Hos­pi­sui per­duo­da­mi pa­tal­pas Dau­gų gat­vė­je po­li­ti­kai šį spren­di­mą va­di­no „ta­ry­bos nu­švi­ti­mu” (0)

Sau­lė PIN­KE­VI­ČIE­NĖ
Patalpų Daugų gatvėje 5A, kurias Alytaus miesto savivaldybės taryba panaudos pagrindais perdavė VšĮ „Lietuvos hospisas“, kieme susibūrė Tėviškės namų bendruomenė ir savivaldybės atstovai, politikai.  Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr
Ne­ži­no­te, kas yra hos­pi­sas ir pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba? Pa­sa­ky­ki­te ačiū li­ki­mui, ku­ris ap­sau­go­jo nuo to­kios pa­tir­ties. Lie­tu­vo­je hos­pi­sai žen­gia tik pir­mus žings­nius, o, pa­vyz­džiui, vien kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je to­kių įstai­gų, pa­de­dan­čių oriai iš­ei­ti ne­pa­gy­do­miems li­go­niams, yra per 700. Aly­taus hos­pi­sui taip pat įžieb­ta ža­lia švie­sa ir skir­tos pa­tal­pos.

Aly­tų pa­va­di­no vė­liav­ne­šiu

Ko­vo mė­ne­sio po­sė­dy­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl pa­tal­pų per­da­vi­mo pa­nau­dos pa­grin­dais VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“. Pa­tal­pos yra ad­re­su Dau­gų gat­vė 5A, jo­se pas­ta­ruo­ju me­tu vei­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras.

Ta­me pa­čia­me pa­sta­te vei­kia ir VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“, iki šiol pa­lia­ty­vi­ą­ją pa­gal­bą li­go­niams tei­kę pa­cien­tų na­muo­se. Pla­nuo­ja­ma, kad dar šie­met čia įsi­kurs am­bu­la­to­ri­nis kabinetas ir die­nos cen­tras – tai žings­nis vi­sa­ver­čio hos­pi­so link.

Šią sa­vai­tę sa­vi­val­dy­bė ofi­cia­liai per­da­vė pa­tal­pas Dau­gų gat­vė­je VšĮ „Lie­tu­vos hos­pi­sas“.

„Vieš­pats įdo­miai pa­tvir­ti­na žmo­gaus žings­nius. Ei­da­mas į šį ren­gi­nį su­lau­kiau ar­ti­mą­jį slau­gan­čios mo­ters te­le­fo­no skam­bu­čio dėl Li­go­nio sak­ra­men­to. Hos­pi­so veik­la taip pat yra su­si­ju­si su žmo­gaus iš­ėji­mu, bai­me, vie­nat­ve, ta­čiau tu­ri­me ieš­ko­ti vil­ties žen­klų kas­die­ny­bė­je. Pa­tal­pos Aly­taus hos­pi­so veik­lai per­duo­da­mos tre­či­ą­ją Ve­ly­kų die­ną, o Tė­viš­kės na­mų bendruomenės nariai dau­gy­bę me­tų my­nė slenks­čius, įgy­ven­din­da­mas sva­jo­nę neš­ti gy­ve­ni­mą ki­tiems“, – kal­bė­jo kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­sios Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios kle­bo­nas Ry­tis Bal­tru­šai­tis, įvar­dy­da­mas ben­drys­tę „pa­ly­dint į Tė­vo na­mus“.  

Pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­duo­da­mų pa­tal­pų rak­tus pe­rė­mė VšĮ Lie­tu­vos hos­pi­so di­rek­to­rė Ju­li­ja Be­se­vi­čie­nė – Aly­taus hos­pi­sas pri­klau­sys tin­klui, ku­ris vie­ni­ja įvai­riuo­se mies­tuo­se vei­kian­čius ar ku­ria­mus hos­pi­sus. „Aly­taus mies­tas yra tam tik­ras vė­liav­ne­šys, hos­pi­sas su­lau­kė re­a­laus po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo“, – spren­di­mu skir­ti pa­tal­pas pa­si­džiau­gė VšĮ Lie­tu­vos hos­pi­so di­rek­to­rė.

