Ge­le­žin­ke­lio via­du­kas de­mon­tuo­tas, nau­jas tu­ri at­si­ras­ti iki ge­gu­žės pa­bai­gos (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus viadukas
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ba­lan­džio 6-oji tapo is­to­ri­ne die­na Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kui, esan­čiam Nau­jo­jo­je gat­vė­je. Jis pra­dė­tas de­mon­tuo­ti, o vakar, balandžio 7-ąją, senojo viaduko konstrukcijos jau buvo nukeltos (nuotr.). Nau­ją, žy­miai pla­tes­nį nei da­bar­ti­nis, pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti iki ge­gu­žės pa­bai­gos. Dar­bus at­lie­ka til­tų sta­ty­ba, gat­vių ir ke­lių tie­si­mu už­si­i­man­ti mies­to ben­dro­vė „Al­kes­ta“. Ji dar prieš tre­jus me­tus lai­mė­jo ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ skelb­tą kon­kur­są via­du­kui at­nau­jin­ti, o dar­bai pra­si­dė­jo sky­rus fi­nan­sa­vi­mą.

Kai­nuos 1 mln. 750 tūkst. eu­rų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je pra­pla­ti­ni­mo, sie­kiant vi­so­je šio­je gat­vė­je įreng­ti ke­tu­rias eis­mo juos­tas, prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­jo de­ry­bas su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir ben­dro­ve „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Bū­tent pas­ta­ra­jai ir pri­klau­so šis sta­ti­nys Nau­jo­jo­je gat­vė­je.

Ne­tru­kus bu­vo pri­im­tas tri­ša­lis spren­di­mas, pa­tvir­ti­nan­tis via­du­ko pra­plė­ti­mo bū­ti­ny­bę. Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus pa­si­ra­šy­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dėl via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos šiems dar­bams sie­kiant gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą.

Sa­vo ruož­tu mies­to sa­vi­val­dy­bė už sa­vo lė­šas įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti via­du­ko pra­pla­ti­ni­mo pro­jek­tą, ku­ris bu­vo pa­reng­tas dau­giau nei prieš dve­jus me­tus ir tai sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 41 tūkst. eu­rų.

Prieš tre­jus me­tus „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­skel­bė kon­kur­są via­du­ko re­konst­ruk­ci­jai. Ja­me da­ly­va­vo dvi įmo­nės, o lai­mė­jo Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta“, už­si­i­man­ti til­tų sta­ty­ba, gat­vių ir ke­lių tie­si­mu.

Ta­čiau su­tar­tis tarp „Al­kes­tos“ ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ pri­klau­san­čios ben­dro­vės „LTG In­fra“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta tik per­nai ru­de­nį, ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš per­nykš­tį bir­že­lį Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­no, va­di­na­mo at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR.

Iš šio pla­no, ku­rio prie­mo­nės fi­nan­suo­ja­mos eu­ro­pi­nių fon­dų, ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jai skir­ta 1 mln. 750 tūkst. eu­rų. Už to­kią su­mą pi­ni­gų šį ob­jek­tą da­bar re­konst­ruo­ja „Al­kes­ta“.

 

Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai – nuo per­nykš­čio ru­dens

Kaip sa­kė „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius, pa­ruo­šia­mie­ji ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bai pra­si­dė­jo tik pa­si­ra­šius dar­bų su­tar­tį, nuo per­nykš­čio ru­dens: „Bu­vo ren­gia­mas dar­bų pro­jek­tas, nes sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo pa­ruoš­tas tik tech­ni­nis pro­jek­tas. Su Aly­taus Pra­mo­nės ra­jo­ne vei­kian­čio­mis įmo­nė­mis rei­kė­jo su­de­rin­ti ge­le­žin­ke­lio eis­mo per­trau­kos lai­ko­tar­pį, o tai su­si­ję su ge­le­žin­ke­liu va­go­nais at­ve­ža­mais ir iš­ve­ža­mais pro­duk­tais. Dau­giau kaip su de­šim­čia pra­mo­nės įmo­nių tu­rė­jo­me su­tar­ti, koks via­du­ko už­da­ry­mo dėl re­konst­ruk­ci­jos lai­ko­tar­pis jų ver­slui yra ma­žiau­siai jaut­rus.“

Tad ge­le­žin­ke­lio via­du­ko de­mon­ta­vi­mas pra­si­dė­jo ba­lan­džio 6-ąją, šie dar­bai ir nau­jo via­du­ko pa­sta­ty­mas už­truks iki ge­gu­žės 29-osios. Vakar, balandžio 7-ąją, seno geležinkelio viaduko konstrukcijos jau buvo nukeltos. Tai padarė „Alkestos“ pasamdytas kranas iš Vilniaus bendrovės „Sarens Balticum“.

