Aly­tu­je vei­kian­ti nau­jau­sia „Kau­no grū­dų” ga­myk­la iš vi­daus: pa­sau­li­nių tin­klų pa­si­ti­kė­ji­mas, mo­der­niau­sia įran­ga ir dar­buo­to­jų darbš­tu­mas (3)

Ga­myk­los va­do­vas Andrius Iva­nic­kas
Ga­myk­los va­do­vas Andrius Iva­nic­kas di­džiuo­ja­si, kad Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la – vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je.
Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la yra vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. Įmo­nės ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi ma­ka­ro­nai ir ko­šės pa­sie­kia dau­giau nei 20 ša­lių, šių įmo­nės pro­duk­tų ga­li­ma ras­ti pa­sau­li­niuo­se pre­ky­bos tin­kluo­se. Ga­myk­lai va­do­vau­jan­tis kau­nie­tis An­drius Iva­nic­kas džiau­gia­si, kad per be­veik me­tus pa­vy­ko pa­siek­ti mak­si­ma­lius ga­myk­los pa­jė­gu­mus ir tai, kaip jis sa­ko, vi­sų dar­buo­to­jų in­dė­lis.

„Kau­no grū­duo­se“ jau še­še­rius me­tus dir­ban­tis A. Iva­nic­kas prieš tai va­do­va­vo ki­tai įmo­nės ga­myk­lai, vei­kian­čiai Kė­dai­niuo­se, ku­rio­je taip pat ga­mi­na­mi grei­tai pa­ruo­šia­mi pro­duk­tai. „Jau te­ko per­ei­ti to­kį pa­tį ke­lią, su­for­muo­jant ko­man­dą ir už­tik­ri­nant ga­myk­los sėk­min­gą veik­lą. Vis­gi ne­slėp­siu – pra­dė­jus dirb­ti Aly­tu­je, iš­šū­kių ne­trū­ko. Juk vis­ką pra­dė­jo­me nuo nu­lio ir su am­bi­cin­gais tiks­lais. Ta­čiau šian­dien vi­sa ko­man­da ga­li di­džiuo­tis tuo, ką pa­sie­kė­me. Tai įvai­rio­se ša­ly­se ver­ti­na­mi ga­mi­na­mi pro­duk­tai, ko­ky­biš­kai ir lai­ku įgy­ven­di­na­mi klien­tų už­sa­ky­mai, įgau­tas jų pa­si­ti­kė­ji­mas, ga­lų ga­le ga­li­me di­džiuo­tis, kad ir pa­tys iš­mo­ko­me la­bai daug. Tu­ri­me ga­li­my­bę dirb­ti su mo­der­niau­sia įran­ga, plės­ti sa­vo ži­nias ir pa­tir­tį, ga­min­da­mi pa­sau­li­nius ko­ky­bi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią pro­duk­ci­ją. Kiek­vie­nas čia tu­ri­me vi­sas są­ly­gas aug­ti ir to­bu­lė­ti“, – sa­ko ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas.

 

Pro­duk­tai pa­sie­kia pa­sau­li­nius tin­klus

„Kau­no grū­dų“ ga­mi­na­mų pro­duk­tų asor­ti­men­te – Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ži­no­mais pre­kių žen­klais „Sun Yan“, „Ac­ti­vus“, „Do­rea“, „Just Inn“ pa­žy­mė­ti pro­duk­tai. Di­de­lė da­lis pro­duk­tų ga­mi­na­ma pa­gal spe­cia­lius už­sa­ky­mus, ku­rie žy­mi­mi pri­va­čiais už­sa­ko­vų pre­kių žen­klais. Įmo­ne pa­si­ti­ki, už­sa­ky­da­mi sa­vo pri­va­čių eti­ke­čių pro­duk­ci­ją, dau­giau nei ke­tu­rios de­šim­tys di­džių­jų už­sie­nio kom­pa­ni­jų. „Kau­no grū­dai“ eks­por­tuo­ja net 95 proc. pa­ga­min­tų grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų į 23 ša­lis, tarp ku­rių – Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Is­pa­ni­ja ir kt.

Kaip sa­ko ga­myk­los va­do­vas, šį pa­si­ti­kė­ji­mą le­mia už­tik­ri­na­ma pro­duk­tų ko­ky­bė. „Tu­ri­me tarp­tau­ti­nius mais­to sau­gos ir ko­ky­bės ser­ti­fi­ka­tus, ku­rių rei­ka­la­vi­mai kas­met yra griež­ti­na­mi ir pa­gal ku­riuos esa­me re­gu­lia­riai au­di­tuo­ja­mi. Tai, kad sėk­min­gai juos pra­ei­na­me, pa­tvir­ti­na aukš­tą mū­sų ga­mi­na­mų pro­duk­tų ko­ky­bę, dėl ku­rios esa­me ver­ti­na­mi pa­sau­li­nių pre­ky­bos tin­klų ir juo­se be­si­lan­kan­čių pir­kė­jų“, – džiau­gia­si A. Iva­nic­kas.

