Ver­sli­nin­kai per teis­mą pri­vers­ti įro­di­nė­ti sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­tą įsi­pa­rei­go­ji­mą (21)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
K. Stasiukynas
Aly­tu­je re­gist­ruo­ta, Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, vie­ną iš de­ga­li­nių val­dan­ti ben­dro­vė „Sta­te­ta“ iki šiol su mies­to sa­vi­val­dy­be ne­su­ta­ria dėl su­ga­din­tos įmo­nei pri­klau­san­čios aikš­te­lės ir pri­va­žia­vi­mo ke­lio dan­gos prie mi­nė­tos de­ga­li­nės. Aikš­te­lė 2019-ųjų ru­de­nį ki­lu­sio gais­ro pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ me­tu bu­vo pa­vers­ta va­žia­vi­mo ke­liu, de­ga­li­nė ir „Sta­te­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas – at­si­dū­rę tie­siog ap­va­žia­vi­mo žie­de. Kaip pri­si­me­na įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ka­ro­lis Sta­siu­ky­nas (nuotr.), tuo­met jam pa­skam­bi­no mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir pa­pra­šė leis­ti vi­sų au­to­mo­bi­lių eis­mą iš Pra­mo­nės ra­jo­no link Kau­no nu­kreip­ti per „Sta­te­tos“ aikš­te­lę bei pa­ža­dė­jo ją su­re­mon­tuo­ti, jei­gu bus su­ga­din­ta. Nors įmo­nė su ant­sto­lių pa­gal­ba už­fik­sa­vo aikš­te­lės su­ga­di­ni­mą, ta­čiau iš sa­vi­val­dy­bės pa­ža­do te­sė­ji­mo ne­su­lau­kia, pri­vers­ta by­li­nė­tis. Šian­dien ver­sli­nin­kai jau­čia­si ap­gau­ti sa­vi­val­dy­bės, me­ras įžvel­gia no­rą pa­si­nau­do­ti ne­lai­me, pa­reikš­da­mas: „Ne­sa­ko­me, kad ne­pa­da­rė­me ža­los, bet kal­bė­ki­me ne apie vi­są aikš­te­lę.“

Ga­vo pa­tvir­ti­ni­mą iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos

1999 me­tais Aly­tu­je įkur­ta ben­dro­vė „Sta­te­ta“ prie pat įva­žia­vi­mo į Dzū­ki­jos sos­ti­nę, bet jau Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Mik­lu­sė­nuo­se, prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­sta­tė vie­ną iš da­bar jos val­do­mų de­ga­li­nių ir ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą jai pri­klau­san­čia­me maž­daug pus­an­tro hek­ta­ro že­mės skly­pe. Taip bu­vo žy­miai pa­ge­rin­tas ir įva­žia­vi­mo į mies­tą vaiz­das, nes iki tol čia ply­tė­jo ap­leis­ti, daž­nai ne­šie­nau­ja­mi lau­kai.

Įmo­nė sa­vo ir klien­tų po­rei­kiams tuo me­tu įsi­ren­gė ir trin­ke­lė­mis klo­tą aikš­te­lę su bor­diū­rais, ka­na­li­za­ci­jos šu­li­niais.

Iki 2019-ųjų ru­de­nį įvy­ku­sio gais­ro mies­to pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ aikš­te­lė ir tar­na­vo „Sta­te­tai“, jos klien­tams ir ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sioms įmo­nėms.

