Nr. 32 (13408)

2020-03-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 32 (13408) skaitykite:

 • Vie­ni­šiems sen­jo­rams sa­va­no­riai nu­pirks mais­to ir vais­tų
 • Ge­ras po­kal­bis pa­de­da ne­sirg­ti
 • Pro Rum­bo­nių kal­nus tie­sė ke­lią į baž­ny­čią...
 • Vie­šos pa­mal­dos ne­be­vyks
 • Į Aly­taus cen­tri­nį pa­štą vie­nu kar­tu ga­li įei­ti tiek
 • klien­tų, kiek dir­ba juos ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo
 • Vis­ko bi­jo­me kaip mir­tin­gi, vis­ko trokš­ta­me kaip ne­mir­tin­gi
 • Šykš­tus mo­ka du­kart
 • CO­VID-19 – ne klou­nas, iš jo juok­tis ne­rei­kia!
 • KTU pro­fe­so­rė so­cio­lo­gė Aud­ro­nė Te­le­šie­nė: ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja iš­ban­do mū­sų so­cia­li­nių ry­šių stip­ru­mą, pa­si­ti­kė­ji­mą bei in­for­ma­ci­nį raš­tin­gu­mą
 • KTU moks­li­nin­kas Flo­ria­nas Ra­bit­zas: nors te­oriš­kai įma­no­ma, Ho­li­vu­do ver­ti apo­ka­lip­ti­niai sce­na­ri­jai yra ma­žai ti­kė­ti­ni
 • Pro­fe­so­rė pa­ta­ria, kaip pa­lai­ky­ti ge­rą psi­cho­lo­gi­nę sa­vi­jau­tą sa­vi­i­zo­lia­ci­jos lai­ko­tar­piu
Vie­na di­džiau­sių bui­ti­nės che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­jų Lie­tu­vo­je Aly­taus ben­dro­vė „Kos­li­ta“ jau dvi sa­vai­tės dau­giau kaip de­šimt kar­tų pa­di­di­no dez­in­fe­kan­tų ga­my­bą,...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ką tik ga­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko tei­ki­mą, ku­riuo siū­lo­ma pa­nai­kin­ti sau­sio pa­bai­go­je...
Šį ket­vir­ta­die­nį ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“ su­ren­gė at­vi­rų du­rų die­ną, ku­rios me­tu pri­sta­tė vyk­do­mą eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Vals­ty­bių...
Sekmadienio vakarą, prieš prasidedantį visuotiną karantiną šalyje, prezidentas Gitanas Nausėda kreipėsi į Lietuvos žmones. Šalies vadovo teigimu, įvedamas karantinas bus skausmingas, bet būtinas...
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) Europoje ir visame pasaulyje, tikslina atvejo apibrėžimą. Nuo šiandien žmonės, grįžę iš bet kurios užsienio...
Šią savaitę Alytaus kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelėje turėtų būti įkurtas mobilusis punktas, kuriame savarankiškai atvykusiems pacientams bus atliekami tyrimai dėl naujojo koronaviruso...
At­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją dėl ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė pa­skelb­ti ka­ran­ti­ną vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Jis pra­si­dė­jo ko­vo 16-ąją vi­dur­nak­tį ir...
Alytaus miesto savivaldybė informuoja, kas, atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją dėl koronaviruso ir siekiant sumažinti žmonių kontaktą, karantino laikotarpiu ribojamas Alytaus viešojo...
Dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so nuo ko­vo 16-osios vi­dur­nak­čio Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus ka­ran­ti­ną Lie­tu­vo­je, iš už­sie­nio grį­žu­sių as­me­nų izo­lia­ci­ja 14 die­nų yra pri­va­lo­ma....
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.