 

Mo­der­ni įran­ga ir ino­va­ty­vu­mas

Ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas di­džiuo­ja­si, kad Aly­tu­je vei­kian­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­myk­la – vie­na mo­der­niau­sių vi­so­je Eu­ro­po­je. 6,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­čio­je ga­myk­lo­je su­mon­tuo­ta mo­der­ni įran­ga, ati­tin­kan­ti aukš­čiau­sius šiuo­lai­ki­nius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus, įsi­gy­ta iš ly­de­riau­jan­čių Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos ir ki­tų Eu­ro­pos ga­min­to­jų. Nau­jai įdieg­tos tech­no­lo­gi­jos lei­do ne tik dar la­biau pa­di­din­ti įmo­nės grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­my­bos na­šu­mą, bet ir pra­plės­ti asor­ti­men­tą – pri­sta­ty­tos iki tol ne­ga­min­tos nau­jos grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ka­te­go­ri­jos in­de­liuo­se: liz­di­niai ma­ka­ro­nai (en. nest no­od­les), ita­liš­ko sti­liaus ma­ka­ro­nai (it. pas­ta), kus­ku­sas. Taip pat įmo­nė ga­mi­na avi­ži­nių dribs­nių, gri­kių bei ry­žių ko­šes in­de­liuo­se. Per me­tus Aly­tu­je vei­kian­čio­je „Kau­no grū­dų“ ga­myk­lo­je iš vi­so pa­ga­mi­na­ma 140 mln. vie­ne­tų pro­duk­tų in­de­liuo­se.

„Esa­me ino­va­ty­vus grei­tai pa­ruo­šia­mų pro­duk­tų ga­min­to­jas, iš­si­ski­rian­tis mo­der­nia ga­my­bi­ne ba­ze ir ga­lin­tis pa­siū­ly­ti pla­tų pro­duk­tų asor­ti­men­tą. Ne­ga­na to, ne­sto­vi­me vie­to­je. Ste­bi­me nau­jo­ves ir ge­rą­sias pa­sau­li­nes prak­ti­kas ir ban­do­me jas pas sa­ve įdieg­ti. Tad esa­me at­vi­ri nau­joms idė­joms ir jų įgy­ven­di­ni­mui“, – sa­ko ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas.

 

Gi­ria dar­buo­to­jų darbš­tu­mą

„Kau­no grū­dų“ ga­myk­lo­je Aly­tu­je šiuo me­tu dir­ba 115 dar­buo­to­jų, di­džio­ji da­lis – iš Aly­taus ir ap­lin­ki­nių re­gio­nų. „Dzū­kai gar­sė­ja ne tik gry­bais ar uo­go­mis, bet ir sa­vo darbš­tu­mu“, – taip pa­pra­šy­tas api­bū­din­ti dar­buo­to­jus at­si­lie­pia ga­myk­los va­do­vas A. Iva­nic­kas.

Pa­sak jo, kiek­vie­nas dar­buo­to­jas at­sa­kin­gai at­lie­ka sa­vo dar­bą, nes su­pran­ta, jog ben­dras re­zul­ta­tas – pa­ga­min­tas ko­ky­biš­kas pro­duk­tas – at­si­durs ant pir­kė­jo, ku­ris yra di­džiau­sias vi­so dar­bo ver­tin­to­jas, sta­lo.

Kaip at­sklei­džia A. Iva­nic­kas, jam, kaip va­do­vui, vie­nas pa­grin­di­nių tiks­lų yra ko­man­dos su­tel­ki­mas ir dar­buo­to­jų vie­nin­gu­mas. „Man svar­bu, kad dar­buo­to­jai jaus­tų­si ge­rai. Gal kiek ir per skam­biai pa­sa­ky­siu, bet no­ri­si, kad bū­tu­me kaip vie­na di­de­lė šei­ma“, – sa­ko ga­myk­los va­do­vas.

Jis nuo­gąs­tau­ja, kad dėl pan­de­mi­jos te­ko at­si­sa­ky­ti vie­nos gra­žios ko­lek­ty­vo tra­di­ci­jos – ben­drų pie­tų, ku­riuos prieš pan­de­mi­ją reng­da­vo kar­tą per ket­vir­tį. „Su­si­rink­da­vo­me, pa­si­ga­min­da­vo­me ben­drus pie­tus ir pa­si­kal­bė­da­vo­me, kaip kam se­ka­si, kaip gy­ve­na, kaip lai­ko­si šei­ma. Ma­nau, be ga­lo svar­bu be­tar­piš­kas ben­dra­vi­mas. Ver­ti­nu, kai dar­buo­to­jai yra at­vi­ri ir ne­bi­jo kal­bė­ti ne tik apie ge­rus da­ly­kus, bet ir apie pro­ble­mas. Juk esa­me vie­na ko­man­da, jas kar­tu ir spren­džia­me“, – at­vi­rau­ja A. Iva­nic­kas.