Kaip sa­kė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas, ki­lus gais­rui ir dū­mams sklin­dant link Mik­lu­sė­nų, ku­rį lai­ką ne­ga­lė­jo veik­ti ir de­ga­li­nė: „Vi­si su­pra­to­me su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją ir su tuo su­si­tai­kė­me. Ka­dan­gi ug­nia­ge­siams trū­ko ku­ro, mes jiems do­va­no­jo­me. Ki­taip elg­tis ne­ga­lė­jo­me, nes vi­siems rū­pė­jo, kad gais­ras bū­tų kuo grei­čiau už­ge­sin­tas. Ir, kai pa­skam­bi­no pats mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­pra­šė leis­ti mū­sų aikš­te­le va­žiuo­ti vi­siems au­to­mo­bi­liams iš Pra­mo­nės ra­jo­no link Kau­no pu­sės, iš kar­to su­ti­ko­me. Tuo la­biau kad pa­ža­dė­jo, jog su­tvar­kys aikš­te­lę, jei­gu ji bū­tų su­ga­din­ta.“

Ne­tru­kus „Sta­te­ta“ iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų ga­vo raš­tą, ku­riuo pa­tvir­tin­ta: nu­sta­čius, kad aikš­te­lės dan­ga eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu bus su­ga­din­ta, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja ją su­re­mon­tuo­ti.

Ka­dan­gi ren­giant aikš­te­lę au­to­mo­bi­lių ap­kro­vos bu­vo skai­čiuo­tos de­ga­li­nės ir ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te vei­kian­čių įmo­nių po­rei­kiams, o gais­ro me­tu ja va­žia­vo vi­sas mies­tas, „Sta­te­ta“ su ant­sto­lio pa­gal­ba ėmė fik­suo­ti aikš­te­lė­je at­si­ran­dan­čius de­fek­tus.

Įmo­nės rin­ko­da­ros di­rek­to­riaus To­mo Ja­no­nio tei­gi­mu, siek­ta tai už­fik­suo­ti ne tik sa­vo, bet ir sa­vi­val­dy­bės nau­dai, kad bū­tų aiš­kūs de­fek­tai ir ne­kil­tų gin­čo dėl aikš­te­lės su­re­mon­ta­vi­mo pa­si­bai­gus eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai.

Fik­suo­ti de­fek­tai – vie­to­mis su­trū­ki­nė­ju­sios aikš­te­lės trin­ke­lės, iš­si­klai­pę aikš­te­lės pa­grin­dai, ap­tru­pė­je bor­diū­rai, įdu­bę ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių dang­čiai.

„Ban­dė nu­si­plau­ti kreip­da­ma­si į mi­nis­te­ri­ją“

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, siek­da­ma „Sta­te­tai“ su­tvar­ky­ti aikš­te­lę, dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo krei­pė­si į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, per ku­rią bu­vo tei­kia­ma fi­nan­si­nė pa­ra­ma nuo gais­ro „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms ir fi­zi­niams as­me­nims.

Ka­dan­gi „Sta­te­ta“ sa­vi­val­dy­bei prieš krei­pi­mą­si į mi­nis­te­ri­ją tu­rė­jo pa­teik­ti kon­kre­čią aikš­te­lei pa­da­ry­tą ža­lą, įmo­nė pa­sam­dė tris ben­dro­ves, ku­rios tai įver­ti­no. Pa­tir­tiems nuos­to­liams at­ly­gin­ti pa­teik­ta že­miau­sios kai­nos – 85 tūkst. – eu­rų są­ma­ta.

Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­da­ma­si Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tu Vals­ty­bės pa­ra­mos už ža­lą, pa­tir­tą dėl eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos, tei­ki­mo ap­ra­šu, „Sta­te­tai“ ža­los dėl su­ga­din­tos aikš­te­lės nu­spren­dė ne­at­ly­gin­ti. Mo­ty­vas – ji ne­pa­grįs­ta šia­me ap­ra­še nu­ro­dy­tais do­ku­men­tais. Įmo­nės va­do­vų tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­jai bu­vo pa­teik­ti ne ben­dro­vės kvies­tų ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų, o sa­vi­val­dy­bės pa­reng­ti do­ku­men­tai, ku­riuo­se fik­suo­ta, kad, ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riui ap­žiū­rė­jus „Sta­te­tos“ aikš­te­lę, ne­nu­sta­ty­ta, jog ji bū­tų su­ga­din­ta ir ją rei­kė­tų re­mon­tuo­ti.