Kaip tvir­ti­no „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, mi­nė­tu lai­ko­tar­piu bus dir­ba­ma ne­per­trau­kia­mai dviem pa­mai­no­mis ir be iš­ei­gi­nių, no­rint lai­ku ir per pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ką at­lik­ti via­du­ko de­mon­ta­vi­mo ir nau­jo pa­sta­ty­mo dar­bus.

Iš 1 mln. 750 tūkst. eu­rų di­džio­ji pi­ni­gų da­lis ati­ten­ka nau­jo via­du­ko kon­struk­ci­joms pa­ga­min­ti ir jam pa­sta­ty­ti. Kon­struk­ci­jas nau­jam via­du­kui bai­gia ga­min­ti vie­na Lie­tu­vos įmo­nė.

R.Ma­laš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, da­bar­ti­nio via­du­ko de­mon­ta­vi­mo dar­bus – bė­gių ir kon­struk­ci­jų iš­ar­dy­mą at­lie­ka „Al­kes­tos“ ge­le­žin­ke­lio pa­da­li­nio Vil­niu­je dar­buo­to­jai, jie mon­tuos ir nau­ją via­du­ką. Šis bus pra­pla­tin­tas nuo iki šiol bu­vu­sio be­veik 25 met­rų iki 42 met­rų – iki to­kio plo­čio, ku­rio už­tek­tų po via­du­ku nu­ties­ti ke­tu­rių eis­mo juos­tų Nau­ją­ją gat­vę.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė jau in­for­ma­vo, kad dėl ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ruk­ci­jos nuo ba­lan­džio 6-osios iki ge­gu­žės 27-osios su­stab­dy­tas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas mi­nė­tos gat­vės ruo­že nuo Au­dė­jų ir Nau­jo­sios gat­vių žie­di­nės san­kry­žos iki Nau­jo­sios gat­vės ir kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas žie­di­nės san­kry­žos.

Dėl šios prie­žas­ties kei­čia­si ir kai ku­rių vie­šo­jo trans­por­to mies­to au­to­bu­sų va­žia­vi­mo marš­ru­tai. Mi­nė­tu lai­ko­tar­piu 8,9/9U, 10/10A, 12/12U mies­to marš­ru­tų au­to­bu­sai va­žiuoja Pu­ti­nų, Pra­mo­nės ir Ver­slo gat­vė­mis.

Kaip pra­ne­ša sa­vi­val­dy­bė, sie­kiant, jog au­to­bu­sų tvar­ka­raš­čių laikas ne­si­keis­tų ki­to­se marš­ru­tų sto­te­lė­se, iš­var­dy­tų marš­ru­tų au­to­bu­sai Au­dė­jų g. „Al­kes­ta“ ir „Izo­me­ga“ sto­te­lių lai­ki­nai ne­ap­tar­nauja. Šių sto­te­lių ke­lei­viai tu­ri nau­do­tis gre­ti­mo­mis sto­te­lė­mis.

 

„Al­kes­ta“ pla­tins ir Nau­ją­ją gat­vę po via­du­ku

Nau­jo­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, įren­giant ke­tu­rias eis­mo juos­tas nuo mies­to cen­tro, šios, Tvir­to­vės ir Rū­tų gat­vių san­kry­žos, iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos, kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas, kai­na­vo dau­giau kaip 11 mln. eu­rų. Per 5 mln. eu­rų skir­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to, 3,7 mln. eu­rų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir 2,9 mln. eu­rų – iš mies­to biu­dže­to.

Šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją nuo ge­le­žin­ke­lio via­du­ko iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos vyk­džiu­si ben­dro­vė „Al­kes­ta“ jos ne­ga­lė­jo pra­pla­tin­ti po via­du­ku, ne­įvyk­džius šio ob­jek­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to.

R.Ma­laš­ke­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, pa­sta­čius pra­pla­tin­tą via­du­ką, po juo bus re­konst­ruo­ja­ma ir Nau­jo­ji gat­vė, tai „Al­kes­ta“ pa­da­rys už skir­tas lė­šas šios gat­vės at­nau­ji­ni­mui nuo via­du­ko iki mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos.