 

Ge­ram spe­cia­lis­tui vie­tos vi­suo­met at­si­ras

Ga­myk­los va­do­vas sa­ko ver­ti­nan­tis dar­buo­to­jų at­sa­kin­gu­mą, jų darbš­tu­mą ir no­rą to­bu­lė­ti. Kaip jis pa­žy­mi, vi­siems dar­buo­to­jams yra at­vi­ros kar­je­ros ga­li­my­bės. „Ma­tai, kai žmo­gus sten­gia­si, kai jis no­ri ir ga­li dau­giau. Tad ir su­tei­ki jam šan­są. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­ties dar­buo­to­jo no­ro. Be to, „Kau­no grū­dų“ įmo­nė yra di­de­lė, tad per vi­są įmo­nių gru­pę kar­je­ros ga­li­my­bių yra daug“, – pa­žy­mi A. Iva­nic­kas.

Nors jis ir džiau­gia­si dėl pa­sto­vaus ko­lek­ty­vo bei ma­žos dar­buo­to­jų kai­tos, vis­gi ne­sle­pia, kad iš­šū­kis ras­ti tam tik­ros spe­cia­ly­bės spe­cia­lis­tus, ku­rių trū­ku­mas jau­čia­mas vi­so­je rin­ko­je.

„Iš­ties yra tam tik­rų spe­cia­li­zuo­tų pro­fe­si­jų, kur rei­ka­lin­gi iš­skir­ti­nių kom­pe­ten­ci­jų dar­buo­to­jai ir ku­rių, ne­slėp­siu – sun­ku ras­ti. Vie­na to­kių – ga­my­bos įren­gi­mų tech­ni­kas. Siū­lo­me ga­li­my­bę dirb­ti su mo­der­niau­sia įran­ga, tai ne tik pro­ga pri­tai­ky­ti sa­vo tu­ri­mas ži­nias ir pa­tir­tį, bet iš­mok­ti nau­jų da­ly­kų, to­bu­lė­ti. Sa­vo ruož­tu vi­suo­met nau­jus dar­buo­to­jus ap­mo­ko­me, sten­gia­mės, kad jie leng­vai adap­tuo­tų­si, per­im­tų funk­ci­jas. Tad rei­kia tik kad no­rė­tų pas mus dirb­ti ir mo­ky­tis“, – sa­ko A. Iva­nic­kas ir pri­du­ria, kad ge­ram spe­cia­lis­tui įmo­nė­je vi­suo­met at­si­ras vie­tos.

 

Užs. Nr. 045

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ce minunat și simplu, care a adus bucurie și fericire în viața mea după ce am văzut o postare despre cum a ajutat o doamnă numită Rebecca, am decis să-l contactez pentru ajutor atunci când i-am spus că Dumnezeu l-a trimis pe om DR.WEALTHY pe felul în care amantul meu m-a părăsit timp de 8 luni fără să mă sune sau să mă trimită prin mesaje text, când am împărtășit trista mea experiență cu DR. WEALTHY, a spus că totul va fi în regulă în 5 zile, aș fi, sunt sigur că ceea ce spune acest bărbat este real, așa că am decis să încerc și ceea ce m-a surprins cel mai mult la început, mă gândeam, de asemenea, că nu este real Am învățat că era ca alții care vor veni și vor adăuga durere durerii oamenilor, neștiind acolo sentimente, ci pentru a face un prost din tine, dar acest mare om DR. WEALTHY nu este niciodată așa că a lui este pentru totdeauna și îi face pe oameni să fie fericiți cu cel pe care îl iubesc, sunt atât de fericit, chiar înainte de cele 3 zile tocmai am primit un telefon de la un bărbat care m-a părăsit timp de 8 luni, spunând că îmi pare rău și că vrea să mă întorc la viața lui, am fost atât de fericit, El m-a invitat la o cină, ceea ce am vrut să spun acolo, am vorbit amândoi și a spus că vrea să demonstreze că nu mă va părăsi niciodată pentru nicio altă doamnă pe care m-a logodit și De asemenea, faceți-mă să am acces la tot contul său. SĂNĂTOS un bărbat care mi-a adus bucurie în viața mea, vă rog prieteni care au nevoie de ajutor, aș sfătui și jur că dr. Dr. WEALTHY este omul potrivit și nu acei falși care sunt online pentru a face bani și nu pentru a ajuta aici este DR. E-mailul privat al lui WEALTHY. wealthylovespell@gmail.com whatsApp numărul +2348105150446.

  Komentaras

  Gamykla nors ir nauja, graži, bet darbo kultūra (bent jau vienoje pamainoje) žemame lygyje. Jeigu nerūkai tada ir priklausančios pertraukėlės negausi. Naujas pastatas darbo etikos ir santykių problemos nesprendžia.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.