„Leis­ki­te pa­ban­dy­ti, jei ne­pa­vyks – grą­žin­si­me rak­tus“

Apie tai, kad vi­sa­da pa­lai­kė „Tė­viš­kės na­mų“ veik­lą – kaip aly­tiš­kė ir pi­lie­tė, o da­bar ir po­li­ti­kė – kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. Ta­ry­bos vien­bal­siai pri­im­tą spren­di­mą ji va­di­no la­bai po­zi­ty­viu. Ko­le­gei ant­ri­no daug metų su Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­ne bendradarbiaujantis Ša­rū­nas Klė­ge­ris, spren­di­mą skir­ti Aly­taus hos­pi­sui pa­tal­pas įvar­di­jęs „ta­ry­bos nu­švi­ti­mu“.

Jo ma­ny­mu, vie­naip ar ki­taip šis žings­nis bu­vo ne­iš­ven­gia­mas, nes yra žmo­nės, ku­rie ti­ki idė­ja ir kas­dien ju­da ma­žais žings­ne­liai link tiks­lo, pa­lai­ko­mi ben­druo­me­nės. Vis dėl­to pri­rei­kė net tre­jų me­tų, kad Aly­taus hos­pi­sui bū­tų įžieb­ta ža­lia švie­sa – nors 2018-ai­siais Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė Aly­taus hos­pi­so at­si­ra­di­mui (po pe­ti­ci­ja bu­vo su­rink­ta pus­an­tro tūks­tan­čio pa­ra­šų), ta­čiau ties tuo ir su­sto­ta.

„Bu­vau vie­nas tų, ku­rie įti­ki­nė­jo po­li­ti­kus, kad Aly­taus hos­pi­sas yra rei­ka­lin­gas mies­tui tuo mo­men­tu, kai jau nu­svi­ro ran­kos. Pra­šiau: „Leis­ki­te pa­ban­dy­ti, jei ne­pa­vyks – grą­žin­si­me rak­tus.“ Ne­bu­vo nu­si­tei­ku­sių prie­šiš­kai, tie­siog dau­ge­liui trū­ko in­for­ma­ci­jos apie hos­pi­są ir jo veik­lą. Taip, žmo­nės, ku­riems pa­dė­si­me hos­pi­se, gal­būt ir ne­pa­sveiks, ta­čiau tai yra ga­li­my­bė pa­gy­ti mums kaip vi­suo­me­nei. Bran­giau­sias da­ly­kas yra tik­rai ne pi­ni­gai, o lai­kas. Steng­siuo­si skir­ti sa­vo lai­ko, ra­gi­nu pri­si­dė­ti vi­sus, ga­lin­čius nu­veik­ti nors ir ne­di­de­lius dar­bus, įren­giant pa­tal­pas ir jas vė­liau įveik­li­nus“, – kal­bė­jo Tė­viš­kės na­mų ben­dri­jos na­rys ir rė­mė­jas ver­sli­nin­kas Ro­ber­tas Sei­lius.

15 to­nų – ant sa­va­no­rių ran­kų

Sau­sį Aly­taus ver­sli­nin­kų dė­ka į Aly­tų iš Pran­cū­zi­jos bu­vo at­vež­ta pa­ra­ma su rei­kia­ma die­nos cen­tro įran­ga, iš vi­so – 15 to­nų, spe­cia­lios lo­vos, taip pat ki­ta pa­cien­tams bū­ti­na įran­ga. Ne­men­ku iš­šū­kiu Tė­viš­kės nmų ben­druo­me­nei ta­po jau vien šios įran­gos iš­kro­vi­mas, šį dar­bą pa­da­rė sa­va­no­riai Pet­ras Sa­bai­tis, Min­dau­gas Ja­ku­čio­nis, Ei­man­tas Ad­rei­ke­vi­čius, Al­gi­man­tas Si­ma­na­vi­čius, An­ta­nas Pi­lu­kas, Au­ri­mas Ber­na­ta­vi­čius, Adas Už­ku­rai­tis, Žy­gi­man­tas Kras­nic­kas, Ei­man­tas Stoš­kus.

Da­lis įran­gos bus pa­nau­do­ta su­tvar­kius 190 kv. m die­nos cen­tro pa­tal­pas Dau­gų gat­vė­je. Pa­tal­pų pri­tai­ky­mui „Hos­pi­ce“ pa­ra­mos fon­das šiais me­tais skirs ne ma­žiau kaip 15 tūkst. eu­rų.  

