Nr. 34 (13704)

2022-03-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 34 (13704) skaitykite:

 • Ka­ro pa­bė­gė­lių vai­kai švie­ti­mo įstai­go­se: kaip vyks­ta ug­dy­mas?
 • Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė: „Dvi­ra­tis ma­no gy­ve­ni­me – svei­ka­ta, drau­gys­tė su gam­ta ir ma­lo­nu­mas. Ir vis­kas – už dy­ką”
 • 20 me­tų prie „Tėk­mės” vai­ro: Emi­li­jai Luk­šy­tei-Kru­ši­nie­nei – ge­rų žo­džių ir gė­lių puokš­tės
 • Kse­nia Ro­mas­hen­ko: „Jei­gu Uk­rai­nos te­at­rus už­da­ro bom­bos, jie vis tiek gy­vuos. Jei­gu mes ne­ga­li­me da­bar kal­bė­ti iš sa­vo te­at­rų sce­nų – ga­li­me tai da­ry­ti iš pa­sau­lio sce­nų”
 • Ko­dėl val­dy­ba ne­iš­lei­do sa­va­no­riau­ti į Uk­rai­ną?
 • Kas yra mū­sų „In­de­pen­den­ce”, o kur „Nord Stre­am-2”
 • Pra­si­de­dant gais­rų se­zo­nui – miš­ki­nin­kų rei­dai
 • Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mu – po­ky­čiai Pul­ko ir Dau­gų gat­vė­se
 • Eks­per­tai įver­ti­no siū­ly­mus už­draus­ti in­va­zi­jos sim­bo­lio „Z” var­to­ji­mą: Krem­liaus sim­bo­li­ka kurs­to ne­san­tai­ką ir Lie­tu­vo­je
 • An­sam­blis „Sy­na­est­he­sis” kei­čia lo­go­ti­pą dėl at­si­tik­ti­nio jo pa­na­šu­mo į ru­siš­kos pro­pa­gan­dos žen­klus
 • KTU fi­lo­so­fas Ne­ri­jus Če­pu­lis apie ka­rą Uk­rai­no­je: ek­ra­nas tu­rė­tų bū­ti tik­ro­vės pa­pil­du, o ne pa­kai­ta­lu
 • Is­to­ri­nį tri­le­rį iš­lei­dęs žur­na­lis­tas Ry­tis Sa­bas: „Dra­ko­nas yra til­tas tarp ma­te­ria­laus mū­sų pa­sau­lio ir dan­gaus”
 • V. Ra­dze­vi­čius kvie­čia pa­žin­ti Uk­rai­ną per jos ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą ir da­li­ja­si Su­mų kraš­to tar­kuo­tų bly­nų re­cep­tu
„Ka­ras Uk­rai­no­je ma­ne su­krė­tė. Ka­ro ne­įma­no­ma su­vok­ti pro­tu, jo ne­ga­li pri­im­ti emo­ciš­kai. Sa­va­no­riau­da­mas Aly­taus pa­bė­gė­lių re­gist­ra­ci­jos cen­tre aš ma­tau dau­gy­bę...
Nors atėjęs pavasaris ir kasdien šiltėjantis oras kviečia mėgautis bundančia gamta, šis laikotarpis ne visiems yra vien apie tai. Kiekvienam abiturientui šiltėjantis oras yra ženklas, kad brandos...
Pasaulis sparčiai keičiasi ir dėl kylančios klimato krizės bei geopolitinių iššūkių vis daugiau dėmesio yra skiriama švarios energijos gamybai.
Oda yra sveikatos ir geros savijautos atspindys. Jos priežiūra prasideda nuo kasdienių įpročių – sveikos gyvensenos, subalansuotos mitybos, judėjimo ir tinkamų kosmetikos priemonių naudojimo. Taip ne...
Jeigu jūsų namus šildo senas arba jau ne pirmos jaunystės kieto kuro katilas, dėl komforto namuose jūs tikrai vargstate daugiau nei reikia. Malkų pirkimas ir sandėliavimas, nuolatinis atsargų...
E100 yra tarptautinė apdorojimo įmonė, leidžianti savo kuro kortelę - rinkoje veikia virš 20 metų. Per šį laiką E100 tapo pagrindiniu transporto įmonių partneriu visame pasaulyje. Įmonės atstovybės...
Nepavyksta susitarti su skolininku? Pinigų grąžinimo procesas netenkina, o gal erzina nuolat ieškoti debitoriaus, kuris nenusiteikęs bendradarbiauti? Visas šias problemas galima išspręsti pasitelkiant...
Šiuolaikinė medicina geba išties nuversti kalnus. Dėka jos pagalbos galima atlikti įvairiausias transplantacijas, gydyti sunkiausias ligas ir padaryti neatpažįstamų pokyčių. Plastinė chirurgija yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.