„Sa­vi­val­dy­bė nuo pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ban­dė nu­si­plau­ti kreip­da­ma­si į mi­nis­te­ri­ją ir pa­teik­da­ma sa­vo dar­buo­to­jų pa­reng­tus do­ku­men­tus. Mums tik­rai ne­svar­bu, už ko­kias lė­šas bus tvar­ko­ma aikš­te­lė, bet svar­biau­sia, kad ji bū­tų su­tvar­ky­ta, kaip ir bu­vo ža­dė­ta. Net ne­ži­no­me, ka­da Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai ap­žiū­rė­jo aikš­te­lę, mes į tą ap­žiū­rą ne­bu­vo­me pa­kvies­ti, ne­ma­to­me ir ne­tu­ri­me jo­kių ap­žiū­ros do­ku­men­tų“, – tvir­ti­no „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas.

Ben­dro­vė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos spren­di­mą dėl ne­skir­tos pa­ra­mos ža­lai at­ly­gin­ti skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, bet skun­das bu­vo at­mes­tas. Šio teis­mo spren­di­mo „Sta­te­ta“ Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ne­skun­dė, pa­si­rin­ko ki­tą by­li­nė­ji­mo­si ke­lią.

Ben­dro­vė krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, siek­da­ma ap­gin­ti sa­vo tei­ses ir pra­šy­da­ma iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ti 85 tūkst. eu­rų už su­ga­din­tą aikš­te­lę. Toks „Sta­te­tos“ ieš­ki­nys šia­me teis­me tu­ri bū­ti pra­dė­tas nag­ri­nė­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

„Tu­ri ins­ti­tu­ci­jos pa­sa­ky­ti, kiek rei­kia su­mo­kė­ti“

De­ga­li­nių ver­slu už­si­i­man­čios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas ir rin­ko­da­ros di­rek­to­rius T.Ja­no­nis aiš­ki­no, kad jie ne­sie­kia, jog ben­dro­vei bū­tų su­mo­kė­ta ne­pri­klau­so­mų spe­cia­lis­tų nu­sta­ty­ta su­ma už su­ga­din­tą aikš­te­lę.

„Te­gul sa­vi­val­dy­bė at­siun­čia rim­tą įmo­nę, ku­ri ko­ky­biš­kai su­tvar­ky­tų iš­klai­py­tas aikš­te­lės trin­ke­les, bor­diū­rus, įdu­bu­sius ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių dang­čius, ir mes dau­giau pre­ten­zi­jų ne­tu­rė­tu­me. Me­rui kar­to­jau, kad mes ne­pra­šo­me pi­ni­gų, o tik sie­kia­me, jog bū­tų lai­ko­ma­si įsi­pa­rei­go­ji­mų ir su­ga­din­ta aikš­te­lė bei pri­va­žia­vi­mo ke­liai bū­tų tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Bet su mu­mis iš sa­vi­val­dy­bės nie­kas ne­kal­ba, me­ras gal pu­sę me­tų ne­ke­lia te­le­fo­no ra­ge­lio“, – pa­sa­ko­jo „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Įmo­nės va­do­vai pik­ti­na­si vie­tos val­džios kal­bo­mis apie mies­te lau­kia­mus in­ves­tuo­to­jus su nau­jo­mis dar­bo vie­to­mis. Gir­di, kas čia ga­li ei­ti, jei mies­to val­džia kaip iš vai­kiš­ko fil­mu­ko apie pa­ža­du­ką, ir tai jiems ten­ka pa­tir­ti sa­vo kai­liu. Ir pa­tir­ti bran­giai – mo­kė­ti ant­sto­liams, eks­per­tams, ad­vo­ka­tams.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis ne­nei­gė skam­bi­nęs „Sta­te­tos“ va­do­vui dėl gais­ro me­tu su­teik­ti­nos ga­li­my­bės trans­por­tui vyk­ti per jos aikš­te­lę, ta­čiau ne­su­ti­ko su tuo, kad ne­at­si­lie­pia te­le­fo­nu K.Sta­siu­ky­nui ir su juo ne­ben­drau­ja: „Tuo me­tu ne­bu­vo ki­to ke­lio, net pra­šiau, kad pra­mo­nė ne­dirb­tų, nes tu­rė­jo­me ka­tast­ro­fiš­ką si­tu­a­ci­ją. Tris die­nas, kai žar­nos bu­vo nu­ties­tos per gat­vę prie gais­ra­vie­tės, van­duo bu­vo ima­mas iš Gul­by­nės ir med­vil­nės ba­los, tik­rai ju­dė­ji­mas Pra­mo­nės ra­jo­ne bu­vo ap­sun­kin­tas. Ne­sa­ko­me, kad ne­pa­da­rė­me ža­los, bet kal­bė­ki­me ne apie vi­są aikš­te­lę. Už vi­są aikš­te­lę ne­ga­li­me at­sa­ky­ti. Tu­ri ins­ti­tu­ci­jos pa­sa­ky­ti, kiek rei­kia su­mo­kė­ti. Man at­ro­do, kad šiuo at­ve­ju no­ri­ma pa­si­nau­do­ti ne­lai­me, sie­kia­ma, kad vi­sa aikš­te­lė bū­tų su­re­mon­tuo­ta.“

„Pra­šo­ma su­tvar­ky­ti tik tai, kas su­ga­din­ta“

„Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus tei­gi­mu, net kal­bos ne­bu­vo apie vi­sos aikš­te­lės ir pri­va­žia­vi­mo ke­lių, ku­rie ap­link de­ga­li­nę ir ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą su­da­ro apie 9 tūkst. kv. met­rų, re­mon­tą, nes to ir ne­rei­kia: „Pra­šo­ma su­tvar­ky­ti tik tai, kas bu­vo su­ga­din­ta – apie 2 tūkst. 750 kv. met­rų. Tiek pa­žeis­tos dan­gos nu­sta­tė ir il­ga­me­tę sta­ty­bų in­ži­ne­ri­jos pa­tir­tį tu­rin­tis ne­pri­klau­so­mas teis­mo eks­per­tas Vid­man­tas Še­rep­ka, ku­ris yra įra­šy­tas į Lie­tu­vos teis­mo eks­per­tų są­ra­šą.“

„Sta­te­tos“ va­do­vai, ap­ro­dy­da­mi su­ga­din­tą aikš­te­lę, pa­brė­žė, jog gais­ro me­tu ji vi­sa bu­vo pa­vers­ta tie­siog au­to­stra­da, va­žia­vo leng­vie­ji ir sun­kias­vo­riai au­to­mo­bi­liai, mies­to marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai.

„Gal­būt sa­vi­val­dy­bei sun­ku ar ne­no­ri­ma pri­si­min­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mo, bet tai pa­ro­do po­žiū­rį į ver­slą. Nie­ka­da ne­sa­me nie­ko pra­šę iš sa­vi­val­dy­bės, at­virkš­čiai, – esa­me pa­rė­mę jos ren­gi­nius, pa­vyz­džiui, mies­to šven­tes. Dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų re­gist­ruo­ti Aly­tu­je, „Sta­te­to­je“ dir­ba apie 80 žmo­nių, mo­ka­me mo­kes­čius į mies­to biu­dže­tą. O kai at­ėjo me­tas vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mą dėl aikš­te­lės su­re­mon­ta­vi­mo, jau­čia­mės ap­gau­di­nė­ja­mi, pri­vers­ti by­li­nė­tis. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti ver­slo ir val­džios san­ty­kiuo­se“, – min­ti­mis da­li­jo­si „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas.

Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je tvy­ro vie­ti­nės val­džios kol kas ne­su­ras­tas su­ta­ri­mas su ver­slu. O gal iki šiol dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių nei­eš­ko­tas ir nei­eš­ko­mas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ce minunat și simplu, care a adus bucurie și fericire în viața mea după ce am văzut o postare despre cum a ajutat o doamnă numită Rebecca, am decis să-l contactez pentru ajutor atunci când i-am spus că Dumnezeu l-a trimis pe om DR.WEALTHY pe felul în care amantul meu m-a părăsit timp de 8 luni fără să mă sune sau să mă trimită prin mesaje text, când am împărtășit trista mea experiență cu DR. WEALTHY, a spus că totul va fi în regulă în 5 zile, aș fi, sunt sigur că ceea ce spune acest bărbat este real, așa că am decis să încerc și ceea ce m-a surprins cel mai mult la început, mă gândeam, de asemenea, că nu este real Am învățat că era ca alții care vor veni și vor adăuga durere durerii oamenilor, neștiind acolo sentimente, ci pentru a face un prost din tine, dar acest mare om DR. WEALTHY nu este niciodată așa că a lui este pentru totdeauna și îi face pe oameni să fie fericiți cu cel pe care îl iubesc, sunt atât de fericit, chiar înainte de cele 3 zile tocmai am primit un telefon de la un bărbat care m-a părăsit timp de 8 luni, spunând că îmi pare rău și că vrea să mă întorc la viața lui, am fost atât de fericit, El m-a invitat la o cină, ceea ce am vrut să spun acolo, am vorbit amândoi și a spus că vrea să demonstreze că nu mă va părăsi niciodată pentru nicio altă doamnă pe care m-a logodit și De asemenea, faceți-mă să am acces la tot contul său. SĂNĂTOS un bărbat care mi-a adus bucurie în viața mea, vă rog prieteni care au nevoie de ajutor, aș sfătui și jur că dr. Dr. WEALTHY este omul potrivit și nu acei falși care sunt online pentru a face bani și nu pentru a ajuta aici este DR. E-mailul privat al lui WEALTHY. wealthylovespell@gmail.com whatsApp numărul +2348105150446.

  Komentaras

  Ponas, Karoli, galima pagalvoti, kad ta jūsų aikštelė buvo ideali iki gaisro? juk ne futbolo aikštė buvo ten. Kodėl norite ją sutvarkyti už visų mūsų pinigus?

  Komentaras

  Verslas - rūstas ant kelio.... Kažin ar katras pasisiūlė nugreideriuoti bent kelalius link piliakalnių ar kitų įžymių vietų. Gerai kad dviese, ne keturiese mašinoje sėdėjimo, tikrai būtume sėdę ant dugno... Balose dar ir purvynuose. Link to paties piliakalnio, netoli XXL maximos

  Komentaras

  Nebeįmanoma nuo autoredaktoriaus.... Ponas Merai, ne ponas metai, Stateta, ne starteta. Nematėme inpač duobių Statetoje, aikit kitur, ne į geriausią vietą...

  Komentaras

  Išgąsdino verslui užpakalį sunkiasvoriai... Ponas Metai , labai prašome apremontuoti keliuką link piliakalnių ar panašiai. 5x dugnu galim sakyt, siekėme, gerai, kad su Opel Astra, išsinuomotąja. . O dėl Startetos apvažiavimo,, na kas trečias ką nors nusipirko, kad ir šaunios kavos ar šokoladuką, kas išgarsino Statetą ? Kava su puta. Piliakalnis tas , kur netoli Maximos XXL . Nuo Vilniaus tiesiai pravažiuojant maximą, kilas koks ir kairėn. Takeliu su mašina... : ) Galim kokių žvyru, skalda užpilti ir testA

  Komentaras

  Gaila man ju...( puse metu ten per juos vazinejo visas miestas... gerai ten uzdroze ju ta danga... man atrodo ten dar kruva avariju buvo ir zmoniu suzalotu... per ta visa judejima, nes piko metu ten buvo baisinis srautas... tai ne nuostabu, kad prasoma atstatyti.

  Komentaras

  Bravo, Karoli.

  Pagaliau meras ir kiti valdžios atstovai turi suprasti, kad jie yra tarnai, kurie išlaikomi verslo generuojamų pajamų. Miestas yra žiauriame demografiniame, investiciniame,... ir sąmoningumo nuosmukyje. Alytus-ne "lovys" šiems tarnams.

  Komentaras

  Lankausi pastoviai šitoje statetos degalinėje jau nuo pat įkūrimo tikrai aikštelei jau buvo reikalingas remontas iki gaisro. Nebuvo ji tokia idealiai, gal kažkiek ir apgadino padidėjęs srautas bet ten ir taip be gaisro didelis srautas automobilių ir sunkiasvorių. Ir nuojauta kužda kad kažkas bando už valstybės pinigus aikštele atsinaujinti nes jai ir taip jau reikėjo po tiek metų remonto. Ir dar didžiausia straipsnį užsisakė samdo teisininkus kiek išleido pinigų galėjo jau ta aikštele pasitvarkyti.

  Komentaras

  „Metų mylimiausiu žmogumi“ tapo Alytaus meras Nerijus Cesiulis:
  Meras svarstė, kad apie politikus sklando daugybė negatyvių kalbų ir nusiteikimų ir prisipažino, kad pats, būdamas politiku, su tuo susiduria. „Mes matome, kas vyksta šiomis dienomis politikoje, bet žinote, aš tikiu nauja karta, nauja politikų karta, kuri pirmiausiai ateis ne valdyti, o tarnauti, kuri ateis ne bausti, o padėti, kuri ateis ne kiršinti tautą, o ją vienyti, kurie dirbs ne dėl savo asmeninės gerovės, o dėl žmonių, kuriems jie atstovauja.“

  Komentaras

  paziureti, kaip ponas meras elgtusi jeigu jo privacioje sodyboje irengtoje uz jo asmeninius pinigus miesto reikmem butu nukreiptas visas miesto srautas ir butu viskas ismalta....
  Apie kokias jis investicijas miestui kalba nuolat? jeigu nesugeba net savo isipareigojimu vykdyti verslui kuris jau 20 metu investuoja Alytuje. Matau, kad Stateta imone socialiai atsakinga, veikla vykdo visoje Lietuvoje, kitose pasaulio salyse, remia miesta,sunkiai sergancius vaikus per Rimanto Kaukeno fonda. Zmones tyliai, realiai daro gerus darbus.
  O Meras ? pasinaudojo imones geranoriskumu. Pasipiarino, susidejo sau balu kaip jam to reikejo ir pamirso. Geda tokiam miesto vadovui turi buti!!!!! O dar ir uz teismu islaidas greiciausiai reiks miestui sumoketi. O tai vel musu Alytiskiu pinigai....

  Komentaras

  Kaip suprantu meras ,, uzsirove ne ant tu”. Zmones sutvarke pelkyna, infrastruktura, atvede i Alytu Hesburger, sukure darbo vietas. Gaisro metu geranoriskai sutiko miestui ir asmeniskai merui pagelbeti. Net kura gaisrininkam aukojo. O jis prizadejas sutvarkyti zmoniu patirtus nuostolius dejo i krumus.... Tik, kad verslininkai irgi nepaspirtukai pasitaike...) tai dabar uz musu mokesciu moketoju pinigelius dar ir bylinejasi. O kas bus jeigu tikrai priteis ta zala ir advokatu, ekspertu, anstoliu islaidas? Taip negalima elgtis. Padejo zmones geranoriskai. O meras.... beda su tokiu poziuriu..... negalima taip elgtis.

  Komentaras

  Meras, matyt, tikras savo žodžio šeiminykas-nori duoda žodį, nori atsiima...) bet gal užsiėmis labai- darces pažadėjo Vilijai partijos vado rinkimus laimėc, tai ka ty dabar gali rūpėc tas mūs Alytus ir smulkūs miesto reikalai...karjera panašėc, visų svarbiausia...

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.