Nr. 43 (13566)

2021-04-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 43 (13566) skaitykite:

 • Kaip jūs jau­čia­tės? Ar esa­te lai­min­gi? Mums tai rū­pi!
 • Kvie­čia­me teik­ti pra­šy­mus Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tams fi­nan­suo­ti
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia jau­ni­mo veik­los ska­ti­ni­mo pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­są
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­sas
 • Bus re­konst­ruo­tas Ne­mu­nai­čio sta­dio­nas
 • SUGRĮŽK! Alytaus miesto teatras atveria duris ir dovanoja nemokamą premjerą!
 • Aly­taus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė as­me­nį, su­me­džio­ju­sį di­džio­sios an­ties pa­ti­ną
 • Vak­ci­nuo­ja­mų­jų ei­lę pa­pil­do abi­tu­rien­tai ir pe­da­go­gai, į mo­kyk­las jie grįš nuo ge­gu­žės 3 die­nos
 • Aly­taus mies­te ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 202, Aly­taus ra­jo­ne – 89
 • 24 Aud­ro­nės Grans­kie­nės va­lan­dos – su žmo­nė­mis ir prie tan­ciaus, ir prie ro­žan­čiaus
 • VDU rek­to­rius prof. Juo­zas Au­gu­tis: pa­da­ry­ki­me tai ir tu­rė­si­me rak­tą į mū­sų lais­vę
 • Po­žy­miai, kad or­ga­niz­mui trūks­ta skai­du­lų
 • Fab Lab, ar­ba In­ži­ne­ri­nių tech­no­lo­gi­jų aka­de­mi­ja kvie­čia
Ba­lan­džio 6-oji tapo is­to­ri­ne die­na Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kui, esan­čiam Nau­jo­jo­je gat­vė­je. Jis pra­dė­tas de­mon­tuo­ti, o vakar, balandžio 7-ąją, senojo viaduko konstrukcijos...
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o,...
154 – tiek tau­ty­bių žmo­nių Lie­tu­vo­je gy­ve­no prieš de­šim­tį me­tų. Ko­kia si­tu­a­ci­ja yra šian­dien, sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti pir­mą kar­tą Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to...
Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la yra vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Įmo­nės ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi ma­ka­ro­nai ir ko­šės...
Bibliotekoms plačiau atvėrus duris, Alytaus rajono gyventojų lauks nauja paslauga – nemokama teisinė pagalba, kurią nuotoliniu būdu teiks Vilniau universiteto (VU) Teisės klinikos savanoriai.
Didžiausias darbdavys šalyje – lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ – toliau viеšina informaciją apie mokamą atlygį savo darbuotojams. Naujausiais duomenimis, vidutinis darbo užmokestis „Maximos LT“...
Daugybė žmonių rinkdamiesi naujus baldus, iš karto apsisprendžia dėl tam tikrų kriterijų, kuriuos turėtų pateisinti šis pirkinys. Ypač dažnai galima išgirsti, kaip žmones domina minimalistiniai...
(Po)ka­ran­ti­ni­nės atos­to­gos šie­met įgau­na ypa­tin­gą prie­sko­nį: vie­ni sku­ba re­zer­vuo­ti po­il­sį lie­tu­viš­ka­me pa­jū­ry­je, ki­ti ža­da lauk­ti pas­ku­ti­nės mi­nu­tės ga­li­my­bių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.