonės, buvo sudaromi pirmieji savanorių sąrašai, siunčiami autobusai su žmonėmis į Vilnių prie Parlamento ir Televizijos bokšto. Tai padėjo išsaugoti pirmuosius žingsnius žengusią Lietuvos valstybę.

Trisdešimties metų laikotarpis – ilgas nueitas kelias, per kurį kariai savanoriai vykdė ir tebevykdo plataus spektro užduotis: dalyvavo tarptautinėse operacijose Balkanuose, Afganistane, pastaraisiais metais – Malio Respublikoje, prisideda prie mokymo misijos Ukrainoje, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose ir pratybose Lietuvoje ir už jos ribų, bendrose pratybose su Valstybinės sienos apsaugos bei Priešgaisrine gelbėjimo tarnybomis, prireikus teikia pagalbą institucijoms vykdant taikos meto užduotis – ypač sėkmingai kariai buvo pasitelkti padėti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai siekiant suvaldyti pandemiją.

Esame pavyzdys visuomenei, dalyvaujame įvairiuose patriotiniuose renginiuose, stengiamės išlaikyti ir puoselėti tradicijas, Lietuvos kariuomenės vertybes, istorinę atmintį, švietimo institucijoms ir jaunimo organizacijoms padedame ugdyti pilietišką jaunąją kartą.

Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė yra svarbi Savanorių pajėgų ir Lietuvos kariuomenės sudėtinė dalis, demonstruojanti profesionalumą ir kovinę parengtį, pasirengusi kartu su Lietuvos kariuomenės padaliniais bei sąjungininkais vykdyti teritorinę gynybą, reikšmingai prisidedanti prie Lietuvos tarptautinių operacijų, skleidžianti pilietiškumo ir patriotizmo vertybes. Kariai savanoriai yra pasirengę prireikus paremti civilines institucijas ekstremalių situacijų atvejais ir atiduoti visas jėgas už Lietuvą.

Dainavos apygardos 1-oji rinktinė yra viena iš šešių Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių visoje Lietuvoje. Ją sudaro rinktinės štabas, dešimt pėstininkų kuopų bei Štabo ir aptarnavimo kuopa. Rinktinės vienetai išsidėstę Alytaus miesto, Varėnos, Lazdijų, Druskininkų, Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos savivaldybių teritorijose.

Dėkojame gerbiamiems savanoriams kūrėjams, atsargos kariams ir šiuo metu tarnaujantiems kariams savanoriams, kovotojams už Lietuvos laisvę!

Ačiū Jums už pasiaukojamą tarnybą Tėvynės labui ir sveikiname su KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 30-ies metų sukaktimi!

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  O aš dar palinkėčiau kuopai po žemaitukų veislės žirgą. Neaukšti, nujaučia akivarus, daug pakelia, netgi po porą ir daugiau Greitesniems maršams. Aišku, palieka pėdas gilias, bet apkrovas laiko. Palaikytume šią veislę už nuopelnus, beje , pelkynuose galim sakyt kelio rodytojas , neina į akivarą niekaip. Turi tokį sugebėjimą. Gurguolės tąsyt, vadui... : ) Šiaip, snagiau

  Komentaras

  Ponas Pulkiny-Kiets, sumislino senas karys užduotį "smurgliams" : 10 KM, po to - šachmatai po 3-4 partijas kad sulošt.... Būt juoko ir ašarų. ....o miško aikštelėje šachmatai...

  Komentaras

  Jo, arogantiškas neišmanėlis darbe - vis savanoris arba sėdėjęs. Fiziškai tik gaila pasiruošę: jeigu koks darbininkas be kojos, tai gatavi į gabalus suplėšyti. Neklausys silpnesnio ir viskas. O buki tai visiškai, ką paklausk, tą nemoka, o paaiškini pyksta, mušasi. Įžeidei gaidį ką nors liepdamas. Auklėk pagarbą vyresniems vyrams , o ne krŪvoms motinoms tetoms ir t.t. nemokyti rangą ir laipsnį gerbti. Vos Plkn. gavo kelin kulką tuoj sulėkė, damušė.... Toks įspūdis. Dar ir visi už Rusiją. Šventovė marka viską t.p. bet tie krajovon. Kur gi ne LiętuvÕs istorinių peripĘtyjų pavyzdinė kvadratinė kepurė. Gynėjų. Nuo lietuvių kalbos ir pačių gyventojų. Kaži kiek išpjovė ir navozą dokumentais apdalino. Palei Gardiną degino krūvÕm pasakojo. Ir ne tik palei Gardiną. Savanoriams - draugai. Kas bus kai bobų perteklių reikės varyti į priešakinės žvalgybos mūšiais... Treniruok negalėtų motinų šių. Keičiasi parėdkai, bobos kariais kitus 500metų. O pas mus naujesnės nematytos ateis, po to gal ir vėl kokios gyvos liks. Su ryškiais jau tariamės, kad kūrvas siųstų. Virš 24 - NX frontas. Vaikus užauginami, su ašarom ir gėlėmis į ešelonas - nu - PALYDĖT ! Ar tik nesiveržia kuri "in statybas" ? Taigi jpt, visus 500 duoda, net 550 ! Kitos biržon dyrba žmonių, tai ir tai tik 600 in rankas.... O ir kepenys nuÕk kavos sėda ir inkstai... : ) "Jau kurrrr vyrai durrrniai...." gerai tos. Sakėm su ruskiais, ne ne Lietuvos kącĄpais, Maskvos ruskiais, neis in frontais kišim vietose po žeme, labai jau per daug, kaip Stalinui rusų, Jekaterina Lietuvių, Hitleriui žydų.... O mums - bobų visko pertekusių.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.