 

Ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ja įtrauk­ta į Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną

Kraš­to ke­lio Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ja, ar­ba jo pra­pla­ti­ni­mas, jau daug me­tų yra ta­pęs gal­vos skaus­mu Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios nuo­lat pra­šo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­bos jį įtrauk­ti į at­nau­ji­na­mų ke­lių są­ra­šą. Mat šis ke­lias, kaip di­džiau­sia su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­ja tarp Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, svar­bus jų eko­no­mi­nei plėt­rai, nau­jiems in­ves­tuo­to­jams pri­trauk­ti. O ke­lio re­konst­ruk­ci­ja vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ap­si­spren­di­mu bu­vo ati­dė­ta net iki 2034 me­tų.

Kaip sa­kė par­la­men­ti­nės Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pės pir­mi­nin­kas, aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Vy­tau­tas Ba­kas, šį­met mi­nė­to kraš­to ke­lio re­konst­ruk­ci­ją pa­vy­ko įtrauk­ti į Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ną: „Jo re­konst­ruk­ci­ją nu­ma­to­ma pra­dė­ti vyk­dy­ti šių me­tų tre­či­ą­jį ket­vir­tį ir vyk­dy­ti iki 2024 me­tų tre­čio­jo ket­vir­čio. Tai ge­ra ži­nia. Į to­kio ly­gio do­ku­men­tą pa­te­ko tik trys Lie­tu­vos ke­liai: Vil­nius–Ute­na, pa­grin­di­nės ša­lies ma­gist­ra­lės „Via Bal­ti­ca“ re­konst­ruk­ci­ja ir mi­nė­tas Pie­tų Lie­tu­vos ke­lias. Va­di­na­si, šiam ke­liui su­teik­tas aukš­čiau­sio ly­gio pri­ori­te­tas. Ma­nau, kad per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį bus pa­reng­tas ke­lio re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas, jam pla­tin­ti iš sa­vi­nin­kų iš­per­ka­ma že­mė ir pra­si­dės pats ke­lio at­nau­ji­ni­mas.“

V.Ba­kas pa­brė­žė, kad ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­mas nau­jas su­si­ti­ki­mas su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru ap­tar­ti dzū­kams ak­tu­a­laus ke­lio re­konst­ruk­ci­jos klau­si­mus, dėl to bus nuo­lat vyk­do­ma par­la­men­ti­nė kon­tro­lė: „Mi­ni­mas ke­lias svar­bus ne tik kaip su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­ja, ta­čiau ir kaip vie­na iš są­ly­gų Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no so­cia­li­nei, eko­no­mi­nei pa­žan­gai. Nors Dzū­ki­jos kraš­tas san­ty­ki­nai yra ne­to­li di­džiau­sių ša­lies re­gio­nų cen­trų, bet dėl itin pras­to su­si­sie­ki­mo, taip pat in­ves­ti­ci­joms pri­trauk­ti bū­ti­nų že­mės skly­pų ir in­fra­struk­tū­ros sto­kos kraš­tas ne­ga­li iš­nau­do­ti sa­vo po­ten­cia­lo. Par­la­men­ti­nės Dzū­ki­jos bi­čiu­lių gru­pės su­si­ti­ki­me su šio kraš­to me­rais su­tar­ta, kad su­si­sie­ki­mo pro­ble­ma yra vie­na iš svar­biau­sių.“

Bai­gus ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ruk­ci­ją ir pra­pla­ti­nus šią gat­vę po via­du­ku, ji vi­sa taps ke­tu­rių eis­mo juos­tų. Tad mies­to sa­vi­val­dy­bė, pra­pla­tin­da­ma pa­grin­di­nę, su kraš­to ke­liu Aly­tus–Prie­nai–Kau­nas su­si­jun­gian­čią Dzū­ki­jos sos­ti­nės gat­vę, tar­si ro­do pa­vyz­dį šio ke­lio at­nau­ji­ni­mui. Ka­dan­gi jam su­teik­tas aukš­čiau­sio ly­gio pri­ori­te­tas, at­si­ran­da pa­grįs­tos vil­tys, kad iš Aly­taus į Kau­ną per Prie­nus po ke­le­rių me­tų ne­be­rei­kės va­ži­nė­ti siau­ru ke­liu. Da­bar čia va­žia­vi­mas daž­niau­siai už­trun­ka il­gai dėl di­de­lio au­to­mo­bi­lių srau­to.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Trys namai šešios trobos, kelios mašinos per dieną pravažiuoja ir jiems matai reikia 4 eismo juostų. Prieš kelis metus naujai šitas viadukas buvo pastatytas Alkestos , dabar griauna . Are tik nebus pinigų plovimas :(

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.