„Die­nos cen­tre pa­gal­bą kas­dien ga­lės gau­ti apie de­šim­t pa­cien­tų. Čia ne­pa­gy­do­mo­mis li­go­mis ser­gan­tiems Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jams bus tei­kia­mos me­di­ci­ni­nės, so­cia­li­nės, psi­cho­lo­gi­nės ir dva­si­nės pa­slau­gos. Į die­nos cen­trą pa­cien­tai bus at­ve­ža­mi ry­te, o va­ka­re par­ve­ža­mi na­mo Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nei pri­klau­san­čiu grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu, ku­rį už­per­nai pa­dė­jo įsi­gy­ti Dzū­ki­jos LIONS klu­bas ir Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kai“, – sa­ko E.Ba­lai­ka.

VšĮ Lie­tu­vos hos­pi­so di­rek­to­rė J.Be­se­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad ku­ria­mo hos­pi­sų tin­klo vie­nas la­bai svar­bių tiks­lų – su­teik­ti pa­cien­tams ir jų ar­ti­mie­siems ga­li­my­bę vie­no­je vie­to­je gau­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie galimą pa­gal­bą.

Li­go­nio na­muo­se ten­ka lan­ky­tis ir po tris kar­tus per die­ną

Kaip pa­sa­ko­ja „Tė­viš­kės na­mų“ pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos ir glo­bos cen­tro va­do­vė Kris­ti­na Šliu­že­vi­čie­nė, am­bu­la­to­ri­nė pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba jau sep­ty­ne­rius me­tus yra tei­kia­ma li­go­niams na­muo­se. Šiuo me­tu ko­man­dos pa­gal­bą tei­kia 18 pa­cien­tų, dau­giau­sia jų yra Aly­taus mies­te – 14. Čia dir­ba dvi spe­cia­lis­tų ko­man­dos, kiek­vie­no­je jų yra ir gy­dy­to­jas.

Ko­man­da ap­lan­ko pa­cien­tą, ku­riam pagyti nėra galimybės, na­muo­se ir ap­ta­ria, ko­kia pa­gal­ba bus rei­ka­lin­ga – me­di­ci­ni­nė, so­cia­li­nė, psi­cho­lo­gi­nė, dva­si­nė. Kiek­vie­nas at­ve­jis – in­di­vi­du­a­lus, pa­si­tai­ko, kai per die­ną na­muo­se pa­cien­tą „Tė­viš­kės na­mų“ per­so­na­las lan­ko ir po tris kar­tus, ser­gant on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis yra la­bai svar­bi skaus­mo kon­tro­lė.

Li­go­niams ir jų ar­ti­mie­siems svar­bu ži­no­ti, kad šiuo me­tu jie ga­li rink­tis – am­bu­la­to­ri­nę pa­gal­bą tei­kia ir Aly­taus po­li­kli­ni­kos mo­bi­lio­sios ko­man­dos, o sta­cio­na­ri­nės pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos lo­vos yra įreng­tos Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je. Lietuvoje tei­kia­mą pa­lia­ty­vi­ą­ją pa­gal­bą fi­nan­suo­ja Li­go­nių ka­sos.

„Ten­ka iš­girs­ti klau­si­mą, ko­dėl yra bū­ti­na am­bu­la­to­ri­ja ir die­nos cen­tras, jei pa­lia­ty­vio­ji pa­gal­ba tei­kia­ma na­muo­se? Dau­ge­liui mū­sų pa­cien­tų li­ga dar lei­džia ak­ty­viai ben­drau­ti, jie ne­no­ri už­si­da­ry­ti tarp ke­tu­rių na­mų sie­nų, no­ri ir ga­li bū­ti so­cia­liai ak­ty­vūs. Mū­sų mi­si­ja bū­tų su­teik­ti jiems rei­ka­lin­gas me­di­ci­ni­nes ir ki­tas pa­slau­gas, bet kar­tu ir ben­dra­vi­mą, nes hos­pi­sas vi­sų pir­ma yra Gy­ve­ni­mas“, – sa­ko K.Šliu­že­vi­čie­nė.

 

Alytaus hospisui la­bai rei­ka­lin­ga sa­va­no­rių pa­gal­ba, kreip­tis tel. 8 602 29